EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМУЛЮВАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
В. В. Телегін

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.204

УДК: 356.1

В. В. Телегін

ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМУЛЮВАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

Анотація

Роль держави у суспільстві визначається ступенем виконання взятих на себе зобов'язань перед суспільством, що виражається у співвідношенні номінально задекларованих функцій та фактично реалізованих. Реалізація функцій держави у повному обсязі вимагає відповідного фінансового забезпечення, динаміка і структура якого, у свою чергу, залежать від ефективності діяльності держави. Сучасна фінансово-економічна нестабільність спричинила виникнення ситуації, за якої у більшості вітчизняних суб’єктів господарювання є проблема дефіциту фінансових ресурсів і розподілу капіталу між сферами виробництва та обігу. Оцінювання рівня забезпеченості фінансовими ресурсами, пошук нових джерел наповнення, якісне планування та визначення ефективності використання є актуальними з позиції сприйняття трансформаційних змін й стратегічних управлінських рішень кожним суб’єктом господарювання.
В статті визначається сутність фінансових ресурсів. Розкрито проблеми формування фінансового забезпечення функцій держави та обґрунтовано шляхи їх вирішення. Визначаються чинники, які впливають на ефективність формування державних фінансових ресурсів на загальнодержавному та місцевому рівнях.

Ключові слова: держава; ресурси; фінансові ресурси; формування фінансових ресурсів; класифікаційні ознаки фінансових ресурсів.

Література

1. Шипіцина Г.А. Особливості та механізм проведення оптимізації структури капіталу машинобудівного підприємства. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2012. Вип. 2, т.1. С. 142–146.
2. Фролова Т., Лук’яненко Л., Отченаш К. Фінансовий ресурс розвитку національної економіки: формування та пріоритетні напрями використання. Міжнародна економічна політика. 2016. №2(25). С. 126– 155.
3. Катан Л.І. Фінансові ресурси підприємства та їх класифікація. Фінансова система України. 2006. Вип. 8. Ч. 2. С. 167-172.
4. Тирусь Б.Ю. Теоретичні засади модернізації економіки в умовах глобалізації. Теорія та практика державного управління. 2014. Вип. 4. С. 257-264.
5. Рудницька О.В. Економічна природа та роль фінансів домогосподарств у фінансовій системі країни. Економічний вісник університету. 2013. Вип. 20(1). С. 173–178.
6. Федосов В.М., Юрій С.І. Теорія фінансів : підручник. Київ : ЦУЛ, 2010. 576 с.
7. Стойко О.Я., Дема Д. І. Фінанси. Київ : Алерта, 2014. 432 с.
8. Василик О.Д. Государственные финансы : учебник. Киев : Центр учеб. литературы, 2004. 608 с.
9. Дехтяр Н.А., Дейнека О.В. Основи функціонування фінансів державного сектору як складової фінансової системи України. Вісник УАБС. 2009. № 1(26). С. 24-29.
10. Савченко Т.Г. Грошовий ринок: сутність, структура та інструменти. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2011. Вип. 31. С. 257–266.
11. Мішина С.В. Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами на підприємстві. 2006. 8 c.
12. Моляков Д.С. Фінанси підприємств галузей народного господарства. Москва : Фінанси і статистика, 2000. 200 c.
13. Завгородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. Київ: Т-во «Знання», КОО, 2000. 404 с.
14. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави : монографія. Київ : “НІОС”, 1997. 24 с.
15. Петряєва З.Ф., Іващенко Г.А., Петряєв О.О. Аналітичне забезпечення оцінки фінансових ресурсів підприємства. Економічний аналіз. 2015. Т. 19, №2. С. 122–129.
16. Мельник О. Особливості функціонування фінансових ресурсів в системі управління підприємством. Галицький економічний вісник. 2012. №3(36). С. 108–116.
17. Коваленко Н.І. Еволюція теоретичних поглядів щодо сутності фінансових ресурсів держави. Економічна наука. 2012. № 12. С. 42-44.
18. Леось О., Коваль І. Механізм формування фінансових ресурсів підприємств. Державне управління та місцеве самоврядування. 2013. Вип. 1(16). С. 119–126.
19. Кулина Г.М. Роль фінансів домогосподарств у розвитку страхування в Україні. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 3. С. 406–411.
20. Дропа Я.Б. Фінансові ресурси розвитку національної економіки України : монографія. Львів: ЛНУ імені Іван Франка, 2017. 426 с.
21. Рудницька О.В. Економічна природа та роль фінансів домогосподарств у фінансовій системі країни. Економічний вісник університету. 2013. Вип. 20(1). С. 173–178.
22. Олексів І.Б. Дослідження проблем функціонування системи управління фінансовими ресурсами підприємства. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10677/1/55.pdf.
23. Макар О.П. Світовий досвід управління державним боргом і перспективи його застосування в Україні. Економiка та держава. 2012. №10. С. 54–57.
24. Леось О., Коваль І. Механізм формування фінансових ресурсів підприємств. Державне управління та місцеве самоврядування. 2013. Вип. 1(16). С. 119–126.
25. Ковч В.В. Проблеми задоволення потреб домогосподарств при формуванні інноваційної економіки. Економічний аналіз. 2014. Т. 16, №1. С. 48–54.

V. Telehin

EVOLUTION OF FORMULATION OF ESSENTIALITY OF FINANCIAL RESOURCES

Summary

In the process of evolution of human society, the need for a special institution that would represent, protect and ensure a sufficient standard of living for its citizens became apparent. Such an institution has become the state, the main purpose of which is to meet the diverse and growing needs of society. For a long time, finance developed as a means of mobilizing financial resources to ensure the country's defense and meet the needs of the ruling circles. With the further development of commodity production and commodity-money relations, with the complication of the organization of society itself, new forms of relations between the state and other economic entities regarding the accumulation, distribution and use of financial resources. The role of the state in society is determined by the degree of fulfillment of obligations to society, which is expressed in the ratio of nominally declared functions and actually implemented. The implementation of the functions of the state in full requires appropriate financial support, the dynamics and structure of which, in turn, depend on the efficiency of the state. The current financial and economic instability has led to a situation in which most domestic businesses have a problem of lack of financial resources and distribution of capital between the spheres of production and circulation. Assessing the level of financial resources, finding new sources of content, quality planning and determining the effectiveness of use are relevant from the standpoint of the perception of transformational change and strategic management decisions by each entity. At the same time, the resources of the state today are one of the most used economic categories in the conceptual apparatus of economics, which concerns the public sector. However, there is still no single point of view on the content and nature of financial resources. Accordingly, this issue needs further research and study. The article defines the essence of financial resources. The problems of formation of financial support of state functions are revealed and the ways of their solution are substantiated. Factors influencing the efficiency of formation of state financial resources at the national and local levels are determined.

Keywords: state; resources; financial resources; formation of financial resources; classification features of financial resources.

References

1. Shypitsyna, H. A. (2012), “Features and mechanism of optimization of capital structure of machine-building enterprise”, Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti, vol. 2, part. 1, pp. 142–146.
2. Frolova, T. Lukianenko, L. and Otchenash, K. (2016), “Financial resource of national economy development: formation and priority directions of use”, Mizhnarodna ekonomichna polityka, №2(25), рр. 126-155.
3. Katan, L. I. (2006), “Financial resources of the enterprise and their classification”, Finansova systema Ukrainy, № 8, part 2, pp. 167-172.
4. Tyrus, B. Iu. (2014), “Theoretical principles of economic modernization in the context of globalization”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, №4, рр. 257-264.
5. Rudnytska, O. V. (2013), “Economic nature and role of household finances in the country's financial system”, Ekonomichnyi visnyk universytetu, №20(1), рр. 173–178.
6. Fedosov, V. M. and Yurii, S. I. (2010), Teoriia finansiv [Theory of finance], TsUL, Kyiv, Ukraine, 576 p.
7. Stoiko, O. Ia. and Dema, D. I. (2014), Finansy [Finances], Alerta, Kyiv, Ukraine, 432 p.
8. Vasilik, O. D. (2004), Gosudarstvennye finansy [Public finances], Czentr uchebnoj literatury, Kyiv, Ukraine, 608 р.
9. Dekhtiar, N. A. and Deineka, O. V. (2009), “Fundamentals of public sector finance functioning as a component of the financial system of Ukraine”, Visnyk UABS, № 1(26), pp. 24-29.
10. Savchenko, T. G. (2011), “Money market: essence, structure and tools”, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy, №31, рр. 257–266.
11. Mishyna, S. V. (2006), Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia finansovymy resursamy na pidpryiemstvi [Organizational and economic mechanism of financial resources management at the enterprise], Kyiv, Ukraine, 8 p.
12. Moliakov, D. S. (2000), Finansy pidpryiemstv haluzei narodnoho hospodarstva [Finances of enterprises of branches of a national economy], Finansy i statystyka, Kyiv, Ukraine, 200 p.
13. Zavhorodnii, A. H. Vozniuk, H. L. and Smovzhenko, T. S. (2000), Finansovyi slovnyk [Financial dictionary], Znannia, Kyiv, Ukraine, 404 p.
14. Pavliuk, K. V. (1997), Finansovi resursy derzhavy [Financial resources of the state], NIOS, Kyiv, Ukraine, 24 p.
15. Petriaieva, Z. F. Ivashchenko, H. A. and Petriaiev, O. O. (2015), “Analytical support for assessing the financial resources of the enterprise”, Ekonomichnyi analiz, №2, part. 19, pp. 122-129.
16. Melnyk, O. (2012), “Features of functioning of financial resources in the enterprise management system”, Halytskyi ekonomichnyi visnyk, №3(36), pp. 108–116.
17. Kovalenko, N. I. (2012), “Evolution of theoretical views on the essence of financial resources of the state”, Ekonomichna nauka, № 12, pp. 42-44.
18. Leos, O. and Koval, I. (2013), “The mechanism of formation of financial resources of enterprises”, Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, №1(16), рр. 119–126.
19. Kulyna, H. M. (2016), “The role of household finances in the development of insurance in Ukraine”, Ekonomika i suspilstvo, №3, рр. 406–411.
20. Dropa, Ya. B. (2017), Finansovi resursy rozvytku natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [Financial resources for the development of the national economy of Ukraine], LNU imeni Ivan Franka, Lviv, Ukraine, 426 p.
21. Rudnytska, O. V. (2013), “Economic nature and role of household finances in the country's financial system”, Ekonomichnyi visnyk universytetu, №20(1), рр. 173–178.
22. Oleksiv, I. B. (2003), “Research of problems of functioning of system of management of financial resources of the enterprise”, available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10677/1/55.pdf (accessed 06 November 2020).
23. Makar, O. P. (2012), “World experience of public debt management and prospects of its application in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, №10, pp. 54-57.
24. Leos, O. and Koval, I. (2013), “The mechanism of formation of financial resources of enterprises”, Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, №1(16), рр. 119–126.
25. Kovch, V. V. (2014), “Problems of meeting the needs of households in the formation of an innovative economy”, Ekonomichnyi analiz, №1, part. 16, pp. 48-54.

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 4042

Відомості про авторів

В. В. Телегін

ад’юнкт кафедри економіки та фінансового забезпечення Інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

V. Telehin

adjunct of the Department of economics and financial support, Institute of providing troops (forces) and information technologies, National defense university of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky

ORCID:

0000-0001-6896-3848

Як цитувати статтю

Телегін В. В. Еволюція формулювання сутності фінансових ресурсів. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8363 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.204

Telehin, V. (2020), “Evolution of formulation of essentiality of financial resources”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8363 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.204

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.