EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ЕПІДЕМІЇ COVID-19 НА СФЕРУ ТУРИЗМУ
З. П. Двуліт, А. Б. Омелянчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.2

УДК: 616-036.21:338.48

З. П. Двуліт, А. Б. Омелянчук

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ЕПІДЕМІЇ COVID-19 НА СФЕРУ ТУРИЗМУ

Анотація

У даній статті проаналізовано динаміку міжнародних прибуттів за період 2019 – 2020 рр., тобто у докризовий період та під час пандемії COVID-19. Також, розглянуто дестинації туристів в різні регіони та світу загалом за різними типами обмеження подорожей у 2020 р. Зроблено висновок щодо тенденції до незначного покращення, починаючи із липня 2020 року, порівняно із зменшенням на 90% та більше за попередні місяці, оскільки деякі напрямки почали відкриватися для міжнародного туризму, переважно в Європейському Союзі. Проаналізовано відносні частки пунктів призначення туристів з повним закриттям кордонів за регіонами у 2020 році під час епідемії COVID-19. Виокремлено основні тенденції туристичної сфери в період коронокризи. Сформовано основні практичні напрями для реанімації туристичної індустрії, які б дозволили зменшити негативні наслідки пандемії COVID-19 та створити базу для підвищення конкурентоспроможності внутрішнього туризму.

Ключові слова: економічні наслідки; COVID-19; економічна криза; туристична сфера; міжнародні прибуття; закриття кордонів.

Література

1. Всесвітня організація охорони здоров’я: веб-сайт. URL: https://www.who.int/ (дата звернення: 25.11.2020).
2. World Travel & Tourism Council: веб-сайт. URL: http://www.wttc.org (дата звернення: 24.11.2020).
3. Мазаракі А.А. Детермінанти розвитку туризму. Туризм XXI століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: КНТЕУ, 2019. С.76-78.
4. William F. Theobald. Global Tourism. Third Edition. Butterworth-Heinemann, 2010. 588 p.
5. James C. Makens. Marketing for Hospitality and Tourism. Prentice Hall; Inc. Category: Business. 4th edition. 2005.
6. L. Dwyer. International Handbook on the Economics of Tourism. Edward Elgar Publishing. 2010. 495 p.
7. Агафонова Л.Г, Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. К.: Знання України, 2008. 351 с.
8. Азар В.И., Туманов С.Ю. Экономика туристского рынка. М.: ИПК госслужбы, 2009. 203 с.
9. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. К.: Центр учбової літератури, 2007. 224 с.
10. Квартальнов В. Туризм: підручник. М.: Финансы и статистика, 2009. 314 с.
11. Шаптала О. Рекреація і туризм: взаємозв'язки, відносини і проблеми. Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. 2009. Вип. № 3. С. 395-399.
12. Міністерство культури і інформаційної політики України. (2020): веб-сайт: URL: https://mkms.gov.ua/news/3733.html (дата звернення: 25.11.2020).
13. Всесвітня туристична організація (UNWTO) reports : веб-сайт. URL: https://www.unwto.org/ (дата звернення: 22.11.2020).
14. OECD Tourism Trends and Policies. (2020): веб-сайт: URL: https://www.oecd.org/cfe/tourism/oecd-tourism-trends-and-policies-20767773.htm (дата звернення: 25.11.2020).

Z. Dvulit, A. Omelianchuk

ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE IMPACT OF THE COVID-19 EPIDEMIC ON THE TOURISM

Summary

Introduction. Restrictions on transportation between countries because of lockdown caused by prevalence of morbidity COVID-19 have slowed down economic activity worldwide. Therefore, in this paper we examine and estimate of the short-term economic impact of COVID-19 pandemic on global market situation in terms of the international tourism industry
Purpose. The purpose of the study is to analyze the current economic situation of the world tourism sector, which suffered the most because COVID-19 pandemic, determine the main tourist flows (inbound and outbound tourism) and identify main tourism trends that characterize travel and tourism in 2020, to form practical directions for improving the tourism industry, domestic tourism in particular.
Results. This article analyzes the dynamics of international touristic destinations for the period 2019 - 2020, with regard to the pre-pandemic period and during the COVID-19 lockdown. Also, it is analyzed the dynamics of destinations of international tourists by different regions and the world in general for different types of travel limitation in 2020. It is detected an enhancement in percentage change of tourism destinations from the July 2020 because the world began to open up to international tourism, mainly in the European Union. In this article, it is considered that the implementation of travel restrictions is clearly affected international travels. The dynamic of the international tourists’ destinations with complete, partial closure of borders and other restriction by region in 2020 during the COVID-19 pandemic are analyzed.
Conclusions. The major trends in the tourism sector during the corona crisis are highlighted.The main practical directions for the resuscitation of the tourism industry have been formed, which will have to reduce the negative consequences of the COVID-19 pandemic and created a basis for increasing the competitiveness of domestic tourism. It is determined that support for the development of the tourism industry at the central and local levels should be based on the expected preferences of tourists and the risk of using illegal resorts with the possibility of infection.

Keywords: economic consequences; COVID-19; economic crisis; tourism; international arrivals; closing of borders.

References

1. Vsesvitnia orhanizatsiia okhorony zdorov'ia. (2020). Official web-site, available at: https://www.who.int/, (Accessed 25 Nov 2020).
2. World Travel & Tourism Council. (2020). Official web-site, available at: http://www.wttc.org, (Accessed 24 Nov 2020).
3. Mazaraki, A.A. (2019), “Determinants of tourism development”, Zbirka materialiv Mizhnarodnij naukovo-praktychnij konferentsii [Collection of materials of the International scientific-practical conference], Turyzm XXI stolittia: hlobal'ni vyklyky ta tsyvilizatsijni tsinnosti [Tourism of the XXI century: global challenges and values of civilization], KNTEU, Kyiv, Ukraine, pp.76-78.
4. Theobald, W.F. (2010). Global Tourism, 3d ed, Butterworth-Heinemann, UK.
5. Makens, J.C. (2005). Marketing for Hospitality and Tourism, 4th ed, Prentice Hall, US.
6. Dwyer, L. (2010). International Handbook on the Economics of Tourism. Edward Elgar Publishing, UK.
7. Ahafonova, L.H, Ahafonova, O.Ye. (2008). Turyzm, hotel'nyj ta restorannyj biznes: tsinoutvorennia, konkurentsiia, derzhavne rehuliuvannia [Tourism, hotel and restaurant business: pricing, competition, government regulation], Znannia Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
8. Azar, V.Y., Tumanov, S.Yu. (2009). Jekonomika turistskogo rynka [Tourism market economy]. Moscow, Russia.
9. Diadechko, L.P. (2007), Ekonomika turystychnoho biznesu [Economics of tourism business], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
10. Kvartal'nov, V. A. (2009), Turyzm [Tourism], Finansy i statistika, Moscow, Russia.
11. Shaptala, O.S. (2009), “ Recreation and tourism: correlation, relationships and problems”, Visnyk Ukrains'koi Akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol.3. pp. 395-399.
12. Ministerstvo kul'tury i informatsijnoi polityky Ukrainy (2020). Official web-site, available at: https://mkms.gov.ua/news/3733.html, (Accessed 25 Nov 2020).
13. World Tourism Organization (UNWTO) reports (2020). Official web-site, available at https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19, (Accessed 22 Nov 2020).
14. OECD Tourism Trends and Policies. (2020). Official web-site, available at: https://www.oecd.org/cfe/tourism/oecd-tourism-trends-and-policies-20767773.htm, (Accessed 25 Nov 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2557

Відомості про авторів

З. П. Двуліт

д. е. н., професор, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

Z. Dvulit

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-2157-1422


А. Б. Омелянчук

студентка ОКР «Магістр», спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

A. Omelianchuk

Master's student specialty «Management of foreign economic activity», Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1074-6602

Як цитувати статтю

Двуліт З. П., Омелянчук А. Б. Економічні наслідки впливу епідемії covid-19 на сферу туризму. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8393 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.2

Dvulit, Z. and Omelianchuk, A. (2020), “Economic consequences of the impact of the covid-19 epidemic on the tourism”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8393 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.