EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАВДАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Л. А. Свистун, Ю. М. Попова, К. П. Штепенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.93

УДК: 332.72:332.14

Л. А. Свистун, Ю. М. Попова, К. П. Штепенко

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАВДАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

В економіці будь-якої країни аграрний сектор посідає особливе місце. Для того, щоб вирішити завдання ефективного функціонування галузі, потрібно підходити комплексно, розглядаючи соціальну, екологічну та економічну складову сталого розвитку агарного сектора. Було проведено узагальнення досвіду розвинутих країн щодо державної підтримки розвитку аграрного сектора та визначено її головні цілі та індикатори: забезпечення продовольчої безпеки держави, комплексний розвиток сільських територій, збереження навколишнього середовища й зміцнення конкурентоспроможності галузі. Визначено основні ланки державного регулювання аграрного сектора та заходи з його державної підтримки. Обґрунтовано важливість екологічної безпеки, збереження родючості ґрунтів та розвитку органічного сільського господарства як ефективного напрямку сталого розвитку аграрного сектору. Необхідною також є подальша розробка законодавчих та нормативних документів, які визначають засади діяльності в умовах сталого розвитку.

Ключові слова: аграрний сектор; сталий розвиток; цілі сталого розвитку; державне регулювання; заходи державної підтримки; органічне сільське господарство.

Література

1. Григоренко Я.О. Особливості державного регулювання аграрного сектору в контексті забезпечення економічної безпеки держави. Економіка АПК. 2016. №7. С. 100 – 105.
2. Європейський інформаційно-дослідницький центр. Європейський досвід законодавчого регулювання державної підтримки та розвитку сільських населених пунктів. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28885.pdf
3. Єдина комплексна стратегія та план дій розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки. URL: http://minagro.gov.ua/node/16025
4. Жураківський Є.С. Концепція, інструментарій та механізми забезпечення економічної безпеки аграрної галузі. Агросвіт. 2016. № 6. С. 68 – 72.
5. Калінчик М.В. Економіко-екологічна стратегія розвитку аграрного сектору: постановка проблеми. Агросвіт. 2016. № 3. С. 3 – 7.
6. Маркова Н.С. Застосування європейського досвіду при формуванні сталого розвитку в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 1. С. 25-29.
7. Мельник, Л.Г. Триалектические основы управления развитием экономических систем: монография. Сумы, 2015. 447с.
8. Месель-Веселяк В.Я. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки України. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 37 -47.
9. Смоленюк Р.Л. Трансформація аграрного сектора економіки на засадах сталого розвитку. Інноваційна економіка. 2014. № 6. С. 14 – 20.
10. Стегней М.І. Сучасні напрями забезпечення сталого розвитку сільських територій: європейський досвід і українські реалії. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 3. С. 125 – 132.
11. Тодорюк С.І. Екологічні перспективи в реалізації концепції сталого розвитку аграрного сектора України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 14. С.106-109.
12. Указ Президента України Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року від 30 вересня 2019 року № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text
13. Хвесик М.А. Сталий розвиток територій як основа стратегій розвитку аграрного сектору. Економіка АПК. 2013. № 1 С. 66 – 76.
14. Цілі сталого розвитку в Україні. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
15. Шкуратов О.І. Методологічні основи формування системи екологічної безпеки в аграрному секторі економіки. Збалансоване природокористування. 2016. № 1. С. 153 – 158.
16. Шульга О.А. Екологічні проблеми аграрного сектору України у контексті реалізації екологічної політики держави. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 3. С. 213 – 216.

L. Svystun, Y. Popova, K. Shtepenko

STATE REGULATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE CONTEXT OF ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

In the economy of any country, the agricultural sector occupies a special place. The strategic tasks inherent in the agricultural sector can be successfully solved if the state agricultural policy, on the one hand, creates an external environment that motivates the agricultural sector, and on the other - if the state relies on administrative and economic levers of influence that are most acceptable in agriculture. In order to solve the problem of effective functioning of the industry, it is necessary to approach comprehensively, considering the social, environmental and economic component of sustainable development of the agar sector. The generalization of the experience of developed countries on state support for agricultural development shows that the main goals and indicators of such support should be: ensuring food security, integrated rural development, environmental protection and environmental security and strengthening the competitiveness of the industry. It was established that state regulation of the industry should ensure the formation and implementation of agricultural potential, as well as the creation of a solid material basis for increasing the welfare of the population. State regulation of the agricultural sector is aimed at solving the following tasks: providing jobs to the population of rural areas; availability of food for all segments of the population; creating favorable conditions for the realization of export potential; rational use of agricultural lands; food quality assurance. The main links of state regulation of the agricultural sector of Ukraine's economy and measures to support were identified. The importance of ecological safety, preservation of soil fertility and development of organic agriculture as an effective direction of sustainable development of the agricultural sector were substantiated. The experience of foreign countries in supporting the development of organic agriculture has been studied. It is also necessary to further develop legislative and regulatory documents that define the principles of activity in the context of sustainable development.

Keywords: Agricultural sector; sustainable development; sustainable development goals; state regulation; state support measures; organic agriculture.

References

1. Hryhorenko Ya.O. (2016), “Features of state regulation of the agricultural sector in the context of ensuring the economic security of the state”. Ekonomika APK, vol. 7, рр. 100 – 105.
2. European Information and Research Center. “European experience of legislative regulation of state support and development of rural settlements”, available at: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28885.pdf (Accessed 4 October 2020)
3. Ministry of Agrarian Policy (2015). “The only comprehensive strategy and action plan for the development of agriculture and rural areas in Ukraine for 2015-2020”, available at: http://minagro.gov.ua/node/16025 (Accessed 4 October 2020)
4. Zhurakivs'kyj Ye. S. (2016), “The concept, tools and mechanisms for ensuring the economic security of the agricultural sector”. Ahrosvit, vol. 6. pp. 68 – 72.
5. Kalinchyk M.V. (2016), “Economic and ecological strategy of agricultural sector development: problem statement”. Ahrosvit, vol. 3. pp. 3 – 7.
6. Markova N.S. (2013), “Application of European experience in the formation of sustainable development in Ukraine”. Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 1. pp. 25-29.
7. Mel'nik, L.G. (2015), Trialekticheskie osnovy upravlenija razvitiem jekonomicheskih sistem: monografija [Trialectical bases of management of development of economic systems: monograph], Sumy, Ukraine.
8. Mesel'-Veseliak V.Ya. (2016), “Strategic directions of development of the agrarian sector of the economy of Ukraine”. Ekonomika APK, vol. 6. pp. 37 -47.
9. Smoleniuk R.L. (2014), “Transformation of the agricultural sector of the economy on the basis of sustainable development”. Innovatsijna ekonomika, vol. 6. pp. 14 – 20.
10. Stehnej M.I. (2013), “Modern directions of ensuring sustainable development of rural areas: European experience and Ukrainian realities”. Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 3. pp. 125 – 132.
11. Todoriuk S.I. (2014), “Environmental prospects in the implementation of the concept of sustainable development of the agricultural sector of Ukraine”. Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 14. pp.106-109.
12. The President of Ukraine (2019), Decree of the President of Ukraine "On the Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (Accessed 15 October 2020)
13. Khvesyk M.A. (2013), “Sustainable development of territories as a basis for agricultural sector development strategies”. Ekonomika APK, vol. 1. pp. 66 – 76.
14. Sustainable development goals in Ukraine, available at: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (Accessed 4 October 2020)
15. Shkuratov O.I. (2016), “Methodological bases of formation of system of ecological safety in agrarian sector of economy”. Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 1. pp. 153 – 158.
16. Shul'ha O.A. (2014), “Environmental problems of the agricultural sector of Ukraine in the context of the implementation of environmental policy of the state”. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 3. pp. 213 – 216.

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 4264

Відомості про авторів

Л. А. Свистун

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

L. Svystun

PhD in Economics, Associate Professor of Finance, Banking business and Taxation Department, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

ORCID:

0000-0002-6472-9381


Ю. М. Попова

к. е. н., директор, Комунальна установа «Агенція місцевого розвитку територіальних громад Полтавського району»

Y. Popova

PhD in Economics, Local Development Agency of Poltava District Local Communities

ORCID:

0000-0003-1255-3350


К. П. Штепенко

старший викладач кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

K. Shtepenko

Senior Lecturer of Finance, Banking business and Taxation Department, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

ORCID:

0000-0002-6962-3236

Як цитувати статтю

Свистун Л. А., Попова Ю. М., Штепенко К. П. Державне регулювання аграрного сектору економіки в контексті забезпечення завдань сталого розвитку. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8371 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.93

Svystun, L., Popova, Y. and Shtepenko, K. (2020), “State regulation of the agricultural sector in the context of ensuring sustainable development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8371 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.