EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА СТРАТЕГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
О. М. Згурська, Т. В. Сьомкіна

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.3

УДК: 338.631 (477)

О. М. Згурська, Т. В. Сьомкіна

СУЧАСНИЙ СТАН ТА СТРАТЕГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ключових потенційних можливостей, унікальних переваг агропромислових підприємств України в напрямі ефективного поєднання господарюючих сфер – як ключової потенційної можливості для розширення агропродовольчого виробництва та отримання синергетичного ефекту. Наголошено на пошуку балансу між визначальними характеристиками ресурсно-компетенційного потенціалу підприємств та залученням додаткових інноваційних ресурсів, що спрямовуються на розвиток додаткових сфер господарювання. Визначено ключові особливості та умови індивідуальної стратегічної орієнтації підприємств агропродовольчого комплексу в напрямі удосконалення стратегій розвитку на інноваційній основі. Здійснена детальна характеристика сучасної концепції стратегічного комплексу забезпечення ефективної діяльності агрохолдингів на ринку агропродовольства. Здійснено аналіз стратегічних перспектив та можливостей компаній - лідерів на ринку агропродовольчої продукції, ідентифіковано стратегічні інноваційні орієнтири діяльності на довгострокову перспективу. Визначена ключова роль процесів впровадження сучасних інформаційних технологій, технологічних рішень та біотехнологій у діяльність підприємств агропродовольчого комплексу, що забезпечить ефективність реалізації інноваційних стратегій в загальному комплексі стратегічної діяльності підприємства, а також ревізії спрямованості стратегічних цілей в напрямі протидії невизначеності та ризикам протягом усього періоду життєвого циклу підприємства.

Ключові слова: агропродовольчий комплекс; агропромислове підприємство; ресурсно-компетенційний потенціал підприємства; стратегічні інноваційні орієнтири діяльності; інноваційна стратегія.

Література

1. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / [М. В. Зубець, та ін.] ; за ред. М. В. Присяжнюка, М. В. Зубця, П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, М. М. Федорова. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2011. 1008 с.
2. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник / за ред. П. Т. Саблука та ін. Київ : ІАЕ, 2000. Вип. № 4. 601 с.
3. Амоша О. І. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення. Економіст. 2008. № 6. С. 28-34.
4. Ілляшенко С. М., Ілляшенко Н. С. Перспективи і загрози четвертої промислової революції та їх урахування при виборі стратегій інноваційного зростання. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 1. С. 11-21.
5. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. Київ : ННЦ ІАЕ, 2014. 516 с.
6. Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві: Збірник наукових праць / за ред. П. Т. Саблука, М. Я. Дем’яненка та ін. Київ: ІАЕ, 2000. Вип. № 2. 307 с.
7. Ларіна Я. С. Маркетингові стратегії в міжнародному бізнесі: роль, умови та методи вибору. Економічні інновації. 2017. Вип. 64. С. 183-189.
8. Офіційний сайт компанії «KERNEL». URL: https://www.kernel.ua/ua/ (дата звернення: 18.08.2019).
9. Офіційний сайт компанії «NIBULON». URL: https://www.nibulon.com/ (дата звернення: 21.02.2019).
10. Офіційний сайт компанії «Ukrlandfarming». URL: https://www.ulf.com.ua/ua/ (дата звернення: 12.02.2019).
11. Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві: Збірник наукових праць / за ред. П. Т. Саблука, М. Я. Дем’яненка та ін. Київ : ІАЕ, 2000. Вип. № 2 307 с.
12. Корінько М. Д. Диверсифікація як стратегія розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 5. С. 12–17.
13. Офіційний сайт державного комітету статистики України. URL : http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 14.07.2019).
14. Панюк Т. П. Диверсифікація як основа структурної модернізації економічної діяльності аграрних підприємств. Економічний форум. 2016. №1. С. 193-199.
15. Петрова Н. О. Стратегія диверсифікації сільськогосподарського виробництва як шлях формування конкурентоспроможності підприємства АПК. Вісник СНАУ. 2009. № 4. С. 129-130.
16. Черевко Г. В. Агрохолдинги як нові організаційні форми крупно товарного господарюванні в агробізнесі України. Аграрна економіка. 2012. Т. 5. № 1–2. С. 32–39.

О. Zgurska, T. Somkina

CURRENT STATE AND STRATEGIC OPPORTUNITIES OF THE UKRAINIEN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article is devoted to the key potential opportunities, national agro-industrial enterprises’ specifics advantages in the direction of effective economic spheres combination as a key potential opportunity to expand agri-food production and achieve a synergistic effect. There has been emphasized on finding a balance between the resource-competence potential defining characteristics of enterprises and attracting additional innovative resources aimed at the development of additional activity areas. In the article have been determined that the unique opportunities for resource maneuverability in the diversification strategies system increase the argo-industrial enterprises’ stability and competitiveness in today's dynamic market conditions. There has been noted the key features and conditions of agro-food enterprises individual strategic orientation in the direction of improving development strategies on an innovative basis. There have been determined that the enterprises-leaders of the agri-food sector have achieved high results due to the strategic complex of activities formation, focusing on effective economic element, applying the modern management concept. In the research has been analyzed the strategic prospects and capabilities of enterprises - leaders in the market of agri-food products, which identifies strategic innovation benchmarks of activity for the long run. There have been noted that the leading companies have achieved high results due to the correct approach to the strategic advantages formation in the business environment. There have been defined the key role of introduction processes of modern information technologies, technological decisions and biotechnologies in the enterprises’ activity of agro-food complex that will provide efficiency of innovative strategies realization in the general strategic activity complex of the enterprises, revision the strategic goals’ orientation in the direction of uncertainty and risks counteracting tested throughout the enterprise’s life cycle.

Keywords: agro-food complex; agro-industrial enterprise; enterprise’s resource and competencе potential; strategic innovation benchmarks; innovation strategy.

References

1. Zubets, M. V. Sabluk, P. T. Mesel-Veseliak, V. Ya, and Fedorov, M. M. (2011), Ahrarnyj sektor ekonomiky Ukrainy (stan i perspektyvy rozvytku) [Agrarian sector of the economy of Ukraine (state and prospects of development)], NNTs «IAE», Kyiv, Ukraine.
2. Sabluk, V.P. (2000), “Agro-industrial complex of Ukraine: state, tendencies and prospects of development”, Information-analytical collection» NNTs «IAE», Vol. 4.
3. Amosha, O.I. (2008), “Innovative way of development of Ukraine: problems and solutions”, Ekonomist, vol. 6, pp. 28-34.
4. Іllyashenko, S. M. and Peresad'ko, G. O. (2008), “System analysis of the views of various scholars on the strategy of diversification”, Visnyk Sums’koho natsional’noho ahrarnoho universytetu. Seriya: Ekonomika ta menedzhment, Vol. 4(28), pp. 3-8.
5. Lupenko, Y.O. et all. (2014), [Innovative support of agricultural development of Ukraine: problems and prospects: monograph], NNTs «IAE», Kyiv, Ukraine.
6. Sabluk, P.T. and Demyanenko, M.Y. (2000), Informatsiyni resursy ta yikh vykorystannya v ahropromyslovomu vyrobnytstvi [Information resources and their use in agro-industrial production], vol. 2, NNTS «IAE», Kyiv:.
7. Larina, Ja.S. (2017), “Marketing strategies in international business: role, conditions and methods of choice”, Ekonomichni innovaciji, vol. 64, pp. 183–189.
8. Official website of the «KERNEL» company (2020), available at: https://www.kernel.ua/ (Accessed 18 Sept 2020).
9. Official website of the «NIBULON» company (2020), available at: https://www.nibulon.com (Accessed 21 Oct 2020).
10. Official website of the «Ukrlandfarming» company (2020), available at: https://www.ulf.com.ua/ua (Accessed 12 Nov 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2453

Відомості про авторів

О. М. Згурська

д. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

О. Zgurska

Doctor of Economic Sciences,Associate Professor of the Department of Entrepreneurship,Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kiev

ORCID:

0000-0003-3878-3007


Т. В. Сьомкіна

д. е. н., професор кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

T. Somkina

Doctor of Economic Sciences,Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities,State University of Telecommunications, Kiev

ORCID:

0000-0003-2852-2989

Як цитувати статтю

Згурська О. М., Сьомкіна Т. В. Сучасний стан та стратегічні можливості підприємств агропродовольчого комплексу України. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8394 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.3

Zgurska, О. and Somkina, T. (2020), “Current state and strategic opportunities of the ukrainien agricultural enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8394 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.