EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ
О. Ю. Кудріна, А. О. Білан

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.6

УДК: 373.2/.5.014.543-027.236:34] (477)

О. Ю. Кудріна, А. О. Білан

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Анотація

У статті проаналізовано теоретичні аспекти поняття обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, його природу та сутність, розглянуто нормативно-правову базу з питань організації і ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів в Україні. У результаті дослідження визначено перспективи формування понятійного апарату, закріплення на законодавчому рівні понять «реєстр дітей», «облік дітей», а також основні напрямки удосконалення існуючого механізму обліку дітей. Зокрема, у результаті аналізу процесу обліку дітей дошкільного віку згідно з діючим законодавством було обґрунтовано потребу запровадження й ведення реєстру для здійснення обліку дітей 5-річного віку, також законодавчого закріплення обов’язку розроблення і затвердження порядку/механізму організації і обліку дітей відповідного віку на визначеній території, визначення форми ведення реєстру.

Ключові слова: облік дітей; звітність; реєстр дітей; органи місцевого самоврядування; уповноважені органи.

Література

1. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник / [Ловінська Л. Г., Жилкіна Л. В., Голенко О. М. та ін.] — К.: КНЕУ, 2002. – 370 с.
2. Васюта - Беркут О. І. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник / Васюта - Беркут О. І., Шепітько Г. Ф., Ромашевська Н. О.; [за заг. ред. В. Б. Захожая]. – К.: МАУП, 2001. – 179 с.
3. Гончаров С.М., Кушнір Н.Б. Тлумачний словник економіста / за ред. проф. С.М.Гончарова. – Рівне: НУВГП, 2008. – 264 с.
4. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики / А. Г. Загородній, Г. О. Партин. – К.: Знання, 2003. – 327 с.
5. Закон України «Про захист персональних даних» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
6. Закон України «Про дошкільну освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
7. Закон України «Про інформацію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
8. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
9. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
10. Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-вр
11. Закон України «Про повну загальну середню освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20
12. Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 646 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 16, ст. 670) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/646-2000-п
13. Інструкція по обліку дітей і підлітків шкільного віку в Українській РСР, затверджена постановою Ради Міністрів УРСР від 09.08.1972 р. № 364 // Зібрання постанов УРСР (ЗП УРСР). – 1972. – № 8. – с. 77
14. Кузмінський А. М. Теорія бухгалтерського обліку : Підручник / А. М. Кузмінський, Ю. А. Кузьмінський. – К.: Вид-во «Все про бухгалтерський облік», 1999. – 288 с.
15. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2018 № 938 «Про затвердження форми звітності про кількість дітей шкільного віку та інструкції щодо її заповнення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0998-18
16. Остап’юк М.Я. Історія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник/ 2-ге вид. виправ. і доповн. / М.Я. Остап’юк, М.Р.Лучко, Й.Я. Даньків. – Київ: Знання, 2009. – 278 с.
17. Партин Г. О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики / Г. О. Партин. – К.: Т-во «Знання», 2000. – 245 с.
18. Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 76, стор. 18) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2017-п
19. Сук Л. К. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – К.: Знання, 2005. – 471 с.
20. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: "Укр. енцикл.", 2003. – Т. 5: П - С. – 736 с.: іл.

O. Kudrina, А. Bilan

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF CHILDREN OF PRESCHOOL, SCHOOL AGE AND STUDENTS

Summary

During the study, the legal acts on the organization and implementation of registration of preschool, school age and students were analyzed. The current mechanism of registration of children of preschool, school age and students, which is conducted to ensure their pre-school and general secondary education, is provided by the Procedure for registration of children of preschool, school age and students, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine on September 13, 2017 № 684. Whereas this mechanism provides for coordinated interaction between authorized bodies and local executive bodies, local self-government bodies, children's services, special institutions, institutions providing social protection and crime prevention, educational institutions to ensure that children receive preschool and general secondary education, the issue of the effectiveness of its implementation in Ukraine was also considered. In addition, the theoretical aspects of the concept of accounting for preschool, school age and students are considered. As a result of the research, the prospects for the formation of the conceptual apparatus, consolidation at the legislative level of the concepts of "children's register", "children's accounting" are determined. The main directions of improvement of the existing mechanism of registration of children are formed, in particular, in order to avoid formal submission of statistical reporting it is offered to settle the issue of keeping records of children of senior preschool age in the form of the register according to the certain form. development and approval by local executive bodies or local self-government bodies of the procedure (mechanism) for the organization and registration of children of the appropriate age in a certain territory, taking into account the peculiarities of the administrative-territorial unit. Equally important will be the definition of the form of maintenance of the register for the proper organization and control of its relevance, as well as recording information about its update, always taking into account the technical capabilities for rapid and high-quality processing of information.

Keywords: children's registration; reporting; children's register; local governments; authorized bodies.

References

1. Lovins'ka, L. H. Zhylkina, L. V. and Holenko, O. M. (2002), Bukhhalters'kyj oblik [Accounting], Kyivs'kyj natsional'nyj ekonomichnyj universytet, Kyiv, Ukraine
2. Vasiuta – Berkut, O. I. Shepit'ko, H. F. and Romashevs'ka, N. O. (2001), Teoriia bukhhalters'koho obliku [Accounting theory], Mizhrehional'na Akademiia Upravlinnia personalom, Kyiv, Ukraine.
3. Honcharov, S.M. and Kushnir, N.B. (2008), Tlumachnyj slovnyk ekonomista [Explanatory dictionary of the economist], Natsional'nyj universytet vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia, Rivne, Ukraine.
4. Zahorodnij, A. H. and Partyn, H. O. (2003), Bukhhalters'kyj oblik: osnovy teorii ta praktyky [Accounting: basics of theory and practice], Znannia, Kyiv, Ukraine
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Law of Ukraine “About personal data protection”, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 (Accessed December 10, 2020)
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), Law of Ukraine “About preschool education”, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 (Accessed December 10, 2020)
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), Law of Ukraine “On Information”, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (Accessed December 10, 2020)
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), Law of Ukraine “About local self-government in Ukraine”, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр (Accessed December 10, 2020)
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), Law of Ukraine “About education”, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (Accessed December 10, 2020)
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), Law of Ukraine “About bodies and services for children and special institutions for children”, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-вр (Accessed December 10, 2020)
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), Law of Ukraine “About full general secondary education”, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20 (Accessed December 10, 2020)
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2000), “Instructions for registration of school-age children and adolescents”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/646-2000-п (Accessed December 10, 2020)
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (1972), “Instructions for the registration of school-age children and adolescents in the Ukrainian SSR”, Zibrannia postanov URSR, vol. 8, p.77
14. Kuzmins'kyj, A. M. and Kuz'mins'kyj, Yu. A. (1999), Teoriia bukhhalters'koho obliku [Accounting theory], Vse pro bukhhalters'kyj oblik, Kyiv, Ukraine
15. Ministry of Education and Science of Ukraine (2018), “About the statement of the form of the reporting on number of children of school age and the instruction on its filling”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0998-18 (Accessed December 10, 2020)
16. Ostap'iuk, M. Ya. Luchko, M. R. and Dan'kiv, J. Ya. (2009), Istoriia bukhhalters'koho obliku [History of accounting], 2nd ed, Znannia, Kyiv, Ukraine
17. Partyn, H. O. (2000), Bukhhalters'kyj oblik: osnovy teorii ta praktyky [Accounting: basics of theory and practice], Znannia, Kyiv, Ukraine
18. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “The procedure for keeping records of preschool and school age children and students”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, no. 76, p. 18, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2017-п (Accessed December 10, 2020)
19. Suk, L. K. and Suk P. L. (2005), Bukhhalters'kyj oblik [Accounting], Znannia, Kyiv, Ukraine
20. Shemshuchenko, Yu.S. (2003), Yurydychna entsyklopediia [Legal encyclopedia], Vol. 5, Ukrains'ka entsyklopediia, Kyiv, Ukraine.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2438

Відомості про авторів

О. Ю. Кудріна

д. е. н., професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

O. Kudrina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Business Economics and Administration, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko

ORCID:

0000-0002-7364-1998


А. О. Білан

аспірант кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

А. Bilan

Postgraduate student of the Department of Business Economics and administration, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko

Як цитувати статтю

Кудріна О. Ю., Білан А. О. Аналіз ефективності організації обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8427 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.6

Kudrina, O. and Bilan, А. (2020), “Analysis of the efficiency of the organization of accounting of children of preschool, school age and students”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8427 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.