EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2011

УДК:631.162(477)

 

О. Г. Сокіл,

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту,

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ТА КРИТЕРІЇ ГАЛУЗЕВОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

 

 

Анотація. У статті розглядаються головні аспекти та критерії галузевої системи фінансового обліку та можливості впровадження до агропромислового виробництва.

Ключові слова: фінансовий облік, сільське господарство, МСФЗ.

 

Annotation. Main aspects and criteria of the particular branch system of financial accounting and possibility of introduction to the agroindustrial production are considered in the article

Keywords: financial accounting, agriculture, IFRS (International Financial Reporting Standards.

 

Аннотация. В статье рассматриваются главные аспекты и критерии отраслевой системы финансового учета и возможности внедрения d агропромышленное производство.

Ключевые слова: финансовый учет, сельское хозяйство, МСФО.

 

 

Вступ.

Дискусії з приводу доцільності існування та перспектив розвитку галузевих систем фінансового обліку мають неабияку актуальність для України, де фінансова звітність та вимоги до ведення фінансового обліку є однаковими для супермаркету, промислового, сільськогосподарського чи інших підприємств. Дивно, але прихильники такого уніфікованого підходу посилаються на вимоги МСФЗ, при цьому зовсім не переймаючись проблемами.

Збільшення числа (рівнів) стандартів може здатися невдалим, але у світовій економіці компанії та цілі країни конкурують у рамках глобальних галузей. Інвестори, аналітики, інші користувачі вимагають від бухгалтерського обліку повнішої та детальнішої інформації.

Аналіз останніх наукових досліджень.

Питанню глобалізації та стандартизації фінансового обліку присвячені і роботи вітчизняних вчених Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Г.Г. Кірейцева, Н.М. Малюги. В.Ф. Палія, В.М. Жука О.М. Петрука, НЛ. Правдюк, М.С. Пушкаря, В.К. Савчука, Я.В. Соколова, Н.М. Ткаченко та ін.

Постановка завдання.

Отже, чіткі та узгоджені галузеві стандарти необхідні, а їх розробка цілком реальна за широкої співпраці всіх бухгалтерських інститутів.

Метою статті є аналіз тенденцій, можливості запровадження галузевих стандартів бухгалтерського обліку та означення теоретичних основ побудови та розвитку фінансового обліку в аграрній сфері.

Результати.

В економіці фінансовий облік є основою інформаційної системи. Саме на його даних формується бюджет, приймаються управлінські рішення. Відмінність фінансової звітності від статистичних та адміністративних спостережень базується на документально підтверджених фактах здійснення господарських операцій, що є визначальним у цінності бухгалтерської інформації.

При розгляді питання впровадження міжнародних стандартів до кожного підприємства ознаки галузевої облікової підсистеми ми можемо спостерігати і в структурі та змісті МСФЗ.

Нині в системі міжнародних стандартів фінансової звітності діють кілька вузькоспеціалізованих стандартів, які в окремих професійних виданнях озвучені як галузеві [1]. Зокрема, такими стандартами визнаються:

- МСФЗ 4 «Договори страхування»;

- МСФЗ 11 «Договори будівельного підряду»;

- МСФЗ ЗО «Розкриття інформації банками і фінансовими устано­вами»;

- МСФЗ 41 «Сільське господарство».

Проте, на нашу думку, в згаданих документах, йдеться про специфічний облік окремих об'єктів, тоді як галузеві стандарти мають встановлювати методичні засади загальної організації бухгалтерського обліку на підприємствах окремих галузей.

На питання, якими повинні бути стандарти другого рівня, ким розроблятися та на кого слід покласти контроль застосування, їх при­хильники зазначають, що стандарти другого рівня повинні розроблятися представниками галузі на добровільній основі без будь-якої регламентації від МСФЗ. Розробниками мають виступити глобальні галузеві групи - професійні асоціації, в співпраці з іншими учасниками ланцюжка корпоративної звітності - аудиторськими фірмами, аналітиками та інвесторами [2, с. 81-82].

Інший стандарт - Єдина система бухгалтерського обліку в готельній справі - передбачає застосування уніфікованої системи бухгалтерського обліку і звітності для готелів [2,с.43].

Такі напрацювання, на нашу думку, визначають підходи для формування теорії галузевих стандартів.

Вже зараз ми можемо говорити про наявність певного методологічного забезпечення їх запровадження. Серед якого:

- ідентифікація основних чинників вартості у кожній галузі економіки і розробка стандартних показників для них;

- забезпечення глобальної зіставності звітності за цими показниками в кожній окремій галузі.

Розробка цих стандартів - справа непроста і залишається велика кількість питань, відповіді на яких ще належить знайти. Наприклад:

- наскільки складною виявиться розробка систем і процедур, пов'язаних з підготовкою звітності за новими стандартами?;

- хто вирішуватиме, які групи отримають право розробляти ці стандарти і чи не будуть відкинуті від цього представники країн, які мають визначальний вплив на розвиток галузі у світі (наприклад Україна - в аграрній сфері)?;

- чи стануть стандарти другого рівня обов'язковими? Якщо так, то коли?;

- які технології необхідні для того, щоб зробити повнішу, якіснішу і кориснішу інформацію доступною для всіх?

Вирішення цих питань вимагає підключення до розробки стандартів другого рівня і представників країн - світових лідерів у тій чи іншій галузі.

Практика запровадження галузевих стандартів обліку у сільському господарстві в межах загальнонаціональних стандартів вже визнана в США та в більшості країн.

Рекомендації, що містяться в керівництвах з бухгалтерського обліку для окремих галузей є інтерпретацією існуючих затверджених стандартів обліку і аудиту ОААР в США. Ці керівництва діють у специфічних обставинах, до яких відноситься приналежність підприємств до певної галузі, а, отже, є такими, що відповідають основним положенням національних стандартів [3].

Отже, у США існує система вузькоспеціалізованих правил для багатьох галузей економіки. Зближення галузей економіки і формування її ширших секторів може ставити під сумнів можливість застосування спеціалізованого підходу, прийнятого в США. Однак загальні принципи поширюватимуться на всі галузі економіки, а стандарти, специфічні для конкретних галузей або видів діяльності, розроблятимуться на основі загальних принципів, з метою поглиблення інформації для управління та інвесторів.

В Росії нещодавно розроблена оновлена версія законопроекту «Про офіційний бухгалтерський облік» [4], частина 14 статті 19 якого дає право економічному суб'єкту, що має дочірні підприємства, розробляти і затверджувати свої стандарти, обов'язкові до застосування такими підприємствами. Це право може бути корисне для уніфікації облікової політики в рамках груп компаній, що консолідуються. Частина 1 статті 19 законопроекту передбачає систему нормативних актів у сфері регулювання галузевого бухгалтерського обліку.

Отже, галузевим органам державного управління надане право участі в розробці методології бухгалтерського обліку в частині галузевих особливостей функціонування підприємств. Зокрема, затвердження національних стандартів бухгалтерського обліку знаходиться в компетенції уповноваженого федерального органу - Міністерства фінансів Російської Федерації.

При цьому інші органи державного регулювання, відмінні від Міністерства фінансів, наділені правом розробки галузевих стандартів бухгалтерського обліку та затвердження роз'яснень до них.

Про доцільність таких нововведень зауважує Л.П. Воробйова від­значаючи, що актуальність формування галузевих стандартів обліку зумовлена відсутністю регламентуючих методик (положень) по об'єктах обліку, а також порядку організації обліку в окремих установах [5].

Про необхідність окремого регулювання та врахування галузевих особливостей йдеться й у білоруському законі «Про бухгалтерський облік в республіці Білорусь» [6]. Зокрема, у статті 5 «Державне регулювання бухгалтерського обліку і звітності» зазначається, що загальне методологічне керівництво бухгалтерським обліком і звітністю в Республіці Білорусь здійснюється органом державного управління, на який Радою Міністрів Республіки Білорусь покладені обов'язки державного регулювання бухгалтерського обліку і звітності - Міністерством фінансів Республіки Білорусь. Мінфін розробляє, погоджує і затверджує, в межах своєї компетенції, обов'язкові для виконання всіма організаціями на території Республіки Білорусь: типові плани рахунків бухгалтерського обліку і інструкції по їх застосуванню; положення по бухгалтерському обліку і звітності; інші нормативні правові акти з питань бухгалтерського обліку і звітності [7].

Разом з тим, республіканські органи державного управління, під­порядковані Раді Міністрів Республіки Білорусь, що здійснюють регу­лювання і управління в певній галузі економіки, здійснюють методологічне управління бухгалтерським обліком і звітністю організацій відповідних галузей економіки. Такі органи приймають нормативно-правові акти по бухгалтерському обліку і звітності, що не суперечать нормативним правовим актам по бухгалтерському обліку і звітності Міністерства фінансів Республіки Білорусь.

Вивчення системи регулювання бухгалтерського обліку в Казахстані також засвідчує наявність державного галузевого рівня регламентації обліку [8].

Натомість в Узбекистані розробку і поширення методичних рекомендацій галузевого характеру експертами ПРОООН планується передати до компетенції професійного співтовариства [9].

Висновки.

Отже, проведені дослідження свідчать, що у світі знайдено формулу (підхід) до вдосконалення системи бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності. Важливим кроком вперед в теоретичному плані стала розробка підходу до поділу системи міжнародної регламентації бухгалтерського обліку сільського господарства на рівні - всесвітній, галузевий та корпоративний.

Останнє засвідчує необхідність теоретичного обґрунтування запровадження галузевих стандартів обліку та звітності і в Україні. Необхідність запровадження галузевих стандартів обліку у вітчизняну практику особливо важливим є для сільського господарства як ключової галузі економіки України в світовому розподілі праці. Теоретичному обґрунтуванню цього процесу будуть присвячені наші подальші дослідження.

 

Література:

 

1. Онуфриев Н.В.Международные стандарты финансовой отчетности: краткий перекрестный конспект-комментарий: [Электрон.ресурс]. – Режим доступа: http://www.onoufriev.natod.ru/msfo/ias_index.html.

2. Дипааза С.А. (младший), Экклз Р.Дж. Будущее корпоративной отчетности: Как вернуть доверие общества [текст] / Дипааза С.А. (младший), Экклз Р.Дж.; пер. с англ.: В.Ионов, Ю.Езерский. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 211с.

3. Audit & Accounting Guide: Agricultural producers and Agricultural Cooperatives. – With conforming changes as of May 1, 2008 – American Institute of Certified Public Accountants, Inc., New York, 2008. – 224p.

4. Киселев М. Что принесет «официальный бухучет»? Комментарии к новому законопроекту Минфина: [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gaap.ru/biblio/rusbuh/089.asp.

5. Бомберг Г.В. Интелектуальная собственность: действительность переходного периода и рыночные перспективы [Текст]: 2-е изд., испр. и доп. / Г.В. Бромберг, Б.С. Розов. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2000. – 208 с.

6. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: родуми вченого [Текст] / Ф.Ф. Бутинець; Житомерський держ. технолог.ун-тет. – Житомир: Рута, 2001. – 100 с.

7. О бухгалтерском учете и отчетности. Закон Республики Беларусь: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stroytender.com/articles/24

8. Арниязова А.А. Основные направления совершенствования бухгалтерской системы в республике Казахстан: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jornal.seun.ru/2004_1R/Economy/erniyazova.doc.

9. Уманців, Г.В. Оцінка об’єктів інтелектуальної власності як передумова їх бухгалтерського відображення: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - http//tm-logos.com.ua/stattja_1.html.

Стаття надійшла до редакції 15.12.2011 р.