EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДТРИМКИ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
І. І. Костецька, С. О. Крайчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.84

УДК: 338.2

І. І. Костецька, С. О. Крайчук

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДТРИМКИ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Анотація

В статті проаналізовано теоретичні та практичні засади створення цілісної системи стратегічного планування з урахуванням європейського досвіду. Враховано особливості сучасного стану розвитку загальної стратегії України, зокрема Стратегії розвитку сільських територій. Досліджено питання методології стратегічного планування, проведена систематизація та ієрархічна побудова стратегій розвитку в Польщі. Проаналізовано підходи до стратегічного планування розвитку сільських територій. Доведено пріоритетність розвитку сільських територій у країнах Європейського Союзу та розкрито джерела фінансування проектів їх розвитку.
Також розглядається цілеспрямованість стратегічного планування в Польщі, значення багатофункціонального розвитку сільських територій країни. Проведено аналіз та оцінку стратегічного планування туристичної галузі в сільських територіях. Виявлено взаємозв'язок між розвитком туризму та вибраними факторами, що підтверджують багатофункціональний розвиток сільських територій.
Дослідження стосується проблеми нерівномірного розвитку туристичної функції та переваг її активізуючої ролі для сільських територій. Вивчено практику стратегічного планування розвитку туризму в Україні. Окреслено, що підсумком стратегічного планування і головним інструментом стратегічного управління в туризмі є документи стратегічного характеру: плани, програми. Зазначено, що сьогодні для вітчизняної практики стратегічного планування характерне розроблення загальнодержавних стратегій та регіональних стратегій розвитку.
Розглянуто пріоритети стратегічного партнерства України і Польщі, як можливості розвитку спільної туристичної галузі в сільських регіонах на прикордонних територіях.

Ключові слова: стратегічне планування; галузева стратегія; стратегія; туризм; сільські території; міжнародна співпраця.

Література

1. Baran-Zgłobicka B., 2017: Środowisko przyrodnicze w zarządzaniu przestrzenią i rozwojem lokalnym na obszarach wiejskich. Wyd. UMCS, Lublin.
2. Gołembski G. (red.), Kompendium wiedzy o twystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
3. Gotwald B. Turystyka w dokumentach strategicznych organów samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, a norweskie dobre praktyki zarządzania turystyką // B. Gotwald, L. Musiaka, K. Szymura / Acta Innovations, 2012, nr. 5. – s. 25-55
4. Klodzinski M. 1997: Istota wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich, [w:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
5. Pondel H., Środowisko przyrodnicze w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Wielkopolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, - 342 s.
6. Rochmińska A. Strategie rozwoju turystyki // Agnieszka Rochmińska, Andrzej Stasiak / Turystyka i Hotelarstwo – 6 (2004) 9. S. – 9-43.
7. Stasiak A. Regionalne strategie rozwoju turystyki w Polsce – stan w 2010 roku // Andrzej Stasiak, A. Rochminska / Warsztaty z geografii turyzmu. ISBN 978-83-7525-586-7 s. 39–52
8. Financial Instruments and Rural Development. – [Zasób elektroniczny]. – Tryb dostęp: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/financial-instruments/index_en.htm -
9. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. – [Zasób elektroniczny]. – Tryb dostęp: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj
10. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658)z dnia 6 grudnia 2006 r. – [Zasób elektroniczny]. – Tryb dostęp: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20062271658
11. Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) z dnia 12 października 2001 r. – [Zasób elektroniczny]. – Tryb dostęp: https://www.portaloswiatowy.pl/zarzadzanie-szkola/ustawa-o-samorzadzie-gminnym-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-506-9780.html
12. Ustawa o samorządzie wojewódzkim (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576), 2001. – [Zasób elektroniczny]. – Tryb dostęp: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19980910576

13. Писаревський М. Організація туризму: підручник / І.М. Писаревський, С.О. Погасій, М.М. Поколодна та ін.; за ред. І.М. Писаревського. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 541 с.
14. Трохимець О. І. Дослідження сучасного стану фінансових та економічних відносин у розвитку туризму в Україні / О. І. Трохимець, Т. В. Шелеметьєва // Держава і регіони. Серія : Економіка та підприємство. - 2018. - № 5. - С. 46-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2018_5_9
15. Чайдак А. Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичниї сфери в Україні // А. Чайдак, О. Трегубов / Економічний аналіз. 2012 рік. Випуск 10. Частина 2. – с. 114-117.

І. Kostetska, S. Kraychuk

STRATEGIC PLANNING IN THE TOURISM INDUSTRY AS AN ELEMENT OF SUPPORT OF MULTIFUNCTIONAL DEVELOPMENT OF RURAL AREAS: EUROPEAN EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALITIES

Summary

This article aims to analyse the theoretical and practical grounds of creating a holistic system of strategic planning, with a reference to the experience of the European Union. The article consists of three main parts. The first one covers the peculiarities of the current state of development of the general strategy of Ukraine, in particular the Rural Development Strategy. We have studied the issues of strategic planning methodology, systematized and hierarchical construction of development strategies in nowadays Poland. We have analysed approaches to the strategic planning of rural development and showed the priority of rural development in the countries of the European Union, as well as the sources of financing of the EU’s development projects. The second part touches upon the purposefulness of strategic planning in Poland, and the importance of multifunctional development of rural areas. We conducted the analysis and assessment of strategic planning of the tourism industry in rural areas, traced the relationship between the development of tourism and selected factors that confirm the multifunctional development of rural areas.
The third part addresses the problem of uneven development of the tourism function and the benefits of its activating role for rural areas. We have studied the practice of strategic planning of tourism development in Ukraine. It is outlined that the main instruments of strategic planning and strategic management in tourism at the present stage are strategic documents: plans, programs. The author shows today domestic practice of strategic planning is characterized by the development of national strategies and regional development strategies. We propose/recommend to use a successful experience of neighbouring Poland in developing Ukrainian tourism promotion strategies. It would allow bringing Ukrainian domestic policy in the sphere of tourism development in rural areas closer to the European standards.
In conclusion, outlined priorities of the strategic partnership between Ukraine and Poland as opportunities for the development of joint tourism industry in rural areas in the border areas.

Keywords: strategic planning; sectoral strategy; strategy; tourism; rural areas; international cooperation.

References

1. Baran-Zgłobicka, B. (2017), Środowisko przyrodnicze w zarządzaniu przestrzenią i rozwojem lokalnym na obszarach wiejskich [Natural environment in spatial management and local development in rural areas], Wyd. UMCS, Lublin, Poland.
2. Gołembski, G. (2009), Kompendium wiedzy o trystyce [A compendium of knowledge about tourism], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poland.
3. Gotwald, B. Musiaka, L. And Szymura, K. (2012), “Tourism in strategic documents of local government bodies of the Lodzkie Voivodship, and Norwegian good tourism management practices”, Acta Innovations, vol. 5, pp. 25-55.
4. Klodzinski, M. (1997), Istota wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich [The essence of multifunctional development of rural areas], Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, Poland.
5. Pondel, H. (2013), Środowisko przyrodnicze w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Wielkopolski [Natural environment in the process of sustainable development of rural areas on the example of Wielkopolska], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, Poland.
6. Rochmińska, A. and Stasiak, A. (2004), “Tourism development strategies”, Turystyka i Hotelarstwo, vol. 6 / 9, pp. 9-43.
7. Stasiak, A. and Rochminska, A. (2014), “Regional strategies for the development of tourism in Poland - as of 2010”, Warsztaty z geografii turyzmu, pp. 39-52.
8. European Commission (2020), “Financial Instruments and Rural Development”, [Online], available at: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/financial-instruments/index_en.htm (Accessed 25 Now 2020).
9. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (2020), [Online], available at: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj, (Accessed 27 Now 2020).
10. ISAP (2006), “Act on the principles of development policy”, [Online], available at: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20062271658, (Accessed 27 Now 2020).
11. portaloswiatowy.pl (2001),“Act on the local government”, [Online], available at: https://www.portaloswiatowy.pl/zarzadzanie-szkola/ustawa-o-samorzadzie-gminnym-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-506-9780.html, (Accessed 26 Now 2020).
12. ISAP (1998), “Act on voivodship self-government”, [Online], available at: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19980910576, (Accessed 27 Now 2020).
13. Pysarevs'kyj, M. Pohasij, S. and Pokolodna, M. (2008), Orhanizatsiia turyzmu [Organization of tourism], KhNAMH, Kharkiv, Ukraine.
14. Trokhymets', O. I. and Shelemet'ieva, T. V. (2018), “Research of the current state of financial and economic relations in the development of tourism in Ukraine”. Derzhava i rehiony. Vol.: Ekonomika ta pidpryiemstvo, vol. 5, pp. 46-54, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2018_5_9 (Accessed 27 Now 2020).
15. Chajdak, A. and Trehubov, O. (2012), “Current problems and prospects for the development of the tourism sector in Ukraine”, Ekonomichnyj analiz, vol 10/ 2, pp. 114-117.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2378

Відомості про авторів

І. І. Костецька

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Карпатський інститут підприємництва університету «Україна»

І. Kostetska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Management, Carpathian Institute of Entrepreneurship, University of Ukraine

ORCID:

0000-0001-5340-0145


С. О. Крайчук

к. т. н., доцент кафедри економіки та управління бізнесом, Рівненський державний гуманітарний університет

S. Kraychuk

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Business Management, Rivne State University of Humanities

ORCID:

0000-0001-9756-1979

Як цитувати статтю

Костецька І. І., Крайчук С. О. Стратегічне планування в туристичній галузі як елемент підтримки багатофункціонального розвитку сільських територій: європейський досвід та українські реалії. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8415 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.84

Kostetska, І. and Kraychuk, S. (2020), “Strategic planning in the tourism industry as an element of support of multifunctional development of rural areas: european experience and ukrainian realities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8415 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.