EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СТРУКТУР
Ж. М. Жигалкевич, Р. О. Залуцький

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.97

УДК: 658:004.7

Ж. М. Жигалкевич, Р. О. Залуцький

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СТРУКТУР

Анотація

В статті досліджено вплив діджиталізації на розвиток бізнес-структур Подано визначення діджиталізації. Визначено етапи дослідження діджиталізації. Виявлено мотиваційні чинники цифрової трансформації компаній. З’ясовано, що цифрові перетворення часто спричинені зміною поведінки та очікувань споживачів, цифровими зрушеннями в компаніях та змінами в конкурентному середовищі. Пояснено основні напрямки діджиталізації. Подано ключові фактори, які потрібно враховувати при запровадженні діджиталізації. Визначено вплив епідемії коронавірусу на прийняття рішень щодо діджиталізації. Встановлено, що для використання можливостей цифрових технологій необхідна організаційна трансформація. Зазначено, що багато компаній зазнають невдачі при спробах впровадження цифрових трансформацій. Виокремлено дев’ять практичних порад менеджерам компаній, що необхідно враховувати при впровадженні діджиталізації. Зазначено роль цифрових технологій CRM, ERP та BPM в цифровізації підприємств. Апробацію впливу діджиталізації здійснено на ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка». Було здійснено аналіз бізнес-процесів підприємства, виявлено їх важливість та оцінено ступінь проблемності. Наведено узагальнюючу матрицю ранжування бізнес-процесів, що побудована на основі важливості та проблемності певного процесу. Виявлено проблемні місця на підприємстві. Встановлено необхідність діджиталізації підготовки та оформлення заявки на замовлення матеріалів та вибору постачальників. З метою покращення бізнес-процесів ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка» рекомендовано почати використовувати цифрові технології від компанії OneBox. Подано перелік переваг застосування OneBox. Розраховано плановий чистий прибуток, планові показники рентабельності та дебіторської заборгованості компанії після запровадження CRM-системи на досліджуваному підприємстві.

Ключові слова: діджиталізація; цифрова трансформація; мотиваційні чинники; OneBox; CRM; ERP; BPM.

Література

1. Boulton C. What is digital transformation? A necessary disruption. 2020. URL: https://www.cio.com/article/3211428/what-is-digital-transformation-a-necessary-disruption.html (Accessed 7 Nov 2020).
2. Brennen S.J., Kreiss D. Digitalization, The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy, John Wiley & Sons. 2016. P. 1-11.
3. Osmundsen K., Iden J., Bygstad B. DIGITAL TRANSFORMATION: DRIVERS, SUCCESS FACTORS, AND IMPLICATIONS, The 12th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS), Corfu, Greece. 2018.
4. The official site of We Are Social Inc. Digital in 2020 URL: https://wearesocial.com/digital-2020 (Accessed 7 Nov 2020).
5. Устенко М.О., Руських А.О. Діджиталізація: основа конкурентоспроможності підприємства в реаліях цифровои економіки. Вісник економіки траспорту і промисловості. 2019. Випуск №68. С. 181-192.
6. Smith E., Shirer M. New IDC Spending Guide Shows Continued Growth for Digital Transformation in 2020, Despite the Challenges Presented by the COVID-19 Pandemic. 2020. URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46377220 (Accessed 7 Nov 2020).
7. Ritter T., Pedersen C. Digitization capability and the digitalization of business models in business-to-business firms: Past, present, and future. Industrial Marketing Management. Vol. 86. 2020. P. 180-190
8. Rossi B. 5 factors driving digital transformation. 2016. URL: https://www.information-age.com/5-factors-driving-digital-transformation-123463707/ (Accessed 7 Nov 2020).
9. Bloom E. 7 key factors of successful digital transformation in the enterprise. 2018. URL: https://www.cio.com/article/3249245/7-key-factors-of-successful-digital-transformation-in-the-enterprise.html (Accessed 7 Nov 2020).
10. Reyero D. Digitalization: 10 key success factors. 2017. URL: https://davidreyero.com/en/mythemes/people-mythemes/business-digitalization-10-keys-to-success-david-reyero-juncal-garrido-february-2017/ (Accessed 8 Nov 2020).
11. Жмайлик В. Управління продажами і сервісом (CRM). 2019. URL: https://www.belsap.com/sap/pr/sd/spongebobsp22/2019/управление-продажами-и-сервисом-crm/ (Accessed 10 Nov 2020).

Zh. Zhygalkevych, R. Zalutskiy

DIGITALIZATION AS THE MAIN FACTOR OF BUSINESS STRUCTURES DEVELOPMENT

Summary

An impact of digitalization on the development of business structures is researched in the article. The definition of digitalization is given. The stages of digitalization research are determined. Motivational factors of digital transformation of companies are revealed. It has been found that digital transformations to be often caused by changes in consumer behavior and expectations, “digital shifts” in companies, and changes in the competitive environment. The main directions of digitalization are explained. The key factors that need to be considered when implementing digitalization are presented. The impact of the coronavirus epidemic on decision-making on digitalization has been determined. It is established that organizational transformation is needed to use the possibilities of digital technologies. It is noted that many companies fail in their attempts to implement digital transformations. There are nine practical recommendations for company managers to consider when implementing digitalization. The role of digital technologies CRM, ERP and BPM in digitalization of enterprises is noted. Approbation of the impact of digitalization was carried out at PJSC "Boguslav Agricultural Machinery". The analysis of the enterprise’s business processes was carried out, their importance was revealed and the degree of problem was estimated. A generalized matrix of business process ranking is given, which is built on the basis of the importance and problems of a certain process. Problem places at the enterprise are revealed. The need for digitalization of preparation and registration of the application for the order of materials and a choice of suppliers is established. In order to improve the business processes of PJSC "Boguslav Agricultural Machinery", it is recommended to start using digital technologies from OneBox. The list of advantages of using OneBox is given. The planned net profit, planned indicators of profitability and receivables of the company after the introduction of the CRM-system at the investigated enterprise is calculated.

Keywords: digitalization; digital transformation; motivational factors OneBox; CRM; ERP; BPM.

References

1. Boulton, C. (2020), “What is digital transformation? A necessary disruption”, available at: https://www.cio.com/article/3211428/what-is-digital-transformation-a-necessary-disruption.html (Accessed 7 Nov 2020).
2. Brennen, S.J. and Kreiss, D. (2016), “Digitalization”, The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy, John Wiley & Sons, P. 1-11.
3. Osmundsen, K. Iden, J. and Bygstad, B. (2018), “DIGITAL TRANSFORMATION: DRIVERS, SUCCESS FACTORS, AND IMPLICATIONS”, The 12th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS), Corfu, Greece.
4. The official site of We Are Social Inc., “Digital in 2020” available at: https://wearesocial.com/digital-2020 (Accessed 7 Nov 2020).
5. Ustenko, M.O. and Rus'kykh, A.O. (2019), “Didzhytalizatsiya: osnova konkurentospromozhnosti pidpryyemstva v realiyakh tsyfrovoy ekonomiky”, Visnyk ekonomiky trasportu i promyslovosti [Online], vol.68, P. 181-192.
6. Smith, E. and Shirer, M. (2020), “New IDC Spending Guide Shows Continued Growth for Digital Transformation in 2020, Despite the Challenges Presented by the COVID-19 Pandemic” available at: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46377220 (Accessed 7 Nov 2020).
7. Ritter, T. Pedersen, C. (2020), “Digitization capability and the digitalization of business models in business-to-business firms: Past, present, and future” Industrial Marketing Management Vol. 86, Pages 180-190
8. Rossi, B. (2016), “5 factors driving digital transformation” available at: https://www.information-age.com/5-factors-driving-digital-transformation-123463707/ (Accessed 7 Nov 2020).
9. Bloom, E. (2018), “7 key factors of successful digital transformation in the enterprise” available at: https://www.cio.com/article/3249245/7-key-factors-of-successful-digital-transformation-in-the-enterprise.html (Accessed 7 Nov 2020).
10. Reyero, D. (2017), “Digitalization: 10 key success factors”, available at: https://davidreyero.com/en/mythemes/people-mythemes/business-digitalization-10-keys-to-success-david-reyero-juncal-garrido-february-2017/ (Accessed 8 Nov 2020).
11. Zhmajlyk V. (2019), “Upravlinnia prodazhamy i servisom (CRM)”, available at: https://www.belsap.com/sap/pr/sd/spongebobsp22/2019/управление-продажами-и-сервисом-crm/ (Accessed 10 Nov 2020).

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 4109

Відомості про авторів

Ж. М. Жигалкевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Zh. Zhygalkevych

PhD in Economics, Аssociate professor, Associate Professor of the Department of Management, National technical university of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0002-5847-1302


Р. О. Залуцький

магістрант кафедри менеджменту,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

R. Zalutskiy

Master student of the Department of Management, National technical university of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0002-3143-2557

Як цитувати статтю

Жигалкевич Ж. М., Залуцький Р. О. Діджиталізація як основний фактор розвитку бізнес-структур. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8380 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.97

Zhygalkevych, Zh. and Zalutskiy, R. (2020), “Digitalization as the main factor of business structures development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8380 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.97

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.