EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ АКТИВНИХ ТА ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ
Н. Г. Фатюха, В. В. Логвиненко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.112

УДК: 336.7

Н. Г. Фатюха, В. В. Логвиненко

АНАЛІЗ АКТИВНИХ ТА ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ

Анотація

В статті розглянуто стан активів та пасивів на прикладі банківської установи АТ «Банк Кредит Дніпро» за 2017-2019 роки. Розглянуто динаміку та їх структуру, джерела формування.
Визначено, що однією з ключових складових системи забезпечення фінансової безпеки банку є підсистема фінансової діагностики. Методи фінансового аналізу, як горизонтальний та вертикальний аналіз є одним з інструментів аналізу фінансової безпеки банку.
Основними напрямками активних операцій Банку традиційно залишалися кредити, інвестиції в депозитні сертифікати НБУ. З метою виконання бюджетних показників та збільшення доходності Банк у 2019 році активно нарощував клієнтську базу, збільшив кількість клієнтів зарплатних проектів, як потенційних користувачів кредитних продуктів Банку для фізичних осіб.
Стабільність фінансового стану банку залежить від оптимального співвідношення власного і позикового капіталу. Статутний капітал банку два останні роки був без змін, який є гарантом стійкості банку. Найбільшу питому вагу у статті «Власний капітал» має статутний капітал, проте у 2019 році відбулося його падіння. З суми зобов’язань та власного капіталу власний капітал склав у 2019 році 4,6% проти 8,8 % у 2017 році.
Зростання обсягу використання коштів за напрямами їх розміщення є наслідком збільшення активів банку і скорочення розміру його заборгованості.
Найбільші інвестиції зі сторони клієнтів були у 2018 році, але вже у 2019 вони скоротилися на 19,3%. Зобов’язання банку протягом 2018 року зросли на 6,2%, але протягом 2019 року зменшилися на 17,8% станом на 31 грудня 2019 року за рахунок спланованого заміщення дорогих ресурсів новим капіталом Банку.
Визначено наступні ключові показники ефективності діяльності: новий кредитний портфель, включаючи новий роздрібний кредитний портфель та чистий комісійно – торговельний дохід.
Визначено, що майже 40% в загальному обсязі активів займають кредити та прострочена заборгованість, тому для фінансової безпеки банку необхідно проводити постійний аналіз їх якості, здійснювати управління ним.
Ведення ефективної банківської діяльності передбачає уміле керування активами та пасивами банківської установи: оптимізація структури активів та пасивів, підтримка ліквідності та платоспроможності банку, одержання прибутку.

Ключові слова: банк; активи; пасиви; горизонтальний аналіз; вертикальний аналіз; фінансова безпека.

Література

1. Сайт НБУ. Глосарій банківської термінології. https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123115&cat_id=122978.
2. Барановський О. І. Філософія безпеки [Текст] : монографія : в 2–х т. Т. 2. Безпека фінансових інститутів. – К. : УБС НБУ, 2014. – 715 с.
3. Жарій Я.В., Дубина М.В. Експрес-діагностика рівня фінансової безпеки комерційного банку // Вісник Чернігівського державного технологічного університету № 4 (62), 2012.- С. 259-268. [Елетронний ресурс].- Режим доступу: https://economic-vistnic.stu.cn.ua/tmppdf/393.pdf.
4. Банк Кредит Дніпро. [Елетронний ресурс].- Режим доступу: https://creditdnepr.com.ua/pro-bank.
5. Фінансова звітність і показники банку [https://creditdnepr.com.ua/pro-bank/rozkryttya-informaciyi/finansova-zvitnist-i-pokaznyky-banku
6. Добровольська О.В., Острініна О.П., Лопаткіна А.О. Аналіз сучаcного стану активів та пасивів комерційного банку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_27/3/8.pdf
7. Кравчук Н.Я., Колісник О.Я., Мелих О.Ю. Фінансова безпека: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Вектор, 2010. – 277 с

N. Fatіukha, V. Lohvinenko

ANALYSIS OF ACTIVE AND PASSIVE OPERATIONS OF JSC "BANK CREDIT DNIPRO" IN THE CONTEXT OF FINANCIAL SECURITY OF THE BANK

Summary

The article considers the state of assets and liabilities on the example of the banking institution JSC "Bank Credit Dnipro" for 2017-2019. The dynamics and their structure, sources of formation are considered.
It is determined that one of the key components of the bank's financial security system is the financial diagnostics subsystem. Methods of financial analysis, as horizontal and vertical analysis is one of the tools for analyzing the financial security of the bank.
The main areas of the Bank's active operations have traditionally been loans and investments in NBU certificates of deposit. In order to meet budget indicators and increase profitability, in 2019 the Bank actively increased its client base, increased the number of clients of salary projects as potential users of the Bank's credit products for individuals.
The stability of the bank's financial condition depends on the optimal ratio of equity and debt capital. The authorized capital of the bank has remained unchanged for the last two years, which is a guarantee of the bank's stability. The largest share in the article "Equity" has the authorized capital, but in 2019 it fell. Of the amount of liabilities and equity, equity amounted to 4,6% in 2019 against 8,8% in 2017.
The increase in the use of funds in the areas of their placement is a consequence of the increase in the bank's assets and the reduction of its debt.
The largest investments from clients were in 2018, but in 2019 they decreased by 19,3%. The bank’s liabilities increased by 6,2% in 2018, but decreased by 17,8% in 2019 as of December 31, 2019 due to the planned replacement of expensive resources with new capital of the Bank.
The following key performance indicators have been identified: a new loan portfolio, including a new retail loan portfolio and net commission and trading income.
It is determined that almost 40% of the total assets are loans and overdue debts, so for the financial security of the bank it is necessary to conduct a constant analysis of their quality, to manage it.
Conducting effective banking activities involves skillful management of assets and liabilities of the banking institution: optimizing the structure of assets and liabilities, maintaining the liquidity and solvency of the bank, making a profit.

Keywords: ank; assets; liabilities; horizontal analysis; vertical analysis; financial security.

References

1. National Bank of Ukraine. Glossary of banking terminology, available at: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123115&cat_id=122978.
2. Baranovsjkyj, O. I. (2014), Filosofija bezpeky [Philosophy of security] vol. 2, Bezpeka finansovykh instytutiv, UBS NBU, Kyiv, Ukraine, P. 715.
3. Zharij, Ja.V. and Dubyna, M.V. (2012), "Express diagnostics of the level of financial security of a commercial bank", Visnyk Chernighivsjkogho derzhavnogho tekhnologhichnogho universytetu, vol. 4 (62), pp. 259-268, available at: https://economic-vistnic.stu.cn.ua/tmppdf/393.pdf.
4. Bank Kredyt Dnipro, available at: https://creditdnepr.com.ua/pro-bank.
5. Bank Kredyt Dnipro, Financial statements and indicators of the bank, [Online], available at: https://creditdnepr.com.ua/pro-bank/rozkryttya-informaciyi/finansova-zvitnist-i-pokaznyky-banku
6. Dobrovoljsjka, O.V. Ostrinina, O.P. and Lopatkina, A.O. (2017) "Analysis of the current state of assets and liabilities of a commercial bank", Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu, Serija Ekonomichni nauky, [Online], available at: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_27/3/8.pdf
7. Kravchuk, N.Ja. Kolisnyk, O.Ja. and Melykh, O.Ju. (2010), Finansova bezpeka: Navchaljno-metodychnyj posibnyk [Financial security: A textbook], Vektor, Ternopilj, P. 277.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2323

Відомості про авторів

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет «Запорізька політехніка»

N. Fatіukha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of finances, banking and insurance, University "Zaporozhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-1026-6713


В. В. Логвиненко

магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка»

V. Lohvinenko

Master's student, National University "Zaporozhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-5461-0205

Як цитувати статтю

Фатюха Н. Г., Логвиненко В. В. Аналіз активних та пасивних операцій ат «банк кредит дніпро» в контексті фінансової безпеки банку. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8458 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.112

Fatіukha, N. and Lohvinenko, V. (2020), “Analysis of active and passive operations of jsc "bank credit dnipro" in the context of financial security of the bank”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8458 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.112

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.