EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ БАНКУ
О. А. Коваль, І. Р. Прищенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.89

УДК: 336.71

О. А. Коваль, І. Р. Прищенко

УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ БАНКУ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню власного капіталу банківської установи та особливостей менеджменту у галузі власних ресурсів. У статті дано визначення поняття «управління власним капіталом банку». Розглянуто механізм управління капіталом банку та його складові. Проведено аналіз вартості, структури та достатності власного капіталу АТ «Ощадбанк». Визначено ефективність управління капіталом з використанням нормативів НБУ. Представлені основні принципи та напрямки ефективного управління капіталом банку на прикладі АТ «Ощадбанк». Визначено зміст нормування діяльності комерційних банків; проаналізовано перелік економічних нормативів та порядок їх обчислення; досліджено граничні межі нормативів та необхідність їх дотримання; оцінено рівень дотримання нормативів власного капіталу та динаміку розміру власного капіталу у останні роки діяльності банку дослідження.
Визначено структурні елементи власного капіталу та їх значення; проаналізовано склад джерел формування власних ресурсів та їх структуру; оцінено динаміку розмірів власних ресурсів у розрізі їх структурних частин; досліджено тенденції змін у структурі джерел формування власних ресурсів аналізованої банківської установи, а також визначено ступінь оптимальності структури капітальної бази.
У статті розроблено та рекомендовано напрями розвитку системи менеджменту власних ресурсів досліджуваної банківської установи задля розвитку його функціонування та зростання рівня його фінансової стійкості не тільки у поточному періоді, але й у довготерміновій перспективі. Підсумовано важливість та необхідність менеджменту у сфері власних ресурсів та ступеня впливу його раціональності на рівень успішності роботи комерційних банків.
Проведено аналіз методології відповідних органів, які здійснюють банківський нагляд та здійснюють контроль у сфері банківської діяльності, а саме на норми Національного банку України, а також були виконані питання оцінки структури та динаміки капіталу АТ «Ощадбанк» для 2015-2019 рр.

Ключові слова: капітал; власний капітал; нормативи капіталу; джерела власних ресурсів; управління власним капіталом.

Література

1. Єпіфанов А. О. Операції комерційних банків: навч. посіб. / А.О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак, І. В. Сало. — Суми: Університетська книга, 2017. — 523 с.
2. Коваленко В. Проблеми капіталізації та оцінювання достатності капіталу Банку / В. Коваленко, О. Крухмаль, Ж. Торяник //Актуальні проблеми економіки . — 2017. — N8(122). – C. 276–285.
3. Міщенко В. І. Банківські операції : підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав'янська, О. Г. Коренєва. – 2ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2017. – 796 с.
4. Мороз А. М. Банківські операції: підручник. — 2ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна. — К.: КНЕУ, 2018. — 476 с.
5. АТ «Ощадбанк» : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.oschadbank.ua/ua/
6. Савлук М. І. Банківські операції : підручник / М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна – 3є вид., перероб. і доп. – К. – КНЕУ, 2018. – 608 с.
7. Савлук С. В. Власний капітал як запобіжник втрати ліквідності банку/ С. В. Савлук // Банківська справа. — 2018. — № 2. – C. 55–62.
8. Уразова С. Устойчивость банковской системы: теоретические и методологические аспекты/ С. Уразова // Банковское дело. — 2016. — № 12. – C. 26–32.

O. Koval, I. Pryshchenko

BANK'S OWN CAPITAL MANAGEMENT

Summary

The article is devoted to the study of the equity of a banking institution and the features of management in the field of own resources. The article defines the concept of “bank equity management”. The mechanism of bank capital management and its components are considered. An analysis of the value, structure and adequacy of equity of JSC “Oschadbank”. The efficiency of capital management with the use of National Bank of Ukraine standards is determined. The basic principles and directions of effective bank capital management are presented on the example of JSC “Oschadbank”.
The content of rationing of activity of commercial banks is determined; the list of economic standards and the order of their calculation are analyzed; the limits of norms and the necessity of their observance are investigated; the level of compliance with equity standards and the dynamics of the amount of equity in recent years of the research bank.
The structural elements of equity and their significance are determined; the composition of sources of formation of own resources and their structure are analyzed; the dynamics of the sizes of own resources in a cut of their structural parts is estimated; the tendencies of changes in the structure of sources of formation of own resources of the analyzed banking institution are investigated, and also the degree of optimality of structure of capital base is defined.
The article develops and recommends the directions of development of the management system of own resources of the researched banking institution for the development of its functioning and growth of its level of financial stability not only in the current period, but also in the long run. The importance and necessity of management in the field of own resources and the degree of influence of its rationality on the level of success of commercial banks are summarized.
The analysis on the methodology of corresponding organs that conduct a bank supervision and conduct control in the field of bank activity, namely on the norms of National Bank of Ukraine, and also questions of estimation of structure and dynamics of capital of JSC “Oschadbank” for 2015-2019 have been performed.

Keywords: capital; equity; capital ratios; sources of equity; equity management.

References

1. Yepifanov, А. О. Maslak, N. H. and Salo, I. V. (2017), Operatsii komertsijnykh bankiv [Operations of commercial banks], Sumy, Ukraine.
2. Kovalenko, V. Krukhmal, O. and Toryanyk J. (2017) “Problems of capitalization and capital adequacy assessment of the Bank", Actual problems of economy, vol. 8(122), pp. 276-285.
3. Mischenko, V. I. Slav'ians'ka, N. H. Korenieva, O. H. (2017), Bankivs'ki operatsii [Banking operations], 2nd ed, Znannya, Kyiv, Ukraine.
4. Moroz, A. M. Savluk, M. I. and Pukhovkina, M. F. (2018), Bankivs'ki operatsii [Banking operations], 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. The official site of Oschadbank (2020), available at: https://www.oschadbank.ua/ua (Accessed 5 November 2020).
6. Savluk, M. I. and Pukhovkina, M. F. (2018), Bankivs'ki operatsii [Banking operations], 3rd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.
7. Savluk, V. S. (2018), “Equity as a safeguard for the loss of bank liquidity”, Banking, vol. 2, pp. 55-62.
8. Urazova, S. (2016), “Stability of the banking system: theoretical and methodological aspects”, Banking, vol. 12, pp. 26-32.

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 4236

Відомості про авторів

О. А. Коваль

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет «Запорізька політехніка»

O. Koval

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, National University «Zaporizhzhia Polytechnic»

ORCID:

0000-0002-6471-6564


І. Р. Прищенко

магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка»

I. Pryshchenko

Master student, National University «Zaporizhzhia Polytechnic»

ORCID:

0000-0002-8819-2208

Як цитувати статтю

Коваль О. А., Прищенко І. Р. Управління власним капіталом банку. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8367 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.89

Koval, O. and Pryshchenko, I. (2020), “Bank's own capital management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8367 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.89

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.