EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОЦЕС ВПРОВАДЖЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
В. Г. Бабенко-Левада, А. Д. Морозова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.70

УДК: 369.041

В. Г. Бабенко-Левада, А. Д. Морозова

ПРОЦЕС ВПРОВАДЖЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Розглядається пенсійне забезпечення як важлива складова системи соціального захисту населення як нинішніх пенсіонерів, так і працюючих громадян, які повинні в процесі трудової діяльності заробити гідну пенсію.
Аналізується фінансовий стан національної пенсійної системи, тенденції, що обумовлюють необхідність впровадження обов'язкового накопичувального пенсійного страхування. Виявлено, що диверсифікація джерел фінансування пенсій низька, домінуючим в пенсійній системі України є солідарний компонент. Збільшення ролі накопичувального принципу обумовлено впливом демографічних і соціально-економічних чинників, а стримують його розвиток низькі доходи населення.
Також розглянуто сутність нової трирівневої пенсійної системи України, проводиться порівняння з пенсійними системами інших країн. Особлива увага приділяється дослідженню динаміки росту пенсійних видатків, зміни їх частки у співвідношенні до величини ВВП в державі, особливостей функціонування ринку праці, його впливу на забезпечення пенсійних виплат в солідарній пенсійній системі, фінансового навантаження пенсійної системи на державний бюджет.
З уведенням накопичувальних механізмів фінансування пенсії перш за все необхідно вирішити такі взаємопов’язані завдання: реалізація пенсійних прав громадян, ефективне управління коштами пенсійних накопичень і забезпечення гарантій з боку держави шляхом жорсткого за системою обов’язкового пенсійного страхування. Діяльність у межах накопичувального пенсійного страхування містить фінансовий, адміністративний, соціальний механізми, механізми державного регулювання, контролю і нагляду у сфері пенсійних накопичень.
Для того щоб запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи стало дієвим інструментом соціального захисту українських громадян, необхідна практична реалізація пенсійної реформи, яка містить соціальні, економічні, демографічні, фінансові та політичні складові.
У статті обґрунтовані переваги запровадження обов’язкової накопичувальної системи як інструменту соціального захисту громадян у частині підвищення рівня пенсійного забезпечення. Виявлено причини, що гальмують становлення і розвиток накопичувальної системи в Україні, та запропоновано шляхи покращення ситуації в цій сфері.
Розвиток та реформування системи пенсійного забезпечення мають критичне значення для соціального розвитку держави, забезпечення соціальної стабільності в суспільстві. Водночас реформування пенсійної системи є складним процесом, насиченим соціальними ризиками.

Ключові слова: пенсійне страхування; пенсійна реформа в Україні; обов'язкове накопичувальне пенсійне страхування; державний бюджет.

Література

1. Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення: проект Закону України від 27.12.2019 р. №2683. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GI01073A
2. Накопичувальна система пенсійного страхування. URL: https://www.pfu.gov.ua/od/173838-nakopychuvalna-systema-pensijnogo-strahuvannya/
3. І роботодавців, і працівників зобов'яжуть сплачувати накопичувальні пенсійні внески: законопроект. URL: https://news.dtkt.ua/labor/pensions/59902
4. Українцям готують новий закон про пенсії. URL: https://hrliga.com/index.php?module=news&op=view&id=21331
5. Про внесення змін до деяких законів України щодо накопичувальної системи державного пенсійного страхування. URL: https://ips.ligazakon.net/document/GI01203A
6. МВФ: Введение накопительной пенсионной системы в Украине является преждевременным // Фокус, 18.04.2017. URL: https://focus.ua/economics/370721
7. У Світовому банку порадили відкласти запровадження накопичувальних пенсій//Економічна правда, 10.04.2018. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2018/04/10/635865/
8. Пенсійна реформа: МОП рекомендує Україні не рухатися вперед з приватизацією пенсій / Бюро МОП для країн ЦСЄ, Будапешт, 16.01.2019. URL: https://www.ilo.org/budapest/whats-new/WCMS_662968/lang--en/
9. Міжнародна організація праці радить Україні поки не вводити накопичувальну пенсійну систему//Економічна правда, 24.10.2019. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/24/652914

V. Babenko-Levada, A. Morozova

THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF ACCUMULATIVE INSURANCE SYSTEM IN UKRAINE

Summary

Pension provision is considered as an important component of the system of social protection of the population of both current pensioners and working citizens, who must earn a decent pension in the process of employment.
The financial condition of the national pension system is considered, analyzes the trends that require the introduction of mandatory funded pension plans. It was found that the diversification of sources of pension funding is low, the solidarity component is dominant in the pension system of Ukraine. The increasing role of the accumulative principle is due to the influence of demographic and socio-economic factors, and its development is constrained by low incomes.
The essence of the new three-tier pension system of Ukraine is also considered, a comparison with the pension systems of other countries is made. Special attention is given to research the dynamics of pension expenditures, their share of changes in relation to GDP in the state of the functioning of the labor market, its impact on pension provision in the pension system, pension system financial burden on the state budget.
The introduction of accumulative pension funding mechanisms must first solve the interrelated problems: the implementation of the pension rights of citizens and the effective management of retirement savings and guarantee by the state through strict control system required compulsory pension insurance. Activities within the accumulative pension provides financial, administrative, social mechanisms, mechanisms of regulation, control and supervision in pension savings.
In order to introduce mandatory funded pension system has become an effective instrument of social protection of Ukrainian citizens need practical implementation of pension reform, which includes social, economic, demographic, financial and political components.
The article substantiates the advantages and disadvantages of introducing a mandatory savings system as a tool for social protection of citizens in terms of increasing the level of pensions. The reasons that hinder the formation and development of the savings system in Ukraine are identified, and ways to improve the situation in this area are proposed.
Development and reform of the pension system are critical for the social development of the state, ensuring social stability in society. At the same time, reforming the pension system is a complex process fraught with social risks.

Keywords: pension insurance; pension reform in the country; mandatory funded pension insurance; the state budget.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The draft Law of Ukraine “On Compulsory Accumulative Pension Provision”, available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI01073I.html (Accessed 9 November 2020).
2. Information page of the Pension Fund of Ukraine (2019), “Accumulative pension insurance system”, available at: https://www.pfu.gov.ua/od/173838-nakopychuvalna-systema-pensijnogo-strahuvannya/ (Accessed 9 November 2020).
3. Debet-Kredyt: Ukrains'kyj bukhhalters'kyj portal (2020), “Both employers and employees will be required to pay accumulative pension contributions”, available at: https://news.dtkt.ua/labor/pensions/59902 (Accessed 10 November 2020).
4. HR-league. Community of human resources and personnel management specialists (2020), “A new law on pensions is being prepared for Ukrainians”, available at: https://hrliga.com/index.php?module=news&op=view&id=21331 (Accessed 11 November 2020).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), Explanatory note to the draft Law of Ukraine “On Amendments to Certain Laws of Ukraine Concerning the Accumulative System of State Pension Insurance”, available at: https://ips.ligazakon.net/document/GI01203A (Accessed 11 November 2020).
6. Focus (2017), “IMF: The introduction of a funded pension system in Ukraine is premature”, available at: https://focus.ua/economics/370721 (Accessed 12 November 2020).
7. Ekonomichna Pravda (2018), “The World Bank advised to postpone the introduction of funded pensions”, available at: https://www.epravda.com.ua/news/2018/04/10/635865/, (Accessed 13 November 2020).
8. International Labour Organization (2019), “The ILO recommends that Ukraine not move forward with the privatization of pensions”, available at: https://www.ilo.org/budapest/whats-new/WCMS_662968/lang--en/index.htm (Accessed 13 November 2020).
9. Ekonomichna Pravda (2019), “The International Labor Organization advises Ukraine not to introduce a funded pension system yet”, available at: https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/24/652914/ (Accessed 14 November 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2429

Відомості про авторів

В. Г. Бабенко-Левада

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна

V. Babenko-Levada

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, National University «Zaporizhzhia Polytechnic»

ORCID:

0000-0002-4249-5369


А. Д. Морозова

магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка»

A. Morozova

Master's student, National University «Zaporizhzhia Polytechnic»

ORCID:

0000-0001-9884-3732

Як цитувати статтю

Бабенко-Левада В. Г., Морозова А. Д. Процес впровадження накопичувальної системи страхування в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8395 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.70

Babenko-Levada, V. and Morozova, A. (2020), “The process of implementation of accumulative insurance system in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8395 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.