EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ПРИ ВИВЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Д. Л. Пирогов, В. К. Данилко, В. В. Бала, Я. Ю. Яковенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.85

УДК: 330.4:303.725

Д. Л. Пирогов, В. К. Данилко, В. В. Бала, Я. Ю. Яковенко

ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ПРИ ВИВЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

У статті досліджено сутність та значення використання методів економіко-математичного
моделювання в управлінні розвитком економічних систем на макрорівні. Розширення використання математичних методів при вивченні економічних процесів сприяло розробці системного підходу. Авторами розглянуто розвиток інструментарію економіко-математичного моделювання. Наголошено на тому, що задля розв’язання більшості соціально-економічних проблем загострюється потреба у здійсненні математичного як основи обґрунтування рішень у подальшому, особливо в умовах невизначеності та ризику. Потреба в управлінні постає як необхідність вирішення суперечностей, що виникають між елементами соціально-економічної системи в процесі її розвитку та саморозвитку. Засвідчено неефективність застосування виключно статистичних методів аналізу, враховуючи нелінійність економічних процесів. Однією з основних умов забезпечення стабільного функціонування макросередовища залишається формування механізму ефективного управління інфляційними процесами та регулювання чисельності зайнятих на основі прогнозування шляхом використання математичних методів при їх вивченні. Акцентовано увагу на тому, що інфляційні процеси призводять до зниження життєвого рівня населення. Особливу увагу приділено закономірностям взаємозв’язку між інфляцією та безробіттям. В результаті дослідження було здійснено прогноз наведених показників на період 2020-2024 років. Запропоновано підходи забезпечення адекватності розробки економіко-математичних моделей, які дозволяють отримати прогнозні значення необхідних показників.

Ключові слова: економіко-математичні методи; економіко-математичне моделювання; модель; розвиток.

Література

1. Ушаков, А. К. Разработка прогнозов социально-экономического развития регионов с использованием комплексной имитационной модели / А. К. Ушаков, Л. А. Рязанова, Д. Л. Андрианов // Рос.экон. журн. — 2000. — № 2. — С. 72—78.
2. The future of the simulation industry / J. Banks, J. C. Hugan, P. Lendermann [et al.] // Proceedings of the 2003 Winter Simulation Conference. — 2003. — P. 2033—2043.
3. Robinson, S. Simulation: The practice of model development and use / S. Robinson. — John Wiley & Sons, 2004. — 336 p.
4. Shannon, R. E. Introduction to the art and science of simulation / R. E. Shannon // Proceedings of the 1998 Winter Simulation Conference. — 1998. — P. 7—14.
5. Яковенко Я.Ю. Причини безробіття молоді в Україні / Н.М. Яценко, Я. Ю. Яковенко // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2013.– № 1 (78), c. 143-147.
6. Статистичний збірник «Україна у цифрах». – К. : Державна служба статистики України, 2020. – 46 с.

D. Pirogov, V. Danilko, V. Bala, Y. Yakovenko

THE USE OF MATHEMATICAL METHODS IN THE STUDY OF SOCIO-ECONOMIC PROCESSES

Summary

The paper is dedicated to the essence and importance of using methods of economic-mathematical modeling in managing the development of economic systems at the macro level. The expansion of the using methods of economic-mathematical modeling in the study of economic processes has contributed to the development of a systems approach. The authors also consider the development of tools which are used for economic and mathematical modeling. It was emphasized that the need to implement economic and mathematical modeling as a basis for justifying decisions in the future (especially in conditions of uncertainty and risk) in order to solve most of the socio-economic problems is growing. The purpose of the paper is to identify the features of socio-economic processes that are associated with ensuring economic equilibrium as well as to explain the nonlinear nature of processes and to determine the need for management based on internal contradictions and can be reliably measured. The need for management appears as the need to resolve the contradictions that arise between the elements of the socio-economic system in the process of its development and self-development. Strategic planning of socio-economic development becomes especially relevant because it is the basis for balanced economic growth as a whole. The inefficiency of application of exclusively statistical methods of the analysis, considering nonlinearity of economic processes, was also proved. One of the main conditions for ensuring the stable functioning of the macroenvironment is the formation of a mechanism for effective management of inflation and regulation of employment based on forecasting through the use of mathematical methods in their study. Emphasis was made on the fact that inflationary processes lead to lower living standards. Particular attention was paid to the patterns of the relationship between the inflation and the unemployment rate. As a result of the study, a forecast of these indicators for the period 2020-2024 was made. Approaches to ensure the adequacy of the development of economic and mathematical models which allow to obtain the forecast values of the required indicators and to determine the main factors influencing them are proposed.

Keywords: economic-mathematical methods; economic-mathematical modeling; model; development.

References

1. Ushakov, A. K. (2000), “Development of forecasts of socio-economic development of regions using an integrated simulation model”, Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal, vol. 2, pp. 72-78.
2. Banks, J. Hugan, J. C. and Lendermann, P. (2003), “The future of the simulation industry”, Proceedings of the 2003 Winter Simulation Conference, pp. 2033-2043.
3. Robinson, S. (2004), “Simulation: The practice of model development and use”, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, United States.
4. Shannon, R. E. (1998), “Introduction to the art and science of simulation” Proceedings of the 1998 Winter Simulation Conference, Washington D.C., USA, pp. 7–14.
5. Yakovenko, Y.Y. and Yatsenko, N. M. (2013) “Prychyny bezrobittya molodi v Ukrayini”, Visnyk Kremenchuts’koho natsional’noho universytetu imeni Mykhayla Ostrohrads’koho, vol. 1 (78), pp.143-147.
6. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Statystychnyj zbirnyk. Ukraina u tsyfrakh” [Statistical collection. Ukraine in numbers], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2478

Відомості про авторів

Д. Л. Пирогов

к. т. н., доцент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

D. Pirogov

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

ORCID:

0000-0002-4569-9308


В. К. Данилко

д. е. н, професор, професор кафедри економіки, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

V. Danilko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

ORCID:

0000-0001-5812-0185


В. В. Бала

к. е. н., доцент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

V. Bala

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

ORCID:

0000-0002-3285-4989


Я. Ю. Яковенко

асистент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

Y. Yakovenko

Assistant of the Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

ORCID:

0000-0001-5042-2701

Як цитувати статтю

Пирогов Д. Л., Данилко В. К., Бала В. В., Яковенко Я. Ю. Використання математичних методів при вивченні соціально-економічних процесів. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8416 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.85

Pirogov, D., Danilko, V., Bala, V. and Yakovenko, Y. (2020), “The use of mathematical methods in the study of socio-economic processes”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8416 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.