EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-МАЙНОВОГО СТАНУ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ
К. С. Дяченко, А. Ю. Хорєва

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.91

УДК: 336.011

К. С. Дяченко, А. Ю. Хорєва

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-МАЙНОВОГО СТАНУ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ

Анотація

Нестабільність та кризовий стан економіки негативно впливає на всі сфери суспільного та економічного життя країни. В сучасних умовах ринкових відносин, значно зростає роль своєчасного і якісного оцінювання фінансово-майнового стану бізнес-структури, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення й зміцнення фінансової стабільності. Якісне оцінювання фінансово-майнового стану бізнес-структури насамперед необхідне тому, що дохідність і розмір прибутку бізнес-структури багато в чому залежить від її платоспроможності. Діяльність та функціонування бізнес-структури вимагає постійного контролю за її фінансово-майновим станом. Для прийняття обґрунтованих управлінських рішень та заходів необхідно мати достовірну інформацію щодо стану бізнес-структури і її позицій на ринку. Обґрунтованість цих рішень залежатиме від обраної методики оцінювання фінансово-майнового стану та інтерпретації отриманих результатів. Саме тому першочерговим є моніторинг і аналіз фінансово-майнового стану. У даній статті розглянуто методичні підходи до оцінювання фінансово-майнового стану бізнес-структури, вибір яких обумовлюється багатьма факторами, серед яких першочергове значення має галузева приналежність бізнес-структури, пріоритети її розвитку, закріплені у фінансовій стратегії, цілі і завдання, які у певний період часу вимагають здійснення об’єктивного оцінювання фінансово-майнового стану. Визначена необхідність проведення оцінювання фінансово-майнового стану бізнес-структури та розглянута класифікація методичних підходів при оцінюванні фінансово-майнового стану в залежності від мети його здійснення. Надана характеристика найбільш вживаних методичних підходів при оцінюванні фінансово-майнового стану бізнес-структури та можливості їх застосування для фінансово-економічної діяльності торгівельних підприємств. Обґрунтована необхідність формування системи методичних підходів оцінювання фінансово-майнового стану для вітчизняних підприємств. Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінювання фінансово-майнового стану бізнес-структури, якій належить суттєва роль у забезпеченні його фінансової стійкості.

Ключові слова: фінансовий стан; підприємство; бізнес-структура; ліквідність; платоспроможність; фінансова стійкість; ділова активність; рентабельність; фінансовий аналіз.

Література

1. Ганущак Т. В.Фінансова безпека бізнесу: підручник / Т. В. Ганущак. – К. :Наукові знання, 2016. – 266 с.
2. Готра В. В. Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення / В. В. Готра, В. В. Ріпич, А. В. Дячок // Економіка і суспільство. – 2018. №8. С. 219 -223.
3. Груб’як С. В. Аналіз фінансово-економічного стану промислового підприємства / С. В. Груб’як // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. №5. С. 268 – 271.
4. Дорохова Н. Д. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.- КНЕУ, 2018. – 21 с.
5. Зигрій О. В. Вплив ризиків та їх загроз на стан фінансово-економічної безпеки підприємств / О. В. Зигрій // Економіка і суспільство. – 2016. №1. С. 9 -10.
6. Кузьмін О. Є. Економічна діагностика: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – К.: Знання, 2012. – 318 с.
7. Попадюк О. І. Теорія фінансового аналізу: навчальний посібник /— К., 2015. — 112 с.
8. Азаренкова Г. М. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства. Монографія / Г. М. Азаренкова, О. М. Брадул. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 172 с.
9. Верхоглядова Н. І. Сутність та необхідність аналізу фінансового стану / Н. І. Верхоглядова // Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 1 (11), Науковий вісник Класичного приватного університету, м. Запоріжжя – 2018. – № 11. – С. 55-60.
10. Ільіна С. Б. Моделювання фінансового стану підприємств: сутнісний підхід до інтегрованої оцінки / С. Б. Ільіна, О. В. Мицак // Журнал «Економічні науки». Випуск 59, м. Київ – 2016. – № 4. – С. 139-146.
11. Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г. Економічний аналіз: Підручник / За ред. проф. А. Г. Загороднього. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2015. – 487 с.
12. Ключник О. С. Вдосконалення комплексної оцінки фінансового стану підприємства / О. С. Ключник, О. В.Кандратюк // Економічна наука. – 2010. №1. С. 12 -15.
13. Мних Є. В. Економічний аналіз: підручник / Є. В. Мних. – К. :Наукові знання, 2015. – 472 с.
14. Олексів І. Б. Проблеми аналізу та оцінки фінансового стану підприємства / І. Б. Олексів, Р. В. Фещур // Журнал «Економічний вісник», Випуск 68, м. Київ – 2011. – № 4. – С. 256-263.
15. Чемчикаленко Р. А., Майборода О. В., Дьякова Ю. Ю. Напрямки підвищення ефективності оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства. Економіка та суспільство. – 2017. – № 12. – С. 642-648.
16. Хотомлянський О. Л. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства / О. Л. Хотомлянський, П. А. Знахуренко // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 111–117.
17. Піскунов О. Г. Еволюція підходів до комплексної оцінки фінансового стану підприємства / О. Г. Піскунов, Н. Г. Мтеленко, Т. П. Лободзиньска // Економічний вісник Національного технічного університету України «КПІ» – 2015. – № 6. – С. 80-88.
18. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: підручник / Л. О. Лігоненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 824 с.
19. Тижненко Л. О. Моделі комплексної оцінки фінансового стану підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Л. О. Тижненко. – Харків, 2007. – 20 с.

K. Dіachenko, A. Khorieva

METHODOLOGICAL APPROACHES IN ASSESSING THE FINANCIAL AND PROPERTY CONDITION OF BUSINESS-STRUCTURE

Summary

Instability and economiс crisis negatively affects all areas of social and economic life of the country. In modern conditions of market relations, the role of timely and qualitative assessment of financial and material condition of business structure, its liquidity, solvency and financial stability and search for ways to growing and strengthen financial stability are significantly increasing. Qualitative assessment of financial and material condition of a business of structure is necessary first of all because profitability and profit margin of a business structure largely depend on its solvency. The activity and functioning of business structures require constant control over their financial and material condition. To make reasonable management decisions and measures, it is necessary to have reliable information about the state of a business structure and its market positions. Adequacy of these decisions will depend on the chosen method of assessment of financial and material condition and interpretation of the obtained results. That is why the priority is to monitor and analyze the financial and material situation. This article considers methodological approaches to assessment of financial and material condition of a business structure, the choice of which is determined by many factors, among which the industry affiliation of a business structure, priorities of its development, fixed in the financial strategy, goals and objectives, which at a certain period of time require an objective assessment of the financial and material condition, is of paramount importance. The necessity of assessment of financial and material condition of business structure has been determined and classification of methodological approaches in assessment of financial and material condition depending on the purpose of its implementation has been considered. The characteristics of the most used methodological approaches in assessment of financial and material state of business structure and possibility of their application for financial and economic activity of trade enterprises are given. The necessity of forming a single system of methodological approaches to assess the financial and material condition of domestic enterprises has been substantiated. This is the reason for the necessity and practical importance of systematic assessment of the financial and material condition of the business structure, which has a significant role in ensuring its financial stability.

Keywords: financial condition; system of indicators; liquidity; solvency; financial stability; business activity; profitability.

References

1. Hanuschak, T.V. (2016), Finansova bezpeka biznesu [Financial security of business], Finansy, Kyiv, Ukraine.
2. Hotra, V.V. Ripych, V.V. and Diachok, A.V. (2018), “ Diagnosis of the financial condition of the enterprise and ways to improve it”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 8, pp. 219 -223.
3. Hrub'iak, S.V. (2015), “Analysis of the financial and economic condition of the industrial enterprise”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 5,pp. 268 – 271.
4. Dorohova, N.D. (2018), Finansovyi analiz [Financial аnalysis], KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. Zyhrij, O.V. (2016), “The impact of risks and their threats on the state of financial and economic security of enterprises”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 1, pp. 9 -10.
6. Kuz'min, O.Ye. and Mel'nyk, O.H. (2012), Ekonomichna diahnostyka: navchal'ny[Economic diagnostics of education], Znannia, Kyiv, Ukraine.
7. Popadiuk, O.I. Teoriia finansovogo analizu [Theory of financial analysis], Ekonomichna nauka, Kyiv, Ukraine
8. Azarenkova, H.M. and Bradul, O.M. (2017), Matematychni modeli ta metody otsiniuvannia finansovoho stanu pidpryiemstva [Mathematical models and methods for assessing the state of the enterprise], Znannia, Kyiv, Ukraine
9. Verkhohliadova, N.I. (2018), “The essence and necessity of the analysis of the financial condition”, Ekonomika ta upravlinnya, vol. 11, pp. 55-60.
10. Il'ina, S.B. and Mytsak, O.V. (2016), “Modeling the financial condition of enterprises: an essential approach to integrated valuation”, Ekonomichni nauky, vol. 4, pp. 139-146.
11. Kindrats'ka, H.I., Bilyk, M.S. and Zahorodnij, A.H. (2015), Ekonomichnyj analiz [Economic analysis], Naukovi znannia, Kyiv, Ukraine
12. Kliuchnyk, O.S. and Kondratiuk, O.V. (2010), “Improving a comprehensive assessment of the financial condition of the enterprise”, Ekonomichna nauka, vol. 1, pp. 120-127.
13. Mnykh, Ye.V. (2015), Ekonomichnyj analiz [Economic analysis], Ekonomika upravlinnia, Kyiv, Ukraine.
14. Oleksiv, I.B. (2011), “Problems of analysis and assessment of the financial condition of the enterprise”, Ekonomichnyj visnyk, vol. 4, pp. 256-263.
15. Chemchykalenko, R.A. Majboroda, O.V. and D'iakova, Yu.Yu. (2017), “Directions for improving the efficiency of liquidity and solvency assessment of the enterprise”, Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 12, pp. 642-648.
16. Khotomlians'kyj, O.L. and Znakhurenko, P.A. (2007),“Comprehensive assessment of the financial condition of the enterprise”, Finansy Ukrainy, vol. 1, pp. 111–117.
17. Piskunov, O.H. Mtelenko, N.H. and Lobodzyn'ska, T.P (2015), “Evolution of approaches to a comprehensive assessment of the financial condition of the enterprise”, Ekonomichnyj visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrainy KPI, vol. 6, pp. 80-88.
18. Lihonenko, L.O. (2005), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anti-crisis management of the enterprise], Naukovi znannya, Kyiv, Ukraine.
19. Tyzhnenko, L.O. (2007), Modeli kompleksnoi otsinky finansovoho stanu pidpryiemstva [Models of complex assessment of the financial condition of the enterprise], Ekonomichna nauka, Kyiv, Ukraine.

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 5077

Відомості про авторів

К. С. Дяченко

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародного бізнесу, фінансів та обліку, Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

K. Dіachenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of International Business, Finance and Accounting, Kharkiv Institute of Trade and Economics of KNTEU

ORCID:

0000-0003-0164-6156


А. Ю. Хорєва

магістрант, Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

A. Khorieva

Master student, Kharkiv Institute of Trade and Economics of KNTEU

ORCID:

0000-0002-0319-4010

Як цитувати статтю

Дяченко К. С., Хорєва А. Ю. Методичні підходи до оцінювання фінансово-майнового стану бізнес-структури. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8369 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.91

Dіachenko, K. and Khorieva, A. (2020), “Methodological approaches in assessing the financial and property condition of business-structure”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8369 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.91

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.