EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІЗНЕС-СТРУКТУР: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПРИДБАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА ІНОЗЕМНУ ВАЛЮТУ
І. Я. Максименко, Е. В. Шутак

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.90

УДК: 657.1

І. Я. Максименко, Е. В. Шутак

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІЗНЕС-СТРУКТУР: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПРИДБАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА ІНОЗЕМНУ ВАЛЮТУ

Анотація

В статті доведено, що ефективність функціонування бізнес-структури в значній мірі визначається станом її основних засобів, які характеризують виробничі можливості галузей економіки, визначають темпи та масштаби її розвитку.
Визначено, що у сучасних умовах діяльності бізнес-структур стає актуальним дослідження проблем обліку основних засобів та їх надходження, ефективності їх використання в умовах реалізації інвестиційних проектів, а також визначення напрямів активізації інвестиційної діяльності.
Визначено, що основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій. Очікуваний строк корисного використання (експлуатації) таких активів — більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Встановлено, що вартість об’єкта основних засобів, придбаного в нерезидента на умовах наступної оплати, визначають за курсом, установленим НБУ на дату його отримання (оприбуткування).
Визначено, що кредиторська заборгованість перед постачальником-нерезидентом, що виникла, для цілей бухгалтерського обліку вважається монетарною (оскільки буде погашена грошима). Тому на дату балансу і на дату здійснення господарської операції (тобто на дату погашення заборгованості) за нею потрібно визначати курсові різниці. При цьому курсову різницю на дату операції розраховують на вибір підприємства:або в межах господарської операції, або за всією монетарною статтею.
Констатовано, що якщо перша подія, то вартість основних засобів перераховуємо у валюту звітності із застосуванням курсу, встановленого НБУ на дату сплати авансу. У випадках, коли авансові платежі в іноземній валюті здійснюються частинами, вартість об’єкта основних засобів визначають за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності здійснення авансових платежів.
Встановлено, що дебіторська заборгованість, що виникла, є немонетарною (оскільки вона буде погашена отриманням основних засобів, тобто немонетарного активу). А отже, за нею не потрібно зараховувати курсові різниці ні на дату балансу, ні на дату погашення.

Ключові слова: бізнес-структура; господарська операція;зовнішньоекономічна діяльність; курсові різниці; одиниця обліку; основні засоби.

Література

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 11.1.2020)
2. Наказ Міністерства Фінансів України від 28 липня 2000 р. N 181 «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text (дата звернення: 11.11.2020)
3. Максименко І. Я., Ганноцька К. С. Особливості обліку орендних операцій: бухгалтеський та податковий аспекти. Економіка та держава. 2019. № 11. С. 100–102.
4. Максименко І. Я., Тронькіна А. А. Особливості визнання в бухгалтерському та податковому обліку об’єктів основних засобів в управлінні діяльністю підприємства. Агросвіт. 2019. № 19. С. 47–51.
5. Максименко І. Я. Внутрішний аудит: підвищення ефективності роботи та забезпечення прибутковості підприємства. Сталий розвиток економіки. 2013. № 1. С. 294-296.
6. Максименко І. Я., Філатова О. І. Особливості відображення в обліку операцій з ліквідації основних засобів в управлінні підприємством. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 37–40.
7. Максименко І. Я., Соболь В. А. Нематеріальні активи: сутність, визнання та класифікація в здійсненні управлінської діяльності. Агросвіт. 2018. № 18. С. 26–29.
8. Максименко І.Я. Особливості обліку необоротних активів бюджетних установ. Ефективна економіка. 2014. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=6&y=2014 (дата звернення: 11.11.2020)

I. Maksуmenko, E. Shutak

FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF BUSINESS STRUCTURES: FEATURES OF ACCOUNTING FOR THE PURCHASE OF FIXED ASSETS FOR FOREIGN CURRENCY

Summary

The article proves that the efficiency of the business structure is largely determined by the state of its fixed assets, which characterize the production capacity of the economy, determine the pace and scale of its development.
It is determined that in modern conditions of business structures it becomes relevant to study the problems of accounting for fixed assets and their receipts, the effectiveness of their use in the implementation of investment projects, as well as to determine areas of investment activity.
It is determined that fixed assets are tangible assets that the company holds in order to use them in the process of production or supply of goods, provision of services, rental to others or for administrative and socio-cultural functions. The expected useful life of such assets is more than one year (or operating cycle if longer than one year). It is established that the value of fixed assets purchased from a non-resident on the terms of subsequent payment is determined at the rate set by the NBU on the date of its receipt (posting).
It is determined that the incurred accounts payable to a non-resident supplier are considered monetary for accounting purposes (because they will be repaid in cash). Therefore, on the balance sheet date and on the date of the transaction (ie the date of repayment of the debt) it is necessary to determine the exchange rate differences. The exchange rate difference on the date of the transaction is calculated at the choice of the enterprise: either within the business transaction, or for the entire monetary item.
It is stated that if the first event, the value of fixed assets is converted into the reporting currency using the exchange rate set by the NBU on the date of advance payment. In cases where advance payments in foreign currency are made in installments, the value of the fixed asset is determined by the amount of advance payments using exchange rates, based on the sequence of advance payments.
It is established that the receivables that have arisen are non-monetary (because it will be repaid by receipt of fixed assets, ie non-monetary assets). Therefore, it is not necessary to credit exchange rate differences either on the balance sheet date or on the maturity date.

Keywords: usiness structure; business transaction; foreign economic activity; exchange rate differences; unit of account; fixed assets.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On accounting and financial reporting in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (accessed: 11 Nov 2020).
2. Ministry of Finance of Ukraine (2000), Order “Accounting Standard 7 Fixed assets”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text (accessed: 11 Nov 2020).
3. Maksy`menko, I.Ya. and Hannotska K.S.(2019), “Features of accounting for lease transactions: accounting and tax aspects”, Economy and state, vol. 11, pp.100-102.
4. Maksy`menko, I.Ya. and Tronkina, A. A. (2019), “Features of recognition in accounting and tax accounting of assets of fixed assets in management of activity of the enterprise”, Agrosvit, vol. 19, pp. 47–51.
5. Maksy`menko, I. Ya. (2013), “Internal audit: improving the efficiency and profitability of the enterprise”, Staly`j rozvy`tok ekonomiky, vol. 1, pp.294-296.
6. Maksy`menko, I.Ya. and Filatova, O. I. (2018), “Features of accounting in accounting of operations on liquidation of fixed assets in enterprise management”, Investytsii praktyka ta dosvid, vol. 19, pp.37-40.
7. Maksy`menko, I.Ya. and Sobol, V. A. (2018), “Intangible assets: essence, recognition and classification in management”, Agrosvit, vol. 18, pp. 26-29.
8. Maksy`menko, I.Ya. (2014), “Features of accounting of non-current assets of budgetary institutions”, Efektyvna ekonomika, vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=6&y=2014 (accessed: 11 Nov 2020).

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 4870

Відомості про авторів

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Національний університет «Запорізька політехніка»

I. Maksуmenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, National University «Zaporizhzhye Polytechnic»

ORCID:

0000-0002-2362-6183


Е. В. Шутак

магістрант кафедри обліку та оподаткування, Національний університет «Запорізька політехніка»

E. Shutak

Master student 6th year of the Department of Accounting and Taxation, National University «Zaporizhzhye Polytechnic»

ORCID:

0000-0002-4469-5129

Як цитувати статтю

Максименко І. Я., Шутак Е. В. Зовнішньоекономічна діяльність бізнес-структур: особливості обліку придбання основних засобів за іноземну валюту. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8368 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.90

Maksуmenko, I. and Shutak, E. (2020), “Foreign economic activity of business structures: features of accounting for the purchase of fixed assets for foreign currency”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8368 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.