EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ - ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
О. В. Гладкова, Я. М. Деренська, В. Г. Котлярова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.95

УДК: 336.1:352

О. В. Гладкова, Я. М. Деренська, В. Г. Котлярова

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ - ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Анотація

Статтю присвячено питанням забезпечення фінансової стабільності комунальних некомерційних підприємств - закладів охорони здоров’я. Відзначено, що фінансова стабільність ЗОЗ є визначальним фактором, що гарантує успішне функціонування сфери охорони здоров’я, забезпечення виконання державних гарантій надання громадянам медичної допомоги. Під нею слід розуміти такий фінансовий стан закладу, при якому підтримується рівновага між зростаючими видатками та обмеженими фінансовими ресурсами, зберігається високий рівень безпеки закладу, є можливість якісно і в повному обсязі надавати медичні послуги, здійснюється постійний його розвиток.
Зазначено, що забезпечення фінансової стабільності передбачає розробку та реалізацію системи управлінських рішень щодо порядку формування, розподілу й раціонального використання фінансових ресурсів медичних закладів. В статті надано їх загальну характеристику та здійснено поточну оцінку за даними фінансового плану КНП «КОЛ» за 2018-2020 рр. Крім того, за допомогою SWOT-аналізу визначено слабкі сторони за загрозу у діяльності закладу .
За отриманими результатами було надано пропозиції щодо розширення спектру платних послуг та зовнішніх джерел фінансування ЗОЗ з метою посилення його фінансової стабільності.

Ключові слова: комунальне некомерційне підприємство; заклад охорони здоров’я; фінансова стабільність; фінансові ресурси; SWOT-аналіз; платні послуги; зовнішні джерела фінансування.

Література

1. Акимова Т. В. Финансовые ресурсы системы здравоохранения в России: дис. …кандидата экон. наук: 08.00.10 / Акимова Татьяна Валентиновна. – Саратов, 2014.– 179 с.
2. Бачина Т.А. Ерзылева А.А., Куликов О.А. Совершенствование управления финансами бюджетных учреждений здравоохранения. / Т. А. Бачина, А. А. Ерзылева, О. А. Куликов // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. - 2018. - №2 (54). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eee-region.ru/article/5404/
3. Висоцька І. Б. Проблеми забезпечення стабільності та стійкості фінансової системи України / І. Б. Висоцька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія економічна. - 2012. - Вип. 2. - С. 30-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_e_2012_2_6.
4. Загорський В. С. Управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я [текст]: монографія / В. С. Загорський, З. М. Лободіна, Г. С. Лопушняк. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 276 с.
5. Керанчук Т.Л. Фінансова стабільність підприємства і методичні аспекти її оцінки / Т. Л. Керанчук. // Економіка України. - 2000. - № 1.- С. 83–87. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9992/1/Keranchuk_EKONUKR.pdf
6. Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства від 14.02.2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://moz.gov.ua/uploads/0/3555-moz_metod_recomendations_autonomization_2018_ua_final_web (дата звернення: 15.02.2020). – Назва з екрана.
7. Олійник Л.В. Стратегічні напрями забезпечення фінансової стабільності підприємства. / Л. В. Олійник. // Фінанси, облік, банки. - 2017. - № 1. - С. 118–124.
8. Офіційний сайт Комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради". Доступ до публічної інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hospital.edukit.kr.ua/dostup_do_publichnoi_informacii/
9. Всемирная организация здравоохранения. Политика финансирования здравоохранения: руководство для лиц, принимающих решения. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277071/E-91422-rus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
10. Посилкіна О.В., Гладкова О.В. Фінанси та інвестування : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти. / О. В. Посилкіна, О. В. Гладкова. - Х. : НФаУ, 2020. - 262 с.
11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» від 17.09.1996 р. № 1138 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-п#Text
12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» від 25.12.1996 № 1548. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1548-96-п#Text
13. Топій І.І. Фінансова стабільність підприємства як запорука його розвитку в умовах ринкової економіки. / І. І. Топій. // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. - 2015. - №6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/1077-topij-i-i-zubko-n-i-finansova-stabilnist-pidpriemstva-yak-zaporuka-jogo-rozvitku-v-umovakh-rinkovoji-ekonomiki
14. Тулай О. І. Фінансове забезпечення охорони репродуктивного здоров’я в умовах трансформаційної економічної системи: дис. … кандидата екон. наук: 08.04.01 / Тулай Оксана Іванівна. – Тернопіль, 2005. – 179 с.
15. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: посібник. / Ю. С. Цал-Цалко. - К.:ЦУЛ, 2008. - 359 с.
16. Экономика и управление здравоохранением: уч. пособ. / [Л. Ю. Трушкина, Р. А. Тлепцеришев, А. Г. Трушкин, Л. М. Демьянова]. – 2­е изд. – Ростов­на­Дону: Феникс, – (Серия “Среднее профессиональное образование”) ­ 2014.– 384 с.
17. Thomson S, Foubister T., Figueras J., Kutzin J., Permanand G., Bryndová L. К вопросу о финансовой устойчивости в системах здравоохранения. - Европейская Обсерватория по системам и политике здравоохранения. 2010 г. - 56 с.

О. Hladkova, Y. Derenska, V. Kotliarova

ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY OF COMMUNAL NON-COMMERCIAL ENTERPRISES - HEALTH CARE INSTITUTIONS

Summary

The article is devoted to the issues of ensuring the financial stability of communal non-profit enterprises - health care institutions. It is noted that the financial stability of the HCI is a determining factor that guarantees the successful functioning of the health care sector, ensuring the implementation of state guarantees for the provision of medical care to citizens. It should be understood as a financial condition of the institution, which maintains a balance between rising costs and limited financial resources, maintains a high level of security of the institution, the ability to provide quality and full medical services, its constant development.
It is noted that ensuring financial stability involves the development and implementation of a system of management decisions on the formation, distribution and rational use of financial resources of medical institutions. The article provides their general characteristics and the current assessment according to the financial plan of KNE “KOL” for 2018-2020. It is established that the main source of their formation is the local budget (over 90%). Among the own revenues received by KNE “KOL”, the largest share is received from charitable contributions, grants and gifts.
Analysis of the implementation of planned indicators of expenditures showed that the main item of expenditure of the institution is operating expenses. 97% of the funds received from the local budget and 100% of own revenues are used to cover them. The value of the coefficient of financial stability of the institution is at a high level.
With the help of SWOT-analysis, it was found that against the background of significant strengths and opportunities, the weakness of KNE "KOL" is the financial constraints that do not improve the quality of medical services and ensure proper financial motivation of staff.
In order to strengthen the financial stability of KNE, it was suggested, on the one hand, at expanding the range of paid services (namely, the placement of additional paid chambers), and on the other - at attracting external sources of funding. The latter included: charitable assistance and grant funds; voluntary health insurance funds; payment of the hospital for the provision of services under agreements; payment from employers for medical services provided to employees; receipts for services provided by the hospital in addition to the standards of free medical care; for services provided to patients on their own initiative; voluntary contributions and donations; cash receipts from the provision of paid services to the population, as well as other sources that are not prohibited by the legislation of Ukraine.

Keywords: communal non-commercial enterprises; healthcare institution; financial stability; financial resources; SWOT-analysis; paid services; external sources of financing.

References

1. Akimova, T. V. (2014), “Financial resources of the healthcare system in Russia ”, Ph.D. Thesis, Finance, money circulation and credit, Saratov State Social and Economic University, Saratov, Russia
2. Bachina, T.A. Erzyleva, A.A. and Kulikov O.A. (2018), “ Improving financial management of budgetary healthcare institutions ”, Regional'naja jekonomika i upravlenie: jelektronnyj nauchnyj zhurn, [Online], vol. 2 (54), available at: http://eee-region.ru/article/5404/ (Accessed 9 Dec 2020).
3. Vysots'ka, I. B. (2012), “ Problems of ensuring the stability and stability of the financial system of Ukraine ”, Naukovyj visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. seriia ekonomichna, [Online], vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_e_2012_2_6. (Accessed 9 Dec 2020).
4. Zahors'kyj, V. S. (2010), Upravlinnia finansovymy resursamy zakladiv okhorony zdorov'ia [Managing the financial resources of health care facilities], LRIDU NADU, Lviv, Ukraine.
5. Keranchuk, T.L. (2000), “Financial stability of the enterprise and methodical aspects of its estimation”, Ekonomika Ukrainy, [Online], vol. 1, available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9992/1/Keranchuk_EKONUKR.pdf (Accessed 9 Dec 2020).
6. Ministry of Health of Ukraine (2018), “Methodical recommendations on the transformation of health care facilities from budgetary institutions into municipal non-profit enterprises”, available at: https://moz.gov.ua/uploads/0/3555-moz_metod_retsomendations_autonomization_2018_ua_final_veb (Accessed 15 Nov 2020).
7. Olijnyk, L.V. (2017), “Strategic directions of ensuring the financial stability of the enterprise”, Finansy, oblik, banky, vol. 1, pp.118–124.
8. Official site of the Municipal Non-Profit Enterprise "Kirovohrad Regional Hospital of the Kirovohrad Regional Council" (2020), “Access to public information”, available at: http://hospital.edukit.kr.ua/dostup_do_publichnoi_informacii/ (Accessed 15 Nov 2020).
9. World Health Organization. (2008), “Health financing policy: a guide for decision-makers”, available at: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277071/E-91422-rus.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accessed 15 Nov 2020).
10. Posylkina, O.V. and Hladkova, O.V. (2020), Finansy ta investuvannia [Finance and investment], NFaU, Kharkiv, Ukraine.
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (1996), Resolution “On approval of the list of paid services provided in state and municipal health care institutions and higher medical educational institutions", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-п#Text (Accessed 9 Dec 2020).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (1996), Resolution "On establishing the powers of executive authorities and executive bodies of city councils to regulate prices (tariffs)" available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1548-96-п#Text (Accessed 9 Dec 2020).
13. Topij, I.I. (2015), “Financial stability of the enterprise as a guarantee of its development in a market economy”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky. Elektronne naukove fakhove vydannia Mykolaivs'koho natsional'noho universytetu imeni V.O. Sukhomlyns'koho, [Online], vol. 6, available at: http://global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/1077-topij-i-i-zubko-n-i-finansova-stabilnist-pidpriemstva-iak-zaporuka-jogo-rozvitku-v-umovakh-rinkovoi-ekonomiki (Accessed 9 Dec 2020).
14. Tulaj, O. I. (2005), “Financial support for reproductive health in a transformational economic system”, Abstract of Ph.D. dissertation, Finance, money circulation and credit, Ternopil Academy of National Economy, Ternopil, Ukraine.
15. Tsal-Tsalko, Yu.S. (2008), Finansova zvitnist' pidpryiemstva ta ii analiz [Financial statements of the enterprise and its analysis], TsUL, Kyiv, Ukraine.
16. Trushkina, L. Ju. Tlepcerishev, R. A. Trushkin, A. G. and Dem'janova, L. (2014), Jekonomika i upravlenie zdravoohraneniem [Economics and health care management], Feniks, Rostov­on­Don, Rossia.
17. Thomson, S. Foubister, T. Figueras, J. Kutzin, J. Permanand, G. and Bryndová, L. (2010), K voprosu o finansovoj ustojchivosti v sistemah zdravoohranenija [On financial sustainability in health systems], European Observatory on Health Systems and Policies, USA.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2282

Відомості про авторів

О. В. Гладкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, економіки та забезпечення якості у фармації, Національний фармацевтичний університет

О. Hladkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Economics and Quality Assurance in Pharmacy, National University of Pharmacy

ORCID:

0000-0002-6029-9791


Я. М. Деренська

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, економіки та забезпечення якості у фармації, Національний фармацевтичний університет

Y. Derenska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Economics and Quality Assurance in Pharmacy, National University of Pharmacy

ORCID:

0000-0001-7428-6249


В. Г. Котлярова

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, економіки та забезпечення якості у фармації, Національний фармацевтичний університет

V. Kotliarova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Economics and Quality Assurance in Pharmacy, National University of Pharmacy

ORCID:

0000-0001-6966-5631

Як цитувати статтю

Гладкова О. В., Деренська Я. М., Котлярова В. Г. Оцінка фінансової стабільності комунальних некомерційних підприємств - закладів охорони здоров’я. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8430 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.95

Hladkova, О., Derenska, Y. and Kotliarova, V. (2020), “Assessment of financial stability of communal non-commercial enterprises - health care institutions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8430 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.95

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.