EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
С. М. Лутковська, О. П. Цицкун

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.78

УДК: 005.93:658.5.

С. М. Лутковська, О. П. Цицкун

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У статті представлено необхідність застосування різних методів, принципів, класичних підходів та антикризових заходів для ефективної діяльності підприємства та конкурентних переваг бізнесу. Розглянуто науково-теоретичні основи та теоретико-методологічні засади ефективності методів управління підприємством; охарактеризовано роль, сутність та значення економічних методів управління в господарській діяльності підприємств та визначено особливості адміністративних методів управління підприємством. Розглянуто суть економічних методів, що полягає в тому, щоб, використовуючи економічні стимули, активізувати діяльність кожного працівника в потрібному напрямку і в той же час сприяти нарощуванню економічного потенціалу підприємства в цілому. Представлено наукові підходи до оцінки ефективності та дослідження спрямованості антикризового управління, так як управління та інші види діяльності вимагають конкретизованої оцінки для ведення бізнесу. Але сам процес підвищення ефективності підприємства не можна обмежувати тільки науковими підходами, тому повинно бути врахування факторів, які впливають на сам процес, насамперед це удосконалення виробничої структури управління, раціональний розподіл повноважень між персоналом та налагодження комунікації. При дотримані наукових підходів, методів, функцій та контролю з боку керівництва підприємство буде працювати правильно і ефективно. Тому можна впевнено стверджувати, що управління важливе при будь якому виді діяльності. Ефективне управління позитивно впливає як на ресурси підприємства, його прибуток від виробництва, співробітників, так і конкурентів. Описано діагностику проблем управління в кризових умовах та створення відповідних передумов для їх подолання з метою забезпечення відновлення та ефективної життєдіяльності підприємства. Антикризове управління розглянуто як функцію, яка забезпечить мінімізацію потенційних втрат і допоможе встановити контроль над ситуацією. Представлено систему заходів, яка дасть змогу з мінімальним збитком вийти з кризи і при цьому отримати ситуації максимальну користь.

Ключові слова: управління підприємством; антикризове управління; методи управління; ринкова економіка; санація.

Література

1. Тарасова Г.О. Методи управління підприємством в умовах економічної нестабільності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2015. №5. С. 167-170.
2. Кивачук В.С., Волчик Т.В., Глущук Н.В., Драган Т.М., Сенокосова О.В., Макарук Д.Г., Потапов С.В. Санация предприятия в условиях кризиса : монография / под общ. ред. В.С. Кивачука. Брест : Издательство Брестского государственного технического университета. 2005. 254 с.
3. Попков Ю.С., Ашимов А.А. Боровский Ю.В., Дубовский С.В. Система параметрического регулирование механизмов рыночной экономики с изменяющимися целями. Динамика неоднородных систем. Труды Института cистемного анализа РАН. Выпуск. 9. М. : URSS. 2005. С. 156-167.
4. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М. : Инфра-М. 2000. 312 с.
5. Федірко О.А. Стратегічний аспект формування конкурентних переваг національної економіки на основі інноваційної моделі розвитку. Стратегія економічного розвитку України : наук. зб. К. : КНЕУ. 2004. Випуск. 15. С. 61-66.
6. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва: Дело. 1998. 800 с.
7. Управление организацией: Энциклопедический словар / под ред. А. Г. Поршнева, А. Я. Кибанова, В. Н. Гунина. Москва: ИНФРА-М. 2001.
8. Поршнев А. Г., З. П. Румянцева, Н. А. Саломатин. Управление организацией: ученик 2-е изд., перераб. и доп. Москва: ИНФРА-М, 2002. 669 с.
9. Кузнєцов Е. А. Вступ до спеціальності менеджмент: навчально-методичний посібник. Херсон : Гринь Д. С., 2012. 80 с.
10. Колпаков В. Методи управління: навч. посібник. Київ, 2007. 158 с.
11. Рудінська О. В., Ленська Н. І. Сучасна структура та ефективність методів менеджменту. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2016. Том 15. Вип. 2 (33). С. 105-122.
12. Журавська А. Р. Теоретичні засади антикризового управління сільськогосподарськими підприємствами. Наукові горизонти. 2013. № 1-2(2). С. 227-235.
13. Кирпиченко К.С. Аналіз основних принципів і методів управління підприємством. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. № 36. С. 345-347.

S. Lutkovska, О. Tsytskun

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Summary

The article presents the need to apply different methods, principles, classical approaches and anti-crisis measures for the effective operation of the enterprise and the competitive advantages of the business. Scientific-theoretical bases and theoretical-methodological bases of efficiency of methods of management of the enterprise are considered; the role, essence and value of economic methods of management in economic activity of the enterprises are characterized and features of administrative methods of management of the enterprise are defined. The essence of economic methods is considered, which is to, using economic incentives, to intensify the activities of each employee in the right direction and at the same time to increase the economic potential of the enterprise as a whole. Scientific approaches to assessing the effectiveness and research of the direction of crisis management are presented, as management and other activities require a specific assessment for doing business. But the process of improving the efficiency of the enterprise can not be limited to scientific approaches, so it must take into account the factors that affect the process itself, first of all it is to improve the production structure of management, rational distribution of powers between staff and communication. With adherence to scientific approaches, methods, functions and control by management, the company will work properly and efficiently. Therefore, it is safe to say that management is important in any activity. Effective management has a positive effect on the resources of the enterprise, its profits from production, employees and competitors. The diagnostics of management problems in crisis conditions and creation of appropriate preconditions for their overcoming for the purpose of maintenance of restoration and effective vital activity of the enterprise are described. Crisis management is seen as a function that will minimize potential losses and help establish control over the situation. A system of measures is presented, which will allow to get out of the crisis with minimal damage and at the same time get the maximum benefit from the situation.

Keywords: enterprise management; crisis management; management methods; market economy; sanitation.

References

1. Tarasova, H.O. (2015), “Metody upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh ekonomichnoi nestabilnosti”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 5, pp. 167-170.
2. Kivachuk, V.S. Volchik, T.V. Glushhuk, N.V. Dragan, T.M. Senokosova, O.V. Makaruk, D.G. and Potapov, S.V. (2005), Sanaciya predpriyatiya v usloviyax krizisa : monografiya / pod obshh. red. V.S. Kivachuka, Brest : Izdatel'stvo Brestskogo gosudarstvennogo texnicheskogo universiteta. 254 p. (in Ukrainian).
3. Popkov, Yu.S., Ashimov, A.A. Borovskij, Yu.V. and Dubovskij, S.V. (2005), Sistema parametricheskogo regulirovanie mexanizmov rynochnoj e'konomiki s izmenyayushhimisya celyami. Dinamika neodnorodnyx sistem. Trudy Instituta sistemnogo analiza RAN, vol. 9, M. : URSS., pp. 156-167.
4. Fatxutdinov, R.A. (2000), Konkurentosposobnost': e'konomika, strategiya, upravlenie, M. : Infra-M. 312 p.
5. Fedirko, O.A. (2004) “Stratehichnyi aspekt formuvannia konkurentnykh perevah natsionalnoi ekonomiky na osnovi innovatsiinoi modeli rozvytku”, Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy : nauk. zb. K. : KNEU, vol. 15., pp. 61-66.
6. Meskon, M. Aljbert, M. and Khedoury, F. (1998), Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of management], Moskva: Delo, 800 p.
7. Upravlenye orghanyzacyej: Эncyklopedycheskyj slovar / pod red. A. Gh. Porshneva, A. Ja. Kybanova, V. N. Ghunyna, Moskva: YNFRA-M, 2001.
8. Porshnev, A. Gh. Rumjanceva, Z. P. and Salomatyn, N. A. (2002), Upravlenye orghanyzacyej [Organization management], uchenyk, 2-e yzd., pererab. y dop. Moskva: YNFRA-M, 669 p.
9. Kuznjecov, E. A. (2012), Vstup do specialjnosti menedzhment: navchaljno-metodychnyj posibnyk [Introduction to the specialty of management: a textbook.], Kherson, Ghrynj, D. S., 80 p.
10. Kolpakov, V. (2007), Metody upravlinnja: navch. posibnyk [Management methods: a textbook], Kyjiv, 158 p.
11. Rudinsjka, O. V. and Lensjka, N. I. (2016) “Suchasna struktura ta efektyvnistj metodiv menedzhmentu”, Rynkova ekonomika: suchasna teorija i praktyka upravlinnja, no. 15, vol. 2 (33), pp. 105-122.
12. Zhuravsjka, A. R. (2013) “Teoretychni zasady antykryzovogho upravlinnja siljsjkoghospodarsjkymy pidpryjemstvamy”, Naukovi ghoryzonty, no. 1-2(2), pp. 227-235.
13. Kyrpychenko, K.S. (2011) “Analiz osnovnykh pryntsypiv i metodiv upravlinnya pidpryyemstvom”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, no. 36, pp. 345-347.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2300

Відомості про авторів

С. М. Лутковська

к. пед. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та міжнародної діяльності, Вінницький національний аграрний університет

S. Lutkovska

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vice-rector for scientific and pedagogical work, European integration and international activities, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-8350-5519


О. П. Цицкун

асистент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет

О. Tsytskun

Assistant of the Department of administrative management and alternative energy sources, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-5733-0719

Як цитувати статтю

Лутковська С. М., Цицкун О. П. Теоретико-методологічні засади ефективного управління підприємством. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8403 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.78

Lutkovska, S. and Tsytskun, О. (2020), “Theoretical and methodological fundamentals of effective management of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8403 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.