EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ
О. В. Балуєва, Г. В. Снопенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.10

УДК: 331.1+005.95

О. В. Балуєва, Г. В. Снопенко

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ

Анотація

В умовах сьогодення HR-функція на підприємстві має реалізовуватись через гнучкість, інтеграцію в бізнес і бути спроможною залучати, утримувати та розвивати таланти. В статті досліджено сучасні фактори впливу на формування нової організаційної моделі для HR-структур і масштабної перепідготовки кадрових фахівців. Розглянуто етапи розвитку функції управління персоналом, визначено революційні фактори впливу на трансформацію HR-функції, спричинені глобальними кризами, розвитком цифрових технологій та автоматизації. Встановлено найбільш ймовірні тенденції, що будуть властиві змінам у HR-управлінні найближчим часом. Наголошено на необхідності пошуку та ситематизації ефективних методів професійного розвитку персоналу в системі HR-менеджменту в умовах цифровізації суспільства. Зроблено прогноз щодо виникнення можливих HR-професій в найближчі роки з визначенням передумов для виникнення нових ролей в HR-сфері протягом найближчого десятиліття.

Ключові слова: HR-менеджмент; людські ресурси; управління персоналом; діджиталізація; HR-тренди.

Література

1. Тейлор Ф. Научная организация труда / Ф. Тейлор. – М.: НКПС Транспечать, 1925. – 276 с.
2. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности / Г. Эмерсон. – М.: Экономика, 1992. – 224 с.
3. Файоль А. Общее и промышленное управление / А. Файоль ; науч. ред. Е.А. Кочергина. – М.: Контроллинг, 1992. – 112 с.
4. Weber M. The Theory of Social and Economic Organizations / M. Weber ; еd. A.M. Henderson and T. Parsons. – NY: Free Press, 1947. – 436 p.
5. Mayo E. The Human Problems of an Industrial Civization / E. Mayo. – Boston : Graduate School Administration, Harvard University, 1946. – 318 p.
6. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами / М. Армстронг. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 328 с.
7. Drucker P.F. Management : Tasks, Responsibilities, Practices / P.F. Drucker. – NY. Harper and Raw, 1973. – 398 p.
8. McGregor D. The Human Side of Enterprise / D. McGregor. – NY: McGraw-Hill, 1960. – 256 р.
9. Fombrun C.J. Strategic Human Resource Management / C.J. Fombrun, N.M. Tichy, M.A. Devanna. – NY: Wiley & Sons Ltd, 1984.
10. Богиня Д.П. Основи економіки праці / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова. – К. : Знання-Прес, 2000. – 313 с.
11. Гриньова В.М. Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства : моногр. / В.М. Гриньова, І.А. Грузіна. – Х.: Вид.ХНЕУ, 2012. – 300 с.
12. Колпаков В.М. Стратегический кадровый менеджмент: Учеб. Пособие / В.М. Колпаков, Г.А. Дмитренко. – К. : МАУП, 2005. – 752 с.
13. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.
14. Левицька О. Сутність, генезис та еволюція поняття "людські ресурси": системно-концептуальний підхід / О. Левицька // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 1. – С. 37-42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2010_1_8.
15. Грідін О. В. HR-менеджмент в сучасних організаціях: особливості та перспективи впровадження. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Харків, 2017. – Вип. 185. – С.160-172.
16. Руденко О.М., Газізов М.М. Cистема і стратегія НR-менеджменту для державного управління : навч.-метод. матеріали. К. : НАДУ, 2013. –100 с.
17. Raymond Noe, John Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick Wright. Human Resource Management 11th Edition NY, McGraw-Hill,2018, 350p.
18. Єлейко І. В. Порівняльний аналіз ефективності використання моделей управління трудовими ресурсами. Науковий вісник Ужгородського національного університету Випуск 17, частина 1, 2018. URL: https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/25.pdf
19. Эрик ван Вулпен. Семь цифровых HR-трендов 2020 года. URL: http://www.management.com.ua/tend/tend1208.html.
20. 21 HR jobs of the future URL: https://www.cognizant.com/whitepapers/21-hr-jobs-of-the-future-codex5450.pdf

O. Balueva, H. Snopenko

TRANSFORMATION OF THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT FUNCTION: CURRENT TRENDS

Summary

In current conditions, an enterprise's HR department has to be based on such principles as flexibility, integration into business, attracting, retaining, and developing people's talent. The article proves that recognizing human resources as key factors of enterprise competitiveness involves applying a strategic approach to their management, which increases the management function from the administrative level to the level of a strategic business partner, defining strategic partnership as a central factor in forming HR system. Current factors that influence a new organizational model of HR-structures formation and large-scale retraining of personnel specialists have been studied. The stages of the personnel management function development have been considered; the revolutionary factors influencing the transformation of the HR-function caused by global crises, the development of digital technologies, and automation have been determined. The most probable tendencies inherent in HR-management changes in the near future have been established. Emphasis has been placed on the need to find and systematize effective professional development methods in the HR-management system in digitalization. A forecast is made for the emergence of possible HR-professions in the coming years, defining the prerequisites for the emergence of new roles in the HR-sphere in the next decade. The crisis of 2020 has shown that changes have already been taking place, and scientists have to predict future personnel transformations. This is important not only for the scientific community but also for business leaders so that companies remain competitive in both domestic and global markets in terms of optimizing human work and automation of processes. The study concludes that the HR function is evolving and becoming more intuitive, influencing new roles' development. To establish an organization that can be effective in today's flow of change, it has been proposed to implement a "Human to Human Approach" to personnel management.

Keywords: human resource management; human resource; digitalization; HR-trends.

References

1. Tejlor, F. (1925), Nauchnaja organizacija truda [Scientific organization of labor], NKPS Transpechat, Moscow, Russia.
2. Jemerson, G. (1992), Dvenadcat' principov proizvoditel'nosti. [Twelve principles of productivity], Jekonomika, Moscow, Russia.
3. Fajol', A. (1992), Obshhee i promyshlennoe upravlenie [General and industrial management], Kontrolling, Moscow, Russia.
4. Weber, M. (1947), The Theory of Social and Economic Organizations, Free Press, NY, USA.
5. Mayo, E. (1946), The Human Problems of an Industrial Civization, Graduate School Administration, Harvard University, Boston, USA.
6. Armstrong, M. (2002), Strategicheskoe upravlenie chelovecheskimi resursami, [Strategic human resource management], INFRA-M, Moscow, Russia.
7. Drucker, P.F. (1973), Management: Tasks, Responsibilities, Practices, Harper and Raw, NY, USA.
8. McGregor, D. (1960), The Human Side of Enterprise, McGraw-Hill, NY, USA.
9. Fombrun, C.J. Tichy, N.M. and Devanna, M.A. (1984), Strategic Human Resource Management, Wiley & Sons Ltd, NY, USA.
10. Bohynia, D.P. and Hrishnova, O.A. (2000), Osnovy ekonomiky pratsi, [Fundamentals of labor economics], Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine.
11. Hryn'ova, V.M. and Hruzina. I.A. (2012), Formuvannia motyvatsijnoi stratehii upravlinnia personalom pidpryiemstva, [Formation of motivational strategy of personnel management of the enterprise], KhNEU. Kharkiv, Ukraine.
12. Kolpakov, V.M. and Dmitrenko, G.A. (2005), Strategicheskij kadrovyj menedzhment, [Strategic HR management], MAUP, Kyiv, Ukraine.
13. Kolot, A.M. (2002), Motyvatsiia personal, [Staff motivation], KNEU, Kyiv, Ukraine.
14. Levyts'ka, O. (2010), “The essence, genesis and evolution of the concept of “human resources”: a system-conceptual approach” Ukraina: aspekty pratsi, vol. 1, pp. 37−42.
15. Hridin, O.V. (2017), “HR-management in modern organizations: features and prospects of implementation”, Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's'koho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, vol. 185. pp. 160−172.
16. Rudenko, O.M., and Hazizov, M.M. (2013), Tsystema i stratehiia NR-menedzhmentu dlia derzhavnoho upravlinnia, [HP management system and strategy for public administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
17. Noe, R. Hollenbeck, J. Gerhart, B. and Wright, P. (2018), Human Resource Management 11th Edition NY, McGraw-Hill, NY, USA.
18. Yelejko, I.V. (2018), “Comparative analysis of the effectiveness of the use of human resource management models”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 17, no 1.
19. van Vulpen, J. (2020), “Seven digital HR trends for 2020”, available at: http://www.management.com.ua/tend/tend1208.html (Accessed 7 December 2020)
20. Cognizant (2020), “21 HR jobs of the future”, available at: https://www.cognizant.com/whitepapers/21-hr-jobs-of-the-future-codex5450.pdf (Accessed 7 December 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2356

Відомості про авторів

О. В. Балуєва

д. е. н., професор, проректор з наукової роботи, Донецький державний університет управління

O. Balueva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Vice-Rector for Research, Donetsk State University of Management

ORCID:

0000-0003-3091-3137


Г. В. Снопенко

аспірант, Донецький державний університет управління

H. Snopenko

Postgraduate student, Donetsk State University of Management

ORCID:

0000-0002-5736-3609

Як цитувати статтю

Балуєва О. В., Снопенко Г. В. Трансформація функції управління персоналом: сучасні тренди. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8441 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.10

Balueva, O. and Snopenko, H. (2020), “Transformation of the human resources management function: current trends”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8441 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.