EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ УЧАСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТІНЬОВИХ ОПЕРАЦІЯХ
С. В. Чорна, А. В. Татарко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.206

УДК: 330.101

С. В. Чорна, А. В. Татарко

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ УЧАСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТІНЬОВИХ ОПЕРАЦІЯХ

Анотація

Дослідження спрямоване на аналіз ймовірності участі фінансових посередників у тіньових операціях. Здійснено пошук та підбір показників на основі аналізу найбільших статистичних баз даних міжнародних організацій, а саме Світового Банку, Глобальної коаліції проти корупції та Міжнародного валютного фонду.
Протидія відмиванню коштів з подальшою їх легалізацією, стає пріоритетним напрямком для фінансово-економічної безпеки держави. Тіньова складова найбільше спостерігається в діяльності агентів яких сконцентровано найбільший відсоток грошових коштів фінансової системи. В Україні це дві найбільших секторальні групи: бізнес сфера – представники великого, малого та середнього бізнесу, а також фінансові посередники, такі як банки, кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди, фінансові компанії, та недержавні пенсійні фонди.
В Україні розкриття інформації щодо нелегальної діяльності фінансових посередників здійснюється вітчизняними наглядовими органами: Національним Банком та Державною службою фінансового моніторингу України, а статистику за основними показниками діяльності небанківських фінансових установ веде Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні.
Щоб достовірно визначити рівень тіньової сфери в економіці України необхідно спочатку ефективно виявити основні показники фінансового посередництва, що займається легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Зведення даної інформативної складової слугує для обробки кількісних та якісних показників з метою з’ясування ролі фінансових посередників в тіньовій сфері економіки.

Ключові слова: показники тіньових операцій; неформальна економіка; тіньова економіка; фінансові посередники; легалізація (відмивання) доходів; отриманих злочинним шляхом.

Література

1. Schneider F. Size and Development of the Shadow Economy in Germany, Austria and Other oecd-Countries. Revue économique. 2009. Vol. 60, no. 5. P. 1079. URL: https://doi.org/10.3917/reco.605.1079 (date of access: 18.11.2020).
2. Range of practice in the regulation and supervision of institutions relevant to financial inclusion. Basel Committee on Banking Supervision. URL: http://www.bis.org/bcbs/publ/d310.htm.
3. Капарчук В. А., Гобрусенко И. К. Роль финансовых посредников в легализации доходов, полученных преступным путем. Interactive science. 2017. 12 (22). С. 97‒99.
4. World Development Indicators. World Bank. URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.
5. Poverty and Equity. World Bank. URL: https://databank.worldbank.org/source/poverty-and-equity.
6. Doing Business. World Bank. URL: https://databank.worldbank.org/source/doing-business.
7. Worldwide Governance Indicators. World Bank. URL: https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators.
8. Jobs. World Bank. URL: https://databank.worldbank.org/source/jobs.
9. Economic Fitness. World Bank. URL: https://databank.worldbank.org/source/economic-fitness.
10. Economic Fitness 2. World Bank. URL: https://databank.worldbank.org/source/economic-fitness-2.
11. Environment Social and Governance (ESG) Data. World Bank. URL: https://databank.worldbank.org/source/environment-social-and-governance-(esg)-data.
12. Global Financial Development. World Bank. URL: https://databank.worldbank.org/source/global-financial-development.
13. Transparency International ‒ the global coalition against corruption. Глобальна коаліція проти корупції. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results/.
14. World Economic Outlook Database. International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October.
15. Закон про «Спліт». Chernivtsi law school. URL: https://law.chnu.edu.ua/zakon-pro-split/.
16. Основні показники діяльності небанківських фінансових установ. Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Osnovni-pokaznyky-diialnosti-nebankivskoi-finansovoi-ustanovy-na-osnovi-podanoi-neiu-zvitnosti.html.
17. Звіти про діяльність. Державна служба фінансового моніторингу України. URL: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/zviti-pro-diyalnist.
18. Звіти про проведення національної оцінки ризиків. Державна служба фінансового моніторингу України. URL: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/nacionalni-riziki/naczionalna-oczinka-rizikiv/zvit-pro-provedennya-naczionalnoji-oczinki-rizikiv.html.
19. Збірка матеріалів щодо представлення результатів Національної оцінки ризиків у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Державна служба фінансового моніторингу України. URL: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/nacionalni-riziki/3261718-dokumenti/zbirka-materialiv-shhodo-predstavlennya-rezultativ-naczionalnoji-oczinki-rizikiv-u-sferi-borotbi-z-vidmivannyam-koshtiv-ta-finansuvannyam-terorizmu.html.

S. Chorna, A. Tatarko

INDICATORS OF THE PROBABILITY OF FINANCIAL INTERMEDIARIES PARTICIPATION IN SHADOW TRANSACTIONS

Summary

The study aims to analyze the probability of participation of financial intermediaries in shadow transactions. Search and selection of indicators based on the analysis of the largest statistical databases of international organizations, namely the World Bank, the Global Coalition against Corruption, and the International Monetary Fund.
Counteracting money laundering with their subsequent legalization is becoming a priority to maintain an acceptable level of state's financial and economic security. The shadow component is most present in the activities of those agents in which the largest percentage of funds of the state's financial system is concentrated. In Ukraine, these are the two largest sectoral groups: the business sector - representatives of large, small, and medium-sized businesses and financial intermediaries such as banks, credit unions, insurance companies, pawnshops, financial companies, and private pension funds. The purpose of the participation of financial intermediaries in shadow transactions is to redistribute illegally obtained funds by converting them into regular income through transit operations. The essence of transit operations is to transfer funds from one entity to a designated beneficiary through third parties. And the more such transit operations are used in money laundering, the more difficult it is to detect them. In Ukraine, information on financial intermediaries' illegal activities is disclosed by domestic supervisors: the National Bank and the State Financial Monitoring Service of Ukraine. Statistics on key performance indicators of non-bank financial institutions are maintained by the National Commission for State Regulation of Financial Services in Ukraine.
To reliably determine the shadow sector level in Ukraine's economy, it is first necessary to effectively identify which professional financial intermediaries are engaged in money laundering. For this purpose, a database of both general economic and financial intermediation indicators was formed, which may directly or indirectly indicate shadow operations implementation. The summary of this informative component serves to process quantitative and qualitative indicators to clarify financial intermediaries' role in the shadow economy.

Keywords: indicators of shadow operations; informal economy; shadow economy; financial intermediaries; legalization (laundering) of proceeds from crime.

References

1. Schneider, F., (2009). “Size and Development of the Shadow Economy in Germany, Austria and Other oecd-Countries”, Revue économique [Online], vol. 60(5), available at: https://www.cairn.info/revue-economique-2009-5-page-1079.htm# (Accessed 18 Nov 2020).
2. The official site of Basel Committee on Banking Supervision (2020). “Range of practice in the regulation and supervision of institutions relevant to financial inclusion”, available at: http://www.bis.org/bcbs/publ/d310.htm (Accessed 18 Nov 2020).
3. Kaparchuk, V.A. and Gobrusenko, I.K. (2017), “The role of financial intermediaries in the legalization of proceeds from crime”, Interactive science, vol. 12 (22), pp.97–99.
4. The official site of World Bank (2020), “World Development Indicators”, available at: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (Accessed 18 Nov 2020).
5. The official site of World Bank (2020), “Poverty and Equity ”, available at: https://databank.worldbank.org/source/poverty-and-equity (Accessed 18 Nov 2020).
6. The official site of World Bank (2020), “Doing Business”, available at: https://databank.worldbank.org/source/doing-business (Accessed 18 Nov 2020).
7. The official site of World Bank (2020), “Worldwide Governance Indicators”, available at: https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators (Accessed 18 Nov 2020).
8. The official site of World Bank (2020), “Jobs”, available at: https://databank.worldbank.org/source/jobs (Accessed 18 Nov 2020).
9. The official site of World Bank (2020), “Economic Fitness”, available at: https://databank.worldbank.org/source/economic-fitness (Accessed 18 Nov 2020).
10. The official site of World Bank (2020), “Economic Fitness 2”, available at: https://databank.worldbank.org/source/economic-fitness-2 (Accessed 18 Nov 2020).
11. The official site of World Bank (2020), “Environment Social and Governance (ESG) Data”, available at: https://databank.worldbank.org/source/environment-social-and-governance-(esg)-data (Accessed 18 Nov 2020).
12. The official site of World Bank (2020), “Global Financial Development”, available at: https://databank.worldbank.org/source/global-financial-development (Accessed 18 Nov 2020).
13. The official site of Global Coalition Against Corruption (2020), “Transparency International ‒ the global coalition against corruption”, available at: https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results/ (Accessed 18 Nov 2020).
14. The official site of International Monetary Fund (2020), “World Economic Outlook Database”, available at: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October (Accessed 18 Nov 2020).
15. Chernivtsi law school (2020), “Split Law”, available at: https://law.chnu.edu.ua/zakon-pro-split/ (Accessed 18 Nov 2020).
16. National Commission for State Regulation of the Financial Services Market in Ukraine (2020), “The main indicators of non-bank financial institutions”, available at: https://www.nfp.gov.ua/ua/Osnovni-pokaznyky-diialnosti-nebankivskoi-finansovoi-ustanovy-na-osnovi-podanoi-neiu-zvitnosti.html (Accessed 18 Nov 2020).
17. State Financial Monitoring Service of Ukraine (2020), “Activity”, available at: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/zviti-pro-diyalnist (Accessed 18 Nov 2020).
18. State Financial Monitoring Service of Ukraine (2020), “National risk assessment reports”, available at: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/nacionalni-riziki/naczionalna-oczinka-rizikiv/zvit-pro-provedennya-naczionalnoji-oczinki-rizikiv.html (Accessed 18 Nov 2020).
19. State Financial Monitoring Service of Ukraine (2020), “Collection of materials on the presentation of the results of the National Risk Assessment in the field of combating money laundering and terrorist financing”, available at: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/nacionalni-riziki/3261718-dokumenti/zbirka-materialiv-shhodo-predstavlennya-rezultativ-naczionalnoji-oczinki-rizikiv-u-sferi-borotbi-z-vidmivannyam-koshtiv-ta-finansuvannyam-terorizmu.html (Accessed 18 Nov 2020).

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 4159

Відомості про авторів

С. В. Чорна

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет

S. Chorna

Postgraduate student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University

ORCID:

0000-0001-7668-0952


А. В. Татарко

аспірант кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування, Сумський державний університет

A. Tatarko

Postgraduate student of the Department of Accounting and Taxation, Sumy State University

ORCID:

0000-0002-7704-5771

Як цитувати статтю

Чорна С. В., Татарко А. В. Показники оцінки ймовірності участі фінансових посередників у тіньових операціях. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8389 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.206

Chorna, S. and Tatarko, A. (2020), “Indicators of the probability of financial intermediaries participation in shadow transactions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8389 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.206

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.