EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ
М. Ф. Плотнікова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.88

УДК: 338:439.22:658

М. Ф. Плотнікова

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

Анотація

Виключна роль лісів у формуванні життєвого простору, продукуванні кисню, участі у газообмінних процесах та кругообігу води на перше місце виводять питання аналізу впливу кліматичних змін внаслідок трансформації лісового покриву та потребу обґрунтування пошуку механізму оптимізації процесів лісокористування та лісогосподарювання. Україна займає 47 місце в світі та 9 в Європі за площею лісівного покриву. Динамічний характер скорочення площ під лісовими насадженнями (протягом 2000–2019 р. площа лісу зменшилася на 9%), недостатні темпи лісовідновлення (28 тис. га / рік) окреслили коло проблем екологічного менеджменту щодо оптимізації природокористування та сприяння реалізації цілей сталого розвитку територій. Враховуючи функції лісу як кліматоутворюючу (в тому числі пом’якшення температурних перепадів, вологості повітря, захист від вітру та шуму, очищення та знезараження повітря), естетичну, оздоровчу, екологічну (утворення та підтримка зв’язків), місце проживання іншої флори та фауни, продовольча (для комах та людини), архітектонічна, просторового розмежування, просторового структурування, безпеки, соціальна, економічна та інші є важливим з позиції його збереження та примноження потенціалу. Одним з таких механізмів є активізація ролі громад. Позитивний досвід такої діяльності є в Україні та світі.

Ключові слова: багатофункціональний розвиток; екологічні підходи в управлінні розвитком; криптовалюта; лісовідновлення; менеджмент; системний підхід; соціальне підприємництво; родове поселення.

Література

1. Мороз О. О. Інституціональна система аграрної економіки України: монографія. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. 438 с.
2. Ващук В. Ф. Механізм формування конкурентоспроможності галузей агропромислового комплексу на зовнішньому і внутрішньому ринках. Київ: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2005. 19 с.
3. Скидан О. В. Устойчивое сельское развитие как приоритет аграрной политики. Management and studies for rural business ans infrustructure. – 2008. – No 15 (4). P. 134–142.
4. Ганущак Ю. Реформа територіальної організації влади; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». Київ: ТОВ «Софія-А», 2003. 160 с.
5. Ткачук А. Ф. Місцевий та регіональний розвиток. Участь громадян у місцевому розвитку. Практичний посібник для практичних людей. Київ: ІКЦ «Легальний статус», 2012. 144 с.
6. Ткачук А.Ф. Децентралізація для всіх: від загальної інформації до конкретних порад. Київ: ІКЦ «Легальний статус», 2016. 52 с.
7. Yamamoto, K. Has Agencification Succeeded in Public Sector Reform? Realities and Rhetoric in the Case of Japan. Asian Journal of Political Science. 2008. Vol 16 (1). P. 24–40.
8. Kim, W.-J. A Study on the Activation Factors of Voluntary Community Activities in Neighborhood Parks - Based on the People Who Love Chamsaem in Sejong City. Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture. 2018. Vol. 46 (2). P. 37–51.
9. Великая зеленая революция в Китае! URL: https://youtu.be/w8An60ZI99E (дата звернення 20.10.2020)
10. Puiu T. The world lost 7% of its pristine forests since 2000. ZME Science. 2017. 17 January. URL: https://www.zmescience.com/science/news-science/intact-forests-lost-world/ (дата звернення 21.04.2018)
11. Global Forest Watch. URL: https://www.globalforestwatch.org/dashboards/global/ (дата звернення 10.06.2018)
12. Tree Cover Density 2015. Copernicus. Europe’s eyes on Earth. Land Monitoring Servise. URL: https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/forests/tree-cover-density/status-maps/2015 (дата звернення 20.06.202020)
13. Оксимець О.,Тєстов П., Бондаренко А. Найбільше лісів рубають на Поліссі, мораторій зовсім не вплинув на площі рубок. Texty.org.ua. 2019. 27 листопада. URL: https://texty.org.ua/articles/98266/Najbilshe_lisiv_rubajut_na_Polissi_moratorij_zovsim-98266/ (дата звернення 21.04.2020)
14. Михайлишин Я. Карпатська різанина. Texty.org.ua. URL: https://texty.org.ua/d/deforestation/ (дата звернення 21.04.2020)
15. Клочан І. Як вирізають ліс у Карпатах. Інтерактивна карта вирубок Texty.org.ua. URL: https://texty.org.ua/articles/69069/Jak_vyrizajut_lis_u_Karpatah_Interaktyvna_karta-69069/ (дата звернення 21.04.2020)
16. Asmakov A. EDRCoin: криптовалюта с экологической миссией. Forklog. 2016. 16 квітня. URL: https://blockchain.mn/ (дата звернення 19.03.2020)
17. Супруги восстановили целый лес, посадив свыше 2 млн деревьев за 20 лет. Муж и жена решили восстановить тропический лес, который когда-то произрастал в долине реки Риу-Доси. Baigenews.Kz 2019. 9 травня. URL:https://baigenews.kz/news/suprugi_vosstanovili_tselii_les_posadiv_svishe_2_mln_derevev_za_20_let/ (дата звернення 19.03.2020)
18. Пара 26 років відновлює заповідник в Індії, пересаджуючи тропічний ліс. INFOKAVA. 2017. 17 червня. URL: https://infokava.com/uk/66092-para-26-let-vosstanavlivaet-zapovednik-v-indii-peresazhivaya-tropicheskiy-les.html (дата звернення 19.03.2020)
19. Forest Man. William D McMaster. URL: https://blockchain.mn/ (дата звернення 19.03.2020)
20. Великая зеленая революция в Китае! **Лесосад**. URL: https://www.youtube.com/watch?v=w8An60ZI99E&feature=youtu.be (дата звернення 19.03.2020)
21. Глобалистика. Международный междисциплинарный энциклопедический словарь / Гл. ред.: И.И. Мазур, А.Н. Чумаков; Центр научных и прикладных программ «ДИАЛОГ». м. СПб.–Нью-Йорк: «ЕЛИМА», «Питер». 2006. 1100 с.
22. Скидан О. В. Устойчивое сельское развитие как приоритет аграрной политики. Management Theory And Studies For Rural Business And Infrastructure Development. 2008. №15 (4). P. 134–142.
23. Малько Ю. С. Конвергенція політики сільського розвитку в європейському просторі. Демократичне врядування. 2014. Вип. 14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2014_14_15
24. Бородіна О. Принцип компліментарності в міждисциплінарних дослідженнях економіки. Економіка та прогнозування. 2015. № 2. С. 47–58.
25. Prysiazhniuk O., Plotnikova M., Buluy O. Cluster approach in administration of rural areas Management Theory And Studies For Rural Business And Infrastructure Development. 2018. №40 (2). P. 118–127.
26. Walker, K. D., Plotnikova, M. (2018) Ecological settlement as a self-government model in rural areas. Management Theory And Studies For Rural Business And Infrastructure Development. 40(3), 416–423.
27. Semenets, H., Yakobchuk, V., Plotnikova, M. (2018) Family Homesteads Settlements As The Subjects Of The Public Management In Rural Territories. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 40 (4), 587–598.
28. Ramanauskas J., Stasys R., Plotnikova M. Іnnovative approaches to rural development. Sustainable Development of Rural Areas: monograph / ed. prof. T. Zinchuk, prof. J. Ramanauskas. – Klaipėda: Klaipėda University; Kyiv: «Centre of Educational Literature», 2019. 80–99.
29. Sandal J.-U., Yakobchuk V., Lytvynchuk I., Plotnikova M. Institutions for Forming Social Capital In Territorial Communities. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2019. Vol. 41. No. 1: 67–76.
30. Розенберг М. Язык жизни. Ненасильственное общение / Пер. с англ.. И. Серебрякова. Москва: Изд-во «София», 2016. 288 с.

M. Plotnikova

INNOVATIVE AND INVESTMENT MECHANISMS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE FORESTRY MANAGEMENT

Summary

The article emphasizes the exclusive role of forests in the formation of living space, oxygen production, participation in gas exchange processes, and the water cycle. The paper deals with an analysis of climate change due to forest transformations. It substantiates the need to find a mechanism to optimize forest management and forestry. Ukraine ranks 47th in the world and 9th in Europe in terms of forest cover. Intensive reduction of areas under forest plantations (during 2000–2019, forest area decreased by 9%), insufficient rates of reforestation (28 thousand ha/year) outlined the range of problems of environmental management. It is necessary to optimize the use of nature and promote the goals of sustainable development of territories. The study takes into account the functions of the forest, namely: climate-forming (including mitigation of temperature changes, humidity, protection from wind and noise, air purification and disinfection), aesthetic, health, environmental (formation and maintenance of connections), place habitat of other flora and fauna, food (for insects and humans), architectural, spatial delimitation, spatial structuring, security, social, economic, etc. Functions are important from the standpoint of preserving and increasing the potential of forests. One of the mechanisms for preserving forests is to strengthen the role of communities. Among the traditional mechanisms to stop the processes of soil degradation due to deforestation are certification, administrative and legal restrictions, granting special status to land plots with defining characteristics, regional and national development programs. Innovative approaches include the use of cryptocurrencies and the mechanism of public administration, the activities of public organizations. The latter is realized through the practice of worldview responsible impact of the population on the environment when urban priorities are inferior to environmental and social approaches in management, cyclical, and bioeconomy. One such mechanism is to strengthen the role of communities. There is a positive experience of such activity in Ukraine and the world. Its introduction can increase soil fertility, improve land productivity, increase the welfare of the population, optimize the water balance and atmospheric gases in the area of reforestation.

Keywords: multifunctional development; environmental approaches in development management; cryptocurrency; reforestation; management; system approach; social entrepreneurship; family homestead settlements.

References

1. Moroz, O. O. (2006), Instytutsionalna systema ahrarnoi ekonomiky Ukrainy: monohrafiia [Institutional system of agrarian economy of Ukraine], UNIVERSUM-Vinnytsia, Vinnytsia, Ukraine, P. 438.
2. Vashchuk, V. F. (2005), Mekhanizm formuvannia konkurentospromozhnosti haluzei ahropromyslovoho kompleksu na zovnishnomu i vnutrishnomu rynkakh [The mechanism of formation of competitiveness of branches of an agro-industrial complex in the foreign and internal markets], Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine, P. 19.
3. Skidan, O. V. (2008), "Sustainable rural development as a priority in agricultural policy", Management and studies for rural business ans infrustructure, vol. 15 (4), pp. 134–142.
4. Hanushchak, Yu. (2003), Reforma terytorialnoi orhanizatsii vlady [Reform of the territorial organization of power], Swiss-Ukrainian project "Support to Decentralization in Ukraine - DESPRO", TOV «Sofiia-A», Kyiv, Ukraine, P. 160.
5. Tkachuk, A. F. (2012), Mistsevyi ta rehionalnyi rozvytok. Uchast hromadian u mistsevomu rozvytku. Praktychnyi posibnyk dlia praktychnykh liudei [Local and regional development. Citizen participation in local development. A practical guide for practical people], IKTs «Lehalnyi status», Kyiv, Ukraine, P. 144.
6. Tkachuk, A.F. (2016), Detsentralizatsiia dlia vsikh: vid zahalnoi informatsii do konkretnykh porad [Decentralization for all: from general information to specific advice], IKTs «Lehalnyi status», Kyiv, Ukraine, P. 52.
7. Yamamoto, K. (2008), "Has Agencification Succeeded in Public Sector Reform? Realities and Rhetoric in the Case of Japan", Asian Journal of Political Science, Vol 16 (1). pp. 24–40.
8. Kim, W.-J. A (2018), "Study on the Activation Factors of Voluntary Community Activities in Neighborhood Parks - Based on the People Who Love Chamsaem in Sejong City", Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture, Vol. 46 (2). pp. 37–51.
9. Great Green Revolution in China! available at: https://youtu.be/w8An60ZI99E (Accessed 20 Oct 2020).
10. Puiu, T. (2017), "The world lost 7% of its pristine forests since 2000. ZME Science", 17 January, [Online], available at: https://www.zmescience.com/science/news-science/intact-forests-lost-world/ (Accessed 21 Apr 2018).
11. Global Forest Watch, available at: https://www.globalforestwatch.org/dashboards/global/ (Accessed 10 June2018).
12. Tree Cover Density 2015. Copernicus. Europes eyes on Earth. Land Monitoring Servise. available at: https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/forests/tree-cover-density/status-maps/2015 (Accessed 20 June 2020).
13. Oksymets, O. Tiestov, P. and Bondarenko, A. (2019), "Most forests are cut down in Polissya, the moratorium did not affect the area of felling", [Online], available at: https://texty.org.ua/articles/98266/Najbilshe_lisiv_rubajut_na_Polissi_moratorij_zovsim-98266/ (Accessed 21 Apr 2020).
14. Mykhailyshyn, Ya. "Carpathian massacre", [Online], available at: https://texty.org.ua/d/deforestation/ (Accessed 21 Apr 2020).
15. Klochan, I. "How to cut down a forest in the Carpathians. Interactive map of fellings", [Online], available at: https://texty.org.ua/articles/69069/Jak_vyrizajut_lis_u_Karpatah_Interaktyvna_karta-69069/ (Accessed 21 Apr 2020).
16. Asmakov A. (2016), "EDRCoin: a cryptocurrency with an environmental mission", [Online], available at: https://blockchain.mn/ (Accessed 19 March 2020).
17. "The couple restored an entire forest, planting over 2 million trees in 20 years. The husband and wife decided to restore the rainforest that once grew in the valley of the Rio Dosi River", [Online], available at: https://baigenews.kz/news/suprugi_vosstanovili_tselii_les_posadiv_svishe_2_mln_derevev_za_20_let/ (Accessed 19 March 2020).
18. "A 26-year-old couple is restoring a nature reserve in India by transplanting a rainforest", [Online], available at: https://infokava.com/uk/66092-para-26-let-vosstanavlivaet-zapovednik-v-indii-peresazhivaya-tropicheskiy-les.html (Accessed 19 March 2020).
19. Forest Man. William D McMaster, [Online], available at: https://blockchain.mn/ (Accessed 19 March 2020).
20. Great Green Revolution in China! [Online], available at: https://www.youtube.com/watch?v=w8An60ZI99E&feature=youtu.be (Accessed 19 March 2020).
21. Mazur, I.I. and Chumakov, A.N. (2006), Globalistika. Mezhdunarodnyj mezhdisciplinarnyj jenciklopedicheskij slovar' [Globalism. International interdisciplinary encyclopedic dictionary], Centr nauchnyh i prikladnyh programm «DIALOG», «ELIMA», «Piter», SPb.–N'ju-Jork, P. 1100.
22. Skidan, O. V. (2008), "Sustainable rural development as a priority in agricultural policy", Management and studies for rural business ans infrustructure, vol. 15 (4), pp. 134–142.
23. Malko, Yu. S. (2014), "Convergence of rural development policy in the European space", Demokratychne vriaduvannia, vol. 14, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2014_14_15
24. Borodina, O. (2015), "The principle of complementarity in interdisciplinary economics research", Ekonomika ta prohnozuvannia, vol. 2, pp. 47–58.
25. Prysiazhniuk, O. Plotnikova, M. and Buluy, O. (2018), "Cluster approach in administration of rural areas", Management Theory And Studies For Rural Business And Infrastructure Development, vol. 40 (2), pp. 118–127.
26. Walker, K. D. and Plotnikova, M. (2018), "Ecological settlement as a self-government model in rural areas", Management Theory And Studies For Rural Business And Infrastructure Development", vol. 40(3), pp. 416–423.
27. Semenets, H., Yakobchuk, V. and Plotnikova, M. (2018) "Family Homesteads Settlements As The Subjects Of The Public Management In Rural Territories", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 40 (4), pp. 587–598.
28. Ramanauskas, J. Stasys, R. and Plotnikova, M. (2019), Innovative approaches to rural development. Sustainable Development of Rural Areas: monograph, «Centre of Educational Literature», Kyiv, Ukraine, pp. 80–99.
29. Sandal, J.-U. Yakobchuk, V. Lytvynchuk, I. and Plotnikova, M. (2019), "Institutions for Forming Social Capital In Territorial Communities", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Vol. 41. issue. 1, pp. 67–76.
30. Rozenberg, M. (2016), Jazyk zhizni. Nenasil'stvennoe obshhenie [Language of life. Nonviolent Communication], Izd-vo «Sofija», Moscow, Russia, P. 288.

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 3597

Відомості про авторів

М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University

ORCID:

0000-0003-2852-3009

Як цитувати статтю

Плотнікова М. Ф. Інноваційно-інвестиційні механізми екологічного менеджменту в системі лісокористування. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8366 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.88

Plotnikova, M. (2020), “Innovative and investment mechanisms of environmental management in the forestry management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8366 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.88

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.