EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ МИТНИХ ПОСЛУГ
Д. А. Міщенко, В. В. Даценко, В. Д. Хурдей

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.8

УДК: 658.339

Д. А. Міщенко, В. В. Даценко, В. Д. Хурдей

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ МИТНИХ ПОСЛУГ

Анотація

У статті зазначено, що перспективним напрямом подальшого розвитку інституту митного адміністрування є впровадження елементів маркетингу у практику роботи митних органів в Україні. В свою чергу, необхідність вдосконалення системи управління державними митними послугами на принципах маркетингу робить досить актуальним завдання розробки теоретико-методологічного підґрунтя цієї діяльності і концепції маркетингу в даній сфері.
Наголошено, що маркетинг у сфері митних послуг передбачає проведення відповідних досліджень, формування на їх основі вимог до системи митних послуг і активного просування митних послуг в приватному і державному секторах. Сучасна концепція маркетингу митних послуг націлена на вирішення проблем економічної безпеки і сприяння торгівлі за допомогою застосування митного інструментарію на рівні вимог міжнародних стандартів.
Визначено, що одним з основних напрямків маркетингу митних послуг є забезпечення ефективної взаємодії митних органів та підприємств в сфері бізнесу, що може бути досягнуто, зокрема, шляхом застосування інструментарію маркетингових досліджень. Проведення маркетингового дослідження у митній сфері дозволяє зібрати та провести аналіз відомостей про митні технології і послуги, що не задовольняють споживачів, визначити вузькі місця в сервісному обслуговуванні споживачів митних послуг, розробити відповідні маркетингові рішення щодо розв'язання виявлених проблем. Встановлено, що для маркетингового дослідження у сфері митних послуг можуть застосовуватися такі методи: експертне опитування; масове опитування учасників ЗЕД; оцінка ключових показників роботи митних органів та їх зіставлення; оцінка економічної ефективності роботи митних органів.
Зазначено, що організація та проведення маркетингового дослідження у митній сфері повинні відбуватися з врахуванням того, що послуги митних органів надаються у вигляді послуги-продукту, послуги-технології, послуги-системи або у вигляді їх комбінації в умовах конкретно поставленого завдання; митний маркетинг передбачає здійснення системного аналізу ринку, з метою формування особливих вимог до системи митних послуг і активного просування цих послуг в приватному і державному секторах; ефективність маркетингу передбачає вирішення завдань аналізу і синтезу послуг та стратегій їх надання з орієнтацією на потреби споживачів; пошук оптимальних рішень проводиться в процесі маркетингового дослідження сфери митної справи, формування вимог до системи митних послуг, моделювання та проектування системи митних послуг.

Ключові слова: митні послуги; маркетинг; маркетингові дослідження; зовнішньоекономічна діяльність.

Література

1. Гребельник О. П. Митна справа. К. : Центр учб. літ., 2010. 472 с.
2. Дубініна А.А., Сорокіна С.В., Зельніченко О.І. Митна справа. К. : Центр учб. літ., 2010. 320 с.
3. Келлер К., Котлер Ф. Глава 4. Проведение маркетинговых исследований Маркетинг менеджмент (15-е изд.). Издательство: Питер, 2018. с. 848-848. 978-5-4461-0422-2. URL: https://kniga.biz.ua/pdf/0476-Marketing-mamagement.pdf
4. Крисоватий А.І., Герчаківський С.Д., Дем’янюк О.Б. Митна справа. Тернопіль : ВПЦ «Екон. думка ТНЕУ», 2014. 540 с.
5. Міщенко Л.О., Міщенко Д.А. Маркетингове дослідження бізнес-середовища в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8177 (дата звернення: 10.12.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.50
6. Макрусев В.В., Любкина Е.О. Маркетинг и мониторинг в решении проблемы сервисно-ориентированного таможенного администрирования. Приоритетные научные направления: от теории к практике. 2017. № 3. С. 120-124.
7. Новікова К.І. Перспективні напрямки використання інформаційних технологій для вдосконалення управлінських процесів у митних органах України. Економіка. 2012. № 2. С.191–194.
8. Організація виробничої та маркетингової діяльності малого і середнього бізнесу :монографія / за наук. ред. д.е.н., професора, академіка АЕНУ К.С. Жадька. Дніпро : УМСФ, 2019. 224 с.(Сер. «Бізнес. Економіка. Фінанси»).
9. Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю. Маркетинг: навчальний посібник. 3-тє вид., переробл. і доповн. Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. 362 с.
10. Семенова Л. Ю., Даценко В. В., Хурдей В. Д. Маркетинг 4.0. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8322 (дата звернення: 08.12.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.60
11. Тюріна Н.М., Карвацка Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. К. : Центр учб. літ., 2013. 408 с.
12. Урбанєц М. Міжнародний маркетинг міжнародної торгівлі та митної справи. Молодь і ринок №8 (91), 2012. С. 19-25.

D. Mishchenko, V. Dacenko, V. Khurdei

MARKETING RESEARCH IN THE FIELD OF CUSTOMS SERVICES

Summary

The article states that a promising direction for further development of the institute of customs administration is the introduction of elements of marketing in the practice of customs authorities in Ukraine. In turn, the need to improve the management of public customs services on the principles of marketing makes it very important to develop a theoretical and methodological basis for this activity and the concept of marketing in this area.
It is emphasized that marketing in the field of customs services involves conducting relevant research, forming on their basis the requirements for the system of customs services and the active promotion of customs services in the private and public sectors. The modern concept of marketing of customs services is aimed at solving problems of economic security and trade facilitation through the use of customs tools at the level of international standards.
It is determined that one of the main directions of marketing of customs services is to ensure effective interaction of customs authorities and enterprises in the field of business, which can be achieved, in particular, through the use of marketing research tools. Conducting marketing research in the customs sphere allows to collect and analyze information on customs technologies and services that do not satisfy consumers, identify bottlenecks in customer service of customs services, develop appropriate marketing solutions to address identified problems. It is established that the following methods can be used for marketing research in the field of customs services: expert survey; mass survey of FEA participants; assessment of key performance indicators of customs authorities and their comparison; assessment of economic efficiency of customs authorities.
It is noted that the organization and conduct of marketing research in the customs field should take into account the fact that the services of customs authorities are provided in the form of product-service, service-technology, service-system or a combination of them in terms of specific tasks; customs marketing involves the implementation of a systematic analysis of the market, in order to form special requirements for the system of customs services and the active promotion of these services in the private and public sectors; marketing efficiency involves solving problems of analysis and synthesis of services and strategies for their provision with a focus on consumer needs; the search for optimal solutions is carried out in the process of marketing research in the field of customs, the formation of requirements for the system of customs services, modeling and design of the system of customs services.

Keywords: customs services; marketing; marketing research; foreign economic activity.

References

1. Grebelnik, O.P. (2010), Mytna sprava [Customs business], Tsentr uchb. lit., Kyiv, Ukraine.
2. Dubinina, A.A. Sorokina, S.V. and Zelnichenko, O.I. (2010), Mytna sprava [Customs business], Tsentr uchb. lit., Kyiv, Ukraine.
3. Kevin Keller and Filip Kotler (2018), Provedenie marketingovyh issledovanij Marketing menedzhment [Conducting marketing research Marketing management], 15th ed., Izdatel'stvo: Piter, Russia, available at: https://kniga.biz.ua/pdf/0476-Marketing-mamagement.pdf
4. Krysovaty, A.I. Herchakivsky, S.D. Demyanyuk, O.B. (2014), Mytna sprava [Customs business], VPTS «Ekon. dumka TNEU», Ternopil, Ukraine.
5. Mishchenko, L. and Mishchenko, D. (2020), “Marketing research of the business environment in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8177 (Accessed 14 Dec 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.50
6. Makrusev, V.V. and Lyubkina, E.O. (2017), “Marketing and monitoring in solving the problem of service-oriented customs administration”, Pryorytetnye nauchnye napravlenyya: ot teoryy k praktyke, vol. 3, рр. 120-124.
7. Novikova, K.I. (2012) “Perspective directions of use of information technologies for improvement of administrative processes in customs bodies of Ukraine”, Ekonomika, vol. 2, рр. 191-194.
8. Zhadko, K.S. (2019), Orhanizatsiia vyrobnychoi ta marketynhovoi diialnosti maloho i serednoho biznesu:monohrafiia [Organizational and marketing activities of small and middle business], UMSF, Dnipro, Ukraine, P. 224.
9. Petrunia, Yu. Ye. and Petrunia, V. Yu. (2016), Marketynh: navchalnyi posibnyk [Marketing: a textbook], 3rd ed., Dnipropetrovsk: Universytet mytnoi spravy ta finansiv, Dnipro, Ukraine, P. 362.
10. Semenova, L. Dacenko, V. and Khurdei, V. (2020), “Marketing 4.0”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8322 (Accessed 08 Dec 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.60
11. Tyurina, N.M. and Karvatskaya, N.S. (2013), Zovnishnʹoekonomichna diyalʹnistʹ pidpryyemstva [Foreign economic activity of the enterprise], Tsentr uchb. lit., Kyiv, Ukraine.
12. Urbanets, M. (2012), “International marketing of international trade and customs”, Molodʹ i rynok, vol. 8(91), рр. 19-25.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2458

Відомості про авторів

Д. А. Міщенко

д. держ. упр., професор, професор кафедри маркетингу, Університет митної справи та фінансів

D. Mishchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Marketing, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0003-0278-7209


В. В. Даценко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Університет митної справи та фінансів

V. Dacenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0002-4670-6848


В. Д. Хурдей

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Університет митної справи та фінансів

V. Khurdei

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0001-9210-9705

Як цитувати статтю

Міщенко Д. А., Даценко В. В., Хурдей В. Д. Маркетингові дослідження у сфері митних послуг. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8439 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.8

Mishchenko, D., Dacenko, V. and Khurdei, V. (2020), “Marketing research in the field of customs services”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8439 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.8

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.