EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ДОМІНАНТИ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
І. Й. Круп’як, Л. Б. Круп’як

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.88

УДК: 336.61:338

І. Й. Круп’як, Л. Б. Круп’як

ТЕОРЕТИЧНІ ДОМІНАНТИ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті досліджено проблеми сталого економічного розвитку держави, обумовлені докорінною зміною господарської структури національної економіки, низьким рівнем її галузевої диверсифікації та обмеженістю власних фінансових ресурсів. Узагальнено та систематизовано визначення поняття «сталий економічний розвиток», що передбачає якісне економічне зростання, структурні зрушення в економіці, задоволення життєво необхідних потреб суспільства, ліквідацію бідності. Встановлено, що незбалансований та неконтрольований розвиток економіки держави практично вичерпує потенціал екстенсивного розвитку та характеризується кумулятивним процесом, при якому падіння інвестиційного та споживчого попиту призводить до зниження виробництва, зменшення використання ресурсів. Розглянуто складові сталого розвитку та визначено їх взаємозв’язок і взаємозалежність. Представлено показники економічної складової, за допомогою яких здійснюється оцінка досягнення цілей сталого розвитку країни та виявляються найсуттєвіші явища й процеси. Окреслено інструменти забезпечення сталого розвитку економіки держави за допомогою яких досягаються пріоритетні цілі сталого розвитку: закріплення результатів кожного циклу відтворення, забезпечення ефективного взаємозв'язку між фінансовими ринками та ринками реального сектору; відтворення системної якості зв'язків між елементами національної системи та її здатності до подальшого саморозвитку. Обґрунтовано заходи щодо підвищення рівня фінансового забезпечення сталого економічного розвитку держави для запобігання негативних тенденцій макроекономічної динаміки.

Ключові слова: сталий розвиток; економічне зростання; національна економіка; фінансові ресурси; капітальні інвестиції; доходи підприємницьких структур;заощадження населення; банківський кредит.

Література

1. Бегун Т. В. Устойчивое развитие: определение, концепция и факторы в контексте моногородов. Экономика, управление, финансы: материалы ІІ международной научной конференции . Пермь: Меркурий, 2012. С.158-163.
2. Васюткіна Н.В. Сталий розвиток як основа зростання національної економіки: проблеми, шляхи вирішення. Економічний вісник університету. 2017. Випуск № 34/1. С.150-163.
3. Герасимчук З.В., Олексик А.О. Екологічна безпека регіону: діагностика і механізм забезпечення: монографія. Луц. держ. техн. ун-т. Луцьк: Надстир'я, 2007. 280 c.
4. Герасимчук З.В., Поліщук В.Г. Теоретичні основи інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону. Регіональна економіка. 2011. № 4. С. 30-47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2011_4_6 (дата звернення 5.10. 2020).
5. Гук О.В. Взаємозалежність моделі сталого розвитку і конкурентоспроможності національної економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Випуск 14, частина 1. С.74-78.
6. Данилишин Б.М., Шостак. Л.Б. Сталий розвиток в системі природно-ресурсних обмежень. К.: СОПС України НАНУ, 1999. 367 с.
7. Дартон А. Вплив сталого розвитку на поведінку громадськості: Звіт 1 про проведення офіційних досліджень, замовлених COI від імені DEFRA”. 2004. URL: http://www.sustainabledevelopment.gov.uk/publications/pdf/desk-research2.pdf (дата звернення 29.10. 2020)
8. Какутич Е.Ю. Устойчивое развитие как концептуальная основа трансформации мировой экономики. Механизм регулювання економіки. 2010. № 1. С. 62-74.
9. Круп’як І. Факторна оцінка зовнішньоборгових зобов’язань держави в умовах трансформації сучасних економічних процесів. Економіка та суспільство. 2018. Випуск 17. URL: www.economyandsociety.in.ua (дата звернення 23.11. 2020)
10. Круп’як І. Фінансове забезпечення розвитку економіки держави. Формування фінансового механізму сталого розвитку України: монографія / за ред. д-ра економ. наук, проф. О.П. Кириленко, доц. О.І. Тулай. Тернопіль: ТНЕУ, 2017, 410 с.
11. Мельник Л.Г. Экономика развития: монографія. Сумы: Университетская книга, 2006. 662 с.
12. Назаретян А.П. Демографическая утопия «устойчивого развития». Общественные науки и современность. 1996. № 2. С. 145-152.
13. Невелєв О. Сталий розвиток як об’єктивна необхідність. Територія. Сталий розвиток. 2003. № 1. С. 65-72.
14. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. 1960. URL: http:// www.ozhegov.com/words/29145.shtml (дата звернення 26.11. 2020)
15. Осауленко О.Г. Сталий соціально-економічний розвиток: моделювання та управління: монографія. Київ, 2000. 177с.
16. Пістун М. Д. Теоретико-методологічна концепція регіонального соціально-економічного розвитку України: суспільно-географічний аспект. Часопис соціально-економічної географії. 2008. Вип. 5(2). С. 12-22.
17. Прадун В. П. Економіко-екологічні основи сталого розвитку регіональних агропромислових комплексів: автореф. дис. д-ра. екон. наук.: 08.07.02. НАН України, Об’єдн. ін-т економіки. К., 2005. 38с.
18. Трегобчук В. Необхідність еколого-економічної моделі ринкових реформ в Україні. Економіка України. 1997. №4. С. 12-23.
19. Указ Президента України «Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» від 12 січня 2015 р. № 5/2015. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 5/2015#n10 (дата звернення 28.11. 2020)
20. Філіпенко А. С. Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність. К.: Знання, 2007. 670 с.

І. Krupiak, L. Krupiak

THEORETICAL DOMINANTS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE

Summary

The article examines the problems of sustainable economic development of the state due to a radical change in the economic structure of the national economy, the low level of its sectoral diversification and the limited personal financial resources. The definition of the "sustainable economic development" concept has been generalized and systematized, which provides for qualitative economic growth, structural changes in the economy, meeting the vital needs of society and poverty eradication. It has been established that unbalanced and uncontrolled development of the state economy practically exhausts the potential of extensive development and is characterized by a cumulative process, in which falling of investment and consumer demand leads to the reduced production and the decreased use of resources. The components of sustainable development have been considered and their interrelation and interdependence have been determined. The indicators of the economic component are presented, with the help of which the goals achievement of sustainable development of the country is assessed, and the most significant phenomena as well as processes are revealed. The tools for ensuring the sustainable development of the state economy have been outlined, with the help of which the priority goals of sustainable development are achieved: results consolidation of each cycle of reproduction, ensuring an effective relationship between financial markets and real sector markets; reproduction of the systemic quality of relations between the elements of the national system and its ability to further self-development. The possibilities of the population savings accumulation and the factors, which determine the efficiency of bank crediting of the state economy, were outlined. The features of financial base strengthening of business structures, which promote increase of the state budget revenues and create the conditions for permanent economy development, were revealed. Some measures to increase the level of financial support for sustainable economic development of the state to prevent negative trends in macroeconomic dynamics have been substantiated.

Keywords: sustainable development; economic growth; national economy; financial resources; capital investments; income of business structures; household savings; banking credit.

References

1. Behun, T. V. (2012), “Sustainable development: definition, concept and factors in the context of monocities”, Jekonomika, upravlenie, finansy: materialy ІІ mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii [Economics, management, finance: materials of the II international scientific conference], Mercury, Perm, Russia, pp. 158-163.
2. Vasiutkina, N.V. (2017), “Sustainable development as a basis for the growth of the national economy: problems, solutions”, Economic Bulletin of the University, vol. 34/1, pp. 150-163.
3. Herasymchuk, Z.V. and Oleksyk, A.O. (2007), Ekolohichna bezpeka rehionu: diahnostyka i mekhanizm zabezpechennia [Ecological security of the region: diagnostics and mechanism of development support], Lutsk State Technical University, Lutsk, Ukraine.
4. Herasymchuk, Z.V. and Polishchuk, V.H. (2011), “Theoretical bases of institutional support of stimulation of sustainable development of the region”, Regional economy, vol. 4, pp. 30-47, аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2011_4_6 (аccessed 5 October 2020).
5. Huk, O.V. (2017), “Interdependence of models of sustainable development and competitiveness of the national economy”, Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, vol.14, no. 1, pp. 74-78.
6. Danylyshyn, B.M. and Shostak, L.B. (1999), Stalyi rozvytok v systemi pryrodno-resursnykh obmezhen [Sustainable development in the system of natural resource constraints], SOPS of Ukraine NANU, Kyiv, Ukraine.
7. Darton, A. (2004), “Influence of constant development on the behavior of the community: Report 1 on the conduct of official research, ordered COI type of name DEFRA”, аvailable at: http://www.sustainabledevelopment.gov.uk/publications/pdf/desk-research2.pdf (аccessed 29 October 2020).
8. Kakutych, E.Iu. (2010), “Sustainable development as a conceptual basis for the transformation of the world economy”, Mechanism of economic regulation, vol.1, pp. 62-74.
9. Krupiak, I. (2018), “Factor assessment of foreign debt obligations of states in the transformation of modern economic processes”, Economy and society, vol. 17, аvailable at: www.economyandsociety.in.ua (аccessed 23 November 2020).
10. Krupiak, I. (2017), “Financial support for the development of the state economy”, Formuvannia finansovoho mekhanizmu staloho rozvytku Ukrainy [Formation of the financial mechanism of sustainable development of Ukraine], TNEU, Ternopil', Ukraine.
11. Melnyk, L.H. (2006), Ekonomyka razvytyia [Development economics], University book, Sumy, Ukraine.
12. Nazaretian, A.P. (1996), “Demographic utopia of “sustainable development”, Social sciences and modernity, vol. 2, pp. 145-152.
13. Neveliev ,O. (2003), “Sustainable development as an objective necessity”, Territory. Sustainable development, vol.1, pp. 65-72.
14. Ozhehov, S.Y. (1960), “Explanatory dictionary of the Russian language”, аvailable at: http://www.ozhegov.com/words/29145.shtml (аccessed 26 November 2020).
15. Osaulenko, O.H. (2000), Stalyi sotsialno-ekonomichnyi rozvytok: modeliuvannia ta upravlinnia [Sustainable socio-economic development: modeling and management], Kyiv, Ukraine.
16. Pistun, M. D. (2008), “Theoretical and methodological concept of regional socio-economic development of Ukraine: socio-geographical aspect”, Journal of Socio-Economic Geography, vol. 5(2), pp. 12-22.
17. Pradun, V. P. (2005), Ekonomiko-ekolohichni osnovy staloho rozvytku rehionalnykh ahropromyslovykh kompleksiv [Economic and ecological bases of sustainable development of regional agro-industrial complexes], Ob'iedn. in-t ekonomiky, Kyiv, Ukraine.
18. Trehobchuk, V. (1997), “The need for an ecological and economic model of market reforms in Ukraine”, Ukraine economy, vol. 4, pp. 12-23.
19. President of Ukraine (2015), Decree “Sustainable Development Strategy “Ukraine – 2020”, аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10 (аccessed 28 November 2020).
20. Filipenko, A. S. (2007), Hlobalni formy ekonomichnoho rozvytku: istoriia i suchasnist [Global forms of economic development: history and modernity], Knowledge, Kyiv, Ukraine.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2388

Відомості про авторів

І. Й. Круп’як

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

І. Krupiak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finances after S.І.Iurii, West Ukrainian National University, Ternopil

ORCID:

0000-0001-5618-4863


Л. Б. Круп’як

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

L. Krupiak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, public government and staff , West Ukrainian National University, Ternopil

ORCID:

0000-0002-2013-6461

Як цитувати статтю

Круп’як І. Й., Круп’як Л. Б. Теоретичні домінанти сталого економічного розвитку держави. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8419 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.88

Krupiak, І. and Krupiak, L. (2020), “Theoretical dominants of sustainable economic development of the state”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8419 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.88

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.