EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПІР ЗМІНАМ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЯХ
Х. С. Передало, А. О. Шкріль

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.81

УДК: 658.3:331.109]:[005.21:339.9

Х. С. Передало, А. О. Шкріль

ОПІР ЗМІНАМ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Анотація

Розглянуто сутність поняття «опір змінам», причини появи даного явища, класифікацію, методи аналізу та подолання спротиву через впровадження рішень щодо нововведень. На прикладі вітчизняного підприємства досліджено причини появи опору змінам в умовах впровадження стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності, представлено результати опитування працівників організації. Наведено рекомендації щодо вирішення виявлених причин виникнення опору через впровадження змін в контексті розробленої стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Представлено фрагмент рекомендованого плану з подолання опору змінам в організації та описано функції та значимість комунікаційного комітету, який стане ключовим доповненням в системі удосконалених внутрішніх комунікацій.

Ключові слова: опір змінам; спротив; нововведення; управління змінами; комунікаційний комітет; план.

Література

1. Адизес И.К. (2011). Управление изменениями; пер. с англ. СПб.: Питер, 224с.
2. Васильєв О.І. (2006) Причини і способи подолання опору організаційним змінам. Актуальні проблеми економіки. № 6 (60). С. 155-158.
3. Воронков Д.К. (2010) Управління змінами на підприємстві: теорія та прикладні аспекти: монографія. Східноукр. нац. ун-т ім.В. Даля. Х. : ІНЖЕК, 340 c.
4. Кириченко В. (2008) Організаційні зміни як професійний стрес. Соціальна психологія. № 1. С. 158-166.
5. Пірен М.І. (2005) Кофліктологія. К.: МАУП. URL: http: // ebooks.znu.edu.ua /files/Bibliobooks/Ubeyvolk/0008957.PDF
6. Приймак Н.С. (2019) Класифікація опору змінам та його оцінювання в рамках системи управління змінами підприємства. Ефективна економіка. №6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/69.pdf
7. Хмурова В.В. (2015) Опір змінам в системі управління підприємством. Науковий вісник Полісся. Вип. 1. С. 91-96. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2015_1_16

Kh. Peredalo, A. Shkryl

RESISTANCE TO CHANGES IN THE CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF NEW STRATEGIC DECISIONS IN ORGANIZATIONS

Summary

The essence of the concept of "resistance to changes", the causes of this phenomenon, classification, methods of analysis and overcoming resistance through the implementation of solutions for innovation are considered. It is noted that the resistance that arises in the company's employees as a result of the changes is a natural phenomenon. However, with proper identification of the type of resistance, the true causes of its emergence and the use of effective tools in the field of change management, this phenomenon can be effectively managed. It will no longer be destructive, but on the contrary, will be a helpful indicator of new ideas in organizations.
In order to study such a phenomenon as resistance to changes in the article were used such methods as comparison, generalization, questionnaire survey and analysis of the obtained results. These methods were taken into account both when studying the latest scientific developments in the field of change management, and when considering the problem of resistance to changes in organizations.
In order to deepen the analysis of the problem, to obtain reliable information, the reasons for the emergence of resistance to changes in the implementation of the strategy of foreign economic activity among the staff of the existing domestic enterprise were investigated. The results of the survey, which was conducted among two groups of workers: a group of workers and a group of managers were presented. The first group identified their own reasons for resistance to changes due to changes in the company's development strategy, the second - the reasons for resistance from their subordinates. Based on the obtained results, recommendations are given to the identified causes of resistance through changes in the context of the developed strategy for foreign economic activity, namely: the formation of a plan to overcome resistance and improve the system of internal communications. A fragment of the recommended plan for overcoming resistance to changes in the organization is presented and the functions and significance of the communication committee are described, which will be a key addition to the system of improved internal communications. Each of these measures has a number of advantages, but they are not universal, because each type of resistance should form their own tools to solve it.

Keywords: esistance to changes; resistance; innovation; change management; communication committee; plan.

References

1. Adizes, I.K. (2011), Upravlenie izmenenijami [Change management], Piter, SPb., Russia.
2. Vasyl'iev, O.I. (2006), “Causes and ways to overcome resistance to organizational change”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol.6 (60), pp.155-158.
3. Voronkov, D.K. (2010), Upravlinnia zminamy na pidpryiemstvi: teoriia ta prykladni aspekty: monohrafiia [Change management in the enterprise: theory and applied aspects: monograph], Skhidnoukr. nats. un-t im.V. Dalia, INZhEK, Kharkiv, Ukraine.
4. Kyrychenko, V. (2008), “Organizational changes as a professional stress”, Sotsial'na psykholohiia, vol. 1, pp. 158-166.
5. Piren, M.I. (2005), Kofliktolohiia [Conflictology], MAUP, Kyiv, Ukraine, [Online], available at: http://ebooks.znu.edu.ua /files/Bibliobooks/Ubeyvolk/0008957.PDF (Accessed 15 Nov 2020).
6. Pryjmak, N.S. (2019), “Classification of resistance to changes and its evaluation within the change management system of the enterprise” Efektyvna ekonomika [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/69.pdf (Accessed 10 Nov 2020).
7. Khmurova, V.V. (2015), “Resistance to changes in the enterprise management”, Naukovyj visnyk Polissia, [Online], vol.1, pp. 91-96, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2015_1_16 (Accessed 15 Nov 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2298

Відомості про авторів

Х. С. Передало

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»

Kh. Peredalo

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University


А. О. Шкріль

студент, Національний університет «Львівська політехніка»

A. Shkryl

student, Lviv Polytechnic National University

Як цитувати статтю

Передало Х. С., Шкріль А. О. Опір змінам в умовах впровадження нових стратегічних рішень в організаціях. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8406 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.81

Peredalo, Kh. and Shkryl, A. (2020), “Resistance to changes in the conditions of implementation of new strategic decisions in organizations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8406 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.