EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
Л. В. Лисяк, Я. І. Петрова, П. Р. Цюп’як

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.15

УДК: 336.14

Л. В. Лисяк, Я. І. Петрова, П. Р. Цюп’як

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

У статті досліджено стан фінансового забезпечення вищої освіти в Україні за останні роки. Розроблено напрями державної політики щодо покращення фінансування освіти, що вплине на підвищення якості освітніх послуг. Доведена необхідність активізації інвестиційної політики у напрямі залучення приватних інвестицій у сферу вищої освіти, а також запровадження стабілізаційних заходів, використовуючи інструментарій бюджетної та податкової політики. Окреслено потенційні внутрішні та зовнішні резерви розширення джерел фінансування вищої освіти. Наголошено на необхідності: розширення фінансової автономії ЗВО як чинника, що сприятиме підвищенню відповідальності за ефективне використання власних та залучених коштів; посилення фінансового контролю за результативним використанням ЗВО бюджетних коштів у аспекті підвищенню якості освіти та ефективності функціонування закладів.

Ключові слова: вища освіта; державна фінансова політика; фінансове забезпечення; видатки бюджету; джерела фінансування; резерви.

Література

1. Білінець, М. Ю. Система фінансування вищої освіти: теоретичний аспект. Підприємництво та інновації. 2019. Вип. 9. С. 136-41
2. Боголіб Т. Фінансове забезпечення освітньої галузі України: існуючі проблеми та перспективи їх вирішення. Економіст. 2015. № 8. С. 1-6.
3. Варналій З.С. Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів України – справа державна (присвячено пам’яті Т.М. Боголіб). Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 36/1. C. 9–17.
4. Коваленко Ю. М., Вітренко Л. О. Фінансування закладів вищої освіти в Україні та пошук альтернативних джерел. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2020. URL: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs2/article/view/418/591.
5. Лютий І. О., Білявська О. Б., Поляновський Г. А. Фінансова автономія університетів: історичний огляд та міжнародний досвід. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія Економіка. 2020. №18(46). С. 68–78.
6. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.11.2020 р.).
8. МОН: Вартість контрактного навчання має відповідати фактичним витратам університету. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mon-vartist-kontraktnogo-navchannya-maye-vidpovidati-faktichnim-vitratam-universitetu
9. Петрова Я. І. Фінансові аспекти розвитку вищої освіти в Україні. Науковий погляд: економіка та управління. 2018. № 2. С. 158-163
10. Полторак А. С. Тіньова економіка як внутрішня загроза фінансовій безпеці України. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2019. № 3 (9). С. 104-111.
11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти»: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-п (дата звернення: 09.12.2020)
12. Тулай О.І. Сучасна проблематика бюджетного фінансування охорони здоров’я, освіти, соціального захисту і соціального забезпечення. Формування фінансового механізму сталого розвитку України: монографія. За ред. д-ра екон. наук, проф. О.П.Кириленко та д-ра екон. наук, доц. О.І.Тулай. Тернопіль, ТНЕУ, 2017. С.170-177.
13. Чугунов І., Качула С. Державна фінансова політика забезпечення соціального розвитку. Вісник КНТЕУ. 2020. №2. С. 87-98. DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(124)07
14. Чугунов І., Козарезенко Л. Державне фінансове регулювання розвитку людського потенціалу. Вісник КНТЕУ. 2017. № С. 116-132.
15. Ящук Т. А. Механізм фінансування закладів вищої освіти в умовах нестабільності ринку освітніх послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.03. Київ, 2019. 24 с.
16. Anelí Bongers & Carmen Díaz-Roldán. Stabilization Policies and Technological Shocks: Towards a Sustainable Economic Growth Path, Sustainability, MDPI, 2019. Open Access Journal, vol. 11(1), pages 1-19,
17. Al-Samarrai, Samer; Cerdan-Infantes, Pedro; Lehe, Jonathan. Mobilizing Resources for Education and Improving Spending Effectiveness : Establishing Realistic Benchmarks Based on Past Trends. Policy Research Working. 2019. Paper;No. 8773. World Bank, Washington, DC. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31399.
18. Lysiak L., Portna O., Petrova Ya. Financial supply for higher education in Ukraine: real and potential sources. The Potential of Modern Science. Science Publishing, London, United Kingdom. 2019. Vol. 2. Р.128-145.
19. Education at a Glance 2020: OECD Indicators URL: https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2020_69096873-en
20. Miningou E. W. Quality Education and the Efficiency of Public Expenditure : A Cross-Country Comparative Analysis. Policy Research Working Paper;No. 9077. 2019. World Bank, Washington, DC. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33021.

L. Lysiak, Ya. Petrova, P. Tsiupiak

FINANCIAL PROVISION OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE: STATUS AND IMPROVEMENT DIRECTIONS

Summary

The issue of higher education institutions financial provision at the present stage of society development is extremely relevant, as economic crisis deepening, limited business activity, rising unemployment, budget deficits and other COVID 19 pandemic negative consequences have changed the functioning conditions and narrowed higher education funding.
The purpose of the article is to assess the higher education financial support in Ukraine and outline the directions of public financial policy to improve it during financial and economic instability.
The analysis of the higher education funding sources structure and expenditures of the Consolidated Budget of Ukraine during the last five years allowed identifying the trends in Ukrainian higher education financial security.
The comparative analysis of education financing in Ukraine with individual countries of the world (Poland, Slovakia, Hungary, Turkey, Austria, the Czech Republic, Slovenia, and Lithuania) is carried out. Found that the level of education financing per one person receiving educational services in Ukraine is much lower. The directions of the state education financing improvement policy which will influence educational services quality increase are developed. The need to intensify the investment policy to attract private investment to higher education is proven, as well as the introduction of stabilization measures of public financial policy, using the tools of budget and tax policy. Potential internal and external reserves for higher education funding sources expanding have been identified. Both their potential financial capacity and higher education institutions financial support increasing limits are shown. Possibilities of using certain internal reserves in the current period and in the future to HEIs expand financial support are outlined.
The need to strengthen the following vectors of Ukrainian higher education institutions development is emphasized: the first is their financial autonomy expansion as a factor of increasing responsibility for own and borrowed funds efficient using; the second is institutional support of the mechanism of providing educational grants, stimulation of gifted youth learning grant financing by business expansion; the third is strengthening the state financial control over the budget funds effective use by institutions in terms of improving the quality of education and their operation efficiency.

Keywords: higher education; state financial policy; financial provision; budget expenditures; sources of funding; reserves.

References

1. Bilinets', M. Yu. (2019), “Higher education financing system: theoretical aspect”, Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, vol. 9, pp. 136-41.
2. Boholib, T. (2015), “Financial support of the educational sector of Ukraine: existing problems and prospects of solution”, Ekonomist, vol. 8, pp. 1-6.
3. Varnalij, Z.S. (2018), “Financial support of higher educational institutions of Ukraine is a state affair (dedicated to the memory of T.M. Bogolib)”, Ekonomichnyj visnyk universytetu. Pereiaslav-Khmel'nyts'kyj, vol. 36/1, pp. 9-17.
4. Kovalenko, Yu. and Vitrenko, L. (2020), “Financing of higher education institutions in Ukraine and search for alternative sources”, Zbirnyk naukovykh prats' Universytetu derzhavnoi fiskal'noi sluzhby Ukrainy, available at: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs2/article/view/418/591 (Accessed 20 December 2020).
5. Liutyj, I. Biliavs'ka, O. and Polianovs'kyj, H. (2020), “Financial autonomy of universities: a historical overview and international experience”, Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu “Ostroz'ka akademiia». Seriia Ekonomika, vol. 18(46), pp. 68-78.
6. Official site of the State Treasury Service of Ukraine (2020), available at: https://www.treasury.gov.ua/ua (Accessed 20 November 2020).
7. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://ukrstat.gov.ua (Accessed 20 November 2020).
8. Ministry of Education and Science of Ukraine (2020), “The cost of contract training should correspond to the actual costs of the university”, available at: https://www.kmu.gov.ua/news/mon-vartist-kontraktnogo-navchannya-maye-vidpovidati-faktichnim-vitratam-universitetu (Accessed 20 November 2020).
9. Petrova, Ya. I. (2018), “Financial aspects of higher education development in Ukraine ”, Naukovyj pohliad: ekonomika ta upravlinnia, vol. 2, рр. 158-163.
10.Poltorak, A. S. (2019), “Shadow economy as an internal threat to Ukraine's financial security”, Ekonomichnyj zhurnal Odes'koho politekhnichnoho universytetu, vol. 3 (9), рр. 104-111.
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution “On approval of the Procedure for preferential lending for vocational and higher education”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-p (Accessed 20 November 2020).
12. Tulaj, O.I. (2017), “Current issues of budget financing of health care, education, social protection and social security”, Formuvannia finansovoho mekhanizmu staloho rozvytku Ukrainy [Formation of the financial mechanism of sustainable development of Ukraine], TNEU, Ternopil', Ukraine, рр.170-177.
13. Chuhunov, I. and Kachula, S. (2020), “State financial policy to ensure social development”, Visnyk KNTEU, vol.2, pp. 87-98. DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(124)07.
14. Chuhunov, I. and Kozarezenko, L. (2017), “State financial regulation of human potential development ”, Visnyk KNTEU, vol. 3, pp. 116-132.
15. Yaschuk, T. A. (2019), “ The mechanism of financing higher education institutions in the conditions of instability of the market of educational services ”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kyiv, Ukraine.
16. Bongers A. & Díaz-Roldán C. (2019), “Stabilization Policies and Technological Shocks: Towards a Sustainable Economic Growth Path, Sustainability”, MDPI, Open Access Journal, vol. 11(1), pp. 1-19.
17. Al-Samarrai, S. Cerdan-Infantes, P. and Lehe, J. (2019), “Mobilizing Resources for Education and Improving Spending Effectiveness: Establishing Realistic Benchmarks Based on Past Trends”, Policy Research Working. Paper. vol. 8773. World Bank, Washington, DC, available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31399(Accessed 20 November 2020).
18. Lysiak, L. Portna, O. and Petrova, Ya. (2019), “Financial supply for higher education in Ukraine: real and potential sources”, The Potential of Modern Science, Science Publishing, London, United Kingdom, vol. 2, pp.128-145.
19. OECD Indicators (2020), “Education at a Glance 2020”, available at: https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2020_69096873-en (Accessed 20 November 2020).
20. Miningou, E. W. (2019), “Quality Education and the Efficiency of Public Expenditure : A Cross-Country Comparative Analysis”, Policy Research Working Paper, vol. 9077, World Bank, Washington, DC, available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33021 (Accessed 20 November 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2348

Відомості про авторів

Л. В. Лисяк

д. е. н., професор,професор кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

L. Lysiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0003-2948-7089


Я. І. Петрова

аспірант кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Ya. Petrova

Postgraduate student of the Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance


П. Р. Цюп’як

магістрант кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

P. Tsiupiak

Master's student of the Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0002-6602-6516

Як цитувати статтю

Лисяк Л. В., Петрова Я. І., Цюп’як П. Р. Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні: стан та напрями удосконалення. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8446 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.15

Lysiak, L., Petrova, Ya. and Tsiupiak, P. (2020), “Financial provision of higher education in Ukraine: status and improvement directions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8446 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.