EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРИ ПОСЛУГ: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД
Т. В. Білорус, А. А. Гонзель

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.113

УДК: 331.1: 005.95

Т. В. Білорус, А. А. Гонзель

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРИ ПОСЛУГ: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД

Анотація

Перетворення персоналу організації в її стратегічний ресурс в умовах глобалізації економіки обумовлює необхідність посилення процесів оцінювання персоналу. Значною мірою ефективність оцінювання персоналу залежить від обґрунтованості прийняття рішень щодо вибору методів оцінювання персоналу. Метою статті є формування методичного інструментарію обґрунтування вибору методів оцінювання персоналу організації сфери послуг на засадах багатокритеріального аналізу.
На основі проведеного аналізу сучасних методів оцінювання було виокремлено критерії, які впливають на процес здійснення обґрунтованого вибору методів оцінювання персоналу, а саме: ймовірність успіху заходу; рівень витрат на реалізацію; рівень сприйняття працівниками; час на реалізацію заходу; рівень складності впровадження; рентабельність заходу; ризиковість заходу.
Запропоновано методичні рекомендації щодо організації процедури рейтингування та вибору методів оцінювання персоналу з використанням цілого комплексу методів багатокритеріального аналізу, таких як метод критерійних обмежень, метод головного критерію та метод TOPSIS.
Авторами представлений приклад апробації запропонованих методичних рекомендацій для організацій сфери послуг (а саме фінтес-клубу). В межах дослідження було визначено найкращий варіант для оцінювання персоналу, що може застосовуватись керівництвом організації, а саме - метод ділових ігор у поєднанні з методом «360 градусів», що дає можливість всебічно оцінити компетенції працівника.
Отже, отримані результати дозволили математично формалізувати задачу рейтингування та сформувати оптимальний набір методів оцінювання персоналу організації сфери послуг при конкретній комбінації визначених критеріїв.

Ключові слова: оцінювання персоналу; методи оцінювання персоналу; критерії вибору методів оцінювання персоналу; метод критерійних обмежень; метод головного критерію; метод TOPSІS.

Література

1. Балабанова Л. В. Управління персоналом : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; каф. маркетинг.менедж. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – 524 с.
2. Балан В.Г. Прийняття управлінських рішень. Методи, моделі, терміни, поняття, категорії. Тестові завдання. Ділові ігри. Навчальний посібник. – К.: Нічлава, 2008. – 465 с.
3. Білорус Т. В. Методичне забезпечення вибору методів оцінювання персоналу підприємства / Т.В. Білорус // Формування ринкової економіки в Україні // Формування ринкової економіки в Україні: Збірник наукових праць Львівського національного університету іменні Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 35. Ч. 1. – С. 43-49.
4. Бучинська Т.В. Оцінка персоналу як важливий елемент ефективного управління / Економіка та управління підприємствами. Проблеми системного підходу в економіці. – випуск № 1(57), 2017
5. Монстович А. Ефективні методи оцінки персо, налу на різних підприємствах України. Вісник. Киї, вський інститут бізнесу та технологій. 2016. № 2. С. 53—54.
6. Соколовська В. В., Бабчинська О. І., Іванченко Г. В. Методи оцінки персоналу: роль та значення в управлінні. Агросвіт. 2019. № 20. С. 93–98. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.93
7. Hwang C. L., Yoon K. P. Multiple Attribute Decision Making: Methodsand Applications. – New York: Springer-Varlag,. 1981. 259 р

T. Bilorus, А. Honzel

JUSTIFICATION OF THE CHOICE OF PERSONNEL EVALUATION METHODS IN THE FIELD OF SERVICES IN ORGANIZATIONS: A METHODOLOGICAL APPROACH

Summary

The transformation of the organization's personnel into its strategic resource in the context of economic globalization necessitates the strengthening of personnel evaluation processes. To a large extent, the effectiveness of personnel evaluation depends on the soundness of decisions on the choice of methods of personnel evaluation. The purpose of the article is to form a methodological toolkit to justify the choice of methods for evaluating the personnel of the organization of the service sector on the basis of multi-criteria analysis.
Based on the analysis of modern evaluation methods, the criteria that influence the process of making an informed choice of personnel evaluation methods were identified, such as: the probability of success of the event; the level of implementation costs; the level of perception of employees; time for the event; the level of complexity of implementation; profitability of the event; riskiness of the event.
The study found that most organizations use a small number of traditional methods of personnel evaluation. In order to improve the implementation of the evaluation procedure, it was proposed to expand the set of methods using modern innovative methods, such as: the method of "360 degrees"; Assessment Center Method; the method of independent judges; method of solving situations; Management by Objectives Method; business game method; Key Performance Indicators (KPI) Method.
Methodical recommendations on the organization of the rating procedure and the choice of methods of personnel evaluation using a set of methods of multicriteria analysis, such as the method of criterion constraints, the method of the main criterion and the method TOPSIS. The proposed methods allow to make a reasoned choice taking into account the criteria that can be presented in completely different units (points, percentages, days, etc.).
The authors present an example of approbation of the proposed methodological recommendations for organizations in the field of services (namely the fitness club). The study identified the best option for staff evaluation that can be used by management, namely - the method of business games in combination with the method of "360 degrees", which allows you to comprehensively assess the competencies of the employee.
The obtained results allowed to mathematically formalize the rating problem and to form an optimal set of methods for evaluating the personnel of the service sector organization with a specific combination of certain criteria.

Keywords: personnel evaluation; personnel evaluation methods; criteria for selection of personnel evaluation methods; method of criterion restrictions; main criterion method; TOPSIS method.

References

1. Balabanova, L. V. and Sardak, O. V. (2010), Upravlinniapersonalom : pidruchnykdliastudentivvyschykhnavchal'nykhzakladiv[Personnel management: a textbook for students of higher educational institutions], DonNUET, Donetsk, Ukraine.
2. Balan, V.H. (2008)Pryjniattiaupravlins'kykhrishen'. Metody, modeli, terminy, poniattia, katehorii. Testovizavdannia. Diloviihry. Navchal'nyjposibnyk[Makingmanagementdecisions. Methods, models, terms, concepts, categories. Testtasks. Businessgames. Tutorial], Nichlava, Kyiv, Ukraine.
3. Bilorus, T. (2016), “Methodological support of selection asessment methods enterprises’ employees”, Formation of market economy in Ukraine, vol. 35, pp. 43-49
4. Buchyns'ka, T.V. (2017) “Staff evaluation as an important element of effective management”, Ekonomika ta upravlinniapidpryiemstvamy. Problemysystemnohopidkhodu v ekonomitsi, vol. 1 (57), pp. 59-64
5. Monstovych, A. (2016), "Effective methods of personnel evaluation at different enterprises of Ukraine", Bulletin. Kiev Institute of Business and Technology, vol. 2, pp. 53—54.
6. Sokolovska, V., Babchinska, O. and Ivanchenko, H. (2019), “Methods of evaluation of personnel: the role and significance in management”, Agrosvit, vol. 20, pp. 93–98. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.93
7. Hwang C. L., Yoon K. P. (1981) Multiple Attribute Decision Making: Methodsand Applications, Springer-Varlag, New York, USA.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2453

Відомості про авторів

Т. В. Білорус

к. е. н, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

T. Bilorus

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Innovation and Investment Activity Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0001-7620-4622


А. А. Гонзель

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

А. Honzel

Student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0001-7000-403X

Як цитувати статтю

Білорус Т. В., Гонзель А. А. Обґрунтування вибору методів оцінювання персоналу організації сфери послуг: методичний підхід. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8459 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.113

Bilorus, T. and Honzel, А. (2020), “Justification of the choice of personnel evaluation methods in the field of services in organizations: a methodological approach”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8459 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.113

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.