EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДИНАМІКИ ЗМІНИ ПОДАТКОВИХ СТАВОК НА ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ КРАЇНИ
О. В. Стець, А. О. Зубик

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.109

УДК: 330.43

О. В. Стець, А. О. Зубик

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДИНАМІКИ ЗМІНИ ПОДАТКОВИХ СТАВОК НА ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ КРАЇНИ

Анотація

Одним з найвагоміших важелів поповнення дохідної частини бюджету країни є відрахування від податків. Саме податкові відрахування є основою бюджетоутворення, за рахунок перерозподілу яких відбувається розвиток всіх сфер країни: освіта, медицина, розвиток армії, дошкільного навчання та інше. Основою дослідження політики відрахувань від оподаткування є аналіз дійсної податкової системи України, основний механізм її функціонування та порядок відрахування від кожного податку. Для виконання поставленої цілі, в першу чергу проводиться розширений аналіз доходу державного бюджету, його основних статей, сума відрахувань кожного року впродовж останніх десяти років. Основними показниками дослідження тісноти зв’язку між доходами бюджету та відрахуваннями є податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, акцизний збір на іноземні та вироблені в Україні товари, податок на прибуток, рентна плата за використання природних ресурсів, податок на міжнародну торгівлю та операції, неподаткові находження, кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців та підприємств, мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум. Економіко-математична модель є інструментом для знаходження на майбутні декілька років прогнозовані значення доходу держбюджету при стабільних ставках та при зміні тих ставок, які найбільше корелюють, тобто впливають, на зведений бюджет України. Кореляційно-регресійний аналіз має змогу показати ті види податкових навантажень та фактори, які найбільше впливають на динаміку зміни доходів держави. Перевірка на адекватність моделі дозволяє порівняти інтервальний прогноз за регресійним аналізом з прогнозованими значеннями Міністерства фінансів. Також, отримання зв’язку між кількістю зареєстрованих фізичних осіб-підприємців та доходами бюджету може допомогти в розв’язанні виявленої економічної проблеми. Було виявлено, що частка від загального доходу на відрахування від доходів фізичних осіб за останні десять років збільшилася в п’ять разів В той же час, частка загального доходу від оподаткування підприємств зменшилася в три рази, основною причиною чого стало зменшення кількості підприємств щорічно. Запропоновано зменшити ті ставки, які несуть найбільшу частку доходу до зведеного бюджету до таких значень, які б задовольняли і потреби громадян України і державні потреби. З наведених вище аргументів, можна зробити висновок про те, що нововведення обов’язкові для підтримання стабільного росту доходів державної казни України не за рахунок збільшення тільки фінансових потоків, а й за рахунок збільшення величини зареєстрованих господарств.

Ключові слова: дохід державного бюджету; податкове навантаження; система оподаткування; податкова ставка; фізична особа-підприємець; відрахування; кореляція; регресія.

Література

1. Мартиненко В.Л. Податкова політика в Україні та її вдосконалення з метою активізації інвестиційної діяльності [Текст] / В.Л. Мартиненко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 2. – С. 46-50.
2. Кастромська С. М. Однафакторна лінійна регресія : дис. канд. ек. наук / Кастромська С. М. –Київ, 2015. – 316 с.
3. Єфименко Т.І. Динаміка податкового навантаження в Україні в контексті реалізації податкової реформи: монографія / За ред. Т. І. Єфименко, А. М. Соколовської. – К.: ДННУ «Академія фінансового управління», 2013. – 492 с.
4. Юрчишина Л. В. Податок на доходи фізичних осіб: механізм стягнення а джерело доходу бюджету країни : дис. канд. ек. наук Л. В. Юрчишина – Донецьк, 2016. – 112 с.
5. Лук’яненко І. Бюджетно-податкова політика україни: нові виклики : дис. Канд. Іст. Наук / Лук’яненко Ірина – національний університет «києво-могилянська академ, 2014. – 230 с
6. Ангелов О. Доходи та витрати підприємства, що не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування / О. Ангелов, І. Сиволап. // Вісник (офіційно про податки). – 2012.

O. Stets, A. Zubyk

SIMULATION OF THE INFLUENCE OF THE DYNAMICS OF CHANGES IN TAX RATES ON THE REVENUE OF THE STATE BUDGET OF THE COUNTRY

Summary

One of the most important important things to improve the previous part of the budget of the country є to receive all taxes. The taxation itself is the basis of budgetary support, for the development of all spheres of the country: education, medicine, development of the army, preschool education and others. The basis of this policy is based on the analysis of the effective tax system of Ukraine, the basic mechanism of the function is the procedure for the transfer of the skin tax. For the purpose of establishing the goal, in the first place there will be carried out the expansion of the analysis of the income of the sovereign budget, its main articles, the sum of the skin fatalities in the future of the last ten rocks. The main indicators of the level of income to the budget and income from the budget are the tax on the payment of the property, the tax on the income of the physical persons, the excise tax on the earth and the tax on the natural resources in Ukraine, operations, unmatched location, number of registered physical enterprises and enterprises, minimum wages and living minimum. The economic-mathematical model is a tool for knowing the future budget of the forecast of income to the state budget at stable rates and at changing rates, which are the most correlated, to pour into the budget of Ukraine. The correlation-regression analysis can show those types of taxable factors that are the factors that are most infused into the dynamics of change in the income of the state. Reconsideration on the adequacy of the model allowing the determination of the interval forecast after the regression analysis with the forecasted values of the Ministry of Finance. Also, rejecting the link between the number of registered physical entities and incomes to the budget, we can help in the development of economic problems. It was revealed that a part of extravagant income for the growth of income from physical persons for the last ten years increased five times. A change in rates has been propounded, as it will bring the greatest income to the budget established to such values, as it would satisfy and consume the citizens of Ukraine and the state. With the help of arguments, it is possible to create visas about those who have introduced innovations in order to ensure a stable growth of incomes in the state execution of Ukraine not for the increase of financial flows of the state, but for the increase in the size of the land.

Keywords: state budget revenue; tax burden; taxation system; tax rate; natural person-entrepreneur; deductions; correlation; regression.

References

1. Martynenko, V.L. (2008), “Tax policy in Ukraine and its improvement in order to intensify investment activities”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 2, pp. 46-50.
2. Kastroms'ka, S. M. (2015), “One-factor linear regression”, Ph.D. dissertation, Economy, Kyiv, Ukraine.
3. Yefymenko, T.I. (2013), Dynamika podatkovoho navantazhennia v Ukraini v konteksti realizatsii podatkovoi reformy [Dynamics of the tax burden in Ukraine in the context of tax reform], DNNU «Akademiia finansovoho upravlinnia», Kyiv, Ukraine.
4. Yurchyshyna, L. V. (2016), “Personal income tax: the mechanism of collection and source of income of the state budget”, Ph.D. dissertation, Economy, Donets'k, Ukraine.
5. Luk'ianenko, I. (2014), “Fiscal policy of Ukraine: new challenges”, Ph.D. dissertation, Economy, National University "Kyiv-Mohyla Academy», Kyiv, Ukraine.
6. Anhelov, O. and Syvolap, I. (2012), “Income and expenses of the enterprise that are not taken into account in determining the object of taxation”, Visnyk (ofitsijno pro podatky), vol. 22, pp. 4-10.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2392

Відомості про авторів

О. В. Стець

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

O. Stets

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Mathematical Models of Economical Systems, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0001-5514-3533


А. О. Зубик

магістрант кафедри математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

A. Zubyk

Master's student of the Department of Mathematical Models of Economical Systems ,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0001-7130-574X

Як цитувати статтю

Стець О. В., Зубик А. О. Моделювання впливу динаміки зміни податкових ставок на доходи державного бюджету країни. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8453 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.109

Stets, O. and Zubyk, A. (2020), “Simulation of the influence of the dynamics of changes in tax rates on the revenue of the state budget of the country”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8453 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.109

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.