EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
І. В. Гужавіна

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.90

УДК: 657.1

І. В. Гужавіна

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Визначено сутність поняття «товарні запаси» на торговельних підприємствах та досліджено питання їх обліку. Сформовано класифікаційні ознаки товарних запасів підприємств. Проведено дослідження нормативно-правової бази з регулювання обліку запасів на торговельних підприємствах. Визначено, що для оптимізації організації обліку запасів на торговельних підприємствах необхідно налагоджувати раціональну організацію складського господарства. Визначено, що метою вдосконалення обліку товарних запасів на торговельних підприємствах доцільним є удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні виробничими запасами. Обґрунтовано раціональні методи здійснення інвентаризації виробничих запасів як ключової ознаки успішності функціонування підприємств. Доведено, що успіх діяльності торговельного підприємства залежить від вдосконалення внутрішньогосподарської діяльності взагалі та від рівня розвитку системи автоматизації їхньої діяльності.
Для оптимізації розміру поточних запасів товарно-матеріальних цінностей запропоновано використовувати «модель економічно обґрунтованого розміру замовлення (EOQ model)» і «Систему ABC». Шляхами поліпшення використання товарних запасів на торговельних підприємствах є: рівномірне їх надходження; формування запасів у межах можливого мінімуму; недопущення придбання неліквідних товарів; реалізація надлишкових запасів.
Розробка ефективної логістичної системи управління запасами є запорукою успішного функціонування підприємств в умовах економічних обмежень. Для її реалізації необхідно: впроваджувати систему контролю за використанням запасів з метою оптимізації витрат на транспортування, зберігання; підвищити інтенсивність використання запасів через прискорення їх обертання.

Ключові слова: облік; товарні запаси; торгівля; прибуток; управління.

Література

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р., № 996-XIV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення 17.10.2020).
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: затв. наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 № 246.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.
3. Бурлан С.А., Панченко І.М. Облікове забезпечення управління товарними запасами на підприємствах оптової торгівлі. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7422
4. Гужавіна І.В., Кримська В.В. Проблемні аспекти обліку запасів на підприємстві. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. 2013. № 272. С. 86-91.
5. Демченко Т. А. Чвертко Л.А. Проблеми обліку виробничих запасів та напрями його вдосконалення на підприємстві. Економічні горизонти. 2017. № 1(2). С. 48–56.
6. Дожланський А. М. Економічна сутність товарних запасів у оптовій торгівлі. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.4. С. 163-169. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.4_28.
7. Новодворська В.В. Організація обліку товарних запасів та їх відображення в обліковій політиці підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. вип.13. С.592-595.
8. Скрипник М. Є., Шум’як Г. В. Особливості обліку в оптовій торгівлі. Журнал науковий огляд. 2017. № 11 (43). URL: http://oaji.net/articles/2017/797-1517525244.pdf.
9. Смоквіна Г. А., Оніщенко Н. А., Міхалєва К. С. Теоретичні основи сутності та законодавчого забезпечення внутрішнього аудиту товарних запасів торгівельного підприємства. ІХ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України»: матеріали конференції. Одеса, 2015. С.72-75. URL: https://economics.opu.ua/files/science/oblik/2015/72.pdf.
10. Хоменко Н.В., Карпенко О.В., Верига Ю.А. Товарні запаси: проблеми обліку, контролю та звітності: Монографія. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. 153 с.

I. Huzhavina

FEATURES OF INVENTORY ACCOUNTING AT TRADING ENTERPRISES

Summary

The article is devoted to the study of the issues of inventory accounting at a trading enterprise. There has been formed the classification features of the enterprises’ commodity stocks. In the article have been studied the regulatory and legal issues for the regulation of inventory accounting at commercial enterprises. There have been determined that in order to optimize the inventory accounting organization at trade enterprises it is necessary to establish a warehousing rational organization. In the research has been noted that the purpose of improving the inventories accounting at commercial enterprises is appropriate to improve the automation system of accounting and analytical work in the inventories management. There have been substantiated the rational methods of production stocks inventory as a key sign of the enterprises’ successful operation. There have been proved that the trading company success depends on the internal economic activity improvement in general and the development level of their activities automation system. For optimizing the size of current inventories, it is proposed to use the "model of economically justified order size (EOQ model)" and "ABC System". In the article has been identified the directions of improvement of commodity stocks using at the trade enterprises, namely: their uniform receipt; stocks formation within the possible minimum; prevention of illiquid goods purchase; surplus stocks realization. There has been determined that improving the accounting process efficiency for inventories at the enterprise will help streamline the primary documentation, the widespread introduction of standard unified forms, increase the level of accounting and computing automation, ensuring a strict procedure for acceptance, inventories storage and sale.
As a general conclusion in the article has been defined that the development of an effective logistics inventory management system is the key to the enterprises’ successful operation in economic constraints conditions. In order to implement it, it is necessary to: implement a control system over the stocks use in order to optimize the transportation and storage cost; raise the inventory use intensity by accelerating their rotation.

Keywords: accounting; inventories; trade; profit; management.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On accounting and financial reportingin Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (Accessed 20 September 2020).
2. Ministry of Finance of Ukraine (1999), The Statement (standard) of Accounting 2 «Inventories», available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (Accessed 18 October 2020).
3. Burlan, S. A., Panchenko, I.M. (2019). “Accounting for inventory management at wholesale enterprises”. Elektronne naukove fakhove vydannia “Efektyvna ekonomika”, Vol.11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7422 (Accessed 4 Nov 2020).
4. Huzhavina, I.V, Krymska, V.V. (2013). Problematic aspects of inventory accounting at the enterprise. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Donetsʹkoho derzhavnoho universytetu upravlinnya. Vol. 272. pp. 86-91.
5. Demchenko T.A., Chvertko, L.A. (2017). “Problems of inventory accounting and directions of its improvement at the enterprise”. Ekonomichni horyzonty, vol. 1(2), рр. 48–56.
6. Dozhlanskyi, A.M. (2013), “The Economic Essence of Inventory in Wholesale Trade”, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, [Online], vol. 23.4, pp. 163-169, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.4_28 (Accessed 11 October 2019).
7. Novodvorska, V.V. (2016). Organization of inventory accounting and their reflection in the enterprise’s accounting policy of the. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol.13. pр. 592-595.
8. Skrypnyk, M.E, Shumiak G.V. (2017), “Features of accounting in wholesale trade”, Zhurnal naukovyi ohliad, [Online], vol. 11 (43), available at: http://oaji.net/articles/2017/797-1517525244.pdf (Accessed 15 October 2020).
9. Smokvina G.A, Onishchenko N.A, Mikhaleva K.S. (2015), “Theoretical basis of the essence and legislative support of internal audit of inventory of a trading enterprise”, Materialy ІХ Vseukrayinskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii “Oblikovo-analitychne zabezpechennia innovatsiinoi transformatsii ekonomiky Ukrainy” [Conference Proceedings of the IX All-Ukrainian Scientific-Practical Internet Conference “Accounting and Analytical support of Innovative Transformation of the Ukrainian Economy”], Odesa, 2, Ukraine, [Online], pp. 72-75 available at: https://economics.opu.ua/files/science/oblik/2015/72.pdf (Accessed 10 November 2020).
10. Khomenko, N. V., Karpenko, O. V., and Veryha, Yu. A. (2018) Tovarni zapasy: problemy obliku, kontroliu ta zvitnosti: Monohrafiya [Commodity stocks: the problem of accounting, control and reporting: Monograph]. RVV «PUSKU», Poltava, Ukraine.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 10700

Відомості про авторів

І. В. Гужавіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

I. Huzhavina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kyiv

ORCID:

0000-0003-2852-2989

Як цитувати статтю

Гужавіна І. В. Особливості обліку запасів на торговельних підприємствах. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8420 (дата звернення: 27.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.90

Huzhavina, I. (2020), “Features of inventory accounting at trading enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8420 (Accessed 27 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.