EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГОТІВКОВИЙ ОБІГ КРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВИКОРИСТАННЯ СІТ-КОМПАНІЙ
П. Д. Нагорний

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.98

УДК: 336.745

П. Д. Нагорний

ГОТІВКОВИЙ ОБІГ КРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВИКОРИСТАННЯ СІТ-КОМПАНІЙ

Анотація

Не дивлячись на стрімкий ріст безготівкових розрахунків в країні маса готівки у повсякденному обігу постійно зростає: приріст залишків готівки в обігу у 2019 році збільшився на 6,25 % у порівнянні з 2018 роком, при цьому зросла кількість надходжень готівки в каси банків на 9, 27 %, видача з кас банків – на 8,66 %. Одночасно, за даними НБУ кількість комерційних банків, що займаються інкасацією та перевезення валютних цінностей, в останні роки значно зменшилось. На сьогодні служби інкасації є у семи банках та 10 СІТ-компаній мають ліцензію на виконання послуг з інкасацій. Це вказує на перспективи у розвитку небанківських установ, що мають бажання розвиватись у напрямку надання послуг по перевезенню валютних цінностей та їх обробці і збереженню.
Перехід готівкового обігу на делеговану модель, прийнятий центральним банком країни, передбачає розвиток СІТ-компаній в даному напрямку.
Автором статті проведений аналіз роботи СІТ-компаній по інкасації та перевезенню готівки, перспективи її обробки та зберігання, розкриті причини повільного завоюання ними ринку інкасацій.
З метою розкриття теми статті автором використано ряд методів, серед яких метод аналізу, синтезу, порівняння та прогнозування.
В наслідок аналізу роботи банків та СІТ-компаній по інкасації, перевезенню, обробці та зберіганню валютних цінностей автором зроблені висновки малоефективної їх роботи, що разом з іншими причинами приведе до погіршення якості готівки в обігу.

Ключові слова: готівка в обігу; інкасація; перевезення; СІТ-компанії; уповноважені банки.

Література

1. Гроші та кредит: підручник / [М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко та ін.] ; за наук. ред. М. І. Савлука ; [редкол.: М. І. Диба (голова), І. Б. Івасів, А. М. Мороз та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 6-те вид., переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2011. – 590 с.
2. Дзюблюк О. В. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: монографія / О. В. Дзюблюк, В. В. Корнєєв, В. І. Міщенко та ін. ; за ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2017. – 298 с.
3. Є.В. Крикавський, О.М. Толстой. Концепція організації готівково- обігу в Україні. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/34201/1/12_64-69.pdf (дата звернення 10.09.2020).
4. О.Пилипець. Засідання клубу банкірів в національному банку. Новини АРЖК. - URL: http://www.re-finance.com.ua/?p=886 (дата звернення 10.09.2020).
5. Федець А.В. Удосконалення механізму державного регулювання ринку надання послуг з інкасації коштів та перевезень валютних цінностей в Україні. URL: http://edu.lvivacademy.com/article/view/186770 (дата звернення 10.09.2020).
6. О.Ткаченко. Підрозділ Нацбанку більше не забезпечуватиме Кіровоградщину готівкою. Перша електронна газета. URL: https://persha.kr.ua/news/economy/134255-pidrozdil-natsbanku-bilshe-nezabezpechuvatyme-kirovogradshhynu-gotivkoyu/ (дата звернення 10.09.2020).
7. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України. Затв. Постановою Правління НБУ від 03.12.2003 р. № 520. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0033-04#Text (дата звернення 10.09.2020).
8. Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації. Затв. Постановою Правління НБУ від 24.12.2015 р. № 926. Редакція від 18.07.2019. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0926500-15#n11 (дата звернення 10.09.2020).
9. Заберите деньги: как в Украине работает инкассация.URL: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/zaberite-dengi-kak-v-ukraine-rabotet-inkassacija-323144/ (дата звернення 10.09.2020).
10. Нагорний П.Д. Шлях до змін: трансформація Національного банку України. Вісник ХНУ. 2020. № 3. С. 85-94.
11. Річний звіт 2019 р. Сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2019.pdf?v=4 (дата звернення 10.09.2020).
12. Про внесення змін до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування. Постанова правління НБУ від 19.08.2020 р. № 120. URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_19082020_120 (дата звернення 10.09.2020).
13. Концепція організації готівкового обігу в Україні. URL: https://bank.gov.ua/ua/file/download?file=Cash_management_strategy_pr_2016-08-08.pdf (дата звернення 10.09.2020).

P. Nagorny

CASH CIRCULATION OF THE COUNTRY THROUGH THE PRISM OF USING NETWORKS

Summary

Despite the rapid growth of non-cash payments in the country, the mass of cash in circulation is constantly growing: the growth of cash balances in circulation in 2019 increased by 6.25% compared to 2018, while the number of cash receipts at banks' cash desks increased by 9, 27 %, issuance from the cash desks of banks - by 8.66%. At the same time, according to the NBU, the number of commercial banks engaged in the collection and transportation of currency values has decreased significantly in recent years. Today, collection services are available in seven banks and 10 As a result of the analysis of the work of banks and CIT-companies (Сash-in-Tranzit) on collection, transportation, processing and storage of currency values, the author concluded that their work is inefficient, which, along with other reasons, will lead to a deterioration in the quality of cash in circulation.
This indicates the prospects for the development of non-banking institutions that want to develop in the direction of providing services for the transportation of currency values and their processing and storage.
The transition of cash circulation to the delegated model adopted by the country's central bank envisages the development of Cash-in-Tranzit in this direction in parallel with the authorized banks. At the same time, the regional offices of the National Bank of Ukraine are being liquidated. In the final version, the cash flow from the regulator will be handled by two cash centers: in Kyiv and Lviv.
The author of the article analyzes the work of Сash-in-Tranzit on cash collection and transportation, prospects of its processing and storage, reveals the reasons for their slow conquest of the collection market.
In order to reveal the topic of the article, the author used a number of methods, including the method of analysis, synthesis, comparison and prediction.
As a result of the analysis of the work of banks and Сash-in-Tranzit on collection, transportation, processing and storage of currency values, the author concluded that their work is inefficient, which, along with other reasons, will lead to a deterioration in the quality of cash in circulation.

Keywords: cash in circulation; collection; transportation; Сash-in-Tranzit; authorized banks.

References

1. Savluk, M. I. Moroz, A. M. Lazepko, I. M. and others (2011), Hroshi ta kredyt: pidruchnyk [Money and credit: a textbook], 6th ed., M-vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy, KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 590.
2. Dziubliuk, O. V. Kornieiev, V. V. Mishchenko, V. I. and others (2017), Teoriia i praktyka hroshovoho obihu ta bankivskoi spravy v umovakh hlobalnoi finansovoi nestabilnosti: monohrafiia [Theory and practice of money circulation and banking in the conditions of global financial instability], FOP Osadtsa Yu.V., Ternopil, Ukraine, P. 298.
3. Krykavskyi, Ye.V. and Tolstoi, O.M. "The concept of organization of cash circulation in Ukraine", Lviv Polytechnic National University Institutional Repository, available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/34201/1/12_64-69.pdf (Accessed 10 Sept 2020).
4. Pylypets, O. "Meeting of the bankers' club in the national bank", Novyny ARZhK, [Online], available at: http://www.re-finance.com.ua/?p=886 (Accessed 10 Sept 2020).
5. Fedets, A.V. "Improving the mechanism of state regulation of the market for the provision of services for the collection of funds and transportation of currency values in Ukraine", [Online], available at: http://edu.lvivacademy.com/article/view/186770 (Accessed 10 Sept 2020).
6. Tkachenko, O. "The branch of the National Bank will no longer provide Kirovohrad region with cash", Persha elektronna hazeta, [Online], available at: https://persha.kr.ua/news/economy/134255-pidrozdil-natsbanku-bilshe-nezabezpechuvatyme-kirovogradshhynu-gotivkoyu/ (Accessed 10 Sept 2020).
7. National Bank of Ukraine (2003), Resolution of the Board of the NBU "Instruction on the organization of transportation of currency values and collection of funds in the institutions of banks of Ukraine", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0033-04#Text (Accessed 10 Sept 2020).
8. National Bank of Ukraine (2019), Resolution of the Board of the NBU "Regulations on the procedure for issuing licenses to legal entities to provide collection services to banks", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0926500-15#n11 (Accessed 10 Sept 2020).
9. "Take the money: how cash collection works in Ukraine", [Online], available at: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/zaberite-dengi-kak-v-ukraine-rabotet-inkassacija-323144/ (data zvernennja 10.09.2020).
10. Nahornyi, P.D. (2020), "The way to change: transformation of the National Bank of Ukraine", Visnyk KhNU, vol. 3, pp. 85-94.
11. National Bank of Ukraine, Annual Report 2019, [Online], available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2019.pdf?v=4 (Accessed 10 Sept 2020).
12. National Bank of Ukraine (2020), Resolution of the Board of the NBU "On Amendments to Tariffs for Services (Transactions) Provided (Performed) by the National Bank of Ukraine in the System of Electronic Payments and in the Sphere of Settlement and Cash Services", [Online], available at: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_19082020_120 (Accessed 10 Sept 2020).
13. National Bank of Ukraine, The concept of organizing cash circulation in Ukraine, [Online], available at: https://bank.gov.ua/ua/file/download?file=Cash_management_strategy_pr_2016-08-08.pdf (Accessed 10 Sept 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2263

Відомості про авторів

П. Д. Нагорний

к. т. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

P. Nagorny

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Khmelnytsky Cooperative Trade and Economic Institute, Khmelnytsky, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3569-2313

Як цитувати статтю

Нагорний П. Д. Готівковий обіг країни через призму використання сіт-компаній. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8433 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.98

Nagorny, P. (2020), “Cash circulation of the country through the prism of using networks”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8433 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.98

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.