EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
В. В. Бобиль, Г. Б. Пивоварова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.16

УДК: 336.7:368

В. В. Бобиль, Г. Б. Пивоварова

КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Анотація

Теоретичні засади розгляду питання ризиків знаходяться у щільній координації з прискореними темпами розвитку суспільства, які розпалюють протиріччя між ініціативною діяльністю людини та можливостями біосфери як єдиної правильної натуральної системи. Провадження будь-якої діяльності людини має безповоротній вплив на натуральну систему.
Заплутаність та складність феномену ризику, який має велику кількість започаткувань, специфіку прояву ризиків в тих чи інших сферах та галузях діяльності, цілий ряд різних чітко визначених видів ризиків обумовлюють необхідність розгляду аспектів теорії ризик-менеджменту під різними кутами зору та втілення досягнень на практиці управління ризиками.
Сьогодні економічні, технологічні та соціальні ризики і небезпеки стають «нормою» повсякденного життя мільйонів людей і їх діяльності. Сама середа повсякдення стає все більш ризикогенною, відповідно така сучасність і вимагає від нас необхідність в науковій рефлексії ризику.
У сучасних фінансових відносинах при провадженні господарської діяльності великий вплив на фінальні показники діяльності підприємства відіграють саме економічні ризики. Цей вид ризику є відносно новим. Не дивлячись на це, сьогодні існує достатньо велика кількість для його визначення та класифікацій. Але більшість цих визначень та класифікацій є узагальненими, та не враховують деталі діяльності окремих видів підприємств.
Залізничний транспорт України, який в нашій державі представлений АТ «Укрзалізниця» – один з основних видів транспорту нашої країни, який відіграє важливу роль у формуванні ВВП країни (близько 3-4%). А також являється одним з найважливіших засобів комунікації людей, товарів, різноманітних вантажів, як в середині країни, так і за її межами. Тобто фінансовий стан АТ «Укрзалізниця» дуже важливий для економіки країни. В даній статті запропонована класифікація економічних ризиків, які можуть впливати на фінансові показники залізничної компанії АТ «Укрзалізниця». Дана класифікація дасть можливість швидше реагувати на виникаючі економічні ризики та скоріше шукати шляхи щодо їх зменшення або усунення.

Ключові слова: ризик; економічний ризик; класифікація економічних ризиків; залізничний транспорт; АТ «Укрзалізниця».

Література

1. Бакаєв Л.О., Карась О.О. Управління ризиками на залізничному транспорті. Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте – ЭКУЖТ 2014: Материалы IX Международной научно-практической конференции. – К.: ГЭТУТ, 2014. – с. 287.
2. Карась О.О. Класифікація ризиків залізничного транспорту / О.О. Карась // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», - К.: ДЕТУТ, 2014, Вип. 29 – с. 95-103.
3. Рачинська А.В. Сутність та класифікація ризиків на залізничному транспорті / А.В. Рачинська // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – К.: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2016. - № 11.
4. Панченко О.І. Класифікація ризиків на залізничному транспорті як основа формування системи економічної безпеки його функціонування / О.І Панченко // Збірник наукових праць ДЕТУТ Серія «Економіка та управління». – К.: ДЕТУТ, 2012. Вип. 19 – с. 84-93.
5. Журавель К.В. Сутність та класифікація ризиків при транспортному обслуговуванні на залізничному транспорті / К.В. Журавель // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2008. - № 628. – С. 95-100.
6. Бобыль В.В. Страхование как инструмент управления рисками железнодорожного транспорта / В. В. Бобыль, А. А. Матусевич // Экономика и менеджмент: от вопросов к решениям : сб. науч. тр. по итогам междунар. науч. -практ. конф. (25 октября 2018 г) / Федерал. центр науки и образования Эвенсис.– Томск, 2018. – Вып. III. – С. 8 – 12.

V. Bobyl, H. Pyvovarova

CLASSIFICATION OF ECONOMIC RISKS OF RAIL TRANSPORT OF UKRAINE

Summary

Theoretical principles of risk management are in close coordination with the accelerated pace of development of society, which inflames the contradictions between human initiative and the possibilities of the biosphere as the only correct natural system. Carrying out any human activity has an irreversible effect on the natural system.
The complexity and complexity of the risk phenomenon, which has a large number of origins, the specifics of risk in certain areas and industries, a number of different clearly defined types of risks necessitate consideration of aspects of risk management theory from different angles and implementation of achievements in risk management .
Today, economic, technological and social risks and dangers are becoming the "norm" of the daily life of millions of people and their activities. The very environment of everyday life is becoming more and more risky, and accordingly, such modernity requires us to need a scientific reflection of risk.
In modern financial relations, when carrying out economic activities, it is economic risks that have a great influence on the final performance indicators of an enterprise. This type of risk is relatively new. Despite this, today there are quite a large number for its definition and classification. However, most of these definitions and classifications are generalized and do not take into account the details of the activities of certain types of enterprises.
Railway transport of Ukraine, which is represented in our country by JSC "Ukrzaliznytsia", is one of the main modes of transport of our country, which plays an important role in the formation of the country's GDP (about 3-4%). It is also one of the most important means of communication between people, goods, and various cargo, both within the country and abroad. In other words, the financial condition of JSC Ukrzaliznytsia is very important for the country's economy. This article offers a classification of economic risks that may affect the financial performance of the Railway Company JSC "Ukrzaliznytsia". This classification will make it possible to respond faster to emerging economic risks and quickly look for ways to reduce or eliminate them.

Keywords: isk; economic risk; classification of economic risks; railway transport; Ukrzaliznytsia JSC.

References

1. Bakaiev L.O. and Karas' O.O. (2012), “Risk management in railway transport”, Materyaly IX Mezhdunarodnoj nauchno-praktycheskoj konferentsyy “Problemy ekonomyky y upravlenyia na zheleznodorozhnom transporte”[ Materials of the IX International Scientific and Practical Conference “Problems of Economics and Management in Railway Transport”], IX Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya “Problemy ekonomiki i upravleniya na zheleznodorozhnom transporte” [IX International Scientific and Practical Conference “Problems of Economics and Management in Railway Transport”], State University of Economics and Technology of Transport, Kiev, Ukraine, pp. 287.
2. Karas' O.O. (2014), “Classification of railway transport risks”, Zbirnyk naukovykh prats' Derzhavnoho ekonomiko-tekhnolohichnyj universytetu transport, vol. 29, pp. 95-103.
3. Rachyns'ka A. V. (2016), “The essence and classification of risks in railway transport”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5267 (Accessed 25 Aug 2020).
4. Panchenko O.I (2012), “Classification of risks in railway transport as a basis for the formation of a system of economic security of its functioning”, Ekonomika ta upravliannia, vol. 19, pp. 84-93.
5. Zhuravel' K.V. (2008), “The essence and classification of risks in transport services in railway transport”, Visnyk natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”, vol. 628, pp. 95-100.
6. Bobyl', V.V. and Matusevych A.A. (2018), “Insurance as a risk management tool for railway transport”, Ekonomika i menedzhment: ot voprosov k resheniyam : sbornik nauchnyh trudov po itogam mezhdunarodnoj nauchno -prakticheskoj konferencii [Economics and management: from questions to solutions: collection of scientific papers on the results of the international scientific and practical conference], Mezhdunarodnaya nauchno -prakticheskaya konferenciya [International scientific and practical conference], Tomsk, Russia, 28 Oct. 2018, pp. 8-12.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2346

Відомості про авторів

В. В. Бобиль

д. е. н, професор, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

V. Bobyl

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Dnieper National Universty of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

ORCID:

0000-0002-7306-3905


Г. Б. Пивоварова

аспірант, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

H. Pyvovarova

Postgraduate student, Dnieper National Universty of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

ORCID:

0000-0001-5125-7680

Як цитувати статтю

Бобиль В. В., Пивоварова Г. Б. Класифікація економічних ризиків залізничного транспорту України. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8456 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.16

Bobyl, V. and Pyvovarova, H. (2020), “Classification of economic risks of rail transport of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8456 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.16

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.