EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТИ ІННОВАЦІЙНИХ ІТ-РІШЕНЬ В РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
І. М. Хірса

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.201

УДК: 338.43:004(477)

І. М. Хірса

ІНСТРУМЕНТИ ІННОВАЦІЙНИХ ІТ-РІШЕНЬ В РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Анотація

В роботі узагальнено перелік сучасних інструментів автоматизації управлінської, виробничої, торгівельної діяльності агропідприємств, проаналізовано можливості ефективного їх використання з урахуванням специфіки та потреб підприємства, а також визначено потребу в інноваційних технологіях сільського господарства та розуміння потреб, в умовах глобалізації ринку. Доведено об’єктивну потребу агроформувань в розробці та удосконаленні швидкого і ефективного моделювання сценаріїв прийняття управлінських рішень та інтегрування їх з метою оцінки майбутніх вигід, очікуваних прибутків та прогнозування термінів окупності. Швидкий розвиток інноваційних технологій охоплює технічні, технологічні, екологічні та інші процеси в агарному секторі, змінює принципи ведення бізнесу, тому для того, щоб швидше адаптуватись до агроінновацій, потрібно впроваджувати інтенсивні освітні програми, які у доступному форматі висвітлювали б всі актуальні можливості удосконалення інструментів забезпечення конкурентоспроможної діяльності підприємств агросектору. Головний бар’єр у впровадженні інновацій — це люди, оскільки інтеграція вимагає певного рівня обізнаності у інноваційних технологіях агробізнесу та виваженого підходу до інновацій. В сучасних умовах впровадження інформаційних компаній щодо інноваційних процесів аграрної галузі загалом так і в окремих підгалузях та складових необхідно організовувати на рівні державних програм, особливо щодо застосування у напрямку технічних та технологічних складових виробничих процесів підприємств аграрного сектору, сприяти розвитку видів діяльності з високою наукоємністю, перейти від технологічно низької ресурсної до високотехнологічної інноваційної економіки, а державна політика має створювати сприятливі умови насамперед для розвитку виробництва інтелектуальних продуктів, включаючи можливість їх комерціалізації як в Україні, так і у світі.

Ключові слова: ERP; CRM; хмарні технології; штучний інтелект; трекінг.

Література

1. Дацій О. І.,Гаман М.В., Дацій Н.В. Інноваційна модель розвитку економіки України в умовах глобалізації: монографія.Донецьк: Юго-Восток.2010. 370 с.
2. Федулова Л.І. Концептуальна модель інноваційної стратегії України. Економіка і прогнозування. 2012. No1. С. 87–100.
3. Усачова А. Впровадження Microsoft Dynamics NAV у провідній українській компанії Кернел. 2019. URL: https://innoware.com/uk/about/news/vprovadzenna-microsoft-dynamics-nav-2018-u-providnij-ukrainskij-kompanii- (дата звернення 05.11.2020)
4. Ніканорова О. Як вибрати CRM. Корисні поради. 2020. URL: https://tqm.com.ua/ua/likbez/ua-articles/jak-vybraty-crm (дата звернення 09.11.2020)
5. Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська Підвищення конкурентноспроможності аграрних підприємств України на основі впровадження інновацій. Інвестиції: практика та досвід. № 24/2019. С 5-9.
6. Черников А. "ERP - Битва титанов 2017". 2018. URL: https://ko.com.ua/erp_bitva_titanov_2017_119484 (дата звернення 10.11.2020)
7. Марусей Т. В. Особливості програмного рiшення SAP Business One в управлінні сучасним підприємством. Економка та суспільство. 2018. Випуск № 15. - С. 956-959.
8. Забрамний О. Використання сучасних інструментів для аналізу даних в агробізнесі. 2020. Конференція "Агромониторинг" info@oleynik.company
9. Соседко С. Українська ERP цє реально. Проект “Forum LIM”.2020. URL: http://3ssolutions.com.ua/ukrainian_erp/ (дата звернення 12.11.2020)
10. Рейтинг українських топ СRМ систем за версією livebusiness. com. 2020. URL: https://www.livebusiness.com.ua/tools/crm/ (дата звернення 15.11.2020)
11. Матеріали агрофорума AgroIT Forum 2018. URL: https://oleynik.company/ua/conference/agroitforum-2018/ (дата звернення 29.10.2018)
12.Устьянцева Н. 2020. URL: https://aggeek.net/ru-blog/najbilsh-perspektivni-napryamki-agroinnovatsij-u-2020-rotsi (дата звернення 09.11.2020)

I. Khirsa

TOOLS OF INNOVATIVE IT SOLUTIONS IN THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Summary

The paper summarizes the list of modern tools for automation of management, production, trade activities of agricultural enterprises, analyzes the possibilities of their effective use taking into account the specifics and needs of the enterprise, identifies the need for innovative agricultural technologies and understanding the needs of market globalization. The objective need of agricultural formations in the development and improvement of fast and effective modeling of management decision scenarios and their integration to assess future benefits, expected profits and forecast payback periods is proved. The rapid development of innovative technologies covers technical, technological, environmental and other processes in the agricultural sector, changes the principles of doing business, so it is necessary to implement intensive educational programs that cover all relevant opportunities to improve tools of competitive activity of agricultural enterprises to quickly adapt to agro-innovation. The article analyzes agricultural innovations and their importance in connection with modern socioeconomic, ecological challenges and problems of modern society. The peculiarities of agronomy in various spheres of agribusiness are considered, and the necessity of finding innovative solutions for increasing the efficiency of domestic agribusiness is substantiated. The main barrier to innovation is people, as integration requires a certain level of awareness of innovative technologies of agricultural business and a balanced approach to innovation. In modern conditions, the introduction of information companies on innovative processes in the agricultural sector in general and in individual subsectors, and components should be organized at the level of state programs, especially in the application of technical and technological components of production processes of agricultural enterprises, to promote the development of high-intensity activities, to move from low-tech resource to high-tech innovation economy, and public policy should create favorable conditions primarily for the development of intellectual products, including the possibility of their commercialization in Ukraine and in the world.

Keywords: ERP; CRM; khmarni tekhnolohii; shtuchnyj intelekt; trekinh.

References

1. Datsij, O. I. Haman, M.V. and Datsij, N.V. (2010), Innovatsijna model' rozvytku ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii: monohrafiia [Innovative model of economic development of Ukraine in the conditions of globalization: monograph], Yuho-Vostok, Donetsk, Ukraine.
2. Fedulova, L.I. (2012), “Conceptual model of innovation strategy of Ukraine. Economics and forecasting”, Ekonomika i prohnozuvannia, vol.1, pp. 87–100.
3. Usachova, A. (2019), “Implementation of Microsoft Dynamics NAV in the leading Ukrainian company Kernel”, available at: https://innoware.com/uk/about/news/vprovadzenna-microsoft-dynamics-nav-2018-u-providnij-ukrainskij-kompanii- (Accessed 05 November 2020).
4. Nikanorova, O. (2020), “How to choose CRM. Tips”, available at: https://tqm.com.ua/ua/likbez/ua-articles/jak-vybraty-crm (Accessed 09 November 2020).
5. Kyrylov, Yu. Ye. and Hranovs'ka, V. H. (2019), “Improving the competitiveness of agricultural enterprises of Ukraine through the introduction of innovations”, Investytsii: praktyka ta dosvid, Vol.24, pp. 5-9.
6. Chernykov, A. (2018), “ERP - "Battle of the Titans 2017”, available at: https://ko.com.ua/erp_bitva_titanov_2017_119484 (Accessed 10 November 2020)
7. Marusej, T. V. (2018), “Features of SAP Business One software solution in modern enterprise management”, Ekonomka ta suspil'stvo, vol. 15, pp. 956-959.
8. Zabramnyj, O. (2020), “ Use of modern tools for data analysis in agribusiness ”. Konferentsiia Ahromonytorynh [Conference Ahromonytorynh], Kyiv, Ukraine, pp. 20-24.
9. Sosedko, S. (2020), “Ukrainian ERP is real”, Proekt “Forum LIM”, available at: http://3ssolutions.com.ua/ukrainian_erp/ (Accessed 10 November 2020).
10. Livebusiness. com (2020), “Rating of Ukrainian top CRM systems by version”, available at: https://www.livebusiness.com.ua/tools/crm/ (Accessed 15.11.2020).
11. Ivanchykov, A. (2018), “Automation tools for large ahrokholdynhiv”, AgroIT Forum, available at: https://oleynik.company/ua/conference/agroitforum-2018/ (Accessed 29 October 2020).
12. Ust'iantseva, N. (2020), “The most promising areas of agroinnovation in 2020”, available at: https://aggeek.net/ru-blog/najbilsh-perspektivni-napryamki-agroinnovatsij-u-2020-rotsi (Accessed 09.11.2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2338

Відомості про авторів

І. М. Хірса

асистент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет

I. Khirsa

Assistant of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-2917-59-18

Як цитувати статтю

Хірса І. М. Інструменти інноваційних іт-рішень в розвитку діяльності підприємств аграрного сектору України. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8410 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.201

Khirsa, I. (2020), “Tools of innovative it solutions in the development of enterprises of the agricultural sector of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8410 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.201

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.