EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЗМІН У МЕЖАХ ЄДИНОЇ ВНУТРІШНЬОЇ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОЇ ЛІНІЇ ЕВОЛЮЦІОНУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМЦІВ
А. А. Данканич

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.205

УДК: 502.131.1:339.922.

А. А. Данканич

АНАЛІЗ ЗМІН У МЕЖАХ ЄДИНОЇ ВНУТРІШНЬОЇ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОЇ ЛІНІЇ ЕВОЛЮЦІОНУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМЦІВ

Анотація

Концепція сталого розвитку у її первинному вигляді виникла в результаті поступового усвідомлення підприємцями потреби в екологізації господарської діяльності та відповідального ставлення до соціального та економічного розвитку їх бізнесу. Розглядаючи у межах дослідження будь-який розвиток, як незворотний, спрямований на закономірну зміну в господарської діяльності підприємців, можна відмітити, що такий новий якісний стан, щодо діяльності суб’єктів господарювання виник ще до 1970-х р., однак на той час він мав єдиної, внутрішньо-взаємозалежної лінії, щодо основних складових сталого розвитку.
Відповідно до специфіки еволюціонування сталого розвитку господарської діяльності підприємців метою статті є аналіз ґенези змін у межах єдиної, внутрішньо-взаємозалежної лінії, які почалися почалися з 1970 р. Відповідно до цього завданнями дослідження є: аналіз періоду зародження ідей сталого розвитку в умовах розвитку технології автоматизації (з 1970 по 1980 рр.); аналіз періоду формування системи поглядів на сталий розвиток господарської діяльності в умовах розвитку високих технологій (з 1980 по 2014 рр.); аналіз періоду формування моделей стійкого росту господарської діяльності у світі в умовах розвитку цифрових інфраструктур.
За результатами дослідження констатовано, що категорія сталого розвитку - це процес соціального, економічного, екологічного розвитку суспільства, спрямований на досягнення сталої моделі його рівноваги, адже сталий стан інтерпретується як незмінний, постійний.

Ключові слова: сталий розвиток; цифрові технології; цифрові інфраструктури; підприємництво.

Література

1. Бурик З. Трактування сутності понять: сталий розвиток, державне управління, державне регулювання, державне регулювання сталого розвитку / З. Бурик // Теоретичні та прикладні питання державотворення, К., – 2017. – Вип. 21. – С. 10-19
2. Державна політика енергозбереження країн Європейського Союзу та України / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Упор. С. Зінченко – Чернігів : ЦППК, 2011. – 56 с.
3. Жученко А.М. Поняття сталого розвитку в сучасній економіці / А.М. Жученко // Глобальні та національні проблеми економіки, 2016. – Вип. 13. – С. 431- 343.
4. Загорський В. Соціально-екологічні фактори сталого розвитку національної економіки / В. Загорський, Є. Борщук, І. Жолобчук // Науковий вісник. – 2014. – Вип. 13 “Демократичне врядування” URL.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2014_13_16
5. Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах / Б. Н. Малиновский. - Киев: фирма «КИТ», ПТОО «А. С. К.», 1995. 384 с.
6. Наилучшие доступные технологи: опыт и перспективы / Е.Б. Королева, Н.О. Жигилей, А.М. Кряжев, О.И. Сергиенко, Т. В. Сокорнова. — СПб.., 2011. — 123 с.
7. Свистун К. О. Генезис поняття «сталий розвиток» та підходи до його запровадження / К. О. Свистун // Молодий вчений, К., – 2017. – № 2. – С. 326-333.
8. Україна 2030Е — Країна з розвинутою цифровою економікою / Інститут майбутнього. URL.: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html
9. Шпортко А. М. Становлення концепції сталого розвитку [Електронний ресурс] / А. М. Шпортко, Г. В. Кірейцева // Режим доступу: http:// www.ztu.edu.ua/ua/science/ conference/files/eco_es.../ShportkoAM.doc.
10. Körösi Ladislav PLC and their programming – 2. PLC, PAC, DCS – who whom? URL.: http://www.posterus.sk/?p=11925
11. The Future of Jobs / World economic forum, 2020 URL.: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
12. U.S. Energy Infromation Admisnistration (EIA). International Energy Outlook. — 2013. — 312 p.

A. Dankanych

ANALYSIS OF THE CHANGES WITHIN A SINGLE INTERCONNECTED LINE OF EVOLUTION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES

Summary

The concept of sustainable development, as originally conceived, emerged as a result of the gradual realization by entrepreneurs of the need for greening economic activities and a responsible attitude towards the social and economic development of their business. Within the framework of the study, any development is spread as irreversible, aimed at a natural change in business activity of entrepreneurs. It can be noted that this qualitative state with regard to the activities of economic entities was established even before the 1970s. At that time, however, it did not have a single, intrinsically linked link to the pillars of sustainable development.
In accordance with the specifics of the evolution of the sustainable development of entrepreneurial activity, the aim of the article is to analyse the genesis of changes within a single, internally interconnected line that began in 1970. Accordingly, the research objectives are: Analysis of the period of emergence of the ideas of sustainable development in the context of the development of automation technology (1970-1980); Analysis of the period of formation of the system of views on the sustainable development of economic activity under high technology conditions (from 1980 to 2014); Analysis of the period of development of models for the sustainable development of economic activities in the world in the context of the development of digital infrastructures.
As a result, it has been established that the process of harmonization, the search for equilibrium and changes in evolutionary cycles are components of development that integrate irreversible, directed and legal changes in the components of the development of society. Sustainable development is therefore seen as an evolving phenomenon. The result of development may or may not be the achievement of an ideal model of permanent equilibrium of the components of the development of a society or of the quality of living conditions. The category of sustainable development is the process of social, economic and environmental development of a society aimed at achieving a stable equilibrium model, since a stable state is interpreted as constant, permanent.

Keywords: sustainable development; digital and technologic Technologies; digital and industrial structure; intellectual property.

References

1. Buryk, Z. (2017), "Interpretation of the essence of concepts: sustainable development, public administration, state regulation, state regulation of sustainable development", Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia, vol. 21, pp. 10-19
2. Zinchenko, S. (2011), Derzhavna polityka enerhozberezhennia krain Yevropeiskoho Soiuzu ta Ukrainy [State policy of energy saving of the European Union and Ukraine], Chernih. tsentr perepidhotovky ta pidvyshchennia kvalifikatsii pratsivnykiv orhaniv derzh. vlady, orhaniv mists. samovriaduvannia, derzh. p-v, ustanov i orh.; TsPPK, Chernihiv, Ukraine, P. 56.
3. Zhuchenko, A.M. (2016), "The concept of sustainable development in the modern economy", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 13, pp. 341- 343.
4. Zahorskyi, V. Borshchuk, Ye. and Zholobchuk, I. (2014), "Socio-ecological factors of sustainable development of the national economy", Naukovyi visnyk, vol. 13 “Demokratychne vriaduvannia”, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2014_13_16 (Accessed 14 Nov 2020).
5. Malinovskij, B. N. (1995), Istorija vychislitel'noj tehniki v licah [The history of computing technology in persons], firma «KIT», PTOO «A. S. K.», Kiev, Ukraine, P. 384.
6. Koroleva, E.B. Zhigilej, N.O. Krjazhev, A.M. Sergienko, O.I. and Sokornova, T. V. (2011), Nailuchshie dostupnye tehnologi: opyt i perspektivy [The best available technologists: experience and perspectives], SPb., Russia, P. 123.
7. Svystun, K. O. (2017), "Genesis of the concept of "sustainable development" and approaches to its implementation", Molodyi vchenyi, vol. 2, pp. 326-333.
8. Institute of the Future, "Ukraine 2030E - a country with a developed digital economy", available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (Accessed 14 Nov 2020).
9. Shportko, A. M. and Kireitseva, H. V. "Formation of the concept of sustainable development", available at: http:// www.ztu.edu.ua/ua/science/ conference/files/eco_es.../ShportkoAM.doc (Accessed 14 Nov 2020).
10. Körösi Ladislav (2011), "PLC and their programming – 2. PLC, PAC, DCS – who whom?", available at: http://www.posterus.sk/?p=11925 (Accessed 14 Nov 2020).
11. World economic forum (2020), The Future of Jobs, available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf (Accessed 14 Nov 2020).
12. U.S. Energy Infromation Admisnistration (EIA). International Energy Outlook. — 2013. — 312 p.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2400

Відомості про авторів

А. А. Данканич

аспірант кафедри обліку і оподаткування та маркетингу, Мукачівський державний університет

A. Dankanych

Postgraduate student of the Department of Accounting, Taxation and Marketing, Mukachevo State University

ORCID:

0000-0002-7461-5249

Як цитувати статтю

Данканич А. А. Аналіз змін у межах єдиної внутрішньої взаємозалежної лінії еволюціонування сталого розвитку господарської діяльності підприємців. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8425 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.205

Dankanych, A. (2020), “Analysis of the changes within a single interconnected line of evolution of the sustainable development of entrepreneurial activities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8425 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.205

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.