EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
В. М. Русін

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.110

УДК: 336.5

В. М. Русін

КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Анотація

У статті розглянуто сутність публічних закупівель та з’ясовано їх роль для держави і суспільства. Акцентовано увагу на особливостях сучасного етапу розвитку публічних закупівель в Україні. Визначено суб’єктів, які здійснюють державне регулювання та контроль у сфері публічних закупівель, а також з'ясовано їх основні повноваження. Проведено аналітичну оцінку реалізованих контрольних заходів у сфері публічних закупівель органами Державної казначейської служби України, Рахункової палати, Державної аудиторської служби України. Визначено підстави, за яких органи казначейства не допускають здійснення проплати платежів із рахунків замовників публічних закупівель. З'ясовано що є підставами для здійснення моніторингу публічних закупівель органами Державної аудиторської служби України. Наведено дані щодо найбільш поширених видів порушень серед замовників закупівель виявлених органами Державної аудиторської служби України. Розглянуто результати розгляду скарг у сфері публічних закупівель Антимонопольним комітетом. Визначено яким чином громадськість може реалізувати контроль у сфері публічних закупівель. Висвітлено особливості реалізації громадського контролю у сфері публічних закупівель. Розглянуто специфіку реалізації контрольних повноважень правоохоронних органів у сфері публічних закупівель.
За результатами проведених у дослідженні повноважень контролюючих органів у сфері публічних закупівель та проведеного моніторингу зафіксованих порушень норм законодавства цими органами у сфері публічних закупівель запропоновано напрями вдосконалення контролю у цій сфері, які б у подальшому сприяли зменшенню порушень норм законодавства у сфері публічних закупівель. Зокрема запропоновано розширити контрольні повноваження органів Державної казначейської служби України, збільшити можливості автоматичних перевірок органами Державної аудиторської служби України, передбачити більш жорсткі умови покарання за порушення норм законодавства у сфері публічних закупівель та унеможливити уникнення покарання за них. Наголошено на необхідності організації різного роду навчань для усіх учасників публічних закупівель.

Ключові слова: публічні закупівлі; державний контроль; контроль у сфері публічних закупівель; суб'єкти здійснення контролю; процедури закупівель.

Література

1. Здирко Н. Державне регулювання та контроль у сфері публічних закупівель. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Випуск 3-4. С. 79-89.
2. Кириленко О, Русін В. Напрями мінімізації фінансових шахрайств у сфері публічних закупівель. Світ Фінансів. 2020. №2 (63). С. 62-76
3. Письменна М. С. Контроль дотримання принципів державних закупівель. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 22. С. 176–179.
4. Ткаченко Н. Трансформація публічних закупівель в Україні. Економіка України. 2018. №9. С. 123-138.
5. Фалко Ю. В. Інституційна модернізація механізмів фінансового контролю в системі управління державними закупівлями в Україні. Вісник Національної Про публічні закупівліакадемії державного управління при Президентові України. 2014. № 3. С. 78-83.
6. Хорунжак Н.М. Публічні закупівлі: шляхи вирішення організаційних і контрольно-облікових проблем. Сталий розвиток економіки. 2016. № 3(32). С. 143-149.
7. . Шалімова Н.С. Міжнародний рейтинг ефективності системи публічних закупівель (“benchmarking public procurement”) та його використання в державному аудиті. Економічний простір. 2017. № 127. С. 48–60.
8. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. №922-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19 (дата звернення 5.12.2020).
9. Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 215. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-%D0%BF/print (дата звернення 5.12.2020).
10. Звіт, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель за 2019 р. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c75452b3-bcf4-4bb7-b643-2a9069682cc5&title=ZvitSferiPublichnikhZakupivelZa2019-Rik-vizualizovanaVersiia- (дата звернення 6.12.2020).
11. Звіт, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель за 2018 р. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3befc2bd-57c1-4e5b-9d2c-e36a1f624b8c&title=ZvitSferiPublichnikhZakupivelZa2018-Rik (дата звернення 6.12.2020).
12. Про рахункову палату: Закон України від 02.07.2015 № 576-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19#Text (дата звернення 8.12.2020).
13. Звіт Рахункової палати за 2019 рік. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Reports/2019/ZVIT_RP_2019.pdf (дата звернення 8.12.2020).
14. Звіт про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/13-2_2019/Zvit_13-2_2019.pdf (дата звернення 8.12.2020).
15. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 р. № 3660-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12/print (дата звернення 10.12.2020).
16. Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 3.02.2016 р. № 43. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-%D0%BF#Text (дата звернення 12.12.2020).
17. Про затвердження Порядку проведення перевірок закупівель Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами і внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 1.08.2013 р. № 631. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/631-2013-%D0%BF#Text (дата звернення 13.12.2020).

V. Rusin

СONTROL IN THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT

Summary

The article considers the essence of public procurement and clarifies their role for the state and society. The peculiarities of the current stage of development of public procurement in Ukraine are emphasised. The subjects that carry out state regulation and control in the field of public procurement have been identified and their main powers have been clarified. An analytical assessment of the implemented control measures in the field of public procurement was conducted by the bodies of the State Treasury Service of Ukraine, the Accounting Chamber, the State Audit Office of Ukraine. The grounds on which the treasury bodies do not allow the payment of payments from the accounts of public procurement customers are determined. It was found out what are the reasons for monitoring public procurement by the bodies of the State Audit Service of Ukraine. Data on the most common types of contraventions among procurement customers which were detected by the State Audit Office of Ukraine are presented. The results of consideration of complaints in the field of public procurement by the Antimonopoly Committee are considered. It is determined how the public can accomplish control in the field of public procurement. The peculiarities of the implementation of public control in the field of public procurement are highlighted. The specifics of the implementation of control powers of law enforcement agencies in the field of public procurement are considered.
Based on the results of the study of the powers of regulatory authorities in the field of public procurement and monitoring of violations of the law by these bodies in the field of public procurement, ways of improvement the control in this area were suggested and further it will reduce violations of public procurement legislation. In particular, it is suggested to expand the control powers of the State Treasury Service of Ukraine, increase the possibilities of automatic inspections by the State Audit Office of Ukraine, provide stricter conditions for punishment for violations of public procurement legislation and provide stricter punishment for them. It was emphasised on the need to organize various types of training for all participants in public procurement.

Keywords: public procurement; state control; control in the field of public procurement; subjects that carry out control; procurement procedures.

References

1. Zdyrko, N. (2019), “State regulation and control in the field of public procurement”, Instytut bukhhalters'koho obliku, kontrol' ta analiz v umovakh hlobalizatsii, vol. 3-4, pp.79-89.
2. Kyrylenko, O. and Rusin, V. (2020), “Directions of minimization of financial scams in the field of public procurement”, Svit finansiv, vol. 2 (63), pp. 62-76.
3. Pysmenna, M. (2016), “Monitoring compliance with public procurement principles”, Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Ekonomika i menedzhment, vol. 22, pp. 176-179.
4. Tkachenko, N. (2018), “Transformation of public procurement in Ukraine”, Ekonomika Ukrainy, vol. 9, pp. 123-138.
5. Falko, J. V. (2014), “Institutional modernization of financial control mechanisms in the public procurement management system in Ukraine”, Visnyk Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 3, pp. 78-83.
6. Khorunzhak, N.M., (2016), “Public procurement: ways to solve organizational and control and accounting problems”, Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 3 (32), pp. 143-149.
7. Chalimova, N.S., (2017), “International ranking of the efficiency of the public procurement system (“benchmarking public procurement”) and its use in public audit.”, Ekonomichnyj prostir, vol. 127, pp. 48-60.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "About public procurement", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19 (Accessed 5 December 2020).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Regulations on the State Treasury Service of Ukraine"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-%D0%BF/print (Accessed 5 December 2020).
10. The official site of Ministry for Development of Economy (2020), “Report containing an analysis of the functioning of the public procurement system and generalized information on the results of control in the field of procurement for 2019”, available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c75452b3-bcf4-4bb7-b643-2a9069682cc5&title=ZvitSferiPublichnikhZakupivelZa2019-Rik-vizualizovanaVersiia- (Accessed 6 December 2020).
11. The official site of Ministry for Development of Economy (2020), “Report containing an analysis of the functioning of the public procurement system and generalized information on the results of control in the field of procurement for 2018”, “available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3befc2bd-57c1-4e5b-9d2c-e36a1f624b8c&title=ZvitSferiPublichnikhZakupivelZa2018-Rik (Accessed 6 December 2020).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "About the Accounting Chamber", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19#Text (Accessed 8 December 2020).
13. The official site of the Accounting Chamber (2020), “Report of the Accounting Chamber for 2019”, available at: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Reports/2019/ZVIT_RP_2019.pdf (Accessed 8 December 2020).
14. The official site of the Accounting Chamber (2020), “Report on the results of the audit of the effectiveness of the use of subventions from the state budget to local budgets for financial support of construction, reconstruction, repair and maintenance of public roads of local importance, streets and roads of communal property in settlements”, available at: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/13-2_2019/Zvit_13-2_2019.pdf (Accessed 8 December 2020).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "About the Antimonopoly Committee of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12/print (Accessed 10 December 2020).
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Regulations on the State Audit Service of Ukraine"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-%D0%BF#Text (Accessed 12 December 2020).
17. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "About the statement of the Procedure for carrying out checks of purchases by the State audit service, its interregional territorial bodies and modification of some acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/631-2013-%D0%BF#Text (Accessed 13 December 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2313

Відомості про авторів

В. М. Русін

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, Західноукраїнський національний університет

V. Rusin

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance named after S. I. Yuriy, Western Ukrainian National University

ORCID:

0000-0002-4155-1891

Як цитувати статтю

Русін В. М. Контроль у сфері публічних закупівель. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8454 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.110

Rusin, V. (2020), “Сontrol in the field of public procurement”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8454 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.110

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.