EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИЗИК ВТРАТИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА ЙОГО МІСЦЕ В КЛАСИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ
Т. Ю. Лелеко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.206

УДК: 336.71

Т. Ю. Лелеко

РИЗИК ВТРАТИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА ЙОГО МІСЦЕ В КЛАСИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ

Анотація

В статті розглянуто оцінку наукових підходів до класифікації банківських ризиків, уточнено їх класифікаційні ознаки, визначено місце ризику втрати фінансової стійкості у запропонованій класифікації. Складність ідентифікації ризиків пов'язана з нечіткістю і різноспрямованістю позицій по виділенню класифікаційних ознак. Уточнення класифікації видів ризиків, буде сприяти поліпшенню теоретичних основ ризик-менеджменту в розрізі вдосконалення ідентифікації та оцінки ризиків і розробці та удосконалені дієвих заходів в умовах мінливого зовнішнього середовища. Визначено місце ризику втрати фінансової стійкості в сформованій класифікації ризиків та уточнено його сутність: під ризиком втрати фінансової стійкості слід розуміти можливий стан банку, який характеризується не збалансованістю фінансових потоків, не достатністю коштів для підтримки своєї платоспроможності та ліквідності, а також не рентабельністю діяльності.

Ключові слова: ризик втрати фінансової стійкості; банківські ризики; систематизація ризиків; класифікація ризиків.

Література

1. Офіційний веб-сайт НБУ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://bank.gov.ua
2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 року N679-Х1V (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1999.
3. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник / Л.О. Примостка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с.
4. Козьменко С. М. Стратегічний менеджмент банку [Текст] : навч. посіб./ С. М. Козьменко, Ф. І. Шпиг, І. В. Волошко. – Суми : Університетська книга, 2003. – 734 с.
5. Кириченко О., Гіленко І., Роголь С., Сиротян С., Нємой О. Банківський менеджмент: Навч. посіб. / К.: Знання-Прес, 2002. - 438 с.
6 Пернарівський, О. В. Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків [Текст] / О. В. Пернарівський // Вісник Національного банку України. – 2004. – № 4. – С. 44–49.
7. Васюренко, О. В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків [Текст] : навчальний посібник / О. В. Васюренко, К. О. Волохата. – К. : Знання, 2006. – 463 с
8. Вітлінський, В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком [Текст] : навчально-методичний посібник / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко. – К. : КНЕУ, 2000. – 292 с.
9. Донець, Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання [Текст] : навчальний посібник / Л. І. Донець. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

T. Leleko

THE RISK OF LOSS OF FINANCIAL STABILITY AND ITS PLACE IN THE CLASSIFICATION OF RISKS

Summary

The article considers the assessment of scientific approaches to the classification of banking risks, clarifies their classification features, identifies the place of risk of loss of financial stability in the proposed classification. The complexity of risk identification is due to the vagueness and diversity of positions on the allocation of classification features. Clarification of the classification of types of risks will help to improve the theoretical foundations of risk management in terms of improving the identification and assessment of risks and the development and improvement of effective measures in a changing environment. The place of risk of loss of financial stability in the formed classification of risks is defined and its essence is specified: under risk of loss of financial stability it is necessary to understand a possible condition of bank which is characterized by imbalance of financial flows, insufficiency of means for maintenance of the solvency and liquidity. The purpose of the article is to assess scientific approaches to the classification of banking risks, clarify their classification features and types, determine the place of risk of loss of financial stability in the proposed classification. Given the uncertainty of the external environment, banks need to create financial tactics through a risk management system. This system includes the identification, and classification of risks, their assessment, development of measures to reduce or eliminate hazards. As the review of the economic literature shows, the diversity of scientific approaches to the formation of signs of classification of banking risks, the selection of their types and forms, methodologies for their identification and further evaluation is observed. Scientific approaches, isolated and systematized common features and differences are considered. Unresolved and contradictory theoretical issues of systematization of banking risks, the need to clarify the place of risk of loss of financial stability determines the demand for the topic of study and determines the purpose of the article.

Keywords: isk of loss of financial stability; banking risks; systematization of risks; risk classification.

References

1. National Bank of Ukraine, available at: https://bank.gov.ua
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Law of Ukraine "On the National Bank of Ukraine" Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy.
3. Prymostka, L.O. (2004), Finansovyi menedzhment u banku: pidruchnyk [Financial management in the bank: a textbook], 2nd ed., KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 468.
4. Kozmenko, S. M. Shpyh, F. I. and Voloshko, I. V. (2003), Stratehichnyi menedzhment banku [Strategic management of the bank], Universytetska knyha, Sumy, Ukraine, P. 734.
5. Kyrychenko, O. Hilenko, I. Rohol, S. Syrotian, S. and Niemoi, O. (2002), Bankivskyi menedzhment: Navch. posib. [Banking Management], Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine, P. 438.
6 Pernarivskyi, O. V. (2004), "Analysis, assessment and ways to reduce banking risks", Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, vol. 4, pp. 44–49.
7. Vasiurenko, O. V. and Volokhata, K. O. (2006), Ekonomichnyi analiz diialnosti komertsiinykh bankiv [Economic analysis of commercial banks], Znannia, 2006. – Kyiv, Ukraine, P. 463.
8. Vitlinskyi, V. V. and Verchenko, P. I. (2000), Analiz, modeliuvannia ta upravlinnia ekonomichnym ryzykom [Analysis, modeling and management of economic risk], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 292.
9. Donets, L. I. (2006), Ekonomichni ryzyky ta metody yikh vymiriuvannia [Economic risks and methods of their measurement], Tsentr navchalnoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 312.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2205

Відомості про авторів

Т. Ю. Лелеко

аспірант, Університет банківської справи, м. Львів

T. Leleko

Postgraduate student, University of Banking, Lviv

ORCID:

0000-0002-7481-0685

Як цитувати статтю

Лелеко Т. Ю. Ризик втрати фінансової стійкості та його місце в класифікації ризиків. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8438 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.206

Leleko, T. (2020), “The risk of loss of financial stability and its place in the classification of risks”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8438 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.206

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.