EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
О. П. Атаманюк, Л. М. Коцюбинська

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.102

УДК: 338.4:657.526

О. П. Атаманюк, Л. М. Коцюбинська

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

Анотація

У статті здійснено узагальнення теоретичних засад визначення сутності інноваційного розвитку в агровиробництві та при проведенні кваліфікаційної експертизи сортів рослин .У результаті економічних досліджень викладено теоретично-практичне узагальнення та нові підходи до вирішення наукової проблеми інноваційного розвитку УІЕСР. Проведено оцінку інноваційного потенціалу УІЕСР, сучасного стану організації інноваційного розвитку при проведенні науково-технічної експертизи сортів рослин. Визначено фактори, що впливають на інноваційне становище та складові інноваційного потенціалу УІЕСР. Проаналізовано основні показники інноваційного розвитку УІЕСР, визначено їх вплив на отримання результатів діяльності шляхом використання потенціалу інноваційного розвитку. Здійснено кількісний аналіз основних показників інноваційного розвитку УІЕСР за 2018-2020 по трьох напрямках: дослідження і розробки, придбання машин та обладнання, придбання програмного забезпечення. Виявлено позитивну динаміку збільшення балансової вартості основних виробничих засобів, визначено низький рівень позитивної динаміки щодо кількості та рівню освіти персоналу УІЕСР, встановлено високий коефіцієнт рівня наукової діяльності УІЕСР. Проаналізовано стан оновлення матеріально-технічної бази УІЕСР в рамках виконання «Програми технічного переоснащення Українського інституту експертизи сортів рослин, у тому числі сучасної матеріально-технічної бази для лабораторних та польових досліджень, закупівлі сучасного лабораторного обладнання та малогабаритної селекційної техніки на 2019 - 2023 роки» за підсумками 2017-2019 років. Визначено пріоритети і напрями впровадження інновацій в Українського інституту експертизи сортів рослин для подальшого забезпечення процесу проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин за рахунок раціонального використання інноваційних можливостей. Аргументовано, що зміцнення і оновлення матеріально-технічної бази, використання власних наукових досліджень і розробок, та застосування інноваційної кадрової політики сприятиме формуванню атмосфери самоврядування, забезпечення творчого характеру праці, розвитку і реалізації інноваційного потенціалу установи

Ключові слова: інновації; експертиза сортів рослин; показники інноваційної діяльності; технічне оновлення; наукомісткість.

Література

1. Закон України. Київ, 10.02.1995 № 51/95-ВР. Про наукову і науково-технічну експертизу: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#Text
2.Закон України від 5.12.2012 № 3715-17 Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.
3.Верба В. А. Методичні рекомендації з оцінки інноваційного потенціалу підприємства. Проблеми науки. 2003. №3. С. 22–31.
4.Гречан А. П. Теоретичні засади визначення інноваційного потенціалу підприємства. Економіка та держава. 2005. № 7. С. 34-37.
5.Йохна М. А., Стадник В. В. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. Посібник. К. : Академія, 2005. 400 с.
6.Ільків Л. А. Інноваційний потенціал аграрного підприємства: сутність та стратегія використання. Інноваційна економіка. 2013. № 8. С. 86-88.
7.Янковська О. І. Особливості інновацій в сільському господарстві Економіка. Управління. Інновації. 2010. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_ 2010_2_54.
8.Харів П.С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів. Економічна думка. 2003. 326 с. . URL http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/569/1/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf

E. Atamaniyk, L. Kotsyubynska

ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

Summary

The article generalizes the theoretical foundations of determining the essence of innovative development in agricultural production and during the qualification examination of plant varieties. As a result of economic research, theoretical and practical generalization and new approaches to solving the scientific problem of innovative development. An assessment of the innovative potential of Ukrainian Institute for Plant Variety Examination, the current state of the organization of innovative development in the scientific and technical examination of plant varieties. The factors influencing the innovation position and components of the innovation potential of Ukrainian Institute for Plant Variety Examination are identified. The main indicators of innovative development of Ukrainian Institute for Plant Variety Examination are analyzed, their influence on receiving results of activity by use of potential of innovative development is defined. A quantitative analysis of the main indicators of innovative development of Ukrainian Institute for Plant Variety Examination for 2018-2020 in three areas: research and development, purchase of machinery and equipment, purchase of software. Positive dynamics of increase of book value of fixed assets is revealed, low level of positive dynamics concerning quantity and level of education of Ukrainian Institute for Plant Variety Examination personnel is defined, high coefficient of level of scientific activity of Ukrainian Institute for Plant Variety Examination is established. The state of updating the material and technical base of Ukrainian Institute for Plant Variety Examination in the framework of the "Program of technical re-equipment of the Ukrainian Institute for Plant Variety Examination, including modern material and technical base for laboratory and field research, purchase of modern laboratory equipment and small breeding equipment for 2019 - 2023" for results of 2017-2019. Priorities and directions of introduction of innovations in the Ukrainian institute of examination of plant varieties for further maintenance of process of carrying out of qualitative examination of plant varieties at the expense of rational use of innovative opportunities are defined. The article argues that strengthening and updating the material and technical base, the use of its own research and development, and the application of innovative personnel policy will contribute to the formation of an atmosphere of self-government, ensuring the creative nature of work, development and implementation of innovative potential.

Keywords: innovations; examination for plant varieties; indicators of innovation activity; technical updating; knowledge intensity.

References

1.The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine “About scientific and scientific and technical examination”, available at: http://https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 15 December 2020).
2.The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "About priority directions of innovative activity in Ukraine”, available at:. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3715-17. (Accessed 15 December 2020).
3.Verba, V. A. (2003), “Methodical recommendations for assessing the innovative potential of the enterprise”, Problemy nauky, Vol. 3, pp. 22-31.
4.Grechan, A. P. (2005), “Theoretical bases of definition of innovative potential of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 34-37.
5.Yokhna, M. A. and Stadnyk, V. V. (2005), Ekonomika i orhanizatsiia innovatsijnoi diial'nosti [Economics and organization of innovation], Akademiya, Kyiv, Ukraine.
6.Ilkiv, L. A. (2013), “Innovative potential of agrarian enterprise: essence and strategy of use”, Innovatsiyna ekonomika, vol.8, pp.86-88.
7. Yankovska, O. I. (2010), “Features of innovations in agriculture Economics”, Ekonomika. Upravlinnya. Innovatsiyi, vol.2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2010_2_54. (Accessed 15 December 2020).
8. Khariv, P. S. (2003), “Innovative activity of the enterprise and economic estimation of innovative processes”, Ekonomichna dumka, available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/569/1/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf/ (Accessed 15 December 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2379

Відомості про авторів

О. П. Атаманюк

к. е. н., заступник завідувача відділу науково-організаційної роботи, Український інститут експертизи сортів рослин

E. Atamaniyk

PhD in Economics, Deputy Head of the Department of scientific and organizational work, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

ORCID:

0000-0002-0952-1748


Л. М. Коцюбинська

старший науковий співробітник відділу науково-організаційної роботи, Український інститут експертизи сортів рослин

L. Kotsyubynska

Senior Researcher of the Department of scientific and organizational work, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

ORCID:

0000-0001-7276-6935

Як цитувати статтю

Атаманюк О. П., Коцюбинська Л. М. Аналіз основних показників інноваційного розвитку українського інституту експертизи сортів рослин. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8437 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.102

Atamaniyk, E. and Kotsyubynska, L. (2020), “Analysis of the main indicators of innovative development of the ukrainian institute for plant variety examination”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8437 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.102

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.