EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІКРОСТРАХУВАННЯ НЕЗАМОЖНОГО НАСЕЛЕННЯ І МАЛОГО БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ УБЕЗПЕЧЕННЯ
А. С. Шірінян, Л. В. Шірінян

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.204

УДК: 368

А. С. Шірінян, Л. В. Шірінян

МІКРОСТРАХУВАННЯ НЕЗАМОЖНОГО НАСЕЛЕННЯ І МАЛОГО БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ УБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

Мікрострахування все більше привертає до себе увагу як національних урядів, так і впливових міжнародних організацій. Для України вивчення і впровадження мікрострахування є новим і актуальним питанням з погляду надання страхового захисту малозабезпеченому населенню й малому бізнесу. Головні питання стосовно мікрострахування можна сформулювати так: Яким є місце мікрострахування в системі убезпечення? Чи може воно бути бізнес - пропозицією і давати страхове убезпечення для осіб з низьким рівнем доходу?
Метою дослідження є визначення сутності мікрострахування населення і бізнесу з низькими доходами в Україні і місця мікрострахування в системі убезпечення.
Результати. Розглянуто перетин сфер ризик-менеджменту, мікрострахування та соціального захисту і визначено потенційні зони мікрострахування, які не охоплені державним соціальним захистом і ризик-менеджментом.
Визначено мікрострахування з позиції захисту інтересів населення і бізнесу з низькими доходами і класифікації залежно від масштабу страхового покриття. Аргументовано мікрострахування як різновид фінансових послуг, який може бути добровільним, охопити працівників неформальної економіки і слугувати прикладом державно-приватного партнерства.

Ключові слова: мікрострахування; бідне населення; малий бізнес; особа з низькими доходами; ризик-менеджмент; соціальний захист; неформальна економіка; низькі страхові премії; стратифікація за доходами.

Література

1. Martinez R. Microcredit is No Magic Wand Against Poverty. URL: http://www.ipsnews.net/2011/11/microcredit-is-no-magic-wand-against-povertyrsquo/ (дата звернення: 05.12.2020)
2. Шірінян Л. В. Мікрострахування – новий напрям розвитку страхової діяльності в Україні. Регіональна економіка. 2010. № 56(2). С.141-150.
3. Protecting the poor – a microinsurance compendium. Volume II / [Edited by the C. Churchill and M. Matul]. International Labor organization in association with Munich Re Foundation. Germany : Munchen, Switzerland: Geneva, 2012. 666 p.
4. Speer P. Microinsurance Identified as New Paradigm for Business. Insurance Networking News, February 29, 2012. URL: http://www.insurancenetworking.com/news/microinsurance-accenture-29989-1.html (дата звернення: 02.05.2020)
5. Wiedmaier-Pfister M., Klein B., Denker H., Wagner J. Security at little cost microinsurance in Financial Systems Development. BMZ Position Paper: Microinsurance – a field of activity for German development policy. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Bonn: Germany, 2009. Strategies 179. 23 p.
6. United Nations. The Sustainable Development Goals. Goal 1: End poverty in all its forms everywhere. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ (дата звернення: 18.10.2020)
7. International Labour organization. The ILO’s impact insurance facility. Annual Report 2014. International Labour Office: Geneva, 2015. 38p.
8. Yao Y. Development and Sustainability of Emerging Health Insurance Markets: Evidence from Microinsurance in Pakistan. The Geneva Papers. 2013. 38, pp. 160–180.
9. Matul M., Durmanova E. , Tounitsky V. Market for Microinsurance in Ukraine. Low-Income Households Needs and Market Development Projections. Warsaw : Microfinance Centre for CEE and the NIS, 2006. 75p.
10. Страхування. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Страхування (дата звернення: 10.10.2020)
11. Закон України «Про страхування» № 85/96-ВР. Дата оновлення 03.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр. (дата звернення: 10.11.2020)
12. Dror D. M., Jacquier C. Micro-insurance: extending health insurance to the excluded, International Social Security Review. 1999. 52. Р. 71-97.
13. Churchill C. Insuring the Low-Income Market: Challenges and Solutions for Commercial Insurers, The Geneva Papers on Risk and Insurance—Issues and Practice. 2007. 32(3). Р.401–412.
14. Гребєнщиков Э. С. Микрострахование – не вполне обычное страхование и не только для малоимущих. Финансы. 2007. № 10. С. 47-55.
15. Шірінян Л. В., Шірінян, А. С. Мікрострахування в Україні: бути чи не бути?: монографія. Наукове видання. Черкаси: видавницство ЧП Чабаненко Ю.А., 2012. 208 с.
16. Binnendijk, E., Dror, D., Gerelle, E. and Koren, R. Estimating willingness-to-pay for health insurance among rural poor in India, by reference to Engel’s law, Social Science and Medicine. 2013. 76(1). Р. 67–73.
17. Ramachandran V. (ed.). Encyclopedia of Human Behavior: 2nd edition. Elsevier / Academic Press: London, 2012. 2518р.
18. Introduction on the Social Security. International Labor Office. Geneva, 1984 URL: http://ezinearticles.com/?Introduction-To-Social-Security-Benefits&id=732964 (дата звернення: 15.11.2020)
19. Бідак В. Складові системи державного регулювання соціального розвитку і соціального захисту. Україна: аспекти праці. 2004. № 1. С. 35–41.
20. Внукова Н. М., Кузьминчук Н. В. Соціальне страхування: кредитно-модульний курс. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 412 с.
21. Конституція України (стаття 46). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. (дата звернення: 15.11.2020)
22. Загальна декларація прав людини. Ст.22. Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015. (дата звернення: 15.11.2020)
23. Демографічні чинники бідності / [Е. М. Лібанова, С. В. Башкіров, О. І. Крикун та ін.]; Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Державний комітет статистики України, Український центр соціальних реформ, Фонд народонаселення ООН. К : ТОВ ”Основа-Принт”, 2009. 184 с.
24. Шірінян Л. В. Ризикова складова мікрострахування. Формування ринкових відносин в Україні. 2011. № 6. С.61-68.
25. Про Державний бюджет України на 2011 рік: Закон України від 23 грудня 2010 року № 2857-VI із змінами і доповненнями. URL: http://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/laws/1435.html. (дата звернення: 03.06.2020)
26. Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон України від 14 листопада 2019 року № 294-ІХ із змінами і доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text (дата звернення: 29.10.2020)
27. Націoнальна кoмісія, щo здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансoвих пoслуг України. URL: http://www.dfp.gov.ua/. (дата звернення: 18.11.2020)
28. Національний банк України. Офіційний сайт. URL : http://www.bank.gov.ua. (дата звернення: 18.11.2020)
29. Державна служба статистики. 2014. Distribution of the population by average per capita equivalent total income. URL: http://ukrstat.org/en/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_e/roz2006_e.htm. (дата звернення: 12.12.2019)
30. Poverty Measurement in Ukraine: Criteria, Challenges and Prospects. United nations: Economic Commission for Europe Conference of European statisticians. Seminar "The way forward in poverty measurement" 2-4 December 2013, Geneva, Switzerland. Working paper 12. Retrieved May 22, 2018 from: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.15/2013/WP_12_Ukraine_D_En.pdf. (дата звернення: 22.12.2019)
31. Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації: монографія [О. В. Козьменко, С.М. Козьменко, Т. А. Васильєва та ін.]. Суми: Університетська книга, 2011. 388 с.
32. CGAP Working group on Microinsurance. Marketing: promoting insurance to the poor. Microinsurance in Focus. 2007. № 1. 2 p.
33. CGAP Working group on Microinsurance. Providing Insurance of Real Value to the Poor. Microinsurance in Focus. 2008. № 12. 2 p.
34. Шірінян Л. В. Адресне мікрострахування. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 8 (134). С. 272-279.

A. Shirinyan, L. Shirinyan

MICROINSURANCE OF LOW-INCOME PEOPLE AND SMALL BUSINESS IN THE PROTECTION SYSTEM

Summary

During the last decade it has been paid much attention to microinsurance by international organizations. For Ukraine, the study and implementation of microinsurance is a new and topical issue in terms of providing insurance protection for poor people and small business. The main questions regarding microinsurance can be formulated as follows: What is the place of microinsurance in the social security and risk-management systems? Can it be a business proposition and provide insurance coveragre value for low-income people at the same time?
The aim of the study is to determine the gist of microinsurance for poor people and low-income business in Ukraine and the place of microinsurance in the security and risk-management system.
Results. Analysis of the situation over past 10 years indicates tha the situation in Ukraine for poor is still not good and not too much has changed. The minimal salary in 2020 is equal to 5000 uah per month (Law on the state budget of Ukraine, 2020). It yields nearly 175 $ or 150 euro per one month, that is equivalent to 6 $ or 5 euro per day. These values correspond to the value done by United Nations for the Sustainable Development Goals.
The consideration of the scientific paradigm of microinsurance yields the definition, according to which, microinsurance is as a kind of civil relations in respect to defence of valuable interests of juridical and physical persons with low income in exchange for low insurance premiums under the condition of small insurance sums, simplified insurance system, a high rate of insurance compensations and a low income or even unprofitableness of microinsurance provider.
The intersection of spheres of risk-management, microinsurance and social protection is considered and potential zones of microinsurance which are not covered by the state social protection and risk-management are defined.
Classification of insurance and microinsurance from the point of view of the scale of insurance coverage is presented. Microinsurance is argued as a type of financial services that can be voluntary, can cover the informal economy and serve as an example of public-private partnership.

Keywords: micro-insurance; poor population; small business; low income person; risk-management; social security; informal economy; low insurance premiums; stratification by income.

References

1. Martinez, R. (2011), “Microcredit is No Magic Wand Against Poverty”, Available at: http://www.ipsnews.net/2011/11/microcredit-is-no-magic-wand-against-povertyrsquo/ (Accessed 06 November 2020)
2. Shirinyan, L.V. (2010), “Miсroinsurance – New Direction of Insurance Activity Development in Ukraine”, Regional Economy, vol. 56 (2), pp.141-150.
3. Churchill, C. and Matul, M. (2012), Protecting the poor – a microinsurance compendium, Vol. II, International Labor organization in association with Munich Re Foundation, Germany, Munchen, Geneva, Switzerland.
4. Speer, P. (2012), “Microinsurance Identified as New Paradigm for Business”, Insurance Networking News, Available at: http://www.insurancenetworking.com/news/microinsurance-accenture-29989-1.html (Accessed 02 November 2020)
5. Wiedmaier-Pfister, M., Klein, B., Denker, H. and Wagner, J. (2009), “Security at little cost microinsurance in Financial Systems Development”, BMZ Position Paper: Microinsurance – a field of activity for German development policy. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Bonn, Germany.
6. United Nations (2020), “The Sustainable Development Goals. Goal 1: End poverty in all its forms everywhere”, Available at: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ (Accessed 18 October 2020)
7. International Labour organization (2015), The ILO’s impact insurance facility. Annual Report 2014, International Labour Office, Geneva, Switzerland.
8. Yao, Y. (2013), “Development and Sustainability of Emerging Health Insurance Markets: Evidence from Microinsurance in Pakistan”, The Geneva Papers, vol. 38, pp. 160–180.
9. Matul, M., Durmanova, E. and Tounitsky, V. (2006), Market for Microinsurance in Ukraine. Low-Income Households Needs and Market Development Projections, Microfinance Centre for CEE and the NIS, Warsaw, Poland.
10. Wikipedia, the free encyclopedia (2020), “Insurance”, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Insurance (Accessed 10 October 2020)
11. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), Law of Ukraine “On Insurance”, Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр. (Accessed 10 November 2020)
12. Dror, D. M. and Jacquier, C. (1999), “Micro-insurance: extending health insurance to the excluded”, International Social Security Review, vol. 52, pp. 71-97.
13. Churchill, C. (2007), “Insuring the Low-Income Market: Challenges and Solutions for Commercial Insurers”, The Geneva Papers on Risk and Insurance—Issues and Practice, vol. 32 (3), pp.401–412.
14. Grebenshchikov, E. S. (2007), “Microinsurance is not quite ordinary insurance and not only for the poor”, Finance, vol. 10, pp. 47–51.
15. Shirinyan, L. and Shirinyan, А. (2012), Mikrostrakhuvannya v Ukrayini: buty chy ne buty?: monohrafiya [Microinsurance in Ukraine: to be or not to be: monograph], Publishing house: Chabanenko Y. A., Cherkasy, Ukraine.
16. Binnendijk, E. Dror, D. Gerelle, E. and Koren, R. (2013), “Estimating willingness-to-pay for health insurance among rural poor in India, by reference to Engel’s law”, Social Science and Medicine, vol. 76 (1), pp. 67–73.
17. Ramachandran, V. (2012), Encyclopedia of Human Behavior, 2nd edition, Elsevier / Academic Press, London, UK.
18. International Labor Office (1984), “Introduction on the Social Security”, Available at: http://ezinearticles.com/?Introduction-To-Social-Security-Benefits&id=732964 (Accessed 11 November 2020)
19. Bidak, V. (2004), “Components of the system of state regulation of social development and social protection”, Ukraine: aspects of work, vol. 1, pp. 35–41.
20. Vnukova, N.M., Kuzminchuk, N.V. (2009), Sotsialne strakhuvannya: kredytno-modulnyy kurs [Social insurance: credit-module course], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
21. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), “Constitution of Ukraine (Article 46)”, Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. (Accessed 15 November 2020)
22. UN (1948), “General Declaration of Human Rights. Article 22. Adopted and promulgated by UN General Assembly Resolution 217 A (III) of December 10, 1948”, Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015. (Accessed 15 November 2020)
23. Libanova, E. M. Bashkirov, S.V. and Krikun O.I. (2009), Demohrafichni chynnyky bidnosti [Demographic factors of poverty], Institute of Demography and Social Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, State Statistics Committee of Ukraine, Ukrainian Center for Social Reforms, UN Population Fund, Osnova-Print LLC, Kyiv, Ukraine.
24. Shirinyan, L.V. (2011), “Risk component of microinsurance”, Formation of market relations in Ukraine, vol. 6, pp.61-68.
25. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Law “On the state budget of Ukraine for 2011”, Web-portal of Institution “Profi Wins”, Available at: http://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/laws/1435.html. (Accessed 3 November 2020)
26. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), Law “On the state budget of Ukraine for 2020”, Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text (Accessed 29 October 2020)
27. The National Commission for State Regulation of Financial Services Markets. – Official web-site (2020), Available at: https://www.nfp.gov.ua/. (Accessed 06 November 2020)
28. The National Bank of Ukraine – Official web-site (2020), “Exchange rate of Hryvnia against foreign currencies”, Available at: http://www.bank.gov.ua/control/en/curmetal/detail/currency?period=daily. (Accessed 18 November 2020)
29. State Statistics Service of Ukraine (2014), “Distribution of the population by average per capita equivalent total income”, Available at: http://ukrstat.org/en/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_e/roz2006_e.htm. (Accessed 05 December 2020)
30. United nations: Economic Commission for Europe Conference of European statisticians (2013), “Poverty Measurement in Ukraine: Criteria, Challenges and Prospects”, Seminar "The way forward in poverty measurement" 2-4 December, Geneva, Switzerland, Working paper 12, Available at: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.15/2013/WP_12_Ukraine_D_En.pdf. (Accessed 22 November 2020)
31. Kozmenko, O. V. Kozmenko, S.M. and Vasilieva, T.A. (2011), Strakhovyy i perestrakhovyy rynky v epokhu hlobalizatsiyi: monohrafiya [Insurance and reinsurance markets in the era of globalization: monograph.], University Book, Sumy, Ukraine.
32. CGAP Working group on Microinsurance (2007), “Marketing: promoting insurance to the poor”, Microinsurance in Focus, vol. 1, 2 p.
33. CGAP Working group on Microinsurance (2008), “Providing Insurance of Real Value to the Poor”, Microinsurance in Focus, vol. 12, 2 p.
34. Shirinyan, L. V. (2012). “Targeted microinsurance”, Actual Problems of Economics, vol. 8 (134), pp. 272-279.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2327

Відомості про авторів

А. С. Шірінян

магістр з фінансів, банківської справи та страхування, кафедра національної економіки та фінансів, Університет економіки і права «КРОК», м. Київ, Україна, д. ф.-м. н., директор, Навчально-науковий центр Національної академії наук України, Київ, Україна

A. Shirinyan

Master Science in Finance, Banking and Insurance,Department of National Economy and Finance,University of Economics and Law “KROK”, Kyiv,Ukraine,Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Director,Research and Education Center of National Academy of Sciences, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6119-7084


Л. В. Шірінян

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів,Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

L. Shirinyan

Doctor of Economic Sciences (Ph D habil.),Head and Professor of the Department of Finance,National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-8349-2113

Як цитувати статтю

Шірінян А. С., Шірінян Л. В. Мікрострахування незаможного населення і малого бізнесу в системі убезпечення. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8424 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.204

Shirinyan, A. and Shirinyan, L. (2020), “Microinsurance of low-income people and small business in the protection system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8424 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.204

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.