EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
А. Р. Дунська, У. Є. Письмена

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.12

УДК: 338.262.8

А. Р. Дунська, У. Є. Письмена

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті обґрунтована необхідність урахування положень концепції сталого розвитку при формуванні інноваційного механізму підприємства з огляду на те, що ця концепція розглядає розвиток як кероване явище з позицій системного підходу та з використанням сучасних інформаційних технологій. Визначено, що стратегічні орієнтири підприємства мають з одного боку відображати інтереси підприємства, а з іншого бути зорієнтованими на підтримку та зміцнення людських і природних ресурсів. Обґрунтовано, що сталий розвиток підприємства передбачає активну та цілеспрямовану інноваційну діяльність, що потребує формування відповідних механізмів управління інноваційним розвитком. Досліджено методологічне підґрунтя механізмів управління підприємством, зокрема організаційно-економічного механізму. Визначено механізм управління як складову частину системи управління, що забезпечує дієвий вплив на фактори, стан яких обумовлює результат діяльності об’єкту управління. Встановлено ключову відмінність механізму управління та механізму розвитку. З урахуванням цього визначено інноваційний механізм розвитку підприємства як динамічну систему, функціонування якої відбувається під впливом інноваційних імпульсів і спрямоване на забезпечення цілеспрямованого та ефективного розвитку підприємства. Деталізовано системні об’єкти для інноваційного механізму розвитку та визначено ознаки, за якими доцільно відстежувати зміни всередині підприємства. Схематично візуалізовано положення та передумови формування інноваційного механізму розвитку підприємства.

Ключові слова: Інноваційний механізм; розвиток; підприємство; сталий розвиток.

Література

1. Шеко П. Инновационный хозяйственный механізм. Проблемы теории и практики управления. 1999. URL: http://uptp.ru/pages/content.php?Lang=RU&Mo=2&Year=1999 (дата звернення: 18.11.2020)
2. Колоколов В. А. Инновационные механизмы функционирования предпринимательских структур. Менеджмент в России и за рубежем. 2001. URL: http://www.cfin.ru/press/management/2002-1/08.shtml (дата звернення: 18.11.2020)
3. Афанасьев Н. В., Рогожин В. Д., Рудыка В.И. Управление развитием предприятия: монография. Харьков: Издательский Дом «ИНЖЭК», 2003. 184 с.
4. Владыкин В.А. Принципы формирования инновационного механизма управления предприятия: системный поход. Управление экономическими системами. 2012. № 12. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-formirovaniya-innovatsionnogo-mehanizma-upravleniyapredpriyatiem-sistemnyy-podhod (дата звернення: 26.11.2020).
5. Волощук К. Б. Механізми інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислових підприємств: монографія. Кам'янець-Подільський: Сисин О. В., 2011. 319 с.
6. Ганущак-Єфіменко Л. М. Механізм управління інноваційним розвитком підприємства на основі інтеграційної взаємодії. Формування ринкових відносин. 2013. № 5. С. 78‒82.
7. Гриньов А. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2003. 305 с.
8. What is Sustainable Development? IISD URL: http://www.iisd.org/sd/#one (дата звернення: 10.11.2020).
9. Принципы устойчивого развития. URL: www.cosd.ru (дата звернення: 25.10.2020)
10. Gavrish О. А., Dunska A. R. Mechanism of interaction of cyclic and sustainable development of industrial enterprises. Sustainable Development. Варна, 2013. № 8. С. 14–18.
11. Sustainable Development Strategy. GRI. URL: https://www.globalreporting.org/information/current-priorities/sustainable-development/Pages/default.aspx (дата звернення: 22.10.2020).
12. Бурков В. Н., Ириков В. А. Модели и методы управления организационными системами. Москва: Наука, 1994. 270 с.
13. Круглова Н. Ю., Круглов М. И. Стратегический менеджмент. Москва: РДЛ, 2003. 462 с.
14. Кульман А. Экономические механизмы. Москва: Прогресс, 1993. 192 с.
15. Круглов М. И. Стратегическое управление компанией. Москва: Русская Деловая Литература, 1998. 768 с.
16. Сухоруков А. І. Економіка та організація інноваційної діяльності. Київ: Інститут муніципального менеджменту та бізнесу, 2001. 184 с.
17. Йохна М. А., Стадник В. В. Економіка і організація інноваційної діяльності: навч.посіб. Київ: Видавничий центр «Академія», 2005. 400 с.
18. Lesáková L. Innovations in Small and Medium Enterprises in Slovakia. Acta Polytechnica Hungarica. 2009. Vol. 6, No. 3. P. 23-34.
19. Найдюк В. С. Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 3. С. 251–263.
20. Амосов Н. М. Моделирование сложных систем. Киев: Наукова думка, 1968.
21. Математика и кибернетика в экономике: словарь-справочник / Отв. ред. Федоренко Н. П. Москва: Экономика, 1971.
22. Дунська А. Р. Визначення категорії «інноваційний механізм розвитку промислових підприємств». Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. №2. С. 169‒179.
23. Райфа Х. Анализ решений: введение в проблему выбора в условиях неопределенности. Москва: Экономика, 1974. 289 с.

A. Dunska, U. Pysmenna

FORMATION OF THE INNOVATIVE MECHANISM OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The article substantiates the need to take into account the provisions of the concept of sustainable development in the formation of the innovative mechanism of the enterprise, given that this concept considers development as a controlled phenomenon from the standpoint of a systematic approach and using modern information technology. It is determined that the strategic guidelines of the enterprise should reflect the interests of the enterprise on the one hand, and on the other hand be focused on the support and strengthening of human and natural resources. On this basis, the main tasks of sustainable development of industrial enterprises are outlined, taking into account certain limitations that complicate the formation of strategies for sustainable development of enterprises. It is substantiated that the sustainable development of the enterprise involves active and purposeful innovation, which requires the formation of appropriate mechanisms for managing innovation development. The methodological basis of the enterprise management mechanisms, in particular the organizational and economic mechanism, is studied. The management mechanism is defined as an integral part of the management system, which provides an effective influence on the factors, the state of which determines the result of the object of management. Systematized and structured complex management mechanism for a set of elements and subsystems. There is a key difference between the management mechanism and the development mechanism, which consists in different processes and procedures, which are the object of manifestation of each of these mechanisms. With this in mind, the innovative mechanism of enterprise development is defined as a dynamic system, the functioning of which takes place under the influence of innovative impulses and is aimed at ensuring purposeful and effective development of the enterprise. It is emphasized that innovative impulses arise in the middle of the enterprise under the influence of endogenous and exogenous factors. It is substantiated that the innovation of the development mechanism should be considered as a new opportunity for the enterprise, which is realized at the enterprise through the formation and use of the mechanism with fundamentally new or improved elements, levers, processes and methods. The system objects for the innovative mechanism of development are detailed and the signs according to which it is expedient to track changes within the enterprise are determined. The provisions and preconditions of formation of the innovative mechanism of enterprise development are schematically visualized.

Keywords: Innovative mechanism; development; enterprise; sustainable development.

References

1. Sheko, P. (1999), “Innovative economic mechanism”, Problemy teorii i praktiki upravlenija, available at: http://uptp.ru/pages/content.php?Lang=RU&Mo=2&Year=1999 (Accessed 18 November 2020).
2. Kolokolov, V. A. (2001), “Innovative mechanisms for the functioning of entrepreneurial structures”, Menedzhment v Rossii i za rubezhem, available at: http://www.cfin.ru/press/management/2002-1/08.shtml (Accessed 18 November 2020).
3. Afanas'ev, N. V., Rogozhin, V. D. and Rudyka, V.I. (2003), Upravlenie razvitiem predprijatija: monografija [Enterprise Development Management: Monograph], Izdatel'skij Dom «INZhJeK», Har'kov, Ukraine.
4. Vladykin, V. A. (2012), “The principles of forming an innovative enterprise management mechanism: a systematic approach», Upravlenie jekonomicheskimi sistemami, vol. 12, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-formirovaniya-innovatsionnogo-mehanizma-upravleniyapredpriyatiem-sistemnyy-podhod (Accessed 26 November 2020).
5. Voloschuk, K. B. (2011), Mekhanizmy innovatsijno-investytsijnoho rozvytku ahropromyslovykh pidpryiemstv: monohrafiia [Mechanisms of innovation and investment development of agro-industrial enterprises: monograph], Sysyn O. V., Kam'ianets'-Podil's'kyj, Ukraine.
6. Hanuschak-Yefimenko, L. M. (2013), “The mechanism of management of innovative development of the enterprise on the basis of integration interaction”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn, vol. 5, pp. 78‒82.
7. Hryn'ov, A. V. (2003), Innovatsijnyj rozvytok promyslovykh pidpryiemstv: kontseptsiia, metodolohiia, stratehichne upravlinnia [Innovative development of industrial enterprises: concept, methodology, strategic management], VD «INZhEK», Kharkiv, Ukraine.
8. What is Sustainable Development? IISD, available at: http://www.iisd.org/sd/#one (Accessed 10 November 2020).
9. Principles of sustainable development, available at: www.cosd.ru (Accessed 25 October 2020)
10. Gavrish, О. А. and Dunska, A. R. (2013) Mechanism of interaction of cyclic and sustainable development of industrial enterprises. Sustainable Development, vol. 8, pp. 14–18.
11. Sustainable Development Strategy. GRI. available at: https://www.globalreporting.org/information/current-priorities/sustainable-development/Pages/default.aspx (Accessed 22 October 2020).
12. Burkov, V. N. and Irikov, V. A. (1994), Modeli i metody upravlenija organizacionnymi sistemami [Models and methods of managing organizational systems], Nauka, Moskva, Russia.
13. Kruglova, N. Ju. and Kruglov, M. I. (2003), Strategicheskij menedzhment [Strategic management], RDL, Moskva, Russia.
14. Kul'man, A. (1993), Jekonomicheskie mehanizmy [Economic mechanisms], Progress, Moskva, Russia.
15. Kruglov, M. I. (1998), Strategicheskoe upravlenie kompaniej [Strategic company management], Russkaja Delovaja Literatura, Moskva, Russia.
16. Sukhorukov, A. I. (2001), Ekonomika ta orhanizatsiia innovatsijnoi diial'nosti [Economics and organization of innovation activity], Instytut munitsypal'noho menedzhmentu ta biznesu, Kyiv, Ukraine.
17. Jokhna, M. A. and Stadnyk, V. V. (2005), Ekonomika i orhanizatsiia innovatsijnoi diial'nosti [Economics and organization of innovation activity], Vydavnychyj tsentr «Akademiia», Kyiv, Ukraine.
18. Lesáková, L. (2009), “Innovations in Small and Medium Enterprises in Slovakia”, Acta Polytechnica Hungarica, vol. 6, No. 3, pp. 23-34.
19. Najdiuk, V. S. (2013), “The essence and prerequisites for innovative development of enterprises”, Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 3, pp. 251–263.
20. Amosov, N. M. (1968), Modelirovanie slozhnyh sistem [Modeling of complex systems], Naukova dumka, Kiev, Ukraine.
21. Matematika i kibernetika v jekonomike: slovar'-spravochnik [Mathematics and Cybernetics in Economics: Dictionary-Reference] / Otv. red. Fedorenko N. P. (1971), Jekonomika, Moskva, Russia.
22. Duns'ka, A. R. (2013), “Definition of the category "innovative mechanism for the development of industrial enterprises"”, Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 2, pp. 169‒179.
23. Rajfa, H. (1974), Analiz reshenij: vvedenie v problemu vybora v uslovijah neopredelennosti [Decision analysis: an introduction to the problem of choice under uncertainty], Jekonomika, Moskva, Russia.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2375

Відомості про авторів

А. Р. Дунська

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

A. Dunska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

ORCID:

0000-0002-8623-4507


У. Є. Письмена

к. е. н., старший науковий співробітник ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

U. Pysmenna

PhD in Economics, Senior Researcher, SI "Institute for Economy and Forecasting, NAS of Ukraine"

ORCID:

0000-0002-0123-1973

Як цитувати статтю

Дунська А. Р., Письмена У. Є. Формування інноваційного механізму підприємства на засадах сталого розвитку. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8443 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.12

Dunska, A. and Pysmenna, U. (2020), “Formation of the innovative mechanism of the enterprise on the basis of sustainable development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8443 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.