EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСТАТНІСТЬ КАПІТАЛУ БАНКУ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ЗОВНІШНІЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
О. А. Криклій, А. К. Лор

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.73

УДК: 336.713

О. А. Криклій, А. К. Лор

ДОСТАТНІСТЬ КАПІТАЛУ БАНКУ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ЗОВНІШНІЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

На сучасному етапі функціонування банків України важливою проблемою в вдосконалення механізмів забезпечення достатності їх капіталу як ключового фактора забезпечення фінансової стабільності банківської системи України. Статтю присвячено дослідженню сутності поняття «достатність капіталу банку» з точки зору ключових стейкхолдерів – регулятора та банків. У роботі визначено необхідність урахування стану операційного середовища на достатність капіталу банків та систематизовано фактори, що чинять вплив на її рівень, з поділом на ендогенні та екзогенні. На основі узагальнення наукової літератури сформовано зовнішній механізм регулювання достатності капіталу банків з поділом на етапи аналізу, застосування регуляторних впливів та оцінювання їх ефективності. У статті систематизовано мікро- та макропруденційний інструментарій регулювання достатності капіталу з поділом на превентивний та реактивний, а також наведено основі критерії їх відбору регулятором.

Ключові слова: капітал банку; достатність капіталу банку; фактори впливу на достатність капіталу банку; зовнішній механізм забезпечення достатності капіталу банку; інструментарій забезпечення достатності капіталу банку; регулятивний капітал; нормативи достатності капіталу банку..

Література

1. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В. С. Стельмах та ін. Київ: «Молодь», «Ін Юре», 2001. 680 с.
2. Сало І. В., Криклій О. А. Фінансовий менеджмент банку : навч. посіб. Суми : Університетська книга, 2007. 313 c.
3. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент в банку : навч. посіб. К.: КНЕУ, 2003. 468 с.
4. Про порядок регулювання діяльності банків України : Інструкція, затверджена постановою Правління Національного банку України від 26.09.2001 № 368. URL: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0946-05 (дата звернення: 15.11.2020).
5. Банковское дело: управление и технологии / Под ред. проф. А. М. Тавасиева. М. : ЮНИТИ-ДАНА, Москва, 2001. 863 с.
6. Багдалов Р. Х. Собственный капитал банка и управление им : автореф. дис. канд. экон. наук : спец. 08.00.10. Саратов, 2003. 23 с.
7. Дзюблюк О. В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. Тернопіль: Видавництво «Тернопіль», 1996. 140 с.
8. Мельник К. С. Развитие подходов к оценке достаточности капитала в свете нового Базельского соглашения по капиталу: автореф. дис. канд. экон. наук : спец. 08.00.10. СПб, 2007. 24 с.
9. Торяник Ж. І. Забезпечення функціональної достатності ресурсного потенціалу банків: дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.08. Суми, 2008. 187 с.
10. Яремчук О. В., Ларіонова К. Л. Аналіз достатності власного капіталу банку. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2011. № 1. URL: DOI: 10.18371/fcaptp.v1i10.29107 (дата звернення: 15.11.2020).
11. Tomkus M. Identifying Business Models of Banks: Analysis of Biggest Banks from Europe and United States of America. Aarhus: Business and Social Sciences. URL: http://pure.au.dk/portal-asb-student/fi les/69715984/be_apendixu.pdf (on the date: 17.11.2020).
12. Operationalising the selection and application of macroprudential instruments. Bank for International Settlements. 2012. № 48. 75 р. URL: http://www.bis.org/publ/cgfs48.pdf (on the date: 05.11.2020).
13. Кравчук І. С. Операціоналізація непрямих інструментів макропруденційної політики на ринку обігових фінансових інструментів. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017. Вип. 1. С. 276-287. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2017_1_35 (дата звернення: 05.11.2020).
14. Стадник А. С. Механізм державного антикризового регулювання банківської системи: дисертація ... канд. екон. наук, спец.: 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Суми: СумДУ, 2019. 287 с.
15. Про організацію та проведення інспекційних перевірок: Положення, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 № 276. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0135500-18 (дата звернення: 18.11.2020).
16. Про здійснення Національним банком України безвиїзного банківського нагляду: Положення, затверджене постановою Правління Національного банку України від 06.12.2018 № 135. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-01 (дата звернення: 15.11.2020).
17. Guidelines for identifying and dealing with weak banks. Basel Committee on Banking Supervision. 2015. URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d330.pdf (on the date: 17.11.2020).
18. Джагитян Э. П. Макропруденциальное регулирование банковской системы как фактор финансовой стабильности : монография. М.: Юрайт, 2019.URL: https://studme.org/318416/finansy/makroprudentsialnoe_regulirovanie_bankovskoy_sistemy_kak_faktor_finansovoy_stabilnosti (дата обращения: 15.11.2020).
19. Enhancing Financial Stability and Resilience: Macroprudential Policy, Tools, and Systems for the Future. Group of Thirty. 2010. october. 96 р. URL: https://group30.org/images/uploads/publications/G30_EnhancingFinancialStabilityResilience.pdf (on the date: 05.11.2020).
20. Macroprudential instruments and frameworks: a stocktaking of issues and experiences. Bank for International Settlements. 2010. CGFS Papers № 38. 37 р. URL: https://www.bis.org/publ/cgfs38.pdf (on the date: 15.11.2020).
21. Towards a sectoral application of the countercyclical capital buffer: A literature review. Bank for International Settlements. 2018. Working Paper № 36. 25 р. URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/wp36.pdf (on the date: 15.11.2020).
22. Grace T., Hallissey N., Woods M., The Instruments of Macro-Prudential Policy. URL: //www.centralbank.ie/docs/default-source/financial-system/financial-stability/macroprudential-policy/gns-2-1-1the-instruments-of-mpru.pdf?sfvrsn=2 (on the date: 15.11.2020).
23. Оновлено план упровадження регуляцій для банків у 2021–2024 роках. Національний банк України. URL: // https://bank.gov.ua/ua/news/all/onovleno-plan-uprovadjennya-regulyatsiy-dlya-bankiv-u-2021-2024-rokah (дата звернення: 15.11.2020).

O. Kryklii, A. Lor

CAPITAL ADEQUACY OF BANK: FACTORS OF INFLUENCE AND EXTERNAL TOOLS FOR ENSURING

Summary

At the present stage of the functioning of Ukrainian banks important problem in improving the mechanisms for ensuring their capital adequacy as a key factor in ensuring the financial stability of the banking system of Ukraine. The article is devoted to the study of the essence of the concept of "bank capital adequacy" from the point of view of key stakeholders - the regulator and banks. The article offers a dualistic understanding of the capital adequacy of the bank. A qualitative approach defines capital adequacy as the ability to resist the negative impact of endogenous factors and compensate for the consequences of banking risks to maintain maximum efficiency of banking. A quantitative approach determines capital adequacy as a level of compliance with the requirements of banking supervision or internal indicators that form criteria for assessing the parameters of capital adequacy. Based on a qualitative approach, it is justified the need to take into account the state of the operating environment on the context of its influence on the capital adequacy of banks. In article systematizes the factors influencing its level, with a division into endogenous and exogenous. Endogenous factors are associated with economic, political, social factors at the national and global levels. Exogenous factors are determined by the business-model chosen by the bank and the risk profile derived from it. Based on the generalization of the scientific literature, an external mechanism for regulating the capital adequacy of banks is formed. It divided into stages of analysis endogenous and exogenous factors determined of bank capital adequacy, application of adequate regulatory influences, and evaluation of their effectiveness. The results of the quantitative assessment form the basis for the application of preventive or reactive regulatory tools at the micro and macro levels of the banking system. The external mechanism of capital adequacy regulation of the bank should provide for a mandatory combination of micro-regulation of capital adequacy and macroprudential instruments. The article systematizes the micro- and macroprudential tools for regulating capital adequacy with the division into preventive and reactive, as well as provides the basis for the criteria for their selection by the regulator. The use of regulatory tools is aimed at preventing systemic risk and preventing its negative impact on the financial and economic system of the country.

Keywords: ank capital; bank capital adequacy; factors influencing the bank's capital adequacy; external mechanism of bank capital adequacy; bank capital requirements; regulatory capital; capital adequacy ratio.

References

1. Stel'makh, V. S. and others. (2001), Entsyklopediia bankivs'koi spravy Ukrainy [Encyclopedia of Banking of Ukraine], Molod', In Yure, Kyiv, Ukraine.
2. Salo, I. V. and Kryklii, O. A. (2007), Finansovyj menedzhment banku. [Financial management of the bank], Universytets'ka knyha, Sumy, Ukraine.
3. Prymostka, L. O. (2003), Finansovyj menedzhment v banku [Financial management of the bank], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. The National Bank of Ukraine (2001), “On the procedure for regulating the activities of banks of Ukraine”, available at: ttp://zakon.nau.ua/doc/?code=z0946-05 (Accessed 15 Nov 2020).
5. Tavasyev, A. M. (2001), Bankovskoe delo: upravlenye y tekhnolohyy [Banking management and technology], YuNYTY-DANA, Moscow, Russia.
6. Bаgdalov, R. Kh. (2003), “Own capital of the bank and its management”, Abstract of Ph.D. dissertation, Finance, money circulation and credit, Saratov State Social and Economic University, Saratov, Russia.
7. Dziubliuk, O. V. (1996), Komertsijni banky v umovakh perekhodu do rynkovykh vidnosyn [Commercial banks in the transition to market relations], Ternopil', Ternopil', Ukraine.
8. Melnik, K. S. (2007), “Development of approaches to capital adequacy assessment in the light of the new Basel Capital Accord”, Abstract of Ph.D. dissertation, Finance, money circulation and credit, Saint Petersburg State University of Economics and Finance, St. Petersburg, Russia.
9. Toryanyk, J. I. (2008), “Ensuring the functional adequacy of the resource potential of banks”, Abstract of Ph.D. dissertation, Money, finance and credit, Ukrainian Academy of Banking, Sumy, Ukraine.
10. Yaremchuk, O. V., and Larionova, K. L. (2011), “Analysis of the bank's equity”, Finansovo-kredytna diial'nist': problemy teorii ta praktyky, [Online], vol. 1, available at: URL: DOI: 10.18371/fcaptp.v1i10.29107 (Accessed 15 Nov 2020).
11. Tomkus, M. “Identifying Business Models of Banks: Analysis of Biggest Banks from Europe and United States of America”, Aarhus: Business and Social Sciences. [Online], available at: http://pure.au.dk/portal-asb-student/fi les/69715984/be_apendixu.pdf (Accessed 17 Nov 2020).
12. Bank for International Settlements (2012), “Operationalising the selection and application of macroprudential instruments”, [Online], vol. 48, available at: http://www.bis.org/publ/cgfs48.pdf (Accessed 5 Nov 2020).
13. Kravchuk, I. S. (2017), “Operationalization of indirect instruments of macroprudential policy in the market of circulating financial instruments”, Finansovo-kredytna diial'nist': problemy teorii ta praktyky, [Online], vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2017_1_35, (Accessed 5 Nov 2020).
14. Stadnyk, A. S. (2019), “The mechanism of state anti-crisis regulation of the banking system”, Abstract of Ph.D. dissertation, Money, finance and credit, Sumy State University, Sumy, Ukraine.
15. The National Bank of Ukraine (2001), “On the organization and conduct of inspections”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0135500-18 (Accessed 18 Nov 2020).
16. The National Bank of Ukraine (2018), “On the implementation of off-site banking supervision by the National Bank of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-01 (Accessed 15 Nov 2020).
17. Basel Committee on Banking Supervision (2015), “Guidelines for identifying and dealing with weak banks”, [Online], available at: https://www.bis.org/bcbs/publ/d330.pdf (Accessed 17 Nov 2020).
18. Jagityan, E. P. (2019), “Makroprudencial'noe regulirovanie bankovskoj sistemy kak faktor finansovoj stabil'nosti” [Macroprudential regulation of the banking system as a factor of financial stability], Jurayt, [Online], available at:https://studme.org/318416/finansy/makroprudentsialnoe_regulirovanie_bankovskoy_sistemy_kak_ faktor_ finansovoy_ stabilnosti (Accessed 17 Nov 2020).
19. Group of Thirty (2010), “Enhancing Financial Stability and Resilience: Macroprudential Policy Tool and Systems for the Future”. available at: URL: https://group30.org/images/uploads/publications/G30_Enhancing Financial Stability Resilience.pdf (Accessed 5 Nov 2020).
20. Bank for International Settlements (2010), “Macroprudential instruments and frameworks: a stocktaking of issues and experiences”, available at: https://www.bis.org/publ/cgfs38.pdf (Accessed 15 Nov 2020).
21. Bank for International Settlements (2018), “Towards a sectoral application of the countercyclical capital buffer”, available at: https://www.bis.org/bcbs/publ/wp36.pdf (Accessed 15 Nov 2020).
22. Grace, T., Hallissey, N., and Woods, M. (2015), “The Instruments of Macro-Prudential Policy”, available at: www.centralbank.ie/docs/default-source/financial-system/financial-stability/macroprudential-policy/gns-2-1-1the-instruments-of-mpru.pdf?sfvrsn=2 (Accessed 15 Nov 2020).
23. National Bank of Ukraine (2020), “The plan for implementing regulations for banks in 2021–2024 has been updated”, available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/onovleno-plan-uprovadjennya-regulyatsiy-dlya-bankiv-u-2021-2024-rokah (Accessed 15 Nov 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2278

Відомості про авторів

О. А. Криклій

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (м. Суми)

O. Kryklii

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Scientific-Educational Institute of Business Technologies «UABS» of Sumy State University (Sumy)

ORCID:

0000-0002-4825-3950


А. К. Лор

магістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (м. Суми)

A. Lor

Master's student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Scientific-Educational Institute of Business Technologies «UABS» of Sumy State University (Sumy)

ORCID:

0000-0003-0517-0538

Як цитувати статтю

Криклій О. А., Лор А. К. Достатність капіталу банку: фактори впливу та зовнішній механізм забезпечення. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8398 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.73

Kryklii, O. and Lor, A. (2020), “Capital adequacy of bank: factors of influence and external tools for ensuring”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8398 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.