EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОУЧІНГ ЯК МЕТОД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
С. М. Невмержицька, Н. В. Бугас, Т. І. Шміголь

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.83

УДК: 331.658

С. М. Невмержицька, Н. В. Бугас, Т. І. Шміголь

КОУЧІНГ ЯК МЕТОД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуті питання присвячені дослідженню коучингу як інструменту управління персоналом та його значущості для ефективного управління людськими ресурсами з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства. Встановлено, що теоретичні та прикладні дослідження в науці про управління персоналом, вказують на те, що джерела створення конкурентних переваг підприємств слід пов’язувати з людським та інтелектуальним капіталом, а також мотивацією працівників до підвищення якості праці, самовдосконалення, набуття фахової багатопрофільності та суміщення функцій. Внаслідок цього у сфері управління людськими ресурсами активно розробляються та запроваджуються нові форми й методи управління персоналом, що спрямовані на залучення виконавців до участі у прийнятті управлінських рішень, більш повне використання їх особистісного потенціалу, його постійне відтворення. Одним із них є коучинг, який сприятиме розкриттю та максимізації потенціалу працівників. Доведено, що на сьогоднішній день одним з сучасних дієвих інструментів є коучинг, який є засобом розвитку та використання потенціалу як окремих лідерів, так й підприємства в цілому, а також може бути розглянутий як метод професійної та особистісної самореалізації й самоактуалізаціїє безліч управлінських інструментів, які підвищують рівень ефективності управління підприємством. Встановлено, що удосконалення системи навчання має не лише економічний, а й соціальний ефект, який сприяє зниженню плинності кадрів; підвищенню рівня трудової мотивації персоналу; зміцненню організаційної культури та комунікативних зв’язків між працівниками підприємства. При організації управління персоналом на основі компетенцій дії співробітників визначаються очікуваними від них стандартами поведінки та вимогами до якості роботи. Тобто, використання компетенцій впливає на внутрішню культуру підприємства, що особливо актуально для сфери торгівлі та послуг, зорієнтованої на задоволення потреб споживача та максимізацію обсягів продажу.

Ключові слова: коучинг; професійний персонал; людські ресурси; професійні здібності; кадровий потенціал; кваліфіковані кадри.

Література

1. Аткинсон М.Внутренняя динамика коучинга / М. Аткинсон, Рае Т. Чоис. Пер. с англ. Том 1.–R.: Companion group, 2009.– 208 с.
2. Дауни М. Эффективный коучинг. Технологий развития организации через обучение и развитие сотрудников в процессе работы / Майлз Дауни.–М.: Добрая книга, 2007. – 288 с.
3. Самольянов О. Коучинг до самой сути / Олег Самольянов, Майкл р. Джей. – СПб.: Речь, 2008.– 208 с.
4. Стак Э. Коучинг на предприятии. Станьте менеджером-тренером: 2-е междунар. изд. / Эдуард Стак. – М.: Институт консультирования и системных решений, 2006. – 206 с.
5. Уитмор Д. Коучинг высокой эффективности / Джон Уитмор; пер. с англ. – М.: Междунар. акад. корпоратив. управления и бизнеса, 2005.– 168 с.
6. Шекшня С. Как эффективно управлять свободными людьми: Коучинг / С. Шекшня.– 2-е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2013. – 206 с.
7. Іванович О.С. Коучинг як нова модель навчання персоналу підприємства / О.С. Іванович // Вісник Чернівецького торговельно-економіч- ного інституту. Економічні науки. – 2011. – Вип. 3. – С. 258–263.
8. Кравченко Ю.Є. Коучінг-навчання в руслі positum-підходу – інноваційний інструмент формування нових стратегій життєвого успіху / Ю.Є. Крав- ченко // Збірник матеріалів Третьої міжнародної наукової конференції 22–24 червня 2006 року / відп. за вип. М.В. Жук. – Суми: 2006. – Т. 1. – С. 116–119.
9. Лев Н.Ю. Моделі коучингу: характеристика та особливості застосування / Н.Ю. Лев, Р. Д. Бала // Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка»: зб. наук. пр. – 2012. – № 727. – С. 76–81.
10. Павлов В.І. Коучинг та наставництво у підприємницькій діяльності України / В.І. Павлов, О.Ю. Кушнірук // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: [збірник наукових праць]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 276–280.
11. Іванович О.С. Коучинг як нова модель навчання персоналу підприємства / О.С. Іванович // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2011. – Вип. 3. – С. 258–263
12. Логвиновський Є.І. Функціональна та змістовна сутність коучингу на підприємстві / Є.І. Лог- виновський // Європейський вектор економічного розвитку: [збірник наукових праць]. – К: 2012. – № 2(13). – С. 297–301.
13. Уитмор Д. Внутренняя сила лидера: Коучинг как метод управления персоналом / Д. Уитмор. — К.: МИФ, 2012. — 309 с
14. Осадчук О. Оценка потребности в обучении персонала / О. Осадчук // Управление персоналом — Украина. — 2014. — № 3(246). — С. 15-22.
15. Барышникова Е. Оценка персонала методом ассессмент-центра / Е. Барышникова. — К.: МИФ, 2013. — 256 с
16. Иванова С. Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации / С. Иванова. — К. : МИФ, 2012. — 280 с.
17. Горшкова Е. Г. Коуч-наставничество как инструмент развития бизнеса. Практическое руководство / Е. Г. Горшкова, О. В. Кухаркова. — СПб. : Речь, 2012. — 144 с.

S. Nevmerzhitska, N. Buhas, Т. Shmihol

COACHING AS A METHOD OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND REALIZATION OF HUMAN RESOURCES OF THE ENTERPRISE

Summary

The article deals with the study of coaching as a tool for personnel management and its importance for effective human resource management in order to increase the competitiveness of the enterprise. It is established that theoretical and applied research in the science of personnel management indicate that the sources of competitive advantage of enterprises should be associated with human and intellectual capital, as well as motivating employees to improve quality, self-improvement, professional diversity and combination of functions. . As a result, in the field of human resource management, new forms and methods of personnel management are being actively developed and introduced, aimed at attracting executors to participate in management decisions, fuller use of their personal potential, its constant reproduction. One of them is coaching, which will help unlock and maximize the potential of employees. It is proved that today one of the modern effective tools is coaching, which is a means of developing and using the potential of both individual leaders and the company as a whole, and can be considered as a method of professional and personal self-realization and self-actualization of many management tools. the level of efficiency of enterprise management. It is established that the improvement of the education system has not only economic but also social effect, which contributes to reducing staff turnover; increasing the level of work motivation of staff; strengthening the organizational culture and communication between employees of the enterprise. When organizing personnel management on the basis of competencies, the actions of employees are determined by the standards of conduct expected of them and the requirements for the quality of work. That is, the use of competencies affects the internal culture of the enterprise, which is especially relevant for trade and services, focused on meeting consumer needs and maximizing sales.
It is established that the need of the enterprise to ensure high productivity requires constant formation and effective use of human resources. Achieving this goal is not only in the recruitment of qualified personnel, but also in their ability to improve their knowledge, skills, experience and ability to recover and adapt to changing economic conditions. Training is the training of employees in skills that increase their productivity. The purpose of training is to provide enterprises with the appropriate quantitative and qualitative composition of people, knowledge, skills, abilities and abilities which will contribute to the achievement of strategic goals of the enterprise. The system of staff training and effective use of their potential in the enterprise must meet the following principles: compliance of goals and objectives of training with the goals and strategies of the enterprise; growth of personnel potential as a priority direction of personnel policy; formation of study groups according to abilities, interests and opportunities; material and moral interest of management and staff; practical significance of educational methods and programs; learning effectiveness.

Keywords: coaching; professional staff; human resources; professional abilities; human resources; qualified personnel.

References

1. Atkinson, M. and Chois, Rae T. (2009), Vnutrennjaja dinamika kouchinga [Internal dynamics of coaching], vol.1, Companion group, P. 208.
2. Dauni, M. (2007), Jeffektivnyj kouching. Tehnologij razvitija organizacii cherez obuchenie i razvitie sotrudnikov v processe raboty [Effective coaching. Technologies for the development of an organization through training and development of employees in the process of work], Dobraja kniga, Moscow, Russia, P. 288.
3. Samol'janov, O. and Dzhej, Majkl r. (2008), Kouching do samoj suti [Coaching to the core], Rech', SPb., Russia, P. 208.
4. Stak, Je. (2006), Kouching na predprijatii. Stan'te menedzherom-trenerom [Enterprise coaching. Become a manager-trainer], 2nd Int. ed., Institut konsul'tirovanija i sistemnyh reshenij, Moscow, Russia, P. 206.
5. Uitmor, D. (2005), Kouching vysokoj jeffektivnosti [High Performance Coaching], Mezhdunar. akad. korporativ. upravlenija i biznesa, Moscow, Russia, P. 168.
6. Shekshnja, S. (2013), Kak jeffektivno upravljat' svobodnymi ljud'mi: Kouching [How to effectively manage free people: Coaching], 2nd ed., Moscow, Russia, P. 206.
7. Ivanovych, O.S. (2011), "Coaching as a new model of enterprise personnel training", Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomich- noho instytutu. Ekonomichni nauky, vol. 3, pp. 258–263.
8. Kravchenko, Yu.Ye. (2006), "Coaching-learning in line with the positum-approach - an innovative tool for forming new strategies for life success", Zbirnyk materialiv Tretoi mizhnarodnoi naukovoi konferentsii 22–24 chervnia 2006 roku [Proceedings of the Third International Scientific Conference June 22-24, 2006], vol. 1, Sumy, Ukraine, pp. 116–119.
9. Lev ,N.Yu. and Bala, R.D. (2012), "Models of coaching: characteristics and features of application", Visnyk Nats. un-tu «Lviv. politekhnika»: zb. nauk. pr., vol. 727, pp. 76–81.
10. Pavlov, V.I. and Kushniruk, O.Yu. (2012), "Coaching and mentoring in business of Ukraine", Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, pp. 276–280.
11. Ivanovych, O.S. (2011), "Coaching as a new model of enterprise personnel training", Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, vol. 3, pp. 258–263
12. Lohvynovskyi, Ye.I. (2012), "Functional and meaningful essence of coaching at the enterprise", Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku, vol. 2(13), pp. 297–301.
13. Uitmor, D. (2012), Vnutrennjaja sila lidera: Kouching kak metod upravlenija personalom [Internal strength of a leader: Coaching as a method of personnel management], MIF, Kyiv, Ukraine, P. 309.
14. Osadchuk, O. (2014), "Assessment of the need for personnel training", Upravlenie personalom — Ukraina, vol. 3(246), pp. 15-22.
15. Baryshnikova, E. (2013), Ocenka personala metodom assessment-centra [Personnel assessment by the assessment center method], MIF, Kyiv, Ukraine, P. 256.
16. Ivanova, S. (2012), Razvitie potenciala sotrudnikov: Professional'nye kompetencii, liderstvo, kommunikacii [Employee potential development: Professional competence, leadership, communication], MIF, Kyiv, Ukraine, P. 280.
17. Gorshkova, E. G. and Kuharkova, O. V. (2012), Kouch-nastavnichestvo kak instrument razvitija biznesa. Prakticheskoe rukovodstvo [Coaching mentoring as a business development tool. Practical guide], Rech', SPb., Russia, P. 144.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2342

Відомості про авторів

С. М. Невмержицька

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

S. Nevmerzhitska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of management, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0001-5392-9030


Н. В. Бугас

к. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну

N. Buhas

PhD in Economics, Associate Professor, Kyiv National University of Technologies and Design

ORCID:

0000-0002-5858-0285


Т. І. Шміголь

магістр з менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Т. Shmihol

Master's student of Management, Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

ORCID:

0000-001-6875-2004

Як цитувати статтю

Невмержицька С. М., Бугас Н. В., Шміголь Т. І. Коучінг як метод професійного розвитку та реалізації кадрового потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8408 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.83

Nevmerzhitska, S., Buhas, N. and Shmihol, Т. (2020), “Coaching as a method of professional development and realization of human resources of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8408 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.