EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЇ РЕГУЛЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ТІНІЗАЦІЇ КАПІТАЛУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Є. М. Бабіч, І. С. Лазаренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.203

УДК: 517.977

JEL: H25, С61

Є. М. Бабіч, І. С. Лазаренко

СТРАТЕГІЇ РЕГУЛЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ТІНІЗАЦІЇ КАПІТАЛУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню процесу впливу тіньової економіки, а саме тіньового капіталу на процес розвитку країни в розрізі підприємств малого та середнього бізнесу. Встановлюється як саме ці підприємства розподіляють свій капітал на чистий і тіньовий, тобто поведінка цих компаній. Сформовані фактори, які впливають на цю поведінку – основні макроекономічні податкові показники. Метою дослідження є розробити математичну модель, яка описує валовий випуск продукції підприємства за умови впливу тіньового та чистого капіталу. Метою пошуку оптимальних макроекономічних показників, ті що створюють податкове навантаження, є зниження втрат держави від використання підприємствами малого та середнього бізнесу тіньового капіталу. Також при цьому стоїть завдання максимізувати валовий випуск підприємств та не зменшити надходження до бюджету від податку на прибуток. Для проведення моделювання за основу була взята модифікація моделі Солоу-Свена, яка враховує лише 1 фактор виробництва – капітал, та функція Кобба-Дугласа. Ця модель дає змогу змоделювати валовий випуск підприємства з урахуванням двох типів капіталу – чистого та тіньового. Також було розроблено рівняння динаміки капіталів та апарату їх розподілення і перетікання один в інший. Було сформовано обмеження, які економічно обґрунтовують нашу задачу. Після цього модель було оптимізовано та запропоновано деякі сценарії розвитку, при яких об’єм тіньового капіталу зменшиться, чистого – підвищиться, а також максимізується при цьому валовий випуск підприємств малого та середнього бізнесу. З використанням отриманих результатів було розроблено стратегії щодо підвищення податкових надходжень до бюджету України, та рекомендації щодо доцільності використання побудованої моделі при впровадженні різних реформ у сфері фіскальної політики України для подолання чи зменшення такого шкідливого, для розвитку країни, явища, як тіньова економіка.

Ключові слова: тіньова економіка; підприємства малого та середнього бізнесу; валовий випуск; податкове навантаження; макроекономічні показники; чистий та тіньовий капітал.

Література

1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64356 (дата звернення 20.01.2020).
2. Габасов Р., Кириллова Ф. М., Принцып максимума в теории оптимального управления: монография. Минск: Наука и Техника, 1974. 272с.
3. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583 (дата звернення 20.01.2020).
4. Чугунов А.А., Придіус А.В. Problems of practicing of support of small and medium businesses. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2015. No 2(18). С.173-181. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html (дата звернення 20.01.2020).
5. Законодавство України. Малий бізнес в Україні: проблеми та перспективи розвитку. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0117697-04 (дата звернення 20.01.2020).
6. Роберт Дж. Барро, Хавьер Сала-и-Мартин Экономический рост: учебное издание Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 824 c.
7. Тищук Т.А.. Харазішвілі Ю.М., Іванов О.В. Тіньова економіка в Україні: URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/TEN.indd-532d7.pdf (дата звернення 20.01.2020).

E. Babich, I. Lazarenko

STRATEGIES FOR REGULATION OF MACROECONOMIC INDICATORS TO REDUCE PART OF SHADOW CAPITAL FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Summary

This article focuses on the influence process of shadow economy, shadow-economy capital influence to country development in the context of small and medium enterprises. It determines the behavior of these companies, how these enterprises distribute their capital to net worth and shadow-economy capital. The factors that influence this behavior are the main macroeconomic tax indicators.
The aim of the investigation is to develop a mathematical model that describes the gross output of the enterprise under the influence of worth and shadow-economy capital. The goal of the search for optimal macroeconomic indicators, those that create a tax burden, is to reduce government losses from the use of small and medium enterprises of shadow capital. Also, we have an intention to maximize the gross output of enterprises and not to reduce budget revenues from income tax. Finally obtaining economic and mathematical model, which could help to simulate different scenario of tax system development and checking efficiency of tax reforms.
The Solow-Sven model was taken for modeling as basis, it takes into account only one factor of manufacturing – capital, and the Cobb-Douglas function. This model allows simulating the gross output of an enterprise taking into account two types of capital - worth and shadow-economy capital. Was developed the equation of capital dynamics, its distribution and transfer from one to other apparatus. Restrictions were formed for economic justification of our task. After that, the model was optimized and some development scenarios were proposed, in which the amount of shadow-economy capital will decrease, the net worth will increase. The gross output of small and medium enterprises maximizes and this increases the tax contribution to the budget of Ukraine.
Using the results, strategies were developed to increase tax revenues to the budget of Ukraine, and recommendations on the feasibility of using the model in the implementation of various reforms in Ukraine's fiscal policy in order to overcome or reduce such a harmful phenomenon as a shadow economy for the development of the country.

Keywords: the shadow-economy; small and medium enterprises; gross output; tax burden; macroeconomic indicators; worth and shadow-economy capital.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine, Draft Law on Amendments to the Tax Code of Ukraine on Tax on Withdrawn Capital, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64356 (Accessed 20 Jan 2020).
2. Gabasov, R. and Kirillova, F. M. (1974), Princyp maksimuma v teorii optimal'nogo upravlenija: monografija [The principle of maximum in the theory of optimal control: monograph], Nauka i Tehnika, Minsk, P. 272.
3. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?. available at: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583 (Accessed 20 Jan 2020).
4. Chuhunov, A.A. and Prydius, A.V. (2015), "Problems of practicing of support of small and medium businesses", Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal, vol. 2(18), pp.173-181, available at: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html (Accessed 20 Jan 2020).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine, " Small business in Ukraine: problems and prospects of development", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0117697-04 (data zvernennia 20.01.2020).
6. Robert Dzh. Barro and Hav'er Sala-i-Martin (2010), Jekonomicheskij rost: uchebnoe izdanie [Economic Growth: Study Edition], BINOM. Laboratorija znanij, Moscow, Russia, P. 824.
7. Tyshchuk, T.A. Kharazishvili, Yu.M. and Ivanov, O.V. "Shadow economy in Ukraine", available at: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/TEN.indd-532d7.pdf (Accessed 20 Jan 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2522

Відомості про авторів

Є. М. Бабіч

магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

E. Babich

Master's student, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0001-9890-3133


І. С. Лазаренко

к. ф.-м. н., старший викладач кафедри математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

I. Lazarenko

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Mathematical Modeling for Economic System, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0002-3384-1186

Як цитувати статтю

Бабіч Є. М., Лазаренко І. С. Стратегії регулювання макроекономічних показників для зниження тінізації капіталу малого та середнього бізнесу. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8412 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.203

Babich, E. and Lazarenko, I. (2020), “Strategies for regulation of macroeconomic indicators to reduce part of shadow capital for small and medium enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8412 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.203

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.