EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА – ІНСТИТУЦІЙНА ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
В. В. Баліцька, О. В. Машталер

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.14

УДК: 338.45.01.061.1ЄС (477)

В. В. Баліцька, О. В. Машталер

ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА – ІНСТИТУЦІЙНА ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті досліджено цільові орієнтири промислової політики Європейського Союзу. Показано, що промислова політика з часу утворення ЄС є ключовим напрямом індустріального розвитку країн-членів і основною метою стратегії «Європа 2020. Стратегія гармонійного, сталого та всеосяжного зростання», ухваленої в 2010 році. Особлива увага приділена новим детермінантам промислової стратегії ЄС, проголошеним на початку 2020 року, які передбачають системні завдання для європейської промисловості стати лідером економічної трансформації шляхом досягнення цілей кліматичної нейтральності, переходу до циркулярної економіки, прискореного цифрового розвитку, впровадження механізму локалізації для повернення в ЄС із інших країн окремих виробництв, забезпечення сталого та інклюзивного зростання галузей промисловості, підвищення кваліфікації на професійних навичок, зміцнення стратегічної автономії Європи в умовах геополітичної невизначеності та посилення глобальної конкуренції.
Узагальнення європейських підходів до формування стратегії промислової політики дозволило зробити висновок, що стратегія ЄС є системною, послідовною, цілеспрямованою, наступальною, яка здатна забезпечити створення умов для екологізації, цифровізації, інноватизації, підвищення конкурентоспроможності, а також впровадження сучасної платформи щодо посилення стратегічних ланцюгів доданої вартості (цінностей) для сучасної промисловості ЄС. Ураховуючи проактивні дії розвинених країн світу та Євросоюзу в напрямі сучасного розвитку промисловості на фоні низьких міжнародних рейтингів України в Індексі конкурентоспроможності промислового виробництва, Індексі інтенсивності індустріалізації, Індексі глобальної конкурентоспроможності, а також відсутності цілеспрямованої та системної роботи органів влади у впровадженні прогресивних механізмів розвитку національної промисловості, доведена необхідність формування та реалізації Державної промислової політики у формі окремого стратегічного документу, який має стати інституційною основою відродження промисловості та підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Ключові слова: національна економіка; конкурентоспроможність економіки; промислова політика; інституційні фактори; високотехнологічний сектор; нова промислова політика Європейського Союзу; стратегічні ланцюги доданої вартості (цінності).

Література

1. Шваб К. Четвертая промышленная революция / пер. с англ. Москва : Эксмо, 2016. 208 с
2. Палехова В.А. Промислова політика: теоретичний аспект та уроки іноземного досвіду // Ефективна економіка № 5, 2013.
3. Chang H.-J. The Political Economy of Industrial Policy. L .: Macmillan Press LTD, 1996. 184 p.
4. Ципліцька О. О., Яненкова І. Г. Промислова політика Європейського Союзу: інституціональні передумови формування та особливості реалізації // Проблеми економіки № 2 (36), 2018. С. 44-50.
5. Промислова політика: порівняльно-правове дослі¬дження відповідності законодавства України communau¬taire Європейського Союзу. Київ, 2009. 115 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://min¬just.gov.ua/files/23505
6. Ambroziak A.A. Renaissance of the European Union’s industrial policy. Yearbook of Polish European Studies. 2014. Vol. 17. Warsaw: Centre for Europe, University of Warsaw. P. 45.
7. Промислова політика як ключовий інструмент стратегії розвитку : науково-аналітична доповідь / за ред. д-ра екон. наук Дейнеко Л.В. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Електрон. дані. К., 2019. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ief.org.ua/docs/sr/304.pdf
8. State of the Union 2017 – Industrial Policy Strategy: Investing in a smart, innovative and sustainable industry. 18/09/2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ec.europa.eu/growth/content/state-union-2017-%E2%80%93-industrial-policy-strategy-investing-smart-innovative-and-sustainable_en
9. Nienaber M. Germany, France agree industrial policy plan for Europe. Reuters. 19 Feb. 2019. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.reuters.com/article/us-germany-france-industrial-policy/germany-france-agree-on-joint-manifesto-for-industrial-policy-in-europe-idUSKCN1Q81IO?il=0
10. Let’s put industry at the core of the EU’s future! A joint call to the Heads of State and Government / Industry4Europe. March, 2019. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.industry4europe.eu/assets/Uploads/A-new-Joint-Call-to-all-Heads-of-State-and-Government/b55dead63a/EU-version_Joint-Call_Heads-of-State-and-Government_Industry4Europe-v5.pdf
11. EU Industrial Policy. European Commission. 2019. 18 p. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/brochure_industrial_policy_euco13032019.pdf?fbclid=IwAR2oeeoWZjUrwhEl0oabKqcgVFCB-33VNgJ7nLoK0oY2qIU9imdy3qDXJe0
12. Нова промислова стратегія ЄС: можливості для України / Аналітична записка DiXi Group. 2020. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dixigroup.org.
13. Нова промислова стратегія для Європи / Повідомлення Європейської комісії Європейському Парламенту, Європейській Раді, Європейському економіко-соціальному комітету і Комітету Регіонів / Європейська комісія. Брюссель, 10.03.2020 р. COM (2020) 102 остаточна версія. [Електронний ресурс]. Режим доступу: industryweek.in.ua
14. Стратегія щодо МСП для сталої та цифрової Європи / Повідомлення Європейської комісії Європейському Парламенту, Європейській Раді, Європейському економіко-соціальному комітету і Комітету Регіонів / Європейська комісія. Брюссель, 10.03.2020 р. COM (2020) 103 остаточна версія. [Електронний ресурс]. Режим доступу: industryweek.in.ua
15. Посилення стратегічних ланцюгів доданої вартості для сучасної промисловості ЄС. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://industryweek.in.ua/docs/Strategic-Forum Strengthening-Strategic-Value-Chains-for-a-future-ready-EU-Industry.pdf
16. Промислова політика ЄС. Європейська Комісія. / https://industryweek.in.ua/
17. United Nations Industrial Development Organization, 2020. Competitive Industrial Performance Report 2020. Vienna, Austria. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.unido.org/news/unidos-competitive-industrial-performance-index-2020-country-profiles-published
18. United Nations Industrial Development Organization. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.unido.org/
19. The Global Competiveness Index / Insight Report / World Economic Forum / Committed to improving the state of the World. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.weforum.org
20. The Global Innovation Index 2013-2020. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org
21. European Innovation Scoreboard Edition 2012-2020. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en
22. World Bank Group. Doing Business Index 2010-2020: Ukraine. Washington, DC. [Електронний ресурс].¬¬ Режим доступу: https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/ukraine
23. Наукова та інноваційна діяльність України, 2019. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_nauka_2019.pdf
24. Мірошниченко О. Ю. Інноваційна активність промислових підприємств України: стан і тенденції / О. Ю. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. Вип. 10. С. 73-78. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2013_10_18:
25. Геєць В. М. Бар'єри на шляху розвитку промисловості на інноваційній основі та можливості їх подолання. Економіка України, 2015, N № 1. С. 4-25. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
26. Захарін С.В. Фінансові важелі активізації інвестиційної та інноваційної діяльності. Науковий вісник Полісся, [S.l.], n. 1(5), p. 88-93, Jul. 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/74039
27. Пирог О. В. Адаптація структури національної економіки України до вимог постіндустріального суспільства [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10917/1/14.pdf
28. Galindo-Rueda, F. and F. Verger (2016), "OECD Taxonomy of Economic Activities Based on R&D Intensity", OECD Science, Technology and Industry Working Papers, No. 2016/04, OECD Publishing, Paris. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-taxonomy-of-economic-activities-based-on-r-d-intensity_5jlv73sqqp8r-en#page10
29. Анпілогова Ж. Д., Галузева структура сучасної промисловості й динаміка її розвитку в Україні. Інвестиції: практика та досвід № 11/2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2012/24.pdf
30. European Commission. Industrial Policy in an Enlarged Europe, COM(2002) 714. 2002. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:n26022&from=EN
31. Стратегічний план діяльності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на 2020–2024 роки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8994a235-a0f3-4b25-a42c-45bc7ac034dd&title=StrategichniiPlanDiialnostiMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiNa2020-2024-Roki-aktualizovanii-
32. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 624 «Про утворення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-ministerstva-z-pitan-strategichnih-galuzej-promislovosti-t220720
33. Постанова Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2020 р. № 819 «Деякі питання Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2020-%D0%BF#Text
34. Федулова Л.І. Перспективи інноваційного розвитку промисловості України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://eip.org.ua/docs/EP_06_2_58_uk.pdf
35. Нова індустріалізація – реальний шанс для України. Антикризова рада громадських організацій України. Київ. 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uspp.ua.
36. Проект закону № 3739 від 24.06.2020 «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua
37. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua

V. Balitska, O. Mashtaler

INDUSTRIAL POLICY – INSTITUTIONAL BASIS OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY

Summary

The article examines the targets of the industrial policy of the European Union and the features of its implementation. It has been shown that industrial policy since the formation of the EU is a key area of industrial development of member states and the main goal of the strategic plan “Europe 2020. Strategy for harmonious, sustainable and comprehensive growth”, adopted in 2010. Particular attention is paid to the new determinants of the EU's industrial strategy, announced in early 2020, which provide systemic objectives for European industry to become a leader in transformation by achieving climate neutrality, implementing the principle of economic circularity, accelerating digital development, increasing industrial competitiveness on the basis of introduction of the mechanism of the maximum localization for return to EU from other countries of separate manufactures, and ensuring the sustainable and inclusive growth of industries, strengthening Europe's strategic autonomy in the face of geopolitical uncertainty and increasing global competition. It was noted that a significant role in the new EU industrial policy should be played by joint actions of Member States and social partners to increase investment in training and education in the course of a lifetime in the course of new “Professional skills treaty”, as well as deepening the Economic and Monetary Union based on creation of the Capital Markets Union, which includes measures (screening) to strengthen investment protection within the EU.
The generalization of European approaches to the formation of industrial policy strategy allowed us to conclude that the strategy is systematic, consistent, focused, aggressive, which can not only ensure the convergence of national models of member states to create conditions for greening, digitalization, innovation, but also to implement modern platform for strengthening strategic value chains for modern EU industry in order to increase the competitiveness of member states in the global economy. Given the proactive actions of developed countries and the European Union to improve industrial policy against the background of low ratings of Ukraine in the Industrial Competitiveness Index, the Global Competitiveness Index, as well as the lack of targeted and systematic work of authorities in defining and implementing progressive mechanisms for national industrial policy, the necessity of formation and realization of the State industrial policy in the form of the separate strategic document which will become an institutional basis of increase of competitiveness of national economy is proved.

Keywords: national economy; competitiveness of the economy; industrial policy; industrialization; institutional factors; high-tech sector; the new industrial policy of the European Union; strategic chains of added value (values).

References

1. Shvab, K. (2016), Chetvertaja promyshlennaja revoljucija [The fourth industrial revolution] Eksmo, Moscow, Russian.
2. Palekhova, V. А. (2013), “Industrial policy: theoretical aspect and lessons of foreign experience”, Efektyvna ekonomika, vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2021(Accessed 10 December 2020)
3. Chang, H.-J. (1996), The Political Economy of Industrial Policy., Macmillan Press LTD, London, UK.
4. Tsyplitska, О. О. and Yasenkova, І. G. (2018), “Industrial policy of European Union: institutional prerequisites of formation and implementation features”, Problemy ekonomiky, vol. 2 (36), pp. 44-50.
5. Ministry of Justice of Ukraine (2009), “Industrial policy: comparative legal study of compliance of the legislation of Ukraine to communautaire of EU”, available at: https://minjust.gov.ua/files/23505 (Accessed 10 December 2020)
6. Ambroziak, A.A. (2014), “Renaissance of the European Union’s industrial policy”, Yearbook of Polish European Studies, Warsaw: Centre for Europe, University of Warsaw, vol. 17, p. 45.
7. Deyneko, L.V. (2019), Promyslova polityka iak kliuchovyj instrument stratehii rozvytku : naukovoanalitychna dopovid' [Industrial policy as key instrument of development strategy: scientific and analytical report], The National Academy of Sciences of Ukraine, SU «Institute of economics and forecasting. The National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine.
8. European Commission (2017), “State of the Union 2017 – Industrial Policy Strategy: Investing in a smart, innovative and sustainable industry”, available at: https://ec.europa.eu/growth/content/state-union-2017-%E2%80%93-industrial-policy-strategy-investing-smart-innovative-and-sustainable_en (Accessed 1 December 2020)
9. Nienaber, M. (2019), “Germany, France agree industrial policy plan for Europe”, Reuters, 19 Feb, available at: https://www.reuters.com/article/us-germany-france-industrial-policy/germany-france-agree-on-joint-manifesto-for-industrial-policy-in-europe-idUSKCN1Q81IO?il=0 (Accessed 1 December 2020)
10. Industry4Europe (2019), “Let’s put industry at the core of the EU’s future! A joint call to the Heads of State and Government”, available at: https://www.industry4europe.eu/assets/Uploads/A-new-Joint-Call-to-all-Heads-of-State-and-Government/b55dead63a/EU-version_Joint-Call_Heads-of-State-and-Government_Industry4Europe-v5.pdf (Accessed 1 December 2020)
11. European Commission (2019), “EU Industrial Policy”, available at: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/brochure_industrial_policy_euco13032019.pdf?fbclid=IwAR2oeeoWZjUrwhEl0oabKqcgVFCB-33VNgJ7nLoK0oY2qIU9imdy3qDXJe0 (Accessed 1 December 2020)
12. DiXi Group, NGO (2020), “New industrial strategy of EU: opportunities for Ukraine. Analytical note”, available at: http://dixigroup.org. (Accessed 1 December 2020)
13. European Commission (2020), “New industrial strategy for Europe / Report of the European Commission to European Parliament, European Council, European Economic and Social Committee and Committee of the Regions”, available at: industryweek.in.ua (Accessed 1 December 2020)
14. European Commission (2020), “Strategy оn SME for sustainable and digital Europe. Report of the European Commission to European Parliament, European Council, European Economic and Social Committee and Committee of the Regions”, available at: industryweek.in.ua (Accessed 1 December 2020)
15. European Commission (2018), “Strengthening of strategic value chains for modern EU industry”, available at: https://industryweek.in.ua/docs/Strategic-Forum-Strengthening-Strategic-Value-Chains-for-a-future-ready-EU-Industry.pdf (Accessed 1 December 2020)
16. European Commission (2020), “Industrial policy of EU”, available at: https://industryweek.in.ua/(Accessed 1 December 2020)
17. United Nations Industrial Development Organization (2020), “Competitive Industrial Performance Report 2020”, available at: https://www.unido.org/news/unidos-competitive-industrial-performance-index-2020-country-profiles-published(Accessed 5 Oct 2020).
18. United Nations Industrial Development Organization (2020), available at: https://www.unido.org/(Accessed 5 Oct 2020).
19. World Economic Forum (2020), “The Global Competiveness Index”, available at: http://www.weforum.org (Accessed 5 Oct 2020).
20. Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization (2020), “The Global Innovation Index 2013-2020”, available at: https://www.globalinnovationindex.org(Accessed 5 Oct 2020).
21. European Commission (2020), “European Innovation Scoreboard Edition 2012-2020”, available at: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en (Accessed 5 Oct 2020).
22. World Bank Group (2020), “Doing Business Index 2010-2020: Ukraine”, Washington, DC, available at: https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/ukraine(Accessed 5 Oct 2020).
23. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Scientific and innovative activity of Ukraine 2019”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_nauka_2019.pdf (Accessed 5 Oct 2020).
24. Miroshnychenko, О. Yu. (2013), “Innovative activity of industrial enterprises of Ukraine: state and tendencies”, Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, vol. 10, рр. 73-78, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2013_10_18: (Accessed 4 December 2020)
25. Geyets, V. М. (2015), “Barriers to the development of industry on an innovative basis and opportunities to overcome them”, Ekonomika Ukrainy, vol. 1, pp. 4-25, available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi- (Accessed 1 December 2020)
26. Zakharin, S.V. (2016) “Financial levers of intensification of investment and innovation activities”, Naukovyj visnyk Polissia, vol. 1(5), pp. 88-93, available at: http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/74039 (Accessed 7 December 2020)
27. Pirog, О. V. (2011), “Adaptation of the structure of the national economy of Ukraine to the requirements of post-industrial society”, Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", vol. 698, pp. 93-103, available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10917/1/14.pdf (Accessed 1 December 2020)
28. Galindo-Rueda, F. and F. Verger (2016), “OECD Taxonomy of Economic Activities Based on R&D Intensity”, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, No. 2016/04, OECD Publishing, Paris, available at: https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-taxonomy-of-economic-activities-based-on-r-d-intensity_5jlv73sqqp8r-en#page10 (Accessed 1 December 2020)
29. Anpilogova, Zh. D. (2012), “Sectoral structure of modern industry and the dynamics of its development in Ukraine”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 11, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2012/24.pdf (Accessed 3 December 2020)
30. European Commission(2002), “Industrial Policy in an Enlarged Europe”, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:n26022&from=EN (Accessed 1 December 2020)
31. Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine (2020), “Strategic action plan of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine for 2020-2024”, available at: https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=fb0550f0-6dc2-404a-b714-74a02fb59818&tag=ProgramiTaPlaniEkonomichnogoISotsialnogoRozvitkuUkraini (Accessed 5 Oct 2020). (Accessed 1 December 2020)
32. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Order “The concept of development of the national innovation system”, available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-ministerstva-z-pitan-strategichnih-galuzej-promislovosti-t220720 (Accessed 5 Oct 2020)
33. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Order “Some issues of the Ministry of Strategic Industries of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2020-%D0%BF#Text (Accessed 5 Oct 2020).
34. Fedulova, L.I. (2006), “Prospects for innovative development of Ukrainian industry”, Ekonomika i prohnozuvannia. vol. 2, рр. 58-76, available at: http://eip.org.ua/docs/EP_06_2_58_uk.pdf (Accessed 1 December 2020)
35. Ukrainian league of industrialists and entrepreneurs (2018), “New industrialization – real chance for Ukraine. Anti-crisis council of public organizations of Ukraine”, available at: http://uspp.ua. (Accessed 15 Oct 2020).
36. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The draft Law of Ukraine “On Amendments to the Law of Ukraine “On Public Procurement” to create preconditions for sustainable development and modernization of domestic industry”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 5 Dec 2020).
37. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), “Association Agreement between the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, and Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua(Accessed 5 Dec 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2302

Відомості про авторів

В. В. Баліцька

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

V. Balitska

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Management, Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

ORCID:

0000-0002-8971-8398


О. В. Машталер

бізнес-тренер, аспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

O. Mashtaler

business coach, Postgraduate student, Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

ORCID:

0000-0001-6608-820X

Як цитувати статтю

Баліцька В. В., Машталер О. В. Промислова політика – інституційна основа підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8445 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.14

Balitska, V. and Mashtaler, O. (2020), “Industrial policy – institutional basis of increasing the competitiveness of the national economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8445 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.