EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ТА СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
О. В. Зибарева, І. Л. Гольцова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.13

УДК: 338.26: 658.84

О. В. Зибарева, І. Л. Гольцова

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ТА СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

Статтю присвячено аналізу ключових аспектів та визначенню сучасних трендів розвитку цифрових технологій в діяльності підприємств України. Встановлено, що в сучасних умовах господарювання Інтернет-технології перетворюються з інструменту, що використовується підприємством, на ресурс для розвитку бізнесу. Визначено фактори, що сприяли такій трансформації. Наведено основні індекси розвитку цифрових технологій в Україні. Проаналізовано динаміку використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України. Сучасні тренди використання інформаційно-комунікаційних технологій в діяльності підприємств засвідчують зростання кількості підприємств, що використовують в своїй діяльності комп’ютери, підключаються до мережі Інтернет, створюють інтерактивні сайти, використовують соціальні мережі як альтернативні канали формування замовлення та збуту продукції. Проте частка таких підприємств залишається ще низькою, а в своїй діяльності вони використовують більшою мірою найпростіші підходи використання ІКТ. Визначено найбільш перспективні Інтернет-технології для ефективного розвитку бізнесу в сучасних умовах.

Ключові слова: підприємство; цифрові технології; електронна торгівля; електронний бізнес.

Література

1. Полях В. М., Кривошеєва Н. М., Клочко В. М., Шарапова О. М., Чуйко Н. В. Електронна комерція: теоретико-правові засади та сучасний стан в Україні. Scientific Journal «ScienceRise». 2017. № 5 (34). С. 11-17.
2. Василичев Д.В. Методичні підходи до планування бізнес-процесів в електронній комерції. Наукові праці Кіровоградського національного технічного універститу. 2017. Вип. 32. С. 287-292.
3. Величко К.Ю., Носач Л.Л., Печенка О.І. Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку Інтернет-торгівлі: міжнародний досвід та національна практика. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2017. Вип. 1(25). С. 184-196.
4. Савицька Н. Л. Драйвери та бар’єри розвитку онлайн-ритейлу: теоретико-методичний аспект. Бізнес Інформ. 2014. № 10. С. 236-241.
5. Савицька Н.Л. Маркетинг у соціальних мережах: стратегії та інструменти на ринку В2С. Marketing and Digital Technologies. 2017. №1. С. 20-33.
6. Щедріна О.І., Агутін М.М. Інтернет-технології в бізнесі: навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2012. 303 с.
7. Піжук О.І. Великі дані як основоположний драйвер цифрової трансформації економіки. Економіка та держава. 2019. № 6. С. 50-54.
8. Кулик В.А. Розвиток електронного бізнесу в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2017. №1 (187). С. 168-176.
9. European Comission (2020), “Digital Economy and Society Index 2019”, available at: https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2019 (Accessed 10 October 2020).
10. World Economic Forum (2020), “Digital Economy & Society Report 2019”, available at: https://digitalagendadata.eu/charts/desicomponents#chart={%22indicator%22:%22desi%22,%22breakdowngroup%22:%22desi%22,%22unitmeasure%22:%22pc_desi%22,%22timeperiod%22:%222019%22 (Accessed 10 October 2020).
11. United Nations Е-government Survey (2020), “E-Government Development Index 2018”, available at: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018 (Accessed 10 October 2020).
12. Ecommerce Europe (2020), “European Ecommerce Report 2019”, available at: https://www.ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2019/07/European_Ecommerce_report_2019_freeFinal-version.pdf (Accessed 10 October 2020).
13. International Telecommunications Union (2020), “ICT Development Index 2016-2017”, available at: https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html (Accessed 2 October 2020).
14. Open Knowledge International (2020), “Open Government Index 2018”, available at: https://photius.com/rankings/open_government_index_country_rankings_2018.html (Accessed 2 October 2020).
15. Platform “Artificial Intelligence” (2020), “Big Data Analytics: in the labor market with high requirements for knowledge, technology analysts are in the highest demand”, available at: https://www.everest.ua/aplatform/ analytics/statystykazrostannyaaiu2019rotsiyakuvampotribnoznaty/ (Accessed 2 October 2020).
16. WEF (2020), “The Global Competitiveness Report 2016-2017”, available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf (Accessed 2 October 2020).
17. WEF (2020), “The Global Competitiveness Report 2017-2018”, available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR20172018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017–2018.pdf (Accessed 2 October 2020).
18. WEF (2020), “The Global Competitiveness Report 2019”, available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (Accessed 2 October 2020).
19. WIPO (2020), “The Global Innovation Index 2016”, available at: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4064 (Accessed 2 October 2020).
20. WIPO (2020), “The Global Innovation Index 2017”, available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf (Accessed 2 October 2020).
21. WIPO (2020), “The Global Innovation Index 2018”, available at: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report (Accessed 2 October 2020).
22. WIPO (2020), “The Global Innovation Index 2019”, available at: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4434 (Accessed 2 October 2020).
23. WEF (2020), “The Networked Readiness Index 2016”, available at: http://reports.weforum.org/globalinformation-technology-report-2016/networked-readiness-index/?doing_wp_cron=1558349353.7612900733947753906250 (Accessed 2 October 2020).
24. WEF (2020), “The Networked Readiness Index 2019”, available at: https://networkreadinessindex.org/nri-2019-countries/#complete-ranking (Accessed 2 October 2020).
25. WEF (2020), “The Networked Readiness Index 2020”, available at: https://networkreadinessindex.org/nri-2020-countries/ (Accessed 2 October 2020).
26. Wide World Web Foundation (2020), “The Web Index 2017”, available at: https://insight.globalwebindex.net/hubfs/Reports/Trends-17.pdf (Accessed 2 October 2020).
27. Інтернет асоціація України 2020. URL: https://www.slideshare.net/memabox/uia-internet-audience-in-ukraine-in-2019q3?fbclid=IwAR2pA3p8b_mnMaizbqWwof2I8Z2N1vTMaC4KJX3y_XOhllZFxIxJruj-JM0 (дата звернення 10.10.2020).
28. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України у 2018-2019 рр. (Державна служба статистики, 2020). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 10.10.2020).
29. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України у 2017 році (Державна служба статистики, 2020). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 10.10.2020).
30. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України. Статистичний бюлетень. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u /publinform_u.htm (дата звернення: 22.10.2020).

О. Zybareva, I. Holtsova

KEY ASPECTS AND CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF UKRAINIAN ENTERPRISES

Summary

The article is devoted to the analysis of key aspects and modern trends in the development of digital technologies in Ukrainian enterprises’ activities.
It has been established that in modern conditions the approaches of Internet technologies used in enterprise management have gradually transformed from their use as a tool in practical activity of the enterprise, to understanding it as a necessary resource for company development.
At the present stage of digital economy development, the basic concept for denoting an enterprise business activity on the Internet is e-business a component of which is e-commerce. These are the following models of e-business, which are used by enterprises: brokerage, advertising, infomediary, merchant, manufacturer (direct), affiliate, community, subscription, utility. These models can be implemented in different ways, using different Internet technologies, and combined in different ways.
The main aspects of digital technology development in Ukraine are the state's course to the digitalization of not only the economic branch but also all spheres of public life, which would be dictated by the conditions of the environment in the near and long term, as the Internet penetration grows and will grow, blurring boundaries between cities and villages, large and small enterprises, etc.
Modern trends of information and communication technologies used in enterprises’ activities show an increase in the number of Ukrainian enterprises that use computers, connect to the Internet, create interactive sites, use social networks as an alternative to traditional approaches of business activities. However, the share of such enterprises is still low, and in their activities, they use the simplest approaches of ICT, and more complex models (Big data analysis, cloud computing, 3D printing) are provided only in 1.5%-6% enterprises. Therefore, the most relevant technologies to use by enterprises in the nearest future would be cloud technologies, Data Science, Вig Data, Internet of Things, Artificial Intelligence, as well as marketing technologies SMM, SEO, etc.
Taking into consideration global and European trends, as well as prospects for growth of the Ukrainian market of digital technologies, the use of ICT in enterprises would help to create alternative sales channels, increase profits, but also develop their technological base, build infrastructure, reduce digital development with developed economies, and provide more readiness in facing environmental challenges during a pandemic.

Keywords: enterprise; digital technologies; e-commerce; e-business.

References

1. Poliah, V., Kryvosheieva, N., Klochko, V. Sharapova, O. and Chujko, N. (2017), “E-commerce: theoretical and legal principles and current situation in Ukraine”, Scientific Journal “ScienceRise”, Vol. 5 (34), pp. 11-17.
2. Vasylychev, D. (2017), “Methodical approaches to business process planning in e-commerce”, Naukovi pratsi Kirovograds’kogo natsional’nogo tehnichnogo universytetu, Vol. 32, pp. 287-292.
3. Velychko, K., Nosach, L. and Pechenka, O. (2017), “Current trends and prospects for the development of the Internet commerce market: international experience and national practice”, Ekonomichna strategiia I perspectyvy rozvytku sfery torgivli ta poslug, Vol. 1 (25), pp. 184-196.
4. Savytska, N. (2014), “Drivers and barriers to online retail development: theoretical and methodological aspect”, Biznes Inform, Vol. 10, pp. 236-241.
5. Savytska, N. (2017), “Social media marketing: strategies and tools in the B2C market”, Marketing and Digital Technologies , Vol. 1, pp. 20-33.
6. Shchedrina, O. and Agutin, M. (2012), Internet-tehnologiii v biznesi: navchal’nyj posibnyk [Internet technologies in business: a textbook], KNEU, Kyiv, Ukraine.
7. Pizhuk, O. (2019), “Big data as a fundamental driver of the digital transformation of the economy”, Ekonomika ta derzhava, Vol. 6, pp. 50-54.
8. Kulyk, V. (2017), “Development of e-business in Ukraine”, Aktual’ni problem ekonomiky, Vol. 1 (187), pp. 168-176.
9. European Comission (2020), “Digital Economy and Society Index 2019”, available at: https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2019 (Accessed 10 October 2020).
10. World Economic Forum (2020), “Digital Economy & Society Report 2019”, available at: https://digitalagendadata.eu/charts/desicomponents#chart={%22indicator%22:%22desi%22,%22breakdowngroup%22:%22desi%22,%22unitmeasure%22:%22pc_desi%22,%22timeperiod%22:%222019%22 (Accessed 10 October 2020).
11. United Nations Е-government Survey (2020), “E-Government Development Index 2018”, available at: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018 (Accessed 10 October 2020).
12. Ecommerce Europe (2020), “European Ecommerce Report 2019”, available at: https://www.ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2019/07/European_Ecommerce_report_2019_freeFinal-version.pdf (Accessed 10 October 2020).
13. International Telecommunications Union (2020), “ICT Development Index 2016-2017”, available at: https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html (Accessed 2 October 2020).
14. Open Knowledge International (2020), “Open Government Index 2018”, available at: https://photius.com/rankings/open_government_index_country_rankings_2018.html (Accessed 2 October 2020).
15. Platform “Artificial Intelligence” (2020), “Big Data Analytics: in the labor market with high requirements for knowledge, technology analysts are in the highest demand”, available at: https://www.everest.ua/aplatform/ analytics/statystykazrostannyaaiu2019rotsiyakuvampotribnoznaty/ (Accessed 2 October 2020).
16. WEF (2020), “The Global Competitiveness Report 2016-2017”, available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf (Accessed 2 October 2020).
17. WEF (2020), “The Global Competitiveness Report 2017-2018”, available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR20172018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017–2018.pdf (Accessed 2 October 2020).
18. WEF (2020), “The Global Competitiveness Report 2019”, available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (Accessed 2 October 2020).
19. WIPO (2020), “The Global Innovation Index 2016”, available at: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4064 (Accessed 2 October 2020).
20. WIPO (2020), “The Global Innovation Index 2017”, available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf (Accessed 2 October 2020).
21. WIPO (2020), “The Global Innovation Index 2018”, available at: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report (Accessed 2 October 2020).
22. WIPO (2020), “The Global Innovation Index 2019”, available at: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4434 (Accessed 2 October 2020).
23. WEF (2020), “The Networked Readiness Index 2016”, available at: http://reports.weforum.org/globalinformation-technology-report-2016/networked-readiness-index/?doing_wp_cron=1558349353.7612900733947753906250 (Accessed 2 October 2020).
24. WEF (2020), “The Networked Readiness Index 2019”, available at: https://networkreadinessindex.org/nri-2019-countries/#complete-ranking (Accessed 2 October 2020).
25. WEF (2020), “The Networked Readiness Index 2020”, available at: https://networkreadinessindex.org/nri-2020-countries/ (Accessed 2 October 2020).
26. Wide World Web Foundation (2020), “The Web Index 2017”, available at: https://insight.globalwebindex.net/hubfs/Reports/Trends-17.pdf (Accessed 2 October 2020).
27. Internet Association of Ukraine (2020), available at: https://www.slideshare.net/memabox/uia-internet-audience-in-ukraine-in-2019q3?fbclid=IwAR2pA3p8b_mnMaizbqWwof2I8Z2N1vTMaC4KJX3y_XOhllZFxIxJruj-JM0 (Accessed 10 October 2020).
28. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Vykorystannia informatsijno-komunikatsijnyh tehnologii na pidpryiemstvah Ukraiiny u 2018-2019 rr.” [Use of information and communication technologies at the enterprises of Ukraine in 2018-2019], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
29. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Vykorystannia informatsijno-komunikatsijnyh tehnologii na pidpryiemstvah Ukraiiny u 2017 rotsi” [Use of information and communication technologies at the enterprises of Ukraine in 2017], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
30. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Vykorystannia informatsijno-komunikatsijnyh tehnologii na pidpryiemstvah Ukraiiny ” [Use of information and communication technologies at the enterprises of Ukraine: Statistical yearbook], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 11545

Відомості про авторів

О. В. Зибарева

д. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

О. Zybareva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Business, Trade and Exchange Activities, Yu. Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-3069-6462


І. Л. Гольцова

магістрант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

I. Holtsova

Master’s student, Yu. Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-3851-6593

Як цитувати статтю

Зибарева О. В., Гольцова І. Л. Ключові аспекти та сучасні тренди розвитку цифрових технологій в діяльності підприємств України. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8444 (дата звернення: 24.04.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.13

Zybareva, О. and Holtsova, I. (2020), “Key aspects and current trends in the development of digital technologies in the activities of ukrainian enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8444 (Accessed 24 Apr 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.13

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.