EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ РОЗРОБКИ ІНТЕРАКТИВНИХ МАП КЛАСТЕРІВ РЕГІОНІВ
Т. Т. Романченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.202

УДК: 332.12

Т. Т. Романченко

ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ РОЗРОБКИ ІНТЕРАКТИВНИХ МАП КЛАСТЕРІВ РЕГІОНІВ

Анотація

У статті піднімається питання моделювання інноваційних процесів в контексті SMART-спеціалізації для регіонів України. SMART - спеціалізація є одним із підходів Європейського Союзу до досягнення сталого розвитку регіону. За даним напрямком були досліджені методи соціально-економічної картографії в регіональній економіці. Були розглянуті головні принципи соціально-економічного картографування при розробці інтерактивних мап. Проаналізовано напрями інтерактивного мапування процесів в соціально-економічних та екологічних сферах (містобудування, надзвичайні ситуації, просторові трансформації) в зарубіжних та вітчизняних дослідженнях. Запропоновано систему показників для інтерактивного мапування специфічних умов функціонування бізнес-середовища на регіональному рівні в контексті інноваційної політики SMART-спеціалізації. На основі даних показників побудовано картографічні моделі. Зроблено висновки про потреби в картографуванні соціально-економічних показників, які впливають на функціонування бізнесу в контексті концепції JRC по SMART- спеціалізації.

Ключові слова: мапування; регіон; бізнес; інновації; SMART-спеціалізація.

Література

1. Буц Ю.В. До питання картографування надзвичайних ситуацій, викликаних лісовими пожежами [Текст] / Ю.В. Буц // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – 2013 . – Вип. 18. – С. 30-34.
2. Гриб О.Г. Система поддержки принятия решения при аварийных ситуациях в энергосистемах / Гриб О.Г., Довгалюк О.Н., Ерохин А.Л. // Світлотехніка та електроенергетика. – 2008. – № 4. – С. 64-68.
3. Жупанський Я. І., Сухий П.О. Соціально-економічна картографія: підручник для студентів географічних, топографо-геодезичних, економічних спеціальностей вищих і середніх навчальних закладів. – Тернопіль, 1997. – 274 с.
4. Касьяненко В.О. Розвиток інформаційних систем управління екологічними процесами [Текст] / В.О. Касьяненко, В.О. Руденко // Вісник СумДУ. Сер. Економіка. – 2009. – № 1. – С. 35-43.
5. Омельчук В.В. Основи застосування даних дистанційного зондування землі з космосу для екологічного моніторингу [Текст] / Омельчук В.В., Піонтківський П.М., Снєцар В.І. // Вісник ЖДТУ. – 2006. – № 2 (37). – С. 92-98.
6. Руденко Л.Г. Оцінювання й картографування ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні – європейський контекст [Текст] / Л.Г. Руденко, О.Л. Дронова // Український географічний журнал – 2014. – № 1. – С. 53-60.
7. Таланов Е.А. Картографирование эколого-экономического риска на эрозионноопасной территории [Текст] / Е.А. Таланов // Известия Томского политехнического университета. – 2007. – Т. 311. – № 1. – С. 141-145.
8. Фотограмметричні методи в оцінці надзвичайних ситуацій [Текст] / [О.Л. Дорожинський, Р.М. Тукай, Б.В. Четверіков, Л.В. Бабій] // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2013. – Вип. 78. – C. 16-23.
9. Ivaschenko A, Sybirianska Y, &. Polischuk Y. (2017). Information and Communication Platform as a Complex Approach for Solving Information Asymmetry Problems // 13th International Conference “ ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer” // ICTERI 2017 – P. 111-126. (Scopus).
10. Li C. Study on the urban space expansion based on GIS and RS techniques [Text] / Li C., Yin J., Zhao J. // Advances in Information Sciences and Service Sciences. – 2011. – Volume 3. – Issue 5. – P. 10-17.
11. Ünlü T. Transformation of a Mediterranean port city into a ‘city of clutter’: Dualities in the urban landscape – The case of Mersin [Text] / Ünlü T. // Cities. – 2013. – Volume 30. – Issue 1. – P. 175-185
12. Vasilevska L. The effects of changes to the post-socialist urban planning framework on public open spaces in multi-story housing areas: A view from Nis, Serbia [Text] / Vasilevska L., Vranic P., Marinkovic A. // Cities. – 2014. – Volume 36. – P. 83-92
13. Wang C. Research on the strategy of urban green space system planning based on the eco oriented development model [Text] // International Journal of Simulation: Systems, Science and Technology. – 2015. – Volume 16. – Issue 1B. – P. 2.1-2.4.

T. Romanchenko

SUBSTANTIATION OF THE DATABASE CONCEPT FOR THE DEVELOPMENT OF INTERACTIVE MAPS OF REGIONAL CLUSTERS

Summary

The article raises the issue of modeling innovation processes in the context of SMART-specialization for the regions of Ukraine. SMART - specialization is one of the European Union's approaches to achieving sustainable development in the region. Methods of socio-economic cartography in the regional economy were studied in this direction. The main principles of socio-economic mapping in the development of interactive maps were considered. The directions of interactive mapping of processes in socio-economic and ecological spheres (urban planning, emergencies, spatial transformations) in foreign and Ukrainian researches are analyzed. A system of indicators for interactive mapping of specific conditions of business environment functioning at the regional level in the context of innovation policy of SMART-specialization is proposed.
The following indicators were included in the database for use in this research: natural population movement, economically active population by regions, unemployed population, exports and imports, average wages in the region, total area of buildings commissioned by regions. Картографічне відображення кожного показника має включати в себе в себе розробку картографічної наочної, математично обґрунтованої, моделі, яка дозволяє експерту виконати просторовий аналіз поданої інформації.
The population of any country plays a key role in its economic and historical development. Economic relations in any economic system are impossible without a key factor - labor potential. Due to the participation of the population in the economic system of relations of business space, its ability to reproduce life and provide for their needs is formed. The function of employment is to realize the potential of the individual, the ability to ensure well-being, gain career status, and so on.
Indicators of the economically active population by region and indicators of the unemployed population reflect the state of labor resources in the region. High unemployment is a sign of social unrest, depression of regional development. High unemployment in Ukrainian regions characterizes the low level of organization of the business environment.
The average salary in the regions of Ukraine is an indicator of well-being and balanced development of the region.
Export-import activity determines the degree of development of the business environment of each region.
Cartographic models are built on the basis of these indicators. Conclusions are made about the need for mapping socio-economic indicators that affect the functioning of business in the context of the JRC concept for SMART-specialization.
The use of the concept of the database in the spatial analysis of SMART-specialization processes on the example of the regions of Ukraine contains innovative scientific potential and can become a reference methodological apparatus for justifying the implementation of JRC methodology in the regions of Ukraine.

Keywords: mapping; region; business; innovation; SMART-specialization.

References

1. Buts, Yu.V. (2013), “On the issue of mapping emergencies caused by forest fires”, Problemy bezperervnoyi geografichnoyi osvity i kartografiyi, vol. 18, pp. 30-34.
2. Grib, O.G., Dovgalyuk, O.N., and Erokhin, A.L. (2008), “Decision support system for emergencies in power systems”, Svitlotexnika ta elektroenergetyka, vol. 4, pp. 64-68.
3. Zhupansky Ya. I. and Sukhy P.O. (1997), Socialno-ekonomichna kartografiya: pidruchnyk dlya studentiv geografichnyx, topografo-geodezychnyx, ekonomichnyx specialnostej vyshhyx i serednix navchalnyx zakladiv [Socio-economic cartography: a textbook for students of geographical, topographic and geodetic, economic specialties of higher and secondary educational institutions], 2nd ed, Ternopil, Ukraine.
4. Kasyanenko, V.O., and Rudenko, V.O. (2009), “Development of information systems for environmental process management”, Visnyk SumDU, vol. 1, pp. 35-43.
5. Omelchuk, V.V., Piontkivskyi, P.M., and Snyetsar, V.I. (2006), “Fundamentals of application of remote sensing data from space for environmental monitoring”, Visnyk ZhDTU, vol. 2, no. 37, pp. 92-98.
6. Rudenko, L.H. and Dronova, O.L. (2014), “Assessing and mapping the risks of emergencies in Ukraine is a European context”, Ukrayinskyj geografichnyj zhurnal, vol. 1, pp. 53-60.
7. Talanov, E.A. (2007), “Mapping of ecological and economic risk in the erosion hazardous area”, Izvestiya Tomskovo politexnichyeskovo universityeta, vol. 1, pp. 141-145.
8. Dorozhynskyi, O.L. Tukay, R.M. Chetverikov, B.V. and Babiy, L.V. (2013), “Photogrammetric methods in the assessment of emergencies”, Geodeziya, kartografiya i aerofotoznimannya, vol. 78, pp. 16-23.
9. Ivaschenko A, Sybirianska Y, and Polischuk Y. (2017), “Information and Communication Platform as a Complex Approach for Solving Information Asymmetry Problems”, ICTERI, pp. 111-126.
10. Yin J., and Zhao J. (2011), “Study on the urban space expansion based on GIS and RS techniques”, Advances in Information Sciences and Service Sciences, vol. 3, no. 5, pp. 10-17.
11. Ünlü T. (2013), “Transformation of a Mediterranean port city into a ‘city of clutter’: Dualities in the urban landscape – The case of Mersin”, Cities, vol. 30, no. 1, pp. 175-185
12. Vasilevska L. (2014), “The effects of changes to the post-socialist urban planning framework on public open spaces in multi-story housing areas: A view from Nis, Serbia”, Cities, vol. 36, pp. 83-92
13. Wang C. (2015), “Research on the strategy of urban green space system planning based on the eco oriented development model”, International Journal of Simulation: Systems, Science and Technology, vol. 16, no. 1, pp. 21-24.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2299

Відомості про авторів

Т. Т. Романченко

аспірант кафедри регіоналістики і туризму, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

T. Romanchenko

Postgraduate student of the Department of Regional Studies and Tourism, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-1663-1945

Як цитувати статтю

Романченко Т. Т. Обгрунтування концепції бази даних для розробки інтерактивних мап кластерів регіонів. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8411 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.202

Romanchenko, T. (2020), “Substantiation of the database concept for the development of interactive maps of regional clusters”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8411 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.202

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.