EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Г. О. Фесенко, Л. О. Алєщенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.200

УДК: 338.48:330.322

Г. О. Фесенко, Л. О. Алєщенко

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Анотація

У статті висвітлено економічне значення та особливості залучення інвестицій у сфері туризму в Україні. На основі теоретичного узагальнення сутності категорії «інвестиції» визначені особливості суб’єктів та об’єктів інвестиційної діяльності у туристичному секторі. Досліджено сучасний стан та вплив інвестиційних процесів на розвиток туристичної галузі в Україні. Аналіз доходів від надання послуг у сфері туризму показав зростаючу динаміку у туристичному бізнесі та суміжних галузях і сфері послуг, у розвитку сільської місцевості та певних територій. Визначено, що обсяги капітальних вкладень у діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання мають тенденцію до скорочення, але із врахуванням у складі туристичної сфери готелів, ресторанів, транспорту, об’єктів відпочинку і розваг, громадського харчування, спостерігається збільшення об’ємів використаних інвестицій. Визначено основні проблеми та перспективи розвитку туристичної індустрії. Запропоновано заходи, які сприятимуть підвищенню інвестиційної привабливості туристичного бізнесу. Обґрунтовано, що для ефективного функціонування туристичної галузі необхідно в стратегію розвитку туризму включати розділи з інвестиційними пропозиціями, формувати туристичний імідж країни, створювати умови для розвитку туризму з метою залучення інвесторів. На основі узагальнення даних про зниження зацікавленості потенційних інвесторів у фінансовому забезпеченні сфери туризму через недостатній рівень інформаційного забезпечення запропоновано шляхи забезпечення інформаційної відкритості туристичних проектів. В якості державної політики підтримки іноземних інвестицій та створення сприятливого інвестиційного клімату в країні рекомендовано прийняття нормативно-правових актів, впровадження податкових пільг, скорочення термінів узгодження рішень, розвиток інфраструктурних мереж. Подальший науково-теоретичний розвиток даної теми може базуватися на детальному аналізі інвестиційного клімату за регіонами України та розробці відповідних методичних рекомендацій щодо підвищення інвестиційної привабливості країни, створення сприятливого інвестиційного клімату.

Ключові слова: інвестиції; інвестиційна діяльність; туристичний бізнес; інвестиційний проект; інвестиційна привабливість.

Література

1. Мороз А. М., Савлук М. І., Пуховкіна М. Ф. Банківські операції : підручник - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз та ін.; за заг. ред. А. М. Мороза. К.: КНЕУ, 2002. 476 с.
2. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. № 47, Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1991. № 47, ст. 646. Дата оновлення 03.10.2019. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (дата звернення 12.10.2020).
3. Шарко М.В., Мєшкова-Кравченко Н.В., Радкевич О.М. Економіка підприємства: навч.посібник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. 436 с., с. 217-219.
4. Про туризм: Закон України від 15.09.1995 р. № 325/95-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1995. № 31, ст. 24. Дата оновлення 20.09.2019 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text. (дата звернення 17.10.2020).
5. Мальська М. П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник. К.: Знання, 2008. 661 с.
6. Шуплат О. М. Фінансування інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму: теоретичний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 16. С. 28-33.
7. Третяк Н. Фактори формування інвестиційного клімату в Україні. Фінансовий простір. 2013. № 3. С. 165–170.
8. Зарічна О.В. Економічна сутність інвестицій та їх роль в туристичній діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 5. Ч. 2. С. 81-85.
9. Моніторинг державних інвестиційних проектів. Офіційний сайт Міністерства Юстиції. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_11352 (дата звернення 19.10.2020)
10. Мархонос С. М. Туристична сфера як фактор підвищення інвестиційної привабливості регіону. Економіка. Управління. Інновації. 2012. № 1 (7). URL: http://tourlib.net/statti_ukr/marhonos.htm (дата звернення: 10.10.2020).
11. Вишневська О. О. Феномен туризму у сучасному соціокультурному просторі: монографія. Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. 296 с.
12. Кміть В. М., Бугіль М. М. Інвестиційний податковий кредит як основа державного стимулювання інвестиційно-інноваційної активності підприємств. Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка. 2011. № 23. C. 314–320.
13. Мулярчук С., Швороб Г. Основні тенденції державного регулювання туризму в Україні. URL: http://conferences.neasmo.org.ua/node/180 (дата звернення: 10.10.2020).

H. Fesenko, L. Aleshchenko

INVESTMENT COMPONENT OF EFFECTIVE DEVELOPMENT OF THE BUSINESS TRAVEL

Summary

The article presents the economic significance and features of engagement investment in the tourism in Ukraine. Based on the theoretical generalization of the essence of the category "investments", the characteristics of subjects and objects of investment activities in the tourism are determined. The implementation of its goal and the development of recommendations for increasing investment attractiveness in the tourism business are based on the following research methods: economic and statistical when analyzing the current state of investment support, abstract-logical-for Theoretical generalization of scientific works on this topic, monographic when justifying conclusions and generalizations of results . The article examines the current state and impact of investment processes on the development of the tourism industry in Ukraine. The analysis of revenues from the provision of services in the tourism sector showed a growing trend in the tourism business and related industries and services, in the development of rural areas and certain territories. It is determined that the volume of capital investments in the activities of travel agencies, travel operators, and other booking services tends to decrease, but taking into account hotels, restaurants, transport, recreation and entertainment facilities, and catering, there is an increase in investments that were used. The main problems and prospects of development of the tourism industry are identified. Proposed measures that will help increase the investment appeal of the tourism business. It is proved that for the effective functioning of the tourism industry, it is necessary to include sections with investment proposals in the tourism development strategy, form the country's tourist image, and create conditions for the development of tourism in order to attract investors. Based on the generalization of data on the decrease in the interest of potential investors in the financial support of the tourism sector due to the insufficient level of information support, ways to ensure the information openness of tourism projects are proposed. As a state policy of supporting foreign investment and creating a favorable investment climate in the country, it is recommended to adopt regulatory legal acts, introduce tax incentives, reduce the time frame for approving decisions, and develop infrastructure networks.

Keywords: investments; investment activities; business travel; tourism business; investment project ; investment appeal.

References

1. Moroz, A. M. Savluk, M. I. Pukhovkina, M. F. (2002), Bankivs'ki operatsii [Banking operations], 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991) The Law of Ukraine " About investment activity", available at:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text(Accessed 12 October 2020).
3. Sharko, M.V. Mieshkova-Kravchenko, N.V. Radkevych, O.M. (2014), Ekonomika pidpryiemstva [Business Economics], OLDI-PLYuS, Kherson, Ukraine.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995) The Law of Ukraine " About tourism", available at:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text. (Accessed 17 October 2020).
5. Mal's'ka, M. P. Antoniuk, N.V. Hanych, N.M. (2008) Mizhnarodnyj turyzm i sfera posluh [International tourism and services], Znannia, Kyiv, Ukraine.
6. Shuplat, O. M. (2016), “Financing the investment activities of tourism enterprises: a theoretical aspect”, Investytsii: praktyka ta dosvid. vol. 1, pp. 28-33.
7. Tretiak, N. (2013) “Factors shaping the investment climate in Ukraine” Finansovyj prostir. vol. 3, pp. 165–170.
8. Zarichna, O.V. (2014) “The economic essence of investment and their role in tourism” Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. vol. 5, pp. 81-85.
9. Ministerstva Yustytsii of Ukraine (2020),“ Monitoring of state investment projects”, available at: https://minjust.gov.ua/m/str_11352 (Accessed 19 October 2020).
10. Markhonos, S. M. (2012), “Tourism as a factor in increasing the investment attractiveness of the region” Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. vol. 1 (7). available at: http://tourlib.net/statti_ukr/marhonos.htm (Accessed 10 October 2020).
11. Vyshnevs'ka, O.O. (2009), Fenomen turyzmu u suchasnomu sotsiokul'turnomu prostori [The phenomenon of tourism in the modern socio-cultural space]. KhNU im. V. N. Karazina, Kharkiv, Ukraine.
12. Kmit,' V. M. Buhil,' M. M. (2011), “Investment tax credit as a basis for state stimulation of investment and innovation activity of enterprises”, Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini : zb. nauk. prats'. L'viv: L'vivs'kyj natsional'nyj universytet im. I. Franka, vol. 23, pp. 314–320.
13. Muliarchuk, S. Shvorob, H. (2010) “The main trends of state regulation of tourism in Ukraine”, available at: http://conferences.neasmo.org.ua/node/180 (Accessed 10 October 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2292

Відомості про авторів

Г. О. Фесенко

асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна

H. Fesenko

Assistant of the Department of hotel, restaurant and tourism businesses and foreign languages, State Higher Educational Institution “Kherson State Agrarian University

ORCID:

0000-0002-9462-8573


Л. О. Алєщенко

асистент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна

L. Aleshchenko

Assistant of the Department of management and information technologies, State Higher Educational Institution “Kherson State Agrarian University”

ORCID:

0000-0002-7119-2922

Як цитувати статтю

Фесенко Г. О., Алєщенко Л. О. Інвестиційна складова ефективного розвитку туристичного бізнесу. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8409 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.200

Fesenko, H. and Aleshchenko, L. (2020), “Investment component of effective development of the business travel”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8409 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.200

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.