EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Т. М. Шевченко, О. А. Шевченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.4

УДК: 339.138:338

Т. М. Шевченко, О. А. Шевченко

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

В умовах ринкової економіки, зростаюча конкуренція і глобалізація підштовхує сучасних підприємців і менеджерів до рівня управління на підприємствах Європейських країн. Розуміння і використання концепції стратегії маркетингу в управлінні підприємством є невід’ємним елементом ефективної підприємницької діяльності. Якісна і соціальна складова стратегічного маркетингу на підприємстві величезна, – він зумовлює високоприбуткову ритмічну діяльність суб’єктів господарювання. В цих умовах стратегія маркетингу для підприємств має за мету не тільки мати прибуток сьогодні, а бути й далі конкурентноздатними та вийти як на всеукраїнський, так і Європейський ринок, є актуальним як ніколи раніше.
Зміст статті розкриває тенденцію становлення та впровадження стратегічної складової маркетингу вітчизняних підприємств яка на сьогодні набуває все більшого поширення, але повною мірою ще не використовуються всі його форми, частіше це робиться хаотично, безсистемно, або недостатньо кваліфіковано. Визначено розуміння ролі стратегії маркетингу на розвиток підприємницької діяльності як передумови у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства, його адаптації до постійних змін зовнішнього середовища і кон’юнктури ринку, стабільності умов господарювання і таким чином підвищення рівня конкурентоздатності нашої країни на Європейському ринку та покращенню добробуту в суспільстві.

Ключові слова: маркетинг; стратегія; попит; пропозиція; споживачі продукції; комерційна діяльність; конкурентоспроможність; концепція маркетингу; конкуренція.

Література

1. Березівська О.Я. Спеціалізація і концентрація як основа реалізації господарського механізму. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 17. С. 48–52.
2. Гречаник Н.Ю, Стельмащук Н.А. Стратегія маркетингової концепції аграрної продукції. Сталий розвиток економіки. 2012. № 3. С. 259–264.
3. Гуменюк В. Оцінювання і моніторинг конкуренції на продовольчих ринках. Конкуренція. 2003. № 6. С. 34–39.
4. Бєлєнький П.Ю. Механізм розвитку ринкової інфраструктури в Україні. Вісник Національної Академії наук України. 2002. № 4. С. 15–25.
5. Константинов П.В. Інноваційні орієнтири маркетингової стратегії. Інвестиції. 2011. № 11. С. 21–23.
6. Гринько Т.В., Іотова К.О. Наукові підходи до формування міжнародної маркетингової стратегії підприємства. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Дніпро: Біла К.О. 2019. С. 38–41.
7. Білик М.Д. Стратегічне управління та стратегії підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. 2009. № 4. С. 143–148.
8. Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування у маркетингу. Монографія. Київ. ЦУЛ, 2011. 384 с.
9. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент. Монографія. Київ. Знання, 2006. 366 с.
10. Сенишин О. Теоретичні засади дослідження суті маркетингової стратегії як підсистеми стратегічного управління. Вісник ТНЕУ. 2008. № 4. С. 125–133.
11. Гриньов А.В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства. Проблеми науки. 2003. № 12. С. 12–17.
12. Полонець. В. Реалізація маркетингових стратегій: проблемні зони та шляхи їх подолання. Маркетинг в Україні. 2009. № 4. С. 7–11.
13. Мельник Д.Л. Маркетингова стратегія підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 3. С. 213–219.

T. Shevchenko, О. Shevchenko

MARKETING STRATEGY OF THE ENTERPRISE: FORMATION AND DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF MARKET RELATIONS OF THE NATIONAL ECONOMY

Summary

In a market economy, increasing competition and globalization are pushing modern entrepreneurs and managers to the level of management in enterprises in European countries. Understanding and using the concept of marketing strategy in business management is an integral part of effective business. The qualitative and social component of strategic marketing at the enterprise is huge - it determines the highly profitable rhythmic activity of business entities. In these conditions, the marketing strategy for companies aims not only to make a profit today, but to continue to be competitive and enter both the Ukrainian and European markets, is more relevant than ever.
The content of the article reveals the trend of formation and implementation of the strategic component of marketing of domestic enterprises, which is becoming more widespread today, but not all its forms are fully used, more often it is done chaotically, unsystematically, or insufficiently qualified. The article defines the understanding of the role of marketing strategy for business development as a prerequisite for ensuring the competitiveness of the enterprise, its adaptation to constant changes in the external environment and market conditions, stability of economic conditions and thus increasing our country's competitiveness in the European market and improving welfare. .
It is established that one of the obstacles to the active implementation of strategic marketing for domestic enterprises is the ambiguous interpretation of its basic concepts, in particular the strategy of definition, which is the existing gap between the theory and practice of such a concept. The point of view of expediency of application of marketing strategy, which is repeatedly proved by the theory and practice by the leading foreign enterprises, that gives an impulse of popularity and in our country is proved. In general, the study identified the practical role of marketing strategy in business processes, the implementation of which can regulate the impact on the level, nature and timing of demand in a way that will help the company achieve its goals, including maximizing its results. This will be the desire to organically combine the highest goals of enterprise development and national interests of the country and will affect the social responsibility of business.

Keywords: marketing; strategy; demand; supply; consumers of products; commercial activity; competitiveness; marketing concept; competition.

References

1. Berezivska, O.Ya. (2012), “Specialization and concentration as the basis for the implementation of the economic mechanism”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 48–52.
2. Grechanik, N.Yu. and Stelmashchuk, Н.А. (2012), “Strategy of marketing concept of agricultural products”, Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 3, pp. 259–264.
3. Humeniuk, V. (2003), “Evaluation and monitoring of competition in food markets”, Konkurentsiia, vol. 6, pp. 34–39.
4. Belenky, P.Yu. (2002), “The mechanism of market infrastructure development in Ukraine”, Visnyk Natsional'noi Akademii nauk Ukrainy, vol. 4, pp. 15–25.
5. Konstantinov, PV (2011), “Innovative guidelines of marketing strategy”, Investytsii, vol. 11, pp. 21–23.
6. Hrynko, T.V. and Iotova, K.O. (2019), “Scientific approaches to the formation of the international marketing strategy of the enterprise”, Zbirnyk naukovykh prats' Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, [Collection of scientific works of the International scientific-practical conference], Ekonomika i menedzhment 2019: perspektyvy intehratsii ta innovatsijnoho rozvytkу, [Economics and Management 2019: Prospects for Integration and Innovative Development], Dnipro, Ukraine, 18-19.04.2019, pp. 37–51.
7. Bilyk, M.D. (2009), “Strategic management and enterprise strategies”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 4, pp. 143–148.
8. Makarenko, T.I. (2011), Modeliuvannia ta prohnozuvannia u marketynhu [Modeling and forecasting in marketing], TsUL, Kyiv, Ukraine.
9. Kindratska, G.I. (2006), Stratehichnyj menedzhment [Strategic management], Znannia, Kyiv, Ukraine.
10. Senyshyn, O. (2008), “Theoretical bases of research of essence of marketing strategy as a subsystem of strategic management”, Visnyk TNEU, vol. 4, pp. 125–133.
11. Grinyov, A.V. (2003), “Assessment of the innovative potential of the enterprise”, Problemy nauky, vol. 12, pp. 12–17.
12. Polonec, V. (2009), “Implementation of marketing strategies: problem areas and ways to overcome them”, Marketynh v Ukraini, vol. 4, pp. 7–11.
13. Melnik, D.L. (2009), “Marketing strategy of the enterprise”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 3, pp. 213–219.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 10890

Відомості про авторів

Т. М. Шевченко

д. б. н., професор кафедри фізичної терапії, Дніпровський національний університет імені О. Гончара

T. Shevchenko

Doctor of Biological Sciences, Professor of the Department of Physical Therapy, Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0003-0055-9819


О. А. Шевченко

магістр факультету економіки, Дніпровський національний університет імені О. Гончара

О. Shevchenko

Master's student of the Department of Economics, Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0002-5707-0734

Як цитувати статтю

Шевченко Т. М., Шевченко О. А. Маркетингова стратегія підприємства: формування та розвиток в умовах ринкових відносин національної економіки. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8414 (дата звернення: 27.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.4

Shevchenko, T. and Shevchenko, О. (2020), “Marketing strategy of the enterprise: formation and development in the conditions of market relations of the national economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8414 (Accessed 27 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.