EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Є. В. Талавіра, М. О. Рогів

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.76

УДК: 657:339

Є. В. Талавіра, М. О. Рогів

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджено поняття «прибуток», «управління прибутком підприємства», визначено, що прибуток є позитивним фінансовим результатом, який відображає успіх щодо основної діяльності підприємства. Розглянуто особливості формування прибутку торгівельних підприємств. Досліджено роль прибутковості торгівельних підприємств, підкреслена необхідність забезпечення зацікавленості його власників у необхідності ефективного та безперервного управління прибутком, що представляє собою процес прийняття управлінських рішень за основними аспектами його формування, розподілу та використання на підприємствах. Розглянуто тактичні та стратегічні завдання, які виступають одними із основних елементів системи управління, що, в свою чергу, надасть можливість здійснювати моделювання різноманітних альтернативних варіантів у концепції управління прибутком із загальною системою управління підприємством. Виділені шляхи підвищення ефективності управління прибутком торгівельних підприємств на сучасному етапі.

Ключові слова: фінансовий результат; прибуток; управління прибутком; управлінські рішення; торгівельне підприємство.

Література

1. Баранцева С. Стратегія управління прибутком як регулятор діяльності підприємства / С. Баранцева // Торгівля і ринок України. – 2008. – № 14. – Т. 2. – С. 81–86.
2. Бердар М.М. Формування механізму управління прибутком підприємства / М.М. Бердар // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2008. – № 5. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Upsal/2008_5/08bmmmie.pdf
3. Бідник Н.Б. Стратегія управління прибутком підприємства / Н.Б. Бідник // Економіка України. – 2009. – № 7. – Т. 2. – С. 97–99.
4. Бланк И.А. Управление прибылью / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2007.–768 с.
5. Блонська В.І. Вдосконалення системи управління розподілом та використанням прибутку підприємства / В.І. Блонська, П.П.Адамович // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип.20.7 –С. 92–104.
6. Верхоглядова Н. І. Зміст та значення прибутку як головної рушійної сили ринкової економіки / Н.І.Верхоглядова, С. Б. Ільїна, В. П. Шило // Економічний простір. – 2008. – № 18. – С. 237–245.
7. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств / А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2002.–571 с.
8. Податковий кодекс України. Закон України від 02.12.2010 №2755-VІ. Дата оновлення 14.10.2020. Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17(дата звернення 28.10.2020).
9. Худа В.В. Управління прибутком торговельних підприємств: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – "Економіка та управління підприємствами" / В.В. Худа. – К.: Вид-во "Лібра", 2007. – 22 с.

E. Talavira, M. Rogiv

CONCEPTUAL STEPS TO THE MANAGEMENT OF THE PRIBUTKY OF THE TRADING STAFF

Summary

The article examines the concept of "profit", "profit management", it is determined that profit is a positive financial result that reflects the success of the main activities of the enterprise. Peculiarities of profit formation of trade enterprises are considered. The role of profitability of commercial enterprises is studied, the need to ensure the interest of its owners in the need for effective and continuous profit management, which is a process of management decisions on the main aspects of its formation, distribution and use in enterprises. The need to manage the profits of retail enterprises for the short term is emphasized, which will allow to determine the profitability of the enterprise, which is able to ensure the volume of sales of goods, in accordance with the purchasing power of the population. Tactical and strategic tasks are considered, which are one of the main elements of the management system, which, in turn, will provide an opportunity to model various alternatives in the concept of profit management with a common enterprise management system. The main purpose of profit management of a trading company is to maximize and optimize the amount of net profit, as well as its stable formation in time. Among the main positions on the formation of the profit management system are the following elements, including: management of the sale of goods; supply management. The priority tasks of profit management of a trading company included: development of strategic actions for profit management; introduction of methods of profit formation of a commercial enterprise; taking into account such factors as planning and forecasting; use of effective information systems; introduction of organizational structures that will help in making management decisions. Organizational support is one of the main tasks for the development of profit management strategy of a trading company, which is necessary for the effective adoption and implementation of management decisions. This mechanism should include the formation of information systems with the possibility of applying variations of management decisions. Changes in the organization of accounting to meet the needs of internal users - managers-recommended to improve the management system of profits in a commercial enterprise in modern business conditions. Ways to increase the efficiency of profit management of commercial enterprises at the present stage are identified.

Keywords: financial result; profit; profit management; management decisions; trading company.

References

1. Barantseva, S. (2008), "Profit management strategy as a regulator of enterprise activity", Torhivlia i rynok Ukrainy, issue 14, vol. 2, pp. 81–86.
2. Berdar, M.M. (2008), "Formation of the mechanism of profit management of the enterprise", Upravlinnia proektamy, systemnyi analiz i lohistyka, vol. 5, [Online], available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Upsal/2008_5/08bmmmie.pdf (Accessed 28 Oct 2020).
3. Bidnyk, N.B. (2009), "Profit management strategy of the enterprise", Ekonomika Ukrainy, issue 7, vol. 2, pp. 97–99.
4. Blank, I.A. (2007), Upravlenie pribyl'ju [Profit management], Nika-Centr, Kyiv, Ukraine, P. 768.
5. Blonska, V.I. and Adamovych, P.P. (2010), " Improving the management system of distribution and use of enterprise profits", Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol.20.7, pp. 92–104.
6. Verkhohliadova, N. I. Ilina, S. B. and Shylo, V. P. (2008), "The content and significance of profit as the main driving force of the market economy", Ekonomichnyi prostir, vol. 18, pp. 237–245.
7. Poddierohin, A.M. (2002), Finansy pidpryiemstv [Finance of enterprises], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 571.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "Tax Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17 (Accessed 28 Oct 2020).
9. Khuda, V.V. (2007), "Profit management of trade enterprises", Ph.D. Thesis, 08.00.04 – "Economics and management of enterprises", Vyd-vo "Libra", Kyiv, Ukraine, P.22.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2377

Відомості про авторів

Є. В. Талавіра

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

E. Talavira

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0002-1261-8321


М. О. Рогів

магістрант кафедри фінансів і кредиту, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

M. Rogiv

Master's student of the Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0806-6544

Як цитувати статтю

Талавіра Є. В., Рогів М. О. Концептуальні підходи до управління прибутком торгівельного підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8401 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.76

Talavira, E. and Rogiv, M. (2020), “Conceptual steps to the management of the pributky of the trading staff”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8401 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.76

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.