EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Л. М. Очеретько, Г. І. Удовиченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.101

УДК: 331.28

Л. М. Очеретько, Г. І. Удовиченко

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

В статті розглянуто дослідження значення заробітної плати для працівників і роботодавців, керівні регламентні та нормативні документи згідно яких ведеться облік розрахунків з оплати праці на підприємстві. Проаналізовано результати досліджень вчених стосовно удосконалення обліку оплати праці.
Висвітлено проблему у роботі підприємств зарубіжних країн, що виникла завдяки пандемії COVID-19, яка сколихнула всю планету, та розглянуто карантинні заходи щодо недопущення розповсюдження інфекції і питання яким чином у всіх країнах світу в цій ситуації підтримують роботодавців.
Розглянуто карантинні заходи, щодо непоширення пандемії в Україні, задля недопущення повної зупинки роботи підприємства та забезпечення охорони праці та здоров’я працівників. До таких заходів окрім дотримання соціальної дистанції, дотримання протиепідемічних заходів, щозмінної дезінфекційної обробки використовуваних засобів праці, обмеження спільного використання інструментів та інших засобів праці які передаються від одного працівника іншим відносяться також деякі зміни у роботі підприємств: запровадження дистанційної роботи, гнучкого графіку роботи, введення простою, надання щорічних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати та інші.
Розглянуто статті Кодексу закону України про працю, в яких описано порядок і правила працівників у запропонованих заходах для запобігання поширенню пандемії. Згідно цих статей при впровадженні будь-якого із запропонованих заходів обов’язковим є дотримання норми тривалості робочого часу для працівника, а при зміні умов праці оформлення документів на ці зміни. Розглянуто правила нарахування та оплати заробітної плати під час карантину.
Для подолання недоліків у обліку заробітної плати запропоновані пропозиції та удосконалення, які полегшать роботу підприємства.
Встановлено, що одним із важливих напрямів удосконалення обліку на підприємстві для більш точного і ефективного обліку оплати праці є впровадження розбивки додаткових субрахунків до вже існуючих за аналітичними рахунками та проведенням додаткових виплат робітникам, які працюють дистанційно за використання персональної техніки та застосування своїх методів для отримання інформації при виконанні роботи.

Ключові слова: заробітна плата; законодавчі акти; пандемія коронавірусу; дистанційна (надомна) робота; гнучкий режим робочого часу; робота змінами; простій;робочий час; неповний робочий час; скорочена тривалість робочого часу; відпустка без збереження заробітної плати.

Література

1. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 07.05.2020, №588-ІХ.
2. Закон України від 06.12.2016р. №1774- VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
3. Закон України від 14.10.2014 №1702-VII «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
4. Кодекс законів про працю України від 30.03.2020, №540-ІХ.
5. Колосок А.М. Шляхи вдосконалення організації обліку оплати праці на підприємстві / А.М. Колосок. канд. екон. наук. // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2011.
6. Мельник Т.Г. Облік, аналіз та аудит праці і її оплати. автореф. дис. канд. екон. наук за спец. 08.06.04 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Т.Г.Мельник. – К.:, 2006. – 12 с.
7. Наказ від 13.01.2004 №5 «Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати».
8. Постанова КМУ від 11.03.2020 №211 Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19
9. Постанова КМУ від 03.04.1993 №245 Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій.
10. Постанова КМУ від 05.10.2016 №741 Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня.
11. Постанова КМУ від 27.05.2020 №410 Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати.
12. Суліменко Л.А, Киян А.В, Вітер С.А. Облік і аналіз розрахунків з оплати праці: канд. екон. наук. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Л.А.Суліменко, А.В.Киян, С.А.Вітер.
13. Штик Ю.В. Бухгалтерський облік винагород працівникам торгівельно-виробничих підприємств. автореф. дис. канд. екон. наук за спец.08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Ю.В.Штик.
14. Шульга Н.В. Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів: автореф. дис. канд. екон. наук за спец. 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Н.В. Шульга. – К.:, 2008. – 18 с.

L. Ocheretko, H. Udovychenko

IMPROVEMENT OF SALARY ACCOUNTING AT THE ENTERPRISE

Summary

The article examines the research of the importance of wages for employees and employers, leading regulatory and normative documents according to which the accounting of wages' calculations in the enterprise is performed. The results of scientists' research in relation to improving payroll accounting are analyzed.
The problem in the work of foreign enterprises caused by the COVID-19 pandemic, which shook the whole planet, is covered, and quarantine measures aimed at preventing the spread of infection as well as how employers in all countries are being supported in this situation are considered.
Quarantine measures have been considered to halt the spread of the pandemic in Ukraine, in order to prevent the complete shutdown of the enterprise and to ensure the protection of labor and health of employees. Such measures, in addition to social distancing, anti-epidemic measures, disinfection treatment of used means of work on every work shift, restrictions on shared usage of tools and other means of labor transferred from one employee to another also include certain changes in the work of enterprises: introduction of remote employment, flexible work schedule, implementation of downtime, granting annual leave and unpaid leave, and others.
Articles of the Labor Code of Ukraine are reviewed, which describe the procedure and rules of work of employees in the proposed measures to prevent the spread of the pandemic. According to these articles, when implementing any of the proposed measures, it is mandatory to comply with the working hours duration norm for the employee, and when changing working conditions, to prepare the documents for these changes. The rules of accrual and payment of wages during quarantine are considered.
To overcome the shortcomings in the accounting of wages, proposals and improvements are suggested that will facilitate the work of the enterprise.
It is established that one of the important areas of improving accounting at the enterprise for more accurate and efficient salary accounting is the introduction of a breakdown of additional sub-accounts to already existing analytical accounts and additional payments to employees who work remotely for personal equipment usage and application of their own methods of obtaining information when performing work.

Keywords: wages; legislation; coronavirus pandemic; remote (home) employment; flexible working hours; shift work; downtime; working hours; part-time; reduced working hours; unpaid leave.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), Law of Ukraine "On protection of the population from infectious diseases”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-20#Text (Accessed 30 Nov 2020).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2016), Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1774-19#Text (Accessed 30 Nov 2020).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#Text (Accessed 30 Nov 2020).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), “Code of Labor”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20#Text (Accessed 30 Nov 2020).
5. Kolosok, A.M (2011), “Ways to improve the organization of payroll accounting at the enterprise”, Scientific Bulletin of Volyn State University named after Lesya Ukrainka, vol. 22, pp.110-113.
6. Melnik, T.G (2005), “Accounting, analysis and audit of labor and its payment”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kyiv, Ukraine.
7. State Statistics Service of Ukraine (2004), Order "On approval of the Instruction on wage statistics”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04#Text (Accessed 30 Nov 2020).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution “On prevention of the spread of the COVID-19 virus crown on the territory of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text (Accessed 30 Nov 2020).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (1993), Resolution “On part-time work of employees of state enterprises, institutions and organizations”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/245-93-%D0%BF#Text (Accessed 30 Nov 2020).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution “On approval of the List of industries, shops, professions and positions with harmful working conditions, work in which gives the right to a reduced working week”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/741-2016-%D0%BF#Text (Accessed 30 Nov 2020).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution “On approval of the procedure for calculating the average salary”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/410-2020-%D0%BF#Text (Accessed 30 Nov 2020).
12. Sulimenko, L.A. Kiyan, A.V. and Viter, S.A. (2018), “Accounting and analysis of payroll calculations”, available at: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9975 (Accessed 30 Nov 2020).
13. Shtyk, Yu.V. (2016), “Accounting for wages of employees of trade and production enterprises”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kharkiv, Ukraine.
14. Shulga, NV (2008), “Accounting and audit of payroll calculations and analysis of the efficiency of labor resources”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kyiv, Ukraine.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2352

Відомості про авторів

Л. М. Очеретько

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Національний університет «Запорізька політехніка»

L. Ocheretko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, National University “Zaporozhye Polytechnic”

ORCID:

0000-0001-9159-5094


Г. І. Удовиченко

магістрант кафедри обліку та оподаткування, Національний університет «Запорізька політехніка»

H. Udovychenko

Master's student of the Department of Accounting and Taxation, National University “Zaporozhye Polytechnic”

ORCID:

0000-0003-2916-7202

Як цитувати статтю

Очеретько Л. М., Удовиченко Г. І. Удосконалення обліку заробітної плати на підприємстві. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8436 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.101

Ocheretko, L. and Udovychenko, H. (2020), “Improvement of salary accounting at the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8436 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.