EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ОПОДАТКУВАННЯ ТА СПЛАТИ ЄСВ ТА ПДФО ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
А. П. Макаренко, Н. В. Котова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.7

УДК: 657.446:336.226.11

А. П. Макаренко, Н. В. Котова

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ОПОДАТКУВАННЯ ТА СПЛАТИ ЄСВ ТА ПДФО ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

У статті визначено сутність податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску та їх особливе значення в податковій системі України, адже вони є одними із найвагоміших та дієвих джерел наповнення дохідної частини бюджету, забезпечуючи формування бюджету. Крім того, вони виконують особливу соціальну роль, оскільки безпосередньо впливають на рівень отриманих доходів населення.
Враховуючи те, що облік заробітної плати, а також відрахувань з неї податків, є однією з найважливіших і складних ділянок роботи бухгалтерської служби, попередженню помилок при нарахуванні, утриманні або сплаті заробітної плати та податків і відрахувань з неї а також виявленню ризиків нарахування штрафних санкцій при податкових перевірках сприятиме вдосконалення внутрішнього податкового контролю.
Так, контролер має встановити достовірність та повноту первинних та звітних даних стосовно наявності зобов’язань перед бюджетом, своєчасність відображення цих даних у зведених документах та облікових регістрах, правильність ведення обліку зобов’язань перед бюджетом і позабюджетними фондами та його відповідність обліковій політиці підприємства, національним стандартам бухгалтерського обліку, реальності наявних зобов’язань, законності й доцільності проведених розрахунків, достовірності відображення стану зобов’язань у звітності підприємства.
З метою підвищення ефективності контролю обліку та нарахування єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб на підприємстві, авторами запропоновано план, який включає перелік робіт на основних етапах контролю і строки їх виконання із зазначенням джерел інформації; тест внутрішнього контролю, який дозволить контролеру виділити найбільш помилкові ділянки обліку, а також розглянути особливості обліку на конкретному підприємстві, та на його підставі сформувати дієву програму контролю. Крім того, при проведенні контролю рекомендується використовувати розроблений робочий документ з перевірки заяв на застосування соціальних пільг щодо податку на доходи фізичних осіб та робочий документ перевірки розрахованої суми ФОП працівників та суми єдиного соціального внеску.
Проведення контролю обліку та нарахування єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб на підприємстві з використанням розроблених документів та за запропонованою методологією значно підвищить ефективність та якість контролю та дозволять контролеру перевірити вірність розрахунку податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску, чинність первинних документів з їх обліку, відображення в синтетичному, аналітичному обліку, а також звітності.

Ключові слова: контроль; податки; облік; оподаткування; внесок; тести; робочі документи; звіт.

Література

1. Гайдай В.І. Механізм державного регулювання ПДФО в умовах децентралізації влади в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 17. С. 69–74.
2. Дуб А.Р. Трансформація адміністрування податку з доходів фізичних осіб: світовий досвід і можливості для України. Фінанси України. 2018. № 5. С. 80–93.
3. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Бескоста Г.М. Аудит : навч.-метод. посібник. Запоріжжя : ЗДІА, 2016. 184 c.
4. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Теорія і методика документування в обліку та аудиті : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за рівнем бакалавра зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за денною та заочною формою навчання, Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 400 с.
5. Меліхова Т.О., Верьовкіна А.С. Удосконалення методики перевірки грошових коштів у національній валюті. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 1. С. 24–29. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.24
6. Меліхова Т.О., Ніколаєнко Н.С. Розробка програми аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства. Економіка та держава, 2017. № 1. С. 51 – 55.
7. Меліхова Т.О., Троян Т.О. Аналіз впливу податкового навантаження на рівень податкової безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017, № 20. С. 33-37.
8. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіна України: План від 09.12.2011 р. № 1591. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11#Text (дата звернення: 15.11.2020).
9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України: Закон України від 16.07.1999 № 996 XIV. URL: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 15.11.2020).
10. Податковий кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 15.11.2020).
11. Подмешальська Ю.В., МеліховаТ.О., Чакалова Н.С. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник. Запоріжжя : ЗДІА, 2017. 400 c.
12. Слєпцова Н. В., Кочура Л. В. Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб та реалії адміністрування ПДФО в Україні. Економіка та держава. 2019. № 4. С. 82–85.
13. Соколовська А.М. Нерівність доходів і багатства та податкові інструменти її зменшення. Фінанси України. 2019. № 6. С. 23–41.
14. Соколовська А.М., Райнова Л.Б. Вплив податків на нерівність доходів в Україні. Фінанси України. 2019. № 7. С. 72–91.
15. Сухорукова М.О. Фіскальна політика в умовах глобальної інституалізації: Україна та досвід зарубіжних країн. Scientific Journal "ScienceRise". 2016. № 7/1 (24). С. 50—54.
16. Танклевська Н.С. Світовий досвід оподаткування доходів фізичних осіб. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Економічні науки. 2013. № 1 (6). С. 264-268.
17. Швець Ю.О., Бахметова Я.Ю. Оподаткування доходів фізичних осіб: проблеми та перспективи в Україні та ЄС. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2017. №17. С. 771-775.
18. Швець Ю.О. Оподаткування доходів фізичних осіб: проблеми та перспективи в Україні та ЄС. Київ, 2018. С. 771–775.
19. Юрчишена Л.В. Податок на доходи фізичних осіб: механізм стягнення та джерело доходу бюджету України. Фінанси, облік, банки. 2016. № 1(21). С. 215–224.
20. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Бескоста Г.М. Організація і методика аудиту : навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2015. 190с.
21. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. 632 с.
22. Макаренко А. П., Меліхова Т.О., Гамова О.В. Оподаткування в системі обліку : навч.-метод. посібник. Запоріжжя : ЗДІА, 2015. 147 c.
23. Макаренко А. П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Податкове планування та мінімізація податкових ризиків: навч. посібник : рек. вченою радою ЗДІА. Запоріжжя : ЗДІА, 2017. 260 c.
24. Салига С.Я., Меліхова Т.О. Аудит податків суб’єктів господарювання : монографія. Запоріжжя : КПУ, 2011. 224 с.
25. Меліхова Т. О., Петренко А. Е. Удосконалення методики внутрішнього аудиту нарахування заробітної плати. Агросвіт. 2019. № 3. С. 38–47. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.38
26. Меліхова Т. О., Феофанова І. В., Магда Г. В. Удосконалення методики внутрішнього контролю утримань із заробітної плати та нарахувань на фонд оплати праці. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 89–94. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.89
27. Меліхова Т. О., Іванова М. М. Удосконалення обліку та аудиту заробітної плати в казначействі. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6087 (дата звернення: 16.12.2020).
28. Меліхова Т. О., Градобік А. О. Удосконалення документування обліку та аудиту запасів на підприємстві. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8331 (дата звернення: 16.12.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.9
29. Меліхова Т. О., Балашова Ю. О. Удосконалення внутрішнього аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7503 (дата звернення: 16.12.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.10
30. Меліхова Т.О., Єременко М.Р. Концептуальні основи обліку заробітної плати та аналізу податкового навантаження для підвищення рівня фінансової безпеки підприємства. Економічний вісник Донбасу: наук. журнал. 2012. Вип. 1 (27). С. 150—155.
31. Меліхова Т.О., С.С. Голубенко Документування обліку розрахунків за заробітною платою з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства. Складні системи і процеси. 2012. № 1 (21). С. 63—67.
32. Меліхова Т.О., Єременко М.Р. Удосконалення аналітичного обліку розрахунків за заробітною платою для підвищення якості контролю. Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів "Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні", 28 лютого 2013 р.: збір. наук. праць. Ірпінь: НУ ДПСУ, 2013. Ч. 2. С. 105—107.

А. Makarenko, N. Kotova

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND CONTROL OF ACCRUATION AND PAYMENT OF SDRS AND PIT FROM THE SALARIES OF EMPLOYEES OF BUSINESS ENTITIES

Summary

The article defines the essence and role of personal income tax and the single social contribution and their special significance in the tax system of Ukraine, because they are one of the most important and effective sources of filling the revenue side of the budget, ensuring budget formation. In addition, they play a special social role, as they directly affect the level of income.
Given that the accounting of wages, as well as deductions of taxes from it, is one of the most important and complex areas of the accounting service, prevention of errors in the calculation, withholding or payment of wages and taxes and deductions from it and identifying risks of penalties for tax audits will help improve internal tax control.
Thus, the controller must establish the accuracy and completeness of primary and reporting data on the availability of liabilities to the budget, the timeliness of reflection of these data in consolidated documents and accounting registers, the correctness of accounting liabilities to the budget and extrabudgetary funds and its compliance with accounting policies. accounting standards, the reality of existing liabilities, the legality and appropriateness of the calculations, the reliability of the status of liabilities in the reporting of the enterprise.
In order to increase the effectiveness of control of accounting and accrual of a single social contribution and personal income tax at the enterprise, the authors proposed a plan that includes a list of works at the main stages of control and deadlines for their implementation, indicating sources of information; internal control test, which will allow the controller to identify the most erroneous areas of accounting, as well as to consider the features of accounting at a particular enterprise, and on its basis to form an effective control program. In addition, during the control it is recommended to use the developed working document to verify applications for social benefits for personal income tax and a working document to verify the calculated amount of personal income of employees and the amount of the single social contribution.
Controlling the accounting and accrual of the single social contribution and personal income tax at the enterprise using the developed documents and the proposed methodology will significantly increase the efficiency and quality of control and allow the controller to verify the accuracy of personal income tax and the single social contribution, the validity of primary documents their accounting, reflection in synthetic, analytical accounting, as well as reporting.

Keywords: control; taxes; accounting; taxation; contribution; tests; working papers; report.

References

1. Haidai, V.I. (2019), “The mechanism of state regulation of PIT in the conditions of decentralization of power in Ukraine”, Investment: practice and experience, vol. 17, pp. 69–74.
2. Dub, A.R. (2018), “Transformation of personal income tax administration: world experience and opportunities for Ukraine”, Finansy Ukrainy, vol. 5, pp. 80–93.
3. Makarenko, A.P. Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
4. Makarenko, A.P. Melikhova, T. O. And Chakalova, N.S. (2020), Teoriya i metodyka dokumentuvannya v obliku ta audyti Theory and methods of documentation in accounting and auditing [Теорія і методика документування в обліку та аудиті], ZNU, Zaporizhzhya, Ukraine.
5. Melikhova, T. and Verovkina, A. (2019), “Improvement of checking method of cash assets in national currency”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 24–29. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.24
6. Melikhova, T.O. and Nikolayenko, N.S. (2017), “Development of an inventory audit program to increase financial security of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 51- 55.
7. Melikhova, T.O. and Troyan, O.V. (2017), "Analysis of the impact of the tax burden on the level of tax security of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 33—37.
8. Ministry of Finance of Ukraine (1999), “Plan of accounts of accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations”, available at: http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/plan_sch/ (Accessed 25 Dec 2019).
9. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Law of Ukraine “OnAccounting and Financial Reporting in Ukraine”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 25 Dec 2019).
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Tax Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755 17 (Accessed 25 Dec 2019).
11. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. Podmeshalska, Y.V. and Chakalova, N.S. (2018), Bukhhalterskyy oblik: navch.-metod. posibnyk [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
12. Slieptsova, N. and Kochura, L. (2019), “Foreign experience of taxation of individuals' incomes and the realities of administering the personal income tax in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 82–85.
13. Sokolovsjka, A.M. (2019), “Income and wealth inequality and tax instruments of its decrease”, Finansy Ukrainy, vol. 6, pp. 23–41. DOI: https://doi.org/10.33763/ finukr2019.06.023
14. Sokolovsjka, A.M. and Rajnova, L.B. (2019), “Influence of taxes on income inequality in Ukraine”, Finansy Ukrainy, vol. 7, pp. 72–91. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2019.07.072
15. Suhorukova, M.O. (2016), "Fiscal policy in the context of global institutionalization: Ukraine and the experience of foreign countries", Scientific Journal "ScienceRise", vol. 7/1 (24), pp. 50—54.
16. Tanklevs'ka, N.S. (2013), "World experience of personal income taxation", Naukovi pratsi Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii. Ekonomichni nauky, vol. 1 (6). pp. 264-268.
17. Shvets', Yu.O. and Bakhmetova, Ya.Yu. (2017), “Notification of personal income: problems and prospects in Ukraine and EU”, Global and national economic problems, vol. 17, pp. 771-775.
18. Schvets, Yu.O. (2017), Opodatkuvannya doxodiv fizychnyx osib: problemy ta perspektyvy v Ukrayini ta YeS [Supplements to individuals: problems and perspectives in Ukraine and the EU], Kyiv, Ukraine.
19. Yurchyshena, L.V. (2016), “Individual income tax: mechanism of collection and source of income of the budget of Ukraine”, Finance, accounting, banks, vol. 1, no. 21, pp. 215–224
20. Makarenko, A.P. Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
21. Melikhova, T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: formyrovanye, kontrol’, efektyvnist’ [Economic security of the enterprise: formation, control, efficiency], Kherson, Ukraine.
22. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Hamova, O.V. (2015), Opodatkuvannya v systemi obliku : navch.-metod. posibnyk [Taxation in the accounting system: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
23. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Podatkove planuvannya ta minimizatsiya podatkovykh ryzykiv: navch. posibnyk [Tax planning and minimization of tax risks: teaching. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
24. Salyha, S.YA. and Melikhova, T.O. (2011), Audyt podatkiv sub'iektiv hospodariuvannia [Audit of Taxes of Business Entities], KPU, Zaporizhzhya, Ukraine.
25. Melikhova, T. and Petrenko, A. (2019), “Improvement of the method of payroll internal audit”, Agrosvit, vol. 3, pp. 38–47. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.38
26. Melikhova, T. Feofanova, I. and Magda, G. (2019), “Improvement of internal control method of deductions from wage and accruals to payroll”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 89–94. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.89
27. Melikhova, T. O. and Ivanova, M. M. (2018), “Improvement of accounting and audit of wages in the treasury”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6087 (Accessed 16 Dec 2020).
28. Melikhova, T. and Hradobik, A. (2020), “Improving documentation of inventory accounting and auditing at the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8331 (Accessed 16 Dec 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.9
29. Melikhova, T. O. and Balashova, Yu. O. (2019), “Improvement of the internal audit of inventory for improving financial security”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7503 (Accessed 16 Dec 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.10
30. Melikhova, T.O. and Yeremenko, M.R. (2012), "Conceptual bases of the accounting of wages and analysis of a tax load for increase of a level of financial safety of the enterprise", Ekonomichnyy visnyk Donbasu, vol. 1 (27), pp. 150—155.
31. Melikhova, T.O. and Holubenko, S. (2012), "Documentation of accounting for payroll calculations in order to strengthen the information security of the enterprise", Skladni systemy i protsesy, vol. 1 (21), pp. 63—67.
32. Melikhova, T.O. and Yeremenko, M. (2013), "Improvement of the analytical accounting of wage settlements for improving the quality of control", Mater. Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh, aspirantiv ta studentiv "Stan ta perspektyvy rozvytku bukhhalters'koho obliku v Ukrayini", [Mather. Allukr. Sciences-practical. Conf. young adulthood, aspirants, and students "Stan that prospect for the development of the accounting sector in Ukraine"], NU DPSU, Irpin', Ukraine, 28 feb, pp. 105—107.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2399

Відомості про авторів

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

А. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute Zaporizhia National Institute

ORCID:

0000-0002-9576-928X


Н. В. Котова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

N. Kotova

Master's student of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute Zaporizhia National Institute

Як цитувати статтю

Макаренко А. П., Котова Н. В. Удосконалення обліку і контролю оподаткування та сплати єсв та пдфо із заробітної плати працівників суб’єктів господарювання. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8428 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.7

Makarenko, А. and Kotova, N. (2020), “Improvement of accounting and control of accruation and payment of sdrs and pit from the salaries of employees of business entities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8428 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.