EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
К. А. Пряхіна

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.111

УДК: 339.138

К. А. Пряхіна

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Анотація

У статті досліджено сучасні тенденції маркетингових досліджень як комплексну діагностику згідно кожного напрямку та інструменту. Проаналізовано праці науковців за останні п’ять років згідно наукометричних баз Google Scholar та ResearchGate. Доведено недостатню кількість наукових праць з питань сучасних тенденцій комплексних маркетингових досліджень. Розглянуто класичний механізм маркетингових досліджень, що включає визначення проблеми, складання плану дослідження, вибір напрямів дослідження: ринок і суб’єкти ринку, збір інформації за допомогою маркетингових інструментів, вибір маркетингового середовища. Визначено, що перший напрям маркетингових досліджень – ринок і його суб’єкти характеризується імплементацією таких інтернет технологій як: доступ до онлайн баз даних, опитування, соціальні мережі, Big data. Другий напрям маркетингових досліджень – збір інформації за допомогою маркетингових інструментів характеризується найбільшою кількістю використання інтернет технологій, та пов'язаний з такими дефініціями як: «product-market-fit», «digital marketing» та «viral marketing». Третій напрям – вибір маркетингового середовища свідчить про необхідність дослідження внутрішнього потенціалу з урахуванням зовнішніх чинників і навпаки.

Ключові слова: ринок; ринкові дослідження; маркетингові дослідження; діджитал-маркетинг; вірусний маркетинг; product-market-fit; SMM; SEO; email.

Література

1. Cluley R, Green W, Owen R. The changing role of the marketing researcher in the age of digital technology: Practitioner perspectives on the digitization of marketing research. International Journal of Market Research. 2020. Vol. 62(1) pp. 27-42. doi:10.1177/1470785319865129
2. Busca L. and Bertrandias L. A Framework for Digital Marketing Research: Investigating the Four Cultural Eras of Digital Marketing. Journal of Interactive Marketing. 2020. Vol. 49. pp. 1-19.
3. Азоян А., Охапіна В. Сучасні тенденції розвитку маркетингових досліджень та доцільність їх використання. Вчені записки Університету «КРОК». 2018. Вип. (48). C. 129 - 136. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-129-136
4. Турчин Л., Островерхов В. Сучасні тренди інтернет-маркетингу. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2019. № 24, С. 75-85.
5. Окландер М. А., Окландер Т. О., Яшкіна О. І. Тенденції маркетингових досліджень: онлайн панелі та онлайн спільноти. Marketing and Management of Innovations. 2018. вип 1. С. 118–129. doi: https://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-08
6. Арестенко В.В., Арестенко Т.В. Перспективні напрями розвитку ринку маркетингових досліджень у системі Social Media Marketng. Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». 2017. №1-2 [67]. С. 109-113.
7. Амонс С. Е., Красняк О. П. Маркетингові дослідження ринку і його структурних елементів: теоретичний аспект. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7926 (дата звернення: 06.11.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.106
8. Решетілова Т.Б., Довгань С.М. Маркетингові дослідження: підручник. Дніпропетровськ : НГУ, 2015. 357 с. URL : http://nmu.org.ua (дата звернення 20.10.2015)
9. Zikmund W., D'Alessandro S., Lowe, B. Winzar, H., & Babin B. J. (2017). Marketing research. ISBN: 9780170183345
10. Єрешко А. І., Сотніков Ю. М. Перспективи використання маркетингових онлайн-досліджень в інноваційному розвитку економіки регіону. Бізнес-навігатор, 2018, вип. 2-2. С. 63-66.
11. Рудь Н.Т. Інноваційні форми маркетингових досліджень: інтернет-маркетинг. Економічний форум. 2020. Вип. 1(4) С. 131-137. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2020-4-17.
12. Мозгова А. Д., Белякова К. С. Мозгова Г.В. Електронні майданчики державних закупівель як джерело маркетингової інформації в інтернеті. Бізнес-навігатор. 2019. Вип.6.1-1 (56). С. 208-215.
13. Ковальчук С.В., Забурмеха Є.М. Маркетингові цифрові технології у дослідженні споживачів органічної продукції. Маркетинг і цифрові технології. 2017. Вип.1, № 1. С. 34-51.
14. Сотніков Ю., Єрешко А. Вig data як основоположний підхід у створенні портрета цільового споживача. Науковий вісник. 2019. № 4 (267), С. 123.
15. Andreesen M. Product/Market Fit. Stanford University, 2017. URL: http:// web.stanford.edu/class/ee204/ProductMarketFit.html (дата звернення: 10.09.2020).
16. Sean Ellis Test: A Successful Method to Figure Out Product/Market Fit. URL: https://en.pisano.co/blog/sean-ellis-test-figure-out-product-market-fit (дата звернення: 10.09.2020).
17. Startup-marketing. URL: https://www.startup-marketing.com/using-survey-io/ (дата звернення: 10.09.2020).
18. Галюк Я. Д., Горда А. А., Забурмеха Є. М. Методи залучення уваги споживачів за допомогою технологій SMM. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. Вип. (5) С. 57-60.
19. Number of e-mail users worldwide from 2017 to 2024 URL: https://www.statista.com/statistics/255080/number-of-e-mail-users-worldwide/ (дата звернення: 10.09.2020).
20. Бабаченко Л. В., Москаленко В. А., Марченко А. О. Сучасні тенденції застосування інструментів digital-marketing в діяльності підприємства. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2019. Вип. 4. doi: 10.31521/2313-092X/2019-4(10
21. Федорченко А.В., Пономаренко І.В., Основні способи збору електронних адрес клієнтів у рамках реалізації email-маркетингу. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2019. № 18. С. 31–39.
22. Примак Т. Ю., Луценко М. О. Ефективні інструменти інтернет-маркетингу в туристичному менеджменті. Молодий вчений. 2017. № 11. С. 758-763.
23. What is a Blog? – Definition of Terms Blog, Blogging, and Blogger URL: https://firstsiteguide.com/what-is-blog/ (дата звернення: 10.09.2020).
24. Berger J. Contagious: Why Things Catch On. New York: Simon & Schuster, 2013. 256 p.
25. Пряхіна, К. А. Український ринок кави: маркетинговий аналіз. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2019. Вип. 4. С.76-80.

K. Pryakhina

CURRENT TRENDS IN MARKETING RESEARCH

Summary

In the article modern tendencies of marketing researches as complex diagnostics are investigated according to each direction and tool. Modern world markets are developing rapidly, which determines the need to use new methods and tools for their study All marketing research is aimed at studying markets. Each company conducts its own market research, namely the study of market conditions, competitors, consumers, supply and demand and other components of marketing. Thus, marketing research is a kind of diagnosis that requires timely and relevant tools for the formation of a successful enterprise, industry and the economy as a whole. Analyzed the work of scientists over the past five years according to the scientometric databases Google Scholar and ResearchGate. Insufficient number of scientific works on modern tendencies of complex marketing researches is proved. The classical mechanism of marketing research is considered, which includes problem definition, drawing up a research plan, choice of research directions: market and market subjects, gathering information with the help of marketing tools, choosing a marketing environment. It is determined that the first direction of marketing research – the market and its subjects (market, consumers, competitors, suppliers, intermediaries) is characterized by the implementation of such Internet technologies as: access to online databases, surveys, social networks, Big data. The second area of marketing research is the collection of information using marketing tools (product, price, distribution, promotion) characterized by the greatest use of Internet technologies, and is associated with definitions such as: «product-market-fit», instruments of «digital marketing»: SMM, SEO, SEM, SMO, Email-marketing, Teaser advertising, Target advertising, Contextual advertising, Blogging, corporate site development, media advertising, advertising in online games, banner advertising and «viral marketing». The third direction is the choice of marketing environment (external and internal) indicates the need to study the internal potential, taking into account external factors and vice versa.

Keywords: market; marketing research; digital-marketing; viral marketing; product-market-fit; SMM; SEO; email.

References

1. Cluley, R, Green, W, Owen, R. (2020), “The changing role of the marketing researcher in the age of digital technology: Practitioner perspectives on the digitization of marketing research”, International Journal of Market Research, Vol. 62(1), pp. 27-42. doi:10.1177/1470785319865129
2. Busca, L. and Bertrandias, L. (2020), “A Framework for Digital Marketing Research: Investigating the Four Cultural Eras of Digital Marketing”, Journal of Interactive Marketing, vol. 49, pp. 1-19.
3. Azozjan, А., Ohapina, V. (2018), “Current trends in the development of marketing research and the feasibility of their use”, Vcheni Zapysky Universytetu «KROK», vol. (48). pp. 129-136. doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-129-136
4. Turchyn, L., Ostroverhov, V. (2019), “Modern trends in Internet marketing”, Rehionalni aspekty rozvytku oroduktyvnykh syl Ukrainy, no. 24, pp. 75-85.
5. Oklander, M. A., Oklander, T. O., Yashkina, O. I. (2018), “Marketing research trends: online panels and online communities”, Marketing and Management of Innovations, issue 1. pp. 118–129. doi.org/10.21272/mmi.2018.1-08
6. Arestenko, V.V., Arestenko, T.V. (2017), “Perspective directions of market research development in the system Social Media Marketng”, Naukovo-Vyrobnychyi Zhurnal “Innovatsiina Ekonomika”, no 1-2 [67], pp. 109-113.
7. Аmons, S. and Krasnyak, О. (2020), “Marketing research of the market and its structural elements: the theoretical aspect”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol.5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7926 (Accessed 06 Nov 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.106
8. Reshetilova, T. B., Dovgan, S.M. (2015), Marketynhovi Doslidzhennia: pidruchnyk [Marketing research: a textbook]. NGU, Dnipro, Ukraine.
9. Zikmund, W., D'Alessandro, S., Lowe, B., Winzar, H., & Babin, B. J. (2017). Marketing research, Cengage Learning Australia, South Melbourne, Australia.
10. Ereshko, А. І., Sotrnikov Yu. M. (2018), “Prospects for the use of online marketing research in the innovative development of the region's economy”, Biznes-navihator, vol. 2-2. pp. 63-66.
11. Rud, N.T. (2020), “Innovative forms of marketing research: Internet marketing”. Ekonomichnyi forum, vol. 1(4), pp. 131-137. doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2020-4-17.
12. Mozgova, A.D., Belyakova, A.S., Mozgova, G.V. (2019), “Electronic platforms of public procurement as a source of marketing information on the Internet, Biznes-navihator, vol.6.1-1 (56), pp. 208-215.
13. Kovalchuk, S.V., Zaburmeha, E.M. (2017), “Marketing digital technologies in the study of consumers of organic products”, Marketynh i tsyfrovi tekhnolohii. 2017. vol.1, № 1, pp. 34-51.
14. Ereshko, А. І., Sotrnikov Yu. M. (2019), “Big data as a fundamental approach in creating a portrait of the target consumer”, Naukovyi Visnyk, no 4 (267), pp. 123.
15. Andreesen M. Product/Market Fit. Stanford University (2017). Available at: http:// web.stanford.edu/class/ee204/ProductMarketFit.html (Accessed 10 Sep 2020).
16. Sean Ellis Test: A Successful Method to Figure Out Product/Market Fit. Available at: https://en.pisano.co/blog/sean-ellis-test-figure-out-product-market-fit (Accessed 10 Sep 2020).
17. Startup-marketing. Available at: https://www.startup-marketing.com/using-survey-io/ (Accessed 10 Sep 2020).
18. Galuk, Ya.D., Gorda, A.A., Zaburmeha, Ye.M. (2019), “Methods of attracting consumers' attention with the help of SMM technologies”, Visnyk khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. (5), pp. 57-60.
19. Number of e-mail users worldwide from 2017 to 2024. Available at: https://www.statista.com/statistics/255080/number-of-e-mail-users-worldwide/ (Accessed 10 Sep 2020).
20. Babachenko, L.V., Moskalenko, V. А., Marchenko, А. О. (2019), “Modern trends in the use of digital marketing tools in the enterprise”, Visnyk Ahrarnoi Nauky Prychornomoria, vol. 4. doi: 10.31521/2313-092X/2019-4(10
21. Fedorchenko, A.V., Ponomarenko I.V. (2019), “The main ways to collect email addresses of customers in the implementation of email-marketing”, Problemy Innovatsiino-Investytsiinoho Rozvytku, no 18. pp. 31–39.
22. Prymak, T.Yu., Lutsenko M.O. (2017), “Effective internet marketing tools in tourism management”, Molodyi Vchenyi, no 11. pp. 758-763.
23. What is a Blog? – Definition of Terms Blog, Blogging, and Blogger. Available at: https://firstsiteguide.com/what-is-blog/ (Accessed 10 Sep 2020).
24. Berger J. (2013), Contagious: Why Things Catch On, Simon & Schuster, New York, USA.
25. Pryakhina, K. (2019), “Ukrainian coffee market: marketing analysis”, Visnyk Odeskoho Natsionalnoho Universytetu. Seriia Ekonomika, Vol. 4, pp.76-80.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2333

Відомості про авторів

К. А. Пряхіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

K. Pryakhina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business administration, marketing and tourism, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

ORCID:

0000-0002-5747-9492

Як цитувати статтю

Пряхіна К. А. Сучасні тенденції маркетингових досліджень. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8455 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.111

Pryakhina, K. (2020), “Current trends in marketing research”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8455 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.111

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.