EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТИКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
Т. В. Капелюшна, О. М. Гавриш, В. П. Пильнова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.96

УДК: 339.5 (330:339.9)

Т. В. Капелюшна, О. М. Гавриш, В. П. Пильнова

ДІАГНОСТИКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

Анотація

Дане дослідження проведено з метою діагностування проблем та виявлення тенденцій розвитку міжнародної торгівлі зі стратегічно важливими країнами-партнерами, а також формування пропозицій для забезпечення її ефективного розвитку. У статті відзначено роль і значення міжнародної торгівлі, яка залишається пріоритетною при формуванні зовнішньоекономічних зв’язків між державами. Наголошено на актуалізації питань щодо потреби створення сприятливих умов для ефективного провадження міжнародної торгівлі задля використання її як рушія економічного розвитку та посилення економічного становища держави. Проаналізовано обсяги експорту та імпорту, а також основні показники розвитку міжнародної торгівлі. Проведено діагностику стану міжнародної торгівлі. Виокремлено стратегічно важливих торговельних партнерів, зокрема країни Європейського Союзу, та наведено основні нормативно-правові документи, що регулюють взаємовідносини з європейськими країнами і формують стосовно цих країн зовнішню політику. Проаналізовано вихідні (експортні) та вхідні (імпортні) потоки товарів та послуг, динаміку обсягів експортно-імпортних операцій України відносно країн ЄС. Проведено аналіз товарної структури експорту товарів із України в країни ЄС та навпаки, товарної структури імпорту в Україну з країн ЄС. Діагностовано, що Україна визначається експортно-сировинно спрямованою, залишається імпортозалежною (промисловість країни), визначено її галузеву спеціалізацію. На основі отриманих в результаті аналізу даних, вдалося окреслити умови, що формують тенденції розвитку міжнародної торгівлі на сьогодні. Запропоновано шляхи усунення виявлених негативних чинників з метою формування позитивних тенденцій розвитку міжнародної торгівлі в майбутньому, які допоможуть: забезпечити економічне зростання, сприяти поповненню бюджету, посилити інвестиційну привабливість країни, сприяти притоку капіталу, позбутися високої залежності від імпорту на внутрішньому ринку (таким чином збільшуючи конкурентні можливості вітчизняних товарів), збільшити експорт конкурентних вітчизняних товарів та послуг, забезпечити вирівнювання платіжного балансу та усунути проблеми його дефіциту.

Ключові слова: міжнародна торгівля; торгівля; експорт; імпорт; зовнішньоекономічна діяльність; імпортозалежність; розвиток міжнародної торгівлі.

Література

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (Дата звернення: 19.09.2020)
2. Ricardo D. The Principles of Political Economy and Taxation / D. Ricardo. – London: J.M. Dent and Sons, 1948. – 316 p.
3. Закон України від 01.07.2010 № 2411-VI «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text. (Дата звернення: 10.09.2020).
4. Закон України від 16.04.1991 № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text. (Дата звернення: 21.06.2020).
5. Щербина С. В. Торговельна політика: конспект лекцій для слухачів спеціальності "Державне управління" / С. В. Щербина. - К. : НАДУ, 2012. - 60 с.
6. Річні національні рахунки. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua/. (Дата звернення: 18.07.2020).
7. Валовий внутрішній продукт Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. (Дата звернення: 28.08.2020).
8. Evenett S.J., Fritz J. Going it alone. Trade policy after three years of populism. The 25th Global Trade Alert Report. 2019. London: CEPR Press [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.globaltradealert.org/reports. (Дата звернення: 28.09.2020).
9. Trade Policy Review: European Union. Trade Helpdesk. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/statistics (Дата звернення 07.07.2020).
10. Мельник Т. М., Пугачевська К. С. Детермінанти імпортозалежності економіки України. Проблеми економіки. № 2 (40), 2019. С.53-61.
11. Венцковський Д. Ю. Імпортозалежність внутрішнього товарного ринку у контексті загроз економічної безпеки України. Ефективна економіка. № 10, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4389 (Дата звернення 10.08.2020).
12. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства: Зовнішня торгівля (аналітика): офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=ce61591c-858a-4e77-885e-edabb095097c&tag=ZovnishniaTorgivlia-analitika. (Дата звернення: 17.08.2020).
13. Осацька Ю.Є., Зінченко О.М. Міжнародна торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку. Молодий вчений. 2016. № 12. С. 814-817.
14. Ковтун Т. Д., Магалова В.А. Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародної торгівлі товарами. Бізнес Інформ. 2018. № 3. С. 101-107.

T. Kapeliushna, O. Havrysh, V. Pylnova

DIAGNOSTICS AND DEVELOPMENT TRENDS OF INTERNATIONAL TRADE IN UKRAINE

Summary

This article was conducted to diagnose problems and identify trends in international trade with strategically important partners. Also to form proposals to ensure the effective development of international trade. The article highlights the role and importance of international trade and its priority in shaping foreign economic ties between states. The importance of issues and the need to create favorable conditions for the effective conduct of international trade, as well as its use as a necessary element of economic development and strengthening the economic position of the state. An analysis of exports and imports, as well as key indicators of international trade development, has been carried out. Diagnosis of the state of international trade was carried out. Strategically important trading partners, in particular the countries of the European Union, have been identified. The main legal documents that regulate relations with European countries and shape their trade relations are presented. The analysis of export and import flows of goods and services was carried out, the analysis of dynamics of volumes of foreign trade operations of Ukraine concerning the EU countries was carried out. Next, an analysis of the commodity structure of exports of goods from Ukraine to EU countries and vice versa commodity structure of imports to Ukraine from EU countries. It was revealed that Ukraine supplies raw materials for export and remains dependent on imports (industry). Its branch specialization is defined. Based on the results obtained, it was possible to determine the conditions that shape the development trends of international trade today. The ways of elimination of negative factors which are revealed for the purpose of formation of positive tendencies of development of the international trade in the future are offered: to ensure economic growth, promote budget replenishment, strengthen the country's investment attractiveness, promote capital inflows, get rid of high dependence on imports in the domestic market (thus increase the competitiveness of domestic goods), increase exports of competitive domestic goods and services, balance the balance and eliminate the problem of its deficit.

Keywords: financing; international trade; export; import; foreign economic activity; import dependence; development of international trade; trade.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), “Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (Accessed 19 August 2020).
2. Ricardo, D. (1948), The Principles of Political Economy and Taxation, J.M. Dent and Sons, London, UK.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "On Principles of Domestic and Foreign Policy", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text (Accessed 10 September 2020).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine “On foreign economic activity”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text. (Accessed 21 June 2020).
5. Shcherbyna, S.V. (2012), Torhovelna polityka: konspekt lektsii dlia slukhachiv spetsialnosti “Derzhavne upravlinnia” [Trade policy: a synopsis of lectures for students majoring in “Public Administration”], NADU, Kyiv, Ukraine.
6. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Annual national accounts”, available at: http:// www.ukrstat.gov.ua (Accessed 18 July 2020).
7. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Gross domestic product”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 28 August 2020).
8. Evenett, S.J. and Fritz, J. (2019), “Going it alone. Trade policy after three years of populism. The 25th Global Trade Alert Report”, CEPR Press, London, available at: https://www.globaltradealert.org/reports (Accessed 28 Septembert 2020).
9. European Union (2020), “Trade Policy Review: Trade Helpdesk”, available at: https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/statistics (Accessed 7 July 2020).
10. Melnyk, T.M. and Puhachevska, K. S. (2019), “Determinants of import dependence of the Ukrainian economy”, Problemy ekonomiky, vol. 2 (40), pp.53-61.
11. Ventskovskyi, D.Yu (2015), “Import dependence of the domestic commodity market in the context of threats to Ukraine's economic security”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4389 (Accessed 10 Aug 2020).
12. The official web-site of the Ministry for Development of Economy (2020), “Trade and Agriculture of Ukraine Foreign trade (analytics)”, available at: https://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=ce61591c-858a-4e77-885e-edabb095097c&tag=ZovnishniaTorgivlia-analitika. (Accessed 17 August 2020)/
13. Osatska, Yu.Ye and Zinchenko, O.M. (2016), “International trade: current status and development prospects”. Molodyi vchenyi, vol. 12, pp. 814-817.
14. Kovtun, T. D. And Mahalova, V.A. (2018), “Current state and prospects of international trade in goods”. Biznes Inform, vol. 3, pp. 101-107.

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 8426

Відомості про авторів

Т. В. Капелюшна

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій

T. Kapeliushna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications

ORCID:

0000-0001-7490-6751


О. М. Гавриш

к. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій

O. Havrysh

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Entrepreneurship Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications

ORCID:

0000-0002-5756-0880


В. П. Пильнова

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій

V. Pylnova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications

ORCID:

0000-0002-9777-7451

Як цитувати статтю

Капелюшна Т. В., Гавриш О. М., Пильнова В. П. Діагностика та тенденції розвитку міжнародної торгівлі в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8379 (дата звернення: 27.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.96

Kapeliushna, T., Havrysh, O. and Pylnova, V. (2020), “Diagnostics and development trends of international trade in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8379 (Accessed 27 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.