EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСЬКІ ДОМОГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ
Т. А. Заяць, Т. Г. Кравцова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.9

УДК: 330.1

Т. А. Заяць, Т. Г. Кравцова

МІСЬКІ ДОМОГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто проблеми економічної безпеки міських домогосподарств України в умовах кризи у контексті завдань формування їх стійкості до системи зовнішніх і внутрішніх загроз та підтримки певного рівня добробуту. Внаслідок поєднання несприятливих демографічних тенденцій та кризових явищ в економіці істотно погіршується якість життя як міських, так і сільських домогосподарств. Вагомі економічні загрози для міських домогосподарств, обумовлені погіршенням епідеміологічної ситуації в країні, виникають у сфері неформальних соціально-трудових відносин, неповної зайнятості та прихованого безробіття, що поширюються високими темпами на тлі структурних деформацій місцевих ринків. У сферу загроз економічній безпеці потрапляють насамперед домогосподарства, у складі яких є безробітні, частково зайняті та особи, що втратили працездатність. Ситуацію погіршують низькі соціальні стандарти, банкрутства підприємницьких структур, а також зниження платоспроможності населення. За прогнозними оцінками у найближчій перспективі бідність міських українських домогосподарств лише зростатиме навіть за умови зміни поведінки на споживчому ринку та ринку праці. В умовах несприятливої суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації важливо підвищити адаптаційний потенціал домогосподарств до економічних загроз. Наразі Україна істотно відстає від європейських країн за рівнем державної підтримки домогосподарств. Враховуючи потенціал розгортання кризи, обумовленої епідеміологічними загрозами, необхідно у найближчій перспективі розробити державну стратегію з підтримки бізнесу та окремих домогосподарств, насамперед соціально вразливих. Соціально значущими пріоритетами у цій сфері мають бути такі завдання, як розроблення ефективних державних програм підтримки населення і підприємництва в умовах дії карантинних обмежень; пошук універсальних поведінкових моделей різних типів домогосподарств; залучення приватного сектора економіки для вирішення соціально значущих проблем домогосподарств різного складу; орієнтація завдань державної регіональної економічної політики на формування простору, сприятливого для розвитку міських і сільських домогосподарств країни.

Ключові слова: адаптація; економічна безпека; міські домогосподарства; потенціал; розвиток.

Література

1. Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2020 році: стат зб.: Державна служба статистики України; К., 2020. 88 с.
2. Населення України за 2019 рік: демогр. щор.: Державна служба статистики України; К., 2020. С. 48-49.
3. Населення України за 2018 рік: демогр. щор.: Державна служба статистики України; К., 2019. С. 153-154.
4. Офіційна сторінка Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.11.2020).
5. Українські домогосподарства в умовах кризи: хто найбільше потребує допомоги. URL: https://voxukraine.org/uk/ukrayinski-domogospodarstva-v-umovah-krizi-hto-najbilshe-potrebuye-dopomogi/(дата звернення: 20.11.2020).
6. Вплив короновірусної кризи на бідність: перші наслідки для України. URL: https://idss.org.ua/arhiv/poverty_forecast.pdf /(дата звернення: 20.11.2020).
7. Україну чекає найгірша за десять років рецесія. URL: https://prm.ua/ukrainu-chekaie-nayhirsha-za-10-rokiv-retsesiia-za-mezheiu-bidnosti-opyniatsia-9-milyoniv-osib-oon/(дата звернення: 20.11.2020).

T. Zaiats, T. Kravtsova

URBAN HOUSEHOLDS OF UKRAINE: THREATS TO ECONOMIC SECURITY AND OPPORTUNITIES TO THEIR MINIMIZATION

Summary

The article considers the problems of economic security of urban households in Ukraine in the crisis in the context of the tasks of forming their resilience to the system of external and internal threats and maintaining a certain level of welfare. Due to a combination of unfavorable demographic trends, economic crises and significantly deteriorate the quality of life of both urban and rural households. Significant economic threats to urban households due to the deteriorating epidemiological situation in the country arise in the field of informal social and labor relations, underemployment and hidden unemployment, which are spreading rapidly against the background of structural distortions of local markets. The main threats to economic security are households, which include the unemployed, part-time workers and people who have lost their ability to work. The situation is aggravated by low social standards, bankruptcies of business structures, reduced solvency of the population. According to forecasts, in the near future the poverty of urban Ukrainian households will only increase even if the behavior in the consumer and labor markets changes. In the conditions of unfavorable socio-political and socio-economic situation, it is important to increase the adaptive potential of households to economic threats. At present, Ukraine lags significantly behind European countries in terms of the level of state support for the country's households. Given the potential of the crisis caused by epidemiological threats, it is necessary in the near future to develop a national strategy with systematic measures to support business and individual households, especially the socially vulnerable. Socially significant priorities in this area should be such tasks as the development of effective state programs to support the population and entrepreneurship under quarantine restrictions; search for universal behavioral models of different types of households; involvement of the private sector of the economy to solve socially significant problems of households of different composition; orientation of the tasks of the state regional economic policy on the formation of a space favorable for the development of urban and rural households of the country.

Keywords: adaptation; economic security; threats; urban households; potential; development.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2020), Sotsial'no-demohrafichni kharakterystyky domohospodarstv Ukrainy u 2020 rotsi: statystychnyi zbirnyk [Socio-demographic characteristics of Ukrainian households in 2020], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
2. State Statistics Service of Ukraine (2020), Naselennia Ukrainy za 2019 rik: demohrafichnyi shchorichnyk [The population of Ukraine in 2019: a demographic yearbook], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
3. State Statistics Service of Ukraine (2019), Naselennia Ukrainy za 2018 rik: demohrafichnyi shchorichnyk [The population of Ukraine in 2018: a demographic yearbook], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
4. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 Nov 2020).
5. Independent analytical platform VoxUkraine (2020), “Ukrainian households in crisis: who needs help the most?”, available at: http://voxukraine.org/uk/ukrayinski-domogospodarstva-v-umovah-krizi-hto-najbilshe-potrebuye-dopomogi/ (Accessed 20 Nov 2020).
6. Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (2020), “The impact of the coronavirus crisis on poverty: the first consequences for Ukraine”, available at: https://idss.org.ua/arhiv/poverty_forecast.pdf (Accessed 20 Nov 2020).
7. TV channel “PRIAMYI” (2020), “Ukraine faces the worst recession in ten years”, available at: https://prm.ua/ukrainu-chekaie-nayhirsha-za-10-rokiv-retsesiia-za-mezheiu-bidnosti-opyniatsia-9-milyoniv-osib-oon/ (Accessed 20 Nov 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2316

Відомості про авторів

Т. А. Заяць

д. е. н., професор, завідувач відділу, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

T. Zaiats

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-9767-5527


Т. Г. Кравцова

к. е. н., старший науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

T. Kravtsova

PhD in Economics, Senior Researcher, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-2361-1088

Як цитувати статтю

Заяць Т. А., Кравцова Т. Г. Міські домогосподарства України: загрози економічній безпеці та можливості їх мінімізації. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8440 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.9

Zaiats, T. and Kravtsova, T. (2020), “Urban households of Ukraine: threats to economic security and opportunities to their minimization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8440 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.