EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
А. В. Нечипоренко, А. О. Рибалкіна

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.85

УДК: 336.64

А. В. Нечипоренко, А. О. Рибалкіна

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

В статті розглянуто сутність фінансових ресурсів підприємства. Приділено значну увагу теоретичним аспектам формування та використання фінансових ресурсів підприємства. Зокрема, наведено джерела формування фінансових ресурсів підприємства, що поділяються на внутрішні та зовнішні, а також представлено складові елементи механізму формування фінансових ресурсів суб’єктів господарювання. Визначено, що на процес формування й використання фінансових ресурсів підприємства впливають фактори внутрішнього та зовнішнього середовища. Представлено модель функціонування механізму формування фінансових ресурсів підприємства. Окреслено основні напрями використання фінансових ресурсів підприємства у сучасних умовах господарювання. Зазначено, що фінансові ресурси, опосередковуючи виробничу діяльність господарюючого суб’єкта, забезпечують її безперебійність, що досягається переважно за рахунок синхронізації їх формування й ефективного використання.

Ключові слова: фінансові ресурси; підприємство; власні та залучені ресурси; механізм формування фінансових ресурсів; управління фінансовими ресурсами.

Література

1. Яременко В. Г., Салманов Н.М. Сутність поняття та особливості класифікації фінансових ресурсів підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Філімоненков О.С. 2018. Вип. 19(3). С. 158–162.
2. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: навчальний посібник. К.: Кондор, 2005. 400 с.
3. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): навч. посіб. 2-ге вид. К.: КНЕУ, 2005. 240 с.
4. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: підручник / кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 7-ме вид. К. : Вид-во КНЕУ, 2008. 552 с.
5. Рибалко Н. О. Фінансові ресурси підприємств: грошові кошти чи щось більше? Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 14. С. 28–31.
6. Kuzheliev M. O., Zherlitsyn D. M., Zhytar M. O. Formalization Of Dynamic Relations Between Enterprise Financial Indicators. Independent Auditor. 2016. № 16 (II). P. 18–26.
7. Курінна О. В. Теоретичні аспекти формування та використання фінансових ресурсів підприємства. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Економіка. 2013. Вип. 2. С. 140–148.
8. Онишко С. В. Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів: монографія / за заг. ред. д.е.н., професора С. В Онишко. Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. 452 с.
9. Кужелєв М. О. Формування національної моделі корпоративної соціальної відповідальності. Схід. 2012. № 2. С. 40–44
10. Богма О.С., Павлова А.С. Особливості управління фінансовими ресурсами вітчизняних підприємств. Вісник Запорізького національного університету. 2012. №1(13). С.195–199.
11. Громова А., Пилипишина І., Носковська А.Теоретико-методологічні основи формування фінансових ресурсів підприємства. Економічний дискурс. 2015. №4. С.100–106.
12. Кужелєв М. О., Нечипоренко А. В. Вплив поведінкових факторів на управління фінансовою діяльністю корпорації: теоретичні аспекти. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2018. № 2. С.154–168.
13. Пінчук А. В., Нечипоренко А. В. Формування інвестиційної стратегії підприємства. Механізми економічного зростання і конкурентоспроможності національного господарства : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 8 грудня 2018 р. Громадська організація «Київський економічний науковий центр». К., 2018. Ч. 1. С. 103–105.
14. Погожа Н. В. Проблемні аспекти формування та використання фінансових ресурсів підприємства в умовах рецесії України. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. Вип. 2. С. 144–149.

A. Nechyporenko, A. Rybalkina

THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION AND USE OF FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE

Summary

The article considers the essence of the financial resources of the enterprise. Considerable attention is paid to the theoretical aspects of the formation and use of financial resources of the enterprise. In particular, the sources of formation of financial resources of the enterprise, which are divided into internal and external, as well as the components of the mechanism of formation of financial resources of economic entities. It is determined that the process of formation and use of financial resources of the enterprise is influenced by factors of internal and external environment. The internal factors include: the level of perfection of the structure of the financial system of the enterprise; analysis of the current product market; improving work with intermediaries, ensuring the interaction of sales strategy with production; the quality of financial resources management; monitoring of the existing product market; quality of tax and management accounting; implementation of pricing policy, based on production costs, finding ways to reduce them. External factors that affect the use and formation of enterprise resources include: inflation, changes in resource prices, the financial market and the state of the economy as a whole. All these factors influence the formation and use of financial resources by regulating the structure of various financial sources. The model of functioning of the mechanism of formation of financial resources of the enterprise is presented. The main directions of using the financial resources of the enterprise in modern business conditions are outlined. It is noted that financial resources, mediating the production activities of the business entity, ensure its continuity, which is achieved mainly through the synchronization of their formation and use. The role of financial resources in the activities of the enterprise is extremely important, because they allow in a short time to turn into any other type of resources and ensure their circulation. Therefore, the availability of sufficient financial resources of the enterprise depends mainly on the success of business activities in general.

Keywords: financial resources; enterprise; own and borrowed resources; the mechanism of formation of financial resources; management of financial resources.

References

1. Yaremenko, V.H. and Salmanov, N.M. (2018), “The essence of the concept and features of the classification of financial resources of enterprises”, Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu, vol. 19(3), рр. 158–162.
2. Filimonenkov, O.S. (2005), Finansy pidpryyemstv [Enterprise finance], Kondor, Kyiv, Ukraine.
3. Oparin, V.M. (2005), Finansy (zahalʹna teoriya) [Finance (general theory)], 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Poddyerʹohin, А.М. (2008), Finansy pidpryyemstv [Finance of enterprises], 7nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. Rybalko, N.O. (2009), “Financial resources of enterprises: cash or something more?”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, рр. 28–31.
6. Kuzheliev, M.O., Zherlitsyn, D.M. and Zhytar, M.O. (2016), “Formalization of Dynamic Relations Between Enterprise Financial Indicators”, Independent Auditor, vol. 16 (II), рр. 18–26.
7. Kurinna, O.V. (2013), “Theoretical aspects of formation and use of financial resources of the enterprise”, Naukovyy visnyk Akademiyi munitsypalʹnoho upravlinnya. Seriya : Ekonomika. vol. 2., рр. 140–148.
8. Onyshko, S.V. (2016), Rehulyatyvnyy potentsial finansovoho rynku v umovakh hlobalʹnykh vyklykiv [Regulatory potential of the financial market in terms of global challenges], Vydavnytstvo Natsionalʹnoho universytetu DPS Ukrayiny, Irpin, Ukraine.
9. Kuzheliev, M.O. (2012), “Formation of the national model of corporate social responsibility”, Skhid. vol. 2., рр. 40–44.
10. Bohma, O.S. and Pavlova, A.S. (2012), “Features of financial resources management of domestic enterprises”, Visnyk Zaporizʹkoho natsionalʹnoho universytetu. vol. 1(13), рр. 195–199.
11. Hromova, A., Pylypyshyna, I., and Noskovsʹka, A. (2015), “Theoretical and methodological foundations of the formation of financial resources of the enterprise”, Ekonomichnyy dyskurs. vol.4., рр.100–106.
12. Kuzheliev, M.O. and Nechуporenko, A.V. (2018), “Influence of behavioral factors on the management of financial activities of the corporation: theoretical aspects”, Zbirnyk naukovykh pratsʹ Universytetu derzhavnoyi fiskalʹnoyi sluzhby Ukrayiny, vol. 2, рр.154–168.
13. Pinchuk, A.V. and Nechyporenko, A.V. (2018), “Formation of investment strategy of the enterprise”, Zbirnyk materialiv Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference], Mekhanizmy ekonomichnoho zrostannya i konkurentospromozhnosti natsionalʹnoho hospodarstva [Mechanisms of economic growth and competitiveness of the national economy], Kyiv Economic Research Center, Kyiv, Ukraine, рр. 103–105.
14. Pohozha, N.V. (2012), “Problematic aspects of the formation and use of financial resources of the enterprise in the recession of Ukraine”, Visnyk sotsialʹno-ekonomichnykh doslidzhenʹ. 2012. vol. 2., рр 144–149.

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 5072

Відомості про авторів

А. В. Нечипоренко

к. е. н., доцент кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

A. Nechyporenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance named after L. L. Tarangul, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

ORCID:

0000-0003-2494-1465


А. О. Рибалкіна

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

A. Rybalkina

second-level (master's) higher education applicant, University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

ORCID:

0000-0001-9440-0045

Як цитувати статтю

Нечипоренко А. В., Рибалкіна А. О. Теоретичні аспекти формування та використання фінансових ресурсів підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8361 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.85

Nechyporenko, A. and Rybalkina, A. (2020), “Theoretical aspects of formation and use of financial resources of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8361 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.